Z okazji otwarcia Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i

advertisement
Z okazji otwarcia Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof
serdecznie zaprasza na okolicznościowe wykłady:
1) "Komisje etyczne w szpitalach”
ks. dr hab. Andrzej Muszala - Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
27 czerwca 2013 r. (czwartek), godz. 12:00
sala wykładowa Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i
Gastroenterologicznej (ul. Kopernika 40)
przewidywany czas wykładu wraz z dyskusją – 60 minut
Referat dotyczyć będzie powoływania i funkcjonowania komitetów etycznych w polskich
szpitalach. Na bazie literatury zachodniej (zwłaszcza francusko- i angielskojęzycznej) oraz
osobistych doświadczeń autora, jako uczestnika komitetu bioetycznego w jednym ze szpitali
angielskich (Tameside Hospital w Ashton-under-Lyne), ukazana zostanie zasadność
powoływania tego typu ciał doradczych oraz zakres ich kompetencji.
Istnienie komitetów bioetycznych w szpitalach przyczynia się do humanizacji medycyny
i holistycznego patrzenia na pacjenta, który traktowany jest już nie jako określony
„przypadek kliniczny”, lecz jako osoba z całym bogactwem życia psychicznego i duchowego
oraz podmiot interpersonalnych relacji z innymi ludźmi i społeczeństwem. Komitety
bioetyczne są potrzebą czasu, wynikłą z dynamicznego rozwoju medycyny w ostatnich
kilkudziesięciu latach. Mają szczególną rolę do spełnienia w przypadku zaistnienia
wyjątkowo trudnych problemów etycznych, z którymi lekarze nie zawsze są w stanie sobie
poradzić.
2) „Bezpieczeństwo pacjenta i bezpieczeństwo personelu medycznego a zdarzenia
niepożądane - w aspekcie ergonomicznym”
dr n. med. Janusz Pokorski - Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komitet Ergonomii PAN
4 lipca 2013 r. (czwartek), godz. 12:00
sala wykładowa Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i
Gastroenterologicznej (ul. Kopernika 40)
przewidywany czas wykładu wraz z dyskusją – 60 minut.
Wiedza na temat zdarzeń niepożądanych w systemie opieki zdrowotnej ogranicza się
do przyczyn medycznych, takich jak zakażenia wewnątrzszpitalne, skutki uboczne
stosowanych leków i procedur. Zwykle pamięta się przy tej okazji o upadkach pacjentów,
odleżynach i powikłaniach towarzyszących