Rokowania zbiorowe

advertisement
X Uniwersyteckie Forum
Związkowe
Rokowania zbiorowe prowadzone przez
NSZZ „Solidarność”
stan obecny i przyszłość
- wybrane aktualne zagadnienia
dr Anna Reda - Ciszewska
Prawo do rokowań zbiorowych
Art. 59 ust. 2 Konstytucji
„Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają
prawo do rokowań, w szczególności w celu
rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania
układów zbiorowych pracy i innych porozumień”.
Art. 59 ust. 4 Konstytucji
„Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i
organizacjach
pracodawców
oraz
innych
wolności
związkowych
może
podlegać
tylko
takim
ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez
wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe”.
Konwencje MOP
Konwencja nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa
organizowania
się
i
rokowań
zbiorowych
(Dz.U.58.29.126)
Art. 4
W razie potrzeby należy zastosować środki odpowiadające
warunkom krajowym, w celu zachęcania i popierania jak
najszerszego rozwoju i wykorzystywania procedury
dobrowolnych rokowań dla zawierania układów
zbiorowych pomiędzy pracodawcami i organizacjami
pracodawców z jednej strony a organizacjami
pracowników z drugiej, w celu uregulowania w ten
sposób warunków pracy.
UKŁAD ZBIOROWY PRACY
•
Źródło prawa pracy autonomiczne (art. 9 k.p.)
•
Układy ponadzakładowe i zakładowe
•
Charakter prawny – porozumienia normatywne
UKŁAD ZBIOROWY PRACY – ZAKRES PODMIOTOWY ART. 239
K.P.
Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych
jego postanowieniami, chyba że strony w układzie postanowią inaczej.
Układem mogą być objęte osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy;
układem mogą być również objęci emeryci i renciści.
Układu nie zawiera się dla:
1) członków korpusu służby cywilnej,
2) pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i
powołania,
3) pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i
powołania w:
a) urzędach marszałkowskich,
b) starostwach powiatowych,
c) urzędach gminy,
d) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego,
e) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu
terytorialnego,
4) sędziów i prokuratorów.
Wniosek NSZZ „S” do TK
Art. 239 § 3 pkt 1 k.p. jest niezgodny z art. 59 ust. 2 i 4
Konstytucji.
Przepis wyłącza wszystkich członków korpusu służby
cywilnej z zakresu regulacji układowej.
Niezgodność m.in. z konwencją 151 MOP (pracownicy na
wysokich stanowiskach, których czynności uważa się z
reguły za związane z tworzeniem polityki lub za funkcje
kierownicze, albo do pracownicy, których obowiązki mają
w wysokim stopniu poufny charakter)
Model reprezentacji pracowniczych w Polsce
-
związki zawodowe (ustawa z 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych)
-
rady pracowników (ustawa z z dnia 7 kwietnia 2006
r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z
nimi konsultacji)
-
przedstawicielstwa pracownicze ad hoc (m.in. W
sprawie wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu
pracy wobec braku związków zawodowych w
zakładzie pracy)
Prawo koalicji dla osób zatrudnionych na innej
podstawie niż stosunek pracy
Art. 2 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych - prawo tworzenia i
wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez
względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych
spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na
podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.
2. Osobom wykonującym pracę nakładczą przysługuje prawo
wstępowania do związków zawodowych działających w
zakładzie pracy, z którym nawiązały umowę o pracę nakładczą.
•
•
Skarga NSZZ S do MOP – zdaniem KWZ polska regulacja jest
sprzeczna z art. 2 Konwencji 87 (pojęcie pracownika w
rozumieniu konwencji jest obszerniejsze niż w rozumieniu
polskiego k.p.)
Wniosek OPZZ DO TK
Prawo do strajku w sferze publicznej
Wniosek NSZZ „S” do TK dotyczący art. 19 ust. 3
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
„Prawo
do strajku nie przysługuje pracownikom
zatrudnionym w organach władzy państwowej,
administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz
prokuraturze”.
- Zbyt daleko idące wyłączenie.
Nowa formuła dialogu społecznego
•
wyjście strony związkowej z Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno- Gospodarczej
•
Postulaty: powołanie nowego forum dialogu społecznego i
nowej instytucji: Rada i Rzecznik Dialogu Społecznego
•
•
Niezależność nowego forum (Rada Dialogu Społecznego)
Stanowcze kompetencje (wyodrębnienie obszaru kompetencji o
charakterze stanowczym dla Rady Dialogu Społecznego)
Download