Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność”

advertisement
Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność”
Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność”
(22 lutego – 12 kwietnia 2007 r.)
Posiedzenia, opinie, stanowiska Prezydium KK i Komisji Krajowej
7 marca – podczas posiedzenia prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w
Warszawie przyjęto schemat organizacyjny biura KK.
Prezydium wydało opinie o projektach ustaw i rozporządzeń:

decyzja nr 45/07 ws. opinii o projekcie Wytycznych w zakresie sprawozdawczości
w ramach NSRO 2007 – 2013

decyzja nr 46/07 ws. opinii o projekcie MPiPS ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw

decyzja nr 47/07 ws. opinii o rozporządzeniu MB w sprawie szczegółowego trybu
i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia
na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, (…)

decyzja nr 48/07 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRR w sprawie
szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją
programów operacyjnych, w tym sposobu i trybu udzielania zaliczek
beneficjentom i wykonawcom
13 marca – podczas posiedzenia prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” omówiono
przebieg Ogólnopolskiej kampanii „Niskie płace barierą rozwoju Polski”. Upoważniono
Janusza Łaznowskiego do zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu
pracy. Zdecydowano, że Ogólnopolskie Obchody Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy odbędą
się we Wrocławiu.
Prezydium wydało opinie o projektach ustaw i rozporządzeń:

decyzja nr 56/07 ws. opinii o Komunikacie Komisji dla Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów
,,Podniesienie wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz
bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012’’ ponadto wydano opinię:

do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws.
szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót
publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne – z upoważnienia Prezydium KK opiniował
J.Smagowicz – 13 marca 2007 r.

do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego ws. ekspertów
powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w
ramach programów operacyjnych – z upoważnienia Prezydium KK opiniował
J.Smagowicz – 14 marca 2007 r.

do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego ws. wykazu
podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach
programów operacyjnych – z upoważnienia Prezydium KK opiniował
J.Smagowicz - 14 marca

do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego ws. szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu
operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 –
z upoważnienia Prezydium KK opiniował J.Smagowicz - 15 marca 2007 r.
1
Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność”

do Wniosku – Decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty
Europejskiej, Konwencji ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz jej
protokołu fakultatywnego – z upoważnienia Prezydium KK opiniował Zbigniew
Kruszyński – 15 marca
20 marca – spotkanie Komisji Programowej Zjazdu Krajowego. Przygotowanie deklaracji
programowej na KZD.
22 marca – Konferencja prasowa w Warszawie w ramach Ogólnopolskiej kampanii „Niskie
płace barierą rozwoju Polski” – relacjonowana na żywo w TVP.
27 marca – podczas posiedzenia - Prezydium KK w przyjętym Stanowisku ws. głosowania
nad prezydenckim projektem ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową - wyraziło oburzenie przeciwko antypracowniczej postawie
PO i SLD, które głosowały za odrzuceniem w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu
tejże ustawy.
Prezydium wydało opinie o projektach ustaw i rozporządzeń:

decyzja nr 61/07 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki społecznej

decyzja nr 62/07 ws. opinii o rozporządzeniu MPiPS w sprawie wzorów
zaświadczeń wymaganych do założenia spółdzielni socjalnej

decyzja nr 63/07 ws. opinii o rozporządzeniu RM w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych

decyzja nr 64/07 ws. opinii o rozporządzeniu RM w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady
pracy chronionej

decyzja nr 65/07 ws. opinii o rozporządzeniu RM uchylającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy de
minimis
przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

decyzja nr 66/07 ws. opinii o rozporządzeniu RM uchylającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników
niepełnosprawnych – 27 marca

decyzja nr 67/07 ws. opinii do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa
publicznego
4 kwietnia – obyło się posiedzenie Prezydium KK. Prezydium upoważniło Janusza Śniadka
do reprezentowania NSZZ „Solidarność” na Zgromadzeniu Fundatorów Jasnogórskiej
Fundacji „Pro-Patria” Bastion Św. Rocha.
Prezydium wydało opinie o projektach ustaw i rozporządzeń:

