Warszawa, 2016-04-22 Informacja prasowa Inauguracyjne

advertisement
Warszawa, 2016-04-22
Informacja prasowa
Inauguracyjne spotkanie Zespołu ekspertów zawodów medycznych
W dniu 15 kwietnia 2016 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
(CSIOZ) odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ekspertów zawodów medycznych. Do
Zespołu zaproszeni zostali przedstawiciele zawodów medycznych - Naczelnej Rady
Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej
Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Na inaugurującym spotkaniu Zespołu zapoznano jego uczestników z dotychczasowymi
działaniami oraz projektami zrealizowanymi przez CSIOZ. Uczestnikom spotkania
przedstawiony został także zakres funkcjonalny realizowanego Projektu P1.
Szeroko omówiono zagadnienia związane z trwającym procesem informatyzacji rejestrów
medycznych oraz wdrożeniem dostarczonych w ramach Projektu P4 systemów
dziedzinowych, w tym przede wszystkim Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników
Medycznych. Członkowie Zespołu zapoznani zostali również z możliwościami w zakresie
uwierzytelniania i podpisu w środowisku cyfrowym w odniesieniu do unijnego rozporządzenia
eIDAS.
Do głównych zadań Zespołu należy opiniowanie i konsultowanie projektów informatycznych
realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia szczególnie w
zakresie dotyczącym pracowników medycznych oraz przygotowywanie rekomendacji w
zakresie rozwoju e-Zdrowia.
O Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest jednostką budżetową, powstałą w 2000 roku i
podlegającą Ministrowi Zdrowia, której przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu budowy
społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w
ramach funduszy strukturalnych i programów e-Zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra
właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i
ekonomicznych.
Więcej informacji o instytucji na stronie: http://www.csioz.gov.pl
Download