Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej-2010-2014

advertisement
Lublin, 25 marzec 2014 r.
SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Politechniki Lubelskiej
z działalności Komisji Zakładowej związku w latach 2010-2014,
odczytane na Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym delegatów
w dniu 25 marca 2014 r.
Komisja rewizyjna w składzie:
- kol. Stefan Fijałkowski – przewodniczący
- kol. Teresa Szymura – członek
- kol. Aleksander Łepecki – członek
Po wnikliwym przeanalizowaniu istniejącej dokumentacji z działalności Komisji
Zakładowej związku oraz istniejących Komisji Senackich z udziałem naszych przedstawicieli,
przeprowadzonych rozmów i osobistym udziałem w niektórych posiedzeniach i sekcjach
Związku przez członków Komisji Rewizyjnej należy stwierdzić:
• widoczny wzrost zaangażowania członków Komisji w działalność na rzecz
społeczności akademickiej w Uczelni i regionie, za co wyrażamy serdeczne
podziękowanie,
• osobiste duże poświęcenie w pracach Komisji kol. Stefana Fijałkowskiego w całej
kadencji, doprowadzenie do ugody w kwestii zwrotu znacznej części utraconych
zasobów finansowych ze składek członkowskich,
• prowadzenie właściwej informacji o działalności NSZZ „Solidarność” Politechniki
Lubelskiej w internecie, tablicach na Wydziałach, kontaktach osobistych, itp.,
• prowadzona dokumentacja finansowa Związku jest przejrzysta, gospodarowanie
wydatkami bez zastrzeżeń, przychody większe od wydatków, zapas zasobów
finansowych w lokatach, rachunkach bankowych i gotówce ok. 91 tys. zł na okres
4 lat,
• martwi zaś Komisję Rewizyjną stagnacja a wręcz nieznaczny spadek członków
Związku, aktualnie Związek liczy 86 członków czynnych zawodowo,
• ubytek (9 osób) i przyrost (6 osób) w latach 2010-2014 świadczy o spadku
liczebności Związku, sytuacja na rynku pracy (bezrobocie) winna sprzyjać
pozyskiwaniu nowych członków,
• wnioskujemy do nowo wybranej Komisji Zakładowej o bardziej skuteczną pracę
agitacyjną na rzecz zwiększenia liczebności członków Związku.
Przedstawiona skrócona analiza działalności Związku upoważnia Komisję Rewizyjną do
przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium dla Przewodniczącego oraz Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Lubelskiej z okres sprawozdawczy 2010-2014.
Członkowie Komisji Rewizyjnej serdecznie dziękują za współpracę.
W imieniu Komisji
Aleksander Łepecki
Download