Zw zaw w UE

advertisement
X Uniwersyteckie Forum
Związkowe
Związki Zawodowe w UErzeczywistość i wyzwania
Barbara Surdykowska
Biuro Eksperckie przy KK NSZZ Solidarność i odrobinę UKSW 
Związki zawodowe w UErzeczywistość i wyzwania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Uwarunkowania zewnętrzne:
- globalizacja
- Międzynarodowa Organizacja Pracy
- kryzys, początkowo finansowy następnie gospodarczy w końcu
zadłużeniowy w Unii Europejskiej
- proces integracji europejskiej
2. Uwarunkowania wewnętrzne
- spadające członkostwo
- problemy z rekrutacją (młodzi, kobiety, sektor usług, mali przedsiębiorcy)
- gdzie jesteśmy my a gdzie zapadają decyzje (korporacje ponadnarodowe,
Komisja Europejska czy Troika)
- jak budować wewnątrz związkową ponadgraniczną solidarność
(przykładem są problemy ze stanowiskiem dotyczącym europejskiej płacy
minimalnej czy ram prawnych dla EFA)
Związki zawodowe w UErzeczywistość i wyzwania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Międzynarodowa Organizacja Pracy
Co z prawem do strajku?
Dotychczas: Konwencja MOP nr 87
Sesja Konferencji Ogólnej MOP 2012 r.
Kontra:
-Komitet Wolności Związkowych i Komitet Ekspertów nadał sobie
uprawnienia nie wynikające z Konstytucji MOP
- interpretacja Konwencji MOP sprzeczna z Konwencją Wiedeńską
Dlaczego:
- symboliczny koniec zimnej wojny
- stanowiska KWZ i Komitetu Ekspertów „rozlały się” – to nie tylko
Demir i Baykara Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ale i na
przykład orzecznictwo BC Health i Frazer Sądu Najwyższego Kanady
.
Związki zawodowe w UErzeczywistość i wyzwania
• Proces integracji europejskiej
• Jaka jest relacja praw podstawowych (takich jak
prawo do strajku, prawo do innych akcji
zbiorowych) a swobód traktatowych (swoboda
przepływu kapitału, swoboda świadczenia usług..).
• To oczywiście nie są pytania nowe – Omega,
Schmidberger, ale rozwiązanie tym razem
zaproponowane przez Europejski Trybunał
Sprawiedliwości jest dosyć szokujące.
• Kwartet Laval
Uzasadnienie sprawy Viking
• Pierwsza płaszczyzna - akcje zbiorowe mogą być
powzięte tylko w szczególnych okolicznościach
(uzasadnienie Viking pkt 81) - „o ile można by na
pierwszy rzut oka racjonalnie uznać, że działanie
mające na celu ochronę stanowisk pracy i warunków
pracy członków związku zawodowego, na które
miałaby wpływ zmiana przynależności „Roselli”,
wchodzi w zakres ochrony pracowników, o tyle taka
kwalifikacja nie zostanie uwzględniona, jeżeli wykaże
się, że rozpatrywane stanowiska pracy lub
warunki zatrudnienia nie są narażone na ryzyku
lub poważnie zagrożone”.
Uzasadnienie sprawy Viking
• Po drugie aby uznać, że akcja zbiorowa nie stanowi
nadmiernego naruszenia art. 49 należy – pkt 84
uzasadnienia wykazać, że działanie było
„odpowiednie” czy też „nie nadmierne”. Przy
założeniu, że na podstawie badania sąd krajowy
doszedłby do wniosku, że stanowiska pracy lub
warunki pracy członków FUS, (…) byłyby rzeczywiście
narażone na ryzyko lub poważnie zagrożone, sąd ten
powinien sprawdzić ponadto, czy działanie zbiorowe
podjęte przez ten związek zawodowy jest
odpowiednie dla zapewnienia tego celu i nie
wykracza poza to, co jest konieczne dla jego
osiągnięcia”.
Uzasadnienie sprawy Viking
• Po trzecie związek zawodowy ma wykazać, że
wykorzystał wszelkie inne metody. Uzasadnienie
pkt 87: „(…) do sądu krajowego należy zbadanie
między innymi, czy na podstawie prawa
krajowego i porozumień zbiorowych mających
zastosowanie do tego działania, FUS nie
dysponował innymi środkami, mniej
ograniczającymi swobodę
przedsiębiorczości, aby doprowadzić do
rokowań zbiorowych z Vikingiem oraz czy
związek zawodowy wykorzystał te środki
przez podjęciem takiego działania”.
Pewna nadzieja
• Europejski Trybunał Praw Człowieka
• Demir i Baykara, Enerji Yapi Yol Sen, MRT
• Wyprowadzenie z prawa do zrzeszania się (art. 11
•
Konwencji) prawa do rokowań (efektywnych
rokowań???)
Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności
Zmierzamy na Południe
• Troika plus CSR
• W okresie 2008- 2012 liczba układów
•
zbiorowych spadła w Hiszpanii o 43% (z
6000 do 3 400) a liczba objętych nimi
pracowników zmniejszyła się o 41 % (z około
12 milionów do około 7 milionów).
Portugalia w analogicznym okresie – liczba
układów zmniejszyła o 71% ( z 295 do 85) a
liczba objętych pracowników o 84% z 1,9
mln do 328 tyś.
Południe Europy zmierza na
Wchód
• Teza prof. Meardiego, żart prof. Hausnera
• Co pozostało?
• Czy istnieje cos takiego jak europejski model społeczny? Tak
•
•
•
•
ale czy jego częścią niekwestionowaną jest wciąż dialog
społeczny (oczywiście o ile nie potraktujemy go całkowicie
retorycznie)?
Silniejsze strony (nie chcę napisać silne):
Europejski Dialog Społeczny (art. 155 Traktatu o
funkcjonowaniu UE)
Wzmocnienie europejskich federacji branżowych
(podpisywanie przez nie EFA)
Karl Polanyi, Wielka Transformacja, wahadło 
Download