Warszawa, PLA.4600.609.2016.PB „Tak dla terapii na SMA w

advertisement
Warszawa,
PLA.4600.609.2016.PB
„Tak dla terapii na SMA w Polsce”
Ul. Przy Forcie 10/99
02-495 Warszawa
Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na petycję w sprawie leczenia rdzeniowego zaniku mięśnii (SMA)
w Polsce uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA - spinal muscular atrophy) jest schorzeniem nerwowomięśniowym o podłożu genetycznym. W chorobie dochodzi do obumierania neuronów
odpowiadających za pracę mięśni w rdzeniu kręgowym, wskutek czego mięśnie ciała
słabną.
W przebiegu choroby pacjent stopniowo traci siły oraz możliwość samodzielnego
poruszania się. U niemowląt i małych dzieci pierwsze objawy pojawiają się nagle,
a stan pogarsza się gwałtownie. Szybkiemu osłabieniu ulegają mięśnie kończyn, tułowia,
płuc i przełyku. U starszych pacjentów choroba przebiega łagodniej. Wyróżnia się cztery
rodzaje rdzeniowego zaniku mięśni. W Polsce SMA występuje z częstością 1 na 5000–
7000 urodzeń.
Kontynuując moją wypowiedź chciałbym podkreślić, iż Ministrowi Zdrowia znana jest
sytuacja osób chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Ze względu na postać oraz przebieg
przedmiotowego schorzenia resort zdrowia przykłada do niego dużo uwagi realizując
szeroko pojętą politykę zdrowotną. Działając w ramach obowiązujących przepisów
prawnych podejmowane są wielokierunkowe działania celem udostępniania pacjentom
coraz to nowszych opcji terapeutycznych. Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich
starań by sprostać oczekiwaniom wszystkich grup pacjenckich w Polsce. W tym celu
prowadzone są staranne prace analityczne a specjaliści m.in. Departamentu Polityki
Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia regularnie zapoznają się z wynikami badań
klinicznych oraz najbardziej aktualnymi publikacjami naukowymi.
Należy wskazać, że w obecnej chwili stosuje się głównie leczenie objawowe polegające
na walce z symptomami choroby związanymi z jej przebiegiem a zajmują się tym
specjaliści z różnych dziedzin (neurolog, pulmonolog, ortopeda, fizjoterapeuta, dietetyk)
i to oni w oparciu o najlepszą wiedzę medyczną i doświadczenie kliniczne decydują o
postępowaniu w każdym indywidualnym przypadku.
Rozszerzając powyższe, pragnę przekazać, że Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje
świadczenia wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydanym na podstawie art. 31d
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. W
poniższej
tabeli
przedstawiam
dane
dotyczące
liczby osób
z rdzeniowym zanikiem mięśniowym (rozpoznania wg. ICD-10 G12 z rozszerzeniami)
oraz wartości udzielonych im świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w latach 20132015
Rok realizacji
Nazwa rodzaju
Liczba pacjentów
Wartość
929
1 685 704 zł
1022
1 819 213 zł
1033
1 928 101 zł
świadczenia
2013
Rehabilitacja
lecznicza
2014
Rehabilitacja
lecznicza
2015
Rehabilitacja
lecznicza
Ponadto uprzejmie dodaję, że w roku 2016 został wdrożony do realizacji program polityki
zdrowotnej pn.: Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych
chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 20162018. Celem programu jest zmniejszenie umieralności z powodu przewlekłych chorób
2
płuc w Rzeczpospolitej Polskiej poprzez: zorganizowanie 220 stanowisk (sNWM) w
oddziałach
chorób
płuc,
wyposażenie
tworzonych
sNWM
w sprzęt niezbędny do prowadzenia i monitorowania NWM, zwiększenie dostępności do
NWM, nadzór i monitoring efektywności prowadzonych działań. W kryteriach kwalifikacji
chorych wymagających leczenia w sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM)
wyszczególniono najczęstsze choroby, które prowadzą do ostrej lub zaostrzenia
przewlekłej niewydolności oddychania. Wskazano m.in. na grupę chorób nerwowomięśniowych u osób dorosłych, w tym nardzeniowy zanik mięśni. Oznacza to, że również
i
osoby
z
tym
schorzeniem
będą
mogły
korzystać
z utworzonych w ramach Programu sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej oraz
podlegać rehabilitacji pulmonologicznej, realizowanej przez wyłonione w trakcie
postępowania konkursowego podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Odnosząc się natomiast do kwestii terapii lekami stosowanymi w leczeniu rdzeniowego
zaniku mięśni uprzejmie informuję, iż zgodnie z obecnym stanem wiedzy medycznej nie
jest znane skuteczne technologia lekowa na SMA. Jakkolwiek w wielu krajach świata
trwają intensywne badania. Należy wskazać, iż obecnie prowadzone są prace badawcze
dla substancji m.in. Nusinersen (SMNRx), Olesoksim, CK-2127107, LMI070, RG7916,
RG7800, AVXS-101. Należy przy tym wskazać, że wyżej wymienione produkty lekowe
to stosunkowo nowe substancje, które na ten moment nie są jeszcze zarejestrowane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a o których informację można znaleźć na stronie
https://clinicaltrials.gov/. Należy dodać, że kwestię dostępności/rejestracji produktów
leczniczych
można
sprawdzić
na
stronie
internetowej
http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/#results, która dysponuje olbrzymią liczbą
danych dotyczących rejestru produktów leczniczych.
