Powoływanie Rady Pracowników

advertisement
Powoływanie
Rady Pracowników
Możliwe warianty dla Związku
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
Pierwsze pytania

Czy twój pracodawca prowadzi działalność gospodarczą?

Czy zatrudnia co najmniej 100 pracowników?
2 x NIE
2 x TAK
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
1 x TAK
1 x NIE
Podstawowe informacje dla Związku



Ile związków działa u pracodawcy?
Ile z nich spełnia warunek reprezentatywności?
Czy wcześniej potrafiliśmy się porozumieć?
jeden
reprezentatywny
kilka
reprezentatywnych
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
brak
reprezentatywnych
Jedna organizacja reprezentatywna



o wyborze decyduje Związek
uchwałą podejmuje decyzję o powołaniu Rady podając jej skład
o tej decyzji Związek powiadamia pracodawcę
Wielkość Rady uzależniona od liczby pracowników
od 100 -250
Pracowników
od 251 -500
Pracowników
3
5
członków Rady
członków Rady
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
od 501
Pracowników
7
członków Rady
Kilka organizacji reprezentatywnych
Organizacje mają 30 dni - liczonych o dnia rozpoczęcia negocjacji na wynegocjowanie porozumienia określającego
zasady powołania i funkcjonowania Rady Pracowników
Jest porozumienie
Brak porozumienia
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
Jest porozumienie



ustalono wielkość Rady
określono „klucz” powoływania Rady
ustalono zasady partycypowania w kosztach
Uchwały Związków
powołujące
Członków Rady
Wspólna
informacja do pracodawcy
o powołaniu Rady
z podaniem Jej składu
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
Gdy brak porozumienia
• informacja do pracodawcy /do 25.07/
•każda organizacja powołuje jednego Członka Rady
•do 25.09.-obowiązek pracodawcy powiadomienia pracowników o prawie wyboru
•każda organizacja zgłasza „swoich” kandydatów na wybory
•do 25.11. – obowiązek pracodawcy zorganizowania wyborów
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
a przed wyborami:
 ustalenie regulaminu wyborczego w drodze negocjacji lub
 ustalenie regulaminu przez pracodawcę
 powołanie Komisji Wyborczej
 przygotowanie wyborów
 ogłoszenie terminu
UWAGA: Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza
a nie pracodawca
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
W regulaminie powinny znaleźć się odpowiedzi na pytania:















Jak powołuje się Komisję Wyborczą?
Jakie są Jej zadania?
Na jakich zasadach Jej członkowie są oddelegowani do tej pracy?
Kiedy będą wybory?
Na jakich zasadach pracownicy są oddelegowani w czasie wyborów?
Kto może głosować?
Gdzie odbędą się wybory /z uwzględnieniem struktury Zakładu/?
Jak będą zorganizowane?
Jak będziemy wybierać?
Kiedy wybory będą ważne?
Kto decyduje o ich ważności?
Kogo uważa się za wybranego?
Kiedy dokonuje się wyborów uzupełniających?
Na jaki okres dokonuje się wyborów?
Jak długo będzie obowiązywał Regulamin Wyborów?
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
Brak organizacji reprezentatywnych
tej Ustawy – nie ma Związku
Obowiązek pracodawcy poinformowania
o prawie wyboru Rady przez pracowników
Dla
Inicjatywa
Ustalenie
10% pracowników
regulaminu wyborów
Pisemne
zgłoszenie kandydatów przez 20
pracowników
Wybory
organizuje pracodawca
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
Brak reprezentatywnych organizacji
Pracodawca informuje pracowników o ich prawie do
wyboru Rady i jej uprawnieniach
Pracownicy
podejmują inicjatywę
Brak inicjatywy
Będzie Rada
NIE MA RADY
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
10% pracowników podpisało się pod wnioskiem dotyczącym
wyboru Rady Pracowników i złożono go pracodawcy
obowiązek pracodawcy
przeprowadzenia
wyborów
obowiązek powiadomienia
o terminie
zgłaszania
kandydatów
21 dni
wyborów
30 dni
ustalenie regulaminu
20 pracowników
na piśmie
zgłasza kandydatów
WYBORY
Pracodawca w ciągu 30 dni informuje
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
o wyborze Rady Pracowników
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
Jaka jest wtedy nasza rola?






zorganizowanie grupy inicjatywnej
uświadomienie pracowników o roli Rady
dostarczenie wniosku do pracodawcy
przygotowanie 20-osobowych grup
pracowniczych
włączenie się do prac przy regulaminie
przygotować kandydatów by byli świadomi i
kompetentni
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
Czy tak wybranego Członka Rady
można odwołać?
TAK, ale
Musi tego chcieć co najmniej 50% pracowników
i ta chęć będzie wyrażona na piśmie
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
A co się dzieje gdy pojawi się
organizacja reprezentatywna?
Jeśli do upływu kadencji pozostało więcej niż 12
miesięcy, to:

Związek informuje pracodawcę o tym fakcie

W ciągu 6 m-cy od daty tej informacji Rada
dotychczasowa rozwiązuje się

Związek powiadamia pracodawcę o powołaniu
Rady podając jej skład
Dział Szkoleń KK NSZZ "Solidarność"
Download