[miasto] * [now] - Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

advertisement
Wzór decyzji o przyjęciu przez organizację
statusu podmiotu mikro oraz
sprawozdania finansowego organizacji
zakładowej/międzyzakładowej
Uchwała nr …./….
Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej) NSZZ „Solidarność”
…………………...........................……………………..,
z dnia …………………….. r.
w sprawie
przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez
Zakładową (Międzyzakładową) Organizację Związkową NSZZ „Solidarność”
…………………………...................................…………………..
(jako jednostkę mikro).
Komisja Zakładowa (Międzyzakładowa) NSZZ „Solidarność” ..............................
…………………………………..............… z siedzibą w ……..........……......... na podstawie
art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości uchwala co następuje:
§1
Organizacja Związkowa, począwszy od roku obrachunkowego rozpoczynającego się
od dnia 1 stycznia …….. r., będzie sporządzać sprawozdania finansowe z
uwzględnieniem uproszczonych zasad ich sporządzania przewidzianych dla
jednostek mikro, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy
o rachunkowości, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt. 4, art. 47 ust. 4 pkt. 4,
art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4
lub art. 49 ust. 4 ustawy
o rachunkowości (zmienionej ustawą z dnia 11 lipca 2014 r.).
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
………………………, dnia ……………………. r.
Strona 1 z 6
Komisja Zakładowa:
Uchwała nr …/…
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrachunkowy ………….
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ……………. zatwierdza bilans, rachunek
zysków i strat za okres od ......................do......................... . Bilans zamyka się po
stronie aktywów i pasywów kwotą .............................. zł (słownie:
...........................................złotych 24/100), a rachunek zysków i strat wykazuje
(stratę lub zysk) brutto w wysokości .............................. zł (słownie: .....................zł ).
Wrocław, ....................
Za Komisję Zakładową
Przewodniczący KZ
Uchwała Nr …/…
w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku (pokrycia straty ) za rok ……… na cele
statutowe
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
finansowym za rok obrotowy …………….. postanawia nadwyżkę przychodów nad
kosztami w kwocie ………………. zł postanawia przeznaczyć na cele statutowe
organizacji (w przypadku straty - nadwyżkę kosztów nad przychodami pokryć z
przychodów przyszłych okresów)
Wrocław, ....................
Za Komisję Zakładową
Przewodniczący KZ
Strona 2 z 6
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1.
Organizacji Zakładowa/ Międzyzakładowa
………………………………………..
(pieczątka organizacji)
przedstawia sprawozdanie finansowe za okres ………………………..
Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami a na podstawie art.2
ust1ustawy z dn. 11 lipca 2014 o zmianie ustawy o rachunkowości sprawozdanie sporządzone
zostanie z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro.
2.
Informacja ogólna:
A.Dane identyfikacyjne:
1.Nazwa : Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ……………..
2.Siedziba:
3.Organ prowadzący rejestr : Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
4.Nazwa rejestru i numer: Rejestr Podstawowych Jednostek Organizacyjnych
Związku nr org. ……………..
5.Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony
6.Okres objęty sprawozdaniem: ………………………………………….
B.Wskazania:
1.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości.
2.Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
3.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do
ustawy o rachunkowości.
Strona 3 z 6
3.
Stosowane metody i zasady rachunkowości
A.Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie
osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu
ich zapłaty.
B.Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów wynik finansowy firmy za
dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
C.Jednostka rezygnuje z zasady ostrożnej wyceny czyli odpisów aktualizujących
wartość składników aktywów oraz tworzenia rezerw.
4.
Informacja uzupełniająca do bilansu
A.Kwota zobowiązań z tytułu instrumentów finansowych - Organizacja nie ma żadnych
zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
B.Kwota zaliczek i kredytów dla zarządzających – Organizacja nie udziela kredytów
członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego
rodzaju.
C.udziały, akcje własne – Organizacja nie posiada udziałów i akcji.
D.Dodatkowe informacje :
1.Przychody statutowe 2.Pozostałe przychody 3.Koszty statutowe 4.Pozostałe koszty 5.Należności
6.Zobowiązania -
Imię, Nazwisko
Funkcja
Przewodniczący KZ
Skarbnik KZ
Strona 4 z 6
Podpis
1.
Bilans
Ubiegły
Aktywa
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym:
– zapasy
– należności krótkoterminowe
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
Aktywa razem (A+B+C+D),
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:
– kapitał (fundusz) podstawowy
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w
tym:
– rezerwy na zobowiązania
– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem (A+B)
Strona 5 z 6
Bieżący
2.
Rachunek wyników
Ubiegły
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i
zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
IV. Pozostałe koszty
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja
wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości
aktywów
E. Podatek dochodowy
F. Wynik finansowy netto ogółem (A–B+C–D–E), w tym:
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)
Strona 6 z 6
Bieżący
Download