pa 2-17-VII -dot jakości powietrza-smog-MK

advertisement
APEL Nr 2/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 stycznia 2017 r.
do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy jakości powietrza
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w trosce o stan zdrowia obywateli
apeluje
do
Prezesa
Rady
Ministrów
o
pilne
podjęcie
skoordynowanych,
międzyresortowych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, jednym z podstawowych zadań samorządu
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów jest zajmowanie stanowiska w sprawach
stanu zdrowotności społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa. W ostatnim czasie
nie sposób nie dostrzec poważnych sygnałów wskazujących na bardzo zła jakość
powietrza w Polsce, szczególnie w dużych miastach. Samorząd lekarski wskazuje,
że zjawisko smogu, czy szerzej przekroczenie dopuszczalnych norm jakości
powietrza, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
Istnieją
niezbite
dowody
naukowe
z
bardzo
licznych
dobrej
jakości
przeprowadzonych na świecie badań, że stopień zanieczyszczenia powietrza jest
przyczyną zwiększonej śmiertelności i rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz
chorób układu oddechowego. Okresy nagłego pogorszenia jakości powietrza
przyczyniają się do zwiększonej zapadalności na ostre epizody wieńcowe, w tym
zawały serca, udary mózgu. W tym okresie częściej występują incydenty
niewydolności serca, napady migotania przedsionków i arytmii komorowych, a
przychodnie udzielają znacznie więcej porad zgłaszającym się chorym. Wiadomo, że
do czynników przyczyniających się do występowania zdarzeń ze strony układu
krążenia należą: tlenki azotu pochodzące m.in. z silników samochodowych,
dwutlenek siarki pochodzący m.in. ze spalania węgla kamiennego, tlenek węgla
powstający na skutek spalania paliw kopalnych oraz pracy silników spalinowych oraz
pyły
zawieszone,
pochodzące
z
działalności
przemysłowej
oraz
spalin
samochodowych. Przewlekłe narażenie na zanieczyszczenie powietrza ponad
wszelką wątpliwość zwiększa ryzyko chorób i śmiertelności o podłożu sercowonaczyniowym.
Powołując się na badania przeprowadzone w Polsce Prezydium Naczelnej
Rady
Lekarskiej
wskazuje,
że
większe
ryzyko
wystąpienia
zawału
serca
zaobserwowano przy wyższych stężeniach w powietrzu tlenku azotu, dwutlenku
azotu, pyłów zawieszonych PM10 oraz niższych stężeniach ozonu i niższych
wartościach ciśnienia atmosferycznego. Wyższe prawdopodobieństwo udaru mózgu
zaobserwowano przy wyższych stężeniach tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenku
węgla, pyłów PM10, mniejszej prędkości wiatru oraz w sytuacji ogłoszenia alarmu
smogowego 3 i 5 dni przed udarem. Zła jakość powietrza wpływa również na
zwiększenie hospitalizacji z powodu zatorowości płucnej i migotania przedsionków.
Mając powyższe na uwadze Prezydium apeluje o podjęcie przede wszystkim
wszelkich możliwych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy jakości
powietrza, która w chwili obecnej daleko odbiega od bezpiecznych dla organizmu
ludzkiego norm przyjętych w innych krajach europejskich. Lepsza jakość powietrza
przyczynia się do poprawy zdrowia mieszkańców oraz zwiększa przeżywalność
populacji,
dlatego
nie
wolno
nam
pozostać
obojętnym
wobec
problemu
zanieczyszczenia powietrza. Prezydium wnioskuje także, aby kwestię negatywnego
wpływu czynników środowiska na zdrowie ludzkie uwzględnić w planach reformy
służby zdrowia, tak aby obywatelom w szczególnie zagrożonych rejonach kraju
zapewnić łatwy dostęp do potrzebnych w tej sytuacji ambulatoryjnych i szpitalnych
świadczeń zdrowotnych.
Samorząd lekarski deklaruje udział w dyskusji nad problemami poruszonymi w
niniejszym apelu i pomoc w opracowywaniu strategii poprawy jakości powietrza.
Download