Uwagi - Naczelna Izba Lekarska

advertisement
A,
PREZES
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
Maciej Hamankiewicz
fP
naczelna
RLEKARSKA
IZBA
____________________________________________________________________________________
NRUZRP/WI/485/
Warszawa, dnia 8.07.2016 r.
6
MINISTERSTWO 7.WOWIA
2016 -07- I 3
00890201377407
RPU/91140/2016 P
fi i WPŁYNĘŁO.
Data:2016-07-19
ID:00890201377407
i
XJL=
J
Pan
Krzysztof Landa
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
W związku z pismem z dnia 15 czerwca 2016 r., znak: PLW.462.3.2016, przy którym
został nadesłany projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
oraz niektórych innych ustaw, przesyłam w załączeniu stanowisko Nr 35/16/P-VII
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 lipca 2016 r.
jy
Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. 559 13 30, fax 559 13 33
e-mail: [email protected]
STANOWISKO Nr 35/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych oraz niektórych innych ustaw
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy
o
zmianie
ustawy
przeznaczenia
o
refundacji
żywieniowego
oraz
leków,
wyrobów
środków
spożywczych
medycznych
oraz
specjalnego
niektórych
innych
ustaw, przesłanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 15
PLW.462.3.2016, zgłasza następujące uwagi do
czerwca 2016 r., znak:
przedmiotowego projektu.
Projekt
przewiduje
zmianę
obecnego
systemu
refundacji
wyrobów
medycznych
poprzez przyjęcie w tym obszarze rozwiązań funkcjonujących w refundacji leków tj.
m.in. tworzenie grup limitowych i refundowanie wyrobów objętych refundacją do
wysokości limitu finansowania.
Projektodawca wprost wskazuje, że celem projektowanych zmian jest ograniczenie
wydatków
na
refundację
wyborów
medycznych
i
racjonalizacja
tych
wydatków.
Podobne założenia leżały u podstaw wprowadzenia obecnego systemu refundacji
leków.
Samorząd
refundacji
leków,
lekarski
choć
przypomina,
doprowadziło
że
do
wprowadzenie
zmniejszenia
obecnego
wydatków
systemu
płatnika
na
refundację leków, to jednocześnie doprowadziło do zmniejszenia dostępności leków
refundowanych dla pacjentów. Po wprowadzeniu obecnego systemu refundacji leków
znacząco wzrosły wydatki ponoszone przez pacjentów na leki. Powyższe uzasadnia
obawy,
że
podobny
skutek
-
w
postaci
zwiększenia
poziomu
współpłacenia
pacjentów korzystających z wyrobów medycznych - przyniosą projektowane zmiany.
Racjonalizacja wydatków publicznych na leczenie, w tym niezbędne zaopatrzenie
pacjentów
w
leki
lub
wyroby
medyczne
nie
może
skutkować
ograniczeniem
dostępności tych środków dla pacjentów, lub przerzuceniem części kosztów tych
wyrobów na pacjentów.
1
Projekt przewiduje nakładanie na świadczeniodawców kolejnego obowiązku, poprzez
nałożenie w treści projektowanych art. 9b ust. 4 i 5 ustawy o refundacji leków,
środków
spożywczych
medycznych,
specjalnego
obowiązku
przeznaczenia
udzielania
żywieniowego
informacji
o
oraz
wyrobach
wyrobów
medycznych
zamieszczonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, których urzędowa cena zbytu
przekracza
wysokość
limitu
finansowania,
a
które
są
możliwe
do
zastosowania
w danym wskazaniu klinicznym, w danej procedurze medycznej stosownej przez
świadczeniodawcę
medycznego,
w
oraz
udzielania
stosunku
do
informacji
którego
nie
o
możliwości
została
wydana
zastosowania
decyzja
o
wyrobu
ustaleniu
urzędowej ceny zbytu, a który należy do grupy wyrobów medycznych należącej do
grupy określonej w wykazie wyrobów objętych refundacją.
Na
lekarzach
i
lekarzach
dentystach
ciąży
ustawowy
obowiązek
informowania
pacjenta o możliwych i proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych.
Przewidziane
w
projekcie
rozwiązanie
dotyczy
jednak
wyrobów
posiadających
konkretnego producenta, co może narażać lekarzy na zarzuty braku obiektywizmu
oraz ulegania wpływom producentów takich wyrobów. Projekt nie zawiera również
jednoznacznego wskazania czy i w jaki sposób realizacja obowiązku informowania
o
wyrobach
medycznych
SEKRETARZ
Marek Jodłowski
ma
być
przez
świadczeniodawcę
dokumentowana.
PREZES .
iowu;
Maciej Hamankiewicz
2
Download