decyzja nr 77/07 ws. opinii o projekcie ustawy MSP o nadzorze właścicielskim
nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz o przekształceniach
własnościowych
Rozmowy, negocjacje, spotkania i porozumienia ze stroną rządową
28 lutego – podpisanie porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Państwową Inspekcją
Pracy. Porozumienie obejmuje m.in.: wspólne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie
zagrożeniom w zakładach pracy i zmierzające do dostosowania metod prewencji w
dziedzinie ochrony pracy do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych,
wspólne przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne oraz współpracę w zakresie szkoleń.
2
Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność”
6 marca – spotkanie robocze przewodniczącego KK Janusza Śniadka z ministrem
Przemysławem Gosiewskim. Rozmawiano m.in. nt. sytuacji w branżach i emeryturach
pomostowych.
7 marca – rozpoczęły się negocjacje pomiędzy Sekcją Krajową Energetyki NSZZ
„Solidarność a stroną rządową ws. dialogu ze związkowcami z branży energetyki.
7 marca – strona rządowa przystąpiła do rozmów z głodującymi pracownikami kopalni Solino
w Inowrocławiu.
8 marca – spotkanie NSZZ „Solidarność” z premierem Jarosławem Kaczyńskim.

przedstawiono propozycję nowych rozwiązań dotyczących polskiego rynku pracy
a także w kwestiach związanych z rozwojem przemysłu. Janusz Śniadek
podkreślił, że najważniejszym postulatem związkowców jest zachęcanie
pracodawców do zatrudniania na etat oraz likwidacja patologii na rynku pracy.

skierowano prośbę o podjęcie negocjacji i zawarcie umowy promującej stałe
zatrudnienie i przeciwdziałanie pladze fałszywego samozatrudnienia

przedstawiono pogląd NSZZ „Solidarności” nt. zagrożeń dla polskiej gospodarki i
budżetu państwa z powodu „kurczenia się” rynku pracy

