Deklaracja Członkowska NSZZ FIPW

advertisement
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
Zarząd Okręgowy w ………………
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
...........................................................................
..............................................
(nazwisko i imię)
(data urodzenia)
...........................................................................
..............................................
(jednostka organizacyjna Służby Więziennej)
(data wstąpienia do NSZZ FiPW)
Ja, niżej podpisany(a), proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz zobowiązuję się
do przestrzegania wymogów statutu NSZZ FiPW.
Jednocześnie deklaruję opłatę miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 1% uposażenia
zasadniczego, która winna być potrącana z moich poborów poprzez listę płac.
..........................................................
(data i podpis)
Wykonano w 3 egz.
1. dział finansowy AŚ/ZK
2. Zarząd Terenowy NSZZ FiPW
3. Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
Zarząd Okręgowy w ………………..
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
...........................................................................
..............................................
(nazwisko i imię)
(data urodzenia)
...........................................................................
..............................................
(jednostka organizacyjna Służby Więziennej)
(data wstąpienia do NSZZ FiPW)
Ja, niżej podpisany(a), proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz zobowiązuję się
do przestrzegania wymogów statutu NSZZ FiPW.
Jednocześnie deklaruję opłatę miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 1% uposażenia
zasadniczego, która winna być potrącana z moich poborów poprzez listę płac.
..........................................................
(data i podpis)
Wykonano w 3 egz.
1. dział finansowy AŚ/ZK
2. Zarząd Terenowy NSZZ FiPW
3. Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW
POTWIERDZENIE
PRZYNALEŻNOŚCI ORGANIZACYJNEJ
L.p. pieczęć organizacji terenowej
data
podpis przewodniczącego ZT
1.
2.
3.
POTWIERDZENIE
PRZYNALEŻNOŚCI ORGANIZACYJNEJ
L.p. pieczęć organizacji terenowej
1.
2.
3.
data
podpis przewodniczącego ZT
Download