Solidarność - decyzja Prezydium KK nr 143 16

advertisement
Decyzja
Prezydium KK
nr 143/16
ws. opinii o projekcie ustawy Ministra Środowiska
O Polskiej Służbie Geologicznej z dnia 13.09.2016 r.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opiniuje negatywnie projekt
ustawy O Polskiej Służbie Geologicznej z dnia 13.09.2016 r. ze względu na poważne
zastrzeżenia co do proponowanego kształtu reformy państwowej służby geologicznej oraz
zawarte w projekcie ustawy zapisy o charakterze antypracowniczym.
W ocenie branżowych organizacji NSZZ „Solidarność” (opinie Krajowej Sekcji
Geologiczno Wiertniczej oraz Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony
Środowiska i Leśnictwa), planowana w takim kształcie reforma oznacza de facto likwidację
najstarszego polskiego instytutu naukowego o zasięgu ogólnokrajowym, a więc
powołanego w 1919 r. Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego. W jego miejsce pojawić ma się państwowa osoba prawna o nazwie Polska
Służba Geologiczna, która uzyska szerokie kompetencje typu administracyjnego natomiast
charakter służby państwowej zachowa jedynie w nazwie. Jednym z następstw tak
wprowadzanej reformy może być m.in. brak dostępu polskiego społeczeństwa i administracji
państwowej do niezależnej ekspertyzy geologicznej.
W odniesieniu do kwestii pracowniczych, szczególny niepokój budzi mechanizm
wygaszania stosunku pracy wprowadzony w art. 62 projektowanej ustawy. Choć był on
stosowany już w praktyce rządowej, to jest co najmniej kontrowersyjny z punktu widzenia
pracowników. Dlatego też powinien być używany tylko w sytuacji wyjątkowej. Jeżeli taka
zaistniała, należy to jednoznacznie wskazać i w sposób wiarygodny wyjaśnić w uzasadnieniu
do projektu. Nie można zapominać, że orzecznictwo Sądu Najwyższego sprzeciwia się
nieograniczonej swobodzie pracodawcy co do złożenia propozycji dalszego zatrudnienia
w sytuacjach, gdy ustawa szczególna przewiduje wygaśnięcie stosunków pracy w związku ze
zmianą struktury administracyjnej. W wyroku SN z dnia 24 września 2009 r.,(II PK 58/09,
OSNP 2011, nr 9-10, poz. 124), przyjęto, że rozpoznając sprawę z powództwa pracownika
o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie
art. 67 k.p. w zw. z art. 56 k.p. i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.
o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych
właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji oraz art. 63 k.p., sąd pracy może
dokonać oceny czynności pracodawcy dotyczących niezaproponowania pracownikowi
warunków pracy i płacy na dalszy okres w kontekście zasad współżycia społecznego. Należy
zwrócić także uwagę na orzeczenie z dnia 4 lipca 2001 r., (I PKN 525/00, OSNAPiUS 2003,
nr 10, poz. 248) gdzie uznano, iż niezłożenie pracownikowi propozycji nowych warunków
pracy lub płacy stanowi jego dyskryminację ze względu na działalność związkową (art. 113
k.p.) oraz uzasadnia roszczenie o przywrócenie do pracy (art. 56 § 1 w zw. z art. 63 i 67 k.p.)
w razie wygaśnięcia stosunku pracy wynikającego z przepisów szczególnych.
Gdańsk, 10 października 2016 r.
Prezydium KK
NSZZ „Solidarność”
Download