Odnosząc się natomiast do kwestii refundacji przedmiotowych leków uprzejmie
wyjaśniam, że zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych ww. leki nie są refundowane. W tym miejscu
pragnę wyjaśnić, że zasady refundacji produktów leczniczych określone zostały w
ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego
oraz
wyrobów
medycznych.
W
myśli
obecnie
obowiązujących przepisów postępowanie administracyjne w temacie objęcia leku
refundacją może zostać wyłącznie rozpoczęte wtedy, kiedy Wnioskodawca złoży
stosowny wniosek. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy wnioskodawca może złożyć
3
wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego. Należy
podkreślić, iż art. 2 pkt 27 przedmiotowej ustawy definiuje Wnioskodawcę jako: podmiot
odpowiedzialny, przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, podmiot uprawniony do
importu równoległego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne,
wytwórcę
wyrobów
medycznych,
jego
autoryzowanego
przedstawiciela, dystrybutora albo importera, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010
r. o wyrobach medycznych, a także podmiot działający na rynku spożywczym. Uprzejmie
informuję, że do Ministra Zdrowia nie wpłynął wniosek o objecie refundacją i ustalenie
urzędowej ceny ww. leków.
Poruszając kwestię użycia i refundacji leków będących w trakcie rejestracji czy
w trakcie badań klinicznych uprzejmie dodaję, iż w projekcie ustawy o zmianie ustawy o
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw została określona procedura
wydawania zgody na zastosowanie produktu leczniczego w ramach programu
indywidualnego stosowania produktu leczniczego poprzez dodanie art. 4f–4h oraz art.
65 ust. 2a w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008
r. poz. 271, z późn. zm.). Projektowane przepisy stanowią, że Minister Zdrowia będzie
mógł wydać zgodę na zastosowanie produktu leczniczego, o którym mowa w art.
3 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla
produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad
nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (Dz. Urz. UE L 136
z 30.04.2004, str. 1-33; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 13, t. 34, str. 229-261), dla
którego złożony został wniosek o dopuszczenie do obrotu lub który jest w trakcie badań
klinicznych, dla określonej grupy pacjentów, cierpiących na chorobę przewlekłą lub
poważną, wycieńczającą lub zagrażającą życiu, jeżeli tej grupy pacjentów nie można
poddać skutecznemu leczeniu produktem leczniczym dopuszczonym do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach programu indywidualnego stosowania
produktu leczniczego. Należy podkreślić, że zgoda taka będzie mogła zostać wydana na
wniosek podmiotu odpowiedzialnego, w przypadku produktu leczniczego, wobec którego
został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z art.
6 rozporządzenia nr 726/2004/WE lub sponsora, w przypadku produktu leczniczego,
który jest w trakcie badań klinicznych. Projektowane przepisy precyzują co zawiera
4
wniosek podmiotu, a także wskazuje, że do wniosku dołącza się szczegółowy opis
programu indywidualnego stosowania, dla którego ma być wydana zgoda, zawierający
wskazane w projekcie przepisu informacje. Projekt zakłada umożliwienie sprowadzenia
z zagranicy produktu leczniczego, jeżeli będzie to niezbędne w celu zastosowania
produktu leczniczego, w ilości koniecznej do realizacji programu indywidualnego
stosowania.
Chciałbym podkreślić, iż Ministerstwo Zdrowia podejmuje wszelkie możliwe działania
mające na celu zwiększenie dostępu pacjentom do skutecznej i bezpiecznej
farmakoterapii w ramach dostępnych środków publicznych. Realizując politykę
zdrowotną państwa Minister Zdrowia kieruje się zasadami medycyny opartej na
dowodach naukowych (EBM) oraz oceny technologii medycznych (HTA), co zapewnia
przejrzystość i racjonalność podejmowanych decyzji o alokacji środków publicznych.
5
Download