Związek zawodowy i reprezentacja pracodawców

advertisement
Związek zawodowy i reprezentacja
pracodawców
Zasady: 1. Zasada ograniczonej roli państwa w zbiorowym prawie pracy 2. Zasada reprezentacji w
zbiorowym prawie pracy przez pracowników Reprezentacja pracodawców (organizacja
pracodawców): - mają mniejsza misję do spełnienia, integracyjna działalność szkoleniowa - tych
organizacji jest ciągle mało - jeśli nie ma organizacji, nie ma kto zawierać układów zbiorowych ogólna niechęć pracodawców do organizacji - potrzebnych jest przy najmniej 10 pracodawców, by
utworzyć tą organizację Wyróżniamy trzy typy reprezentacji: 1. Związkowa (najważniejsza) - ma
już wiele lat, co najmniej 2 obszary 2. Poza związkowa - jest istotna tam, gdzie nie ma związków
(reprezentacja ad hoc - dla danych spraw). Jeżeli nie ma organizacji związkowej to porozumienie
kryzysowe może zawierać przedstawicielstwo pracowników. 3. Reprezentacja w zarządzaniu - art.
18 (2) kp. Uczestnik pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tytuł uczestnictwa = stosunek
pracy Uczestniczyć w zarządzaniu - ten termin jest różnie postrzegany Formy uczestnictwa w
zarządzaniu: a. Rady pracownicze przedsiębiorstw państwowych - organy załogi, organ
przedsiębiorstwa, który ma kompetencje stanowiące. Związek zawodowy: Utworzenie związków
zawodowych i konsekwencje prawne z tym związane - związek zawodowy może zostać założony
przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. Osoby te podejmują
uchwałę o założeniu związku, uchwalają jego status i wybieraj komitet założycielski (3 - 7 osób).
Nie ma limitu w tworzeniu związków zawodowych. Instytucja bardzo mocna. Związki zawodowe
mają kompetencje tworzenia prawa, związek albo jest stroną porozumienia albo uzgadnia treść.
Związki zawodowe kontrolują pracodawcę, gdy chodzi przez niego o przestrzeganie prawa pracy. W
sprawach zasadniczych dla pracowników tych decyzji o warunkach wynagrodzenia związki
zawodowe reprezentuje wszystkich pracowników. Tworzenie związków zawodowych: - powstają
dwutorowo i każdy tor jest właściwy: a. ścieżka ustawowa - jest odniesiona do tworzenia związku,
który powstaje. Związek powstał i istnieje od momentu podjęcia uchwały. Uchwała o utworzeniu
traci ważność, gdy związek nie przekaże ścieżki do rejestracji. b. ścieżka wewnętrzna - chodzi o
powstanie struktury zakładowej związku już istniejącego. To ogniwo idzie do zarządu regionu. Zw.
zawodowe - kompetencje 1. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w
zakresie unormowanym przepisami pracy. 2. zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy, organów
samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i w sprawach pracowniczych. 3)
sprawować kontrolę nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy (płaszczyzna kontrolna). 4) kierowanie działalnością społeczną inspekcji pracy i
współdziałanie z PIP- głównie w takich przypadkach rażących, jeżeli pracodawca nie reaguje na
wnioski organizacji związkowych, to zawiadamia ona inspekcję pracy. 5) Związkom zawodowym
przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowych środków
wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz.
Płaszczyzna procesowa - związki zawodowe mają uprawnienia procesowe: przedstawiciel związku
może być reprezentantem pracowników, związki mogą zgłaszać opinie, wszczynanie na rzecz
pracownika powództwa. 6) Związkom zawodowym przysługuje prawo prowadzenia rokowań
zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych, a także innych porozumień przewidzianych
przepi
(…)
…, sposób rozwiązania związku i likwidacji majątku. Związek zawodowy podlega obowiązkowi
rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli komitet założycielski nie złoży w terminie 30
dni od dnia założenia związku wniosku o rejestrację, uchwała o utworzeniu związku traci moc. Z
chwilą rejestracji związek zawodowy nabywa osobowość prawną. Rejestracja związku zawodowego
odbywa się na podstawie przepisów k.p.c. o postępowaniu nieprocesowym. Oznacza to m.in. iż
żaden inny podmiot, w tym zwłaszcza pracodawca, nie może wywierać wpływu na to postępowanie.
Związek zawodowy jest również obowiązany zawiadomić sąd o zmianie statutu. Zmiana ta wchodzi
w życie z upływem 14 dni od zawiadomienia sądu, jeżeli nie zgłosił on wcześniej zastrzeżeń co do
jej zgodności z prawem. We takim przypadku sąd jest obowiązany wyznaczyć rozprawę…
… może być reprezentantem pracowników, związki mogą zgłaszać opinie, wszczynanie na rzecz
pracownika powództwa. 6) Związkom zawodowym przysługuje prawo prowadzenia rokowań
zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych, a także innych porozumień przewidzianych
przepisami prawa pracy. 7) Druga grupa uprawnień o charakterze zbiorowym - to problematyka
sporów zbiorowych na szczeblu zakładu pracy. 8) obszar tworzenia prawa…
Download