przedstawiono postulat ws. uchylenia ustawy z 16 grudnia 1994 r. o
negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u
pracodawców
12 marca – spotkanie związkowców z branży stoczniowej z premierem Jarosławem
Kaczyńskim oraz ministrem gospodarki i skarbu państwa. Rozmawiano nt. dramatycznej
sytuacji w przemyśle okrętowym. Związkowców wspierał Janusz Śniadek, Roman Kuzimski i
Mieczysław Jurek.
12 marca – podpisano protokół uzgodnień pomiędzy Sekretariatem Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność” a ministrem gospodarki i skarbu państwa. Związkowcy z „Solidarności”
podjęli decyzję o nie przeprowadzeniu zaplanowanej na 16 marca br. manifestacji w ramach
akcji protestacyjno-strajkowej.
29 marca – spotkanie Janusza Śniadka z wicepremierem Ludwikiem Dornem. Rozmawiano
m.in. nt. Umowy Społecznej.
29 marca - w Biebrzańskim Parku Narodowym przedstawiciele NSZZ "Solidarność" Parków
Narodowych podpisali porozumienie ws. podwyżek płac z ministrem środowiska Janem
Szyszką. W 2007 r. nastąpi wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w parkach
narodowych o 400 zł brutto oraz 600 zł brutto od przyszłego roku.
Komisja Trójstronna
26 lutego - podczas plenarnego posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych, odbyła się wstępna dyskusja nad propozycjami strony rządowej dot.
negocjacji. Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia plenarnego Komisji, partnerzy społeczni
odnieśli się do propozycji trybu i harmonogramu negocjacji Umowy Społecznej, przedstawili
główne tematy do negocjacji oraz ich hierarchię ważności.
Wręczono partnerom społecznym stanowisko Komisji Krajowej ws. działań dla ratowania
rynku pracy i finansów systemu ubezpieczeń społecznych. NSZZ „S” zamierza zaprosić
pracodawców i rząd do negocjacji umowy mającej na celu promowanie stałego zatrudnienia.
3 kwietnia – posiedzenie prezydium Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.
Podpisanie Deklaracji w sprawie przystąpienia do rozmów na temat kształtu Umowy
Społecznej Gospodarka - Praca – Rodzina – Dialog. W imieniu NSZZ „Solidarność”
Deklarację podpisał Janusz Śniadek.
3
Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność”
Protesty, manifestacje spory i akcje strajkowe
26 lutego - Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zdecydowała o
zawieszaniu akcji protestacyjnej. Ostateczną decyzję związkowcy uzależniają od podpisania
rozporządzenia płacowego na 2007 rok na poziomie 5,01 proc.
1 marca – dwugodzinna blokada torów kolejowych w Katowicach. Żądania związkowców
„Solidarności” dot. podwyżek płac i braku porozumienia w trwających rozmowach z
zarządem PLK
2 marca – półtoragodzinna akcja protestacyjna gdańskich kolejarzy ws. podwyżek płac o co
najmniej 100 zł do uposażenia zasadniczego. Protest dot. także niedotrzymania przez
zarząd spółki PLK podpisanych porozumień dot. systemowego wzrostu wynagrodzeń.
2 marca – decyzja Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dot. zorganizowania
27 marca 2007 r. w Warszawie manifestacji. Wysuwanie żądań zwiększenia wskaźnika płac
na 2007 r.
8 marca – wystosowanie przez związkowców z „Solidarności” postulatów ws. podwyżek płac
w gliwickim Oplu.
15 marca – protest związkowców z „Solidarności” z Gdańskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej przeciw łamaniu postanowień zuzp przez zarząd spółki.
19 marca – Sekretariat Leśnictwa i Zasobów Naturalnych NSZZ „Solidarność” zwrócił się do
prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S” o wyrażenie zgody na wszczęcie sporu zbiorowego z
rządem. Przyczyną sporu jest skandaliczna polityka kadrowa w lasach państwowych
19 marca – początek sporu zbiorowego z pracodawcą z gliwickim Oplu z powodu konfliktu
płacowego i braku poprawy warunków płacy i pracy.
24 marca – zawieszenie protestu głodowego w Inowrocławskich Kopalniach Soli.
27 marca – manifestacja Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie.
Związkowcy z „Solidarności” domagają się akcji dla pracowników i podwyżek płac.
30 marca – demonstracja członków NSZZ „Solidarność” pod tyską fabryką Fiata.
Związkowcy protestowali przeciwko niskim płacom i dyskryminacji członków „Solidarności”.
Związkowcy otrzymali poparcie z innych regionów oraz centrali Fiata w Turynie
30 marca – dwugodzinny strajk w wieluńskich Zakładach Urządzeń Galwanicznych i
Lakierniczych. Powód strajku – niskie płace, brak dialogu ze związkami zawodowymi a także
żądania wypłat z funduszu socjalnego.
Zawarte porozumienia – uzgodnienia związkowców z „Solidarności”
z pracodawcami
5 marca – zawarcie porozumienia z bielskim zakładzie FIAT-GM Powertrain dot. udzielenia
podwyżek płac średnio o 260 zł brutto.
7 marca - Zarząd spółki PKP Polskie Linie Kolejowe i przedstawiciele pracowników podpisali
porozumienie. Od 1 kwietnia 2007 r. pracownicy PKP PLK otrzymają podwyżkę
wynagrodzenia o 100 zł.
19 marca – zakończenie sporu zbiorowego w Porcie Gdynia. Związkowcy z „Solidarności”
podpisali z zarządem Portu porozumienia ws. podwyżek płac dla każdego pracownika o ok.
200 zł plus pochodne od wynagrodzenia.
4
Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność”
 Materiał opracowała: Maria Kościńska
Konsultacja merytoryczna – Jacek Rybicki – sekretarz KK NSZZ „Solidarność”
5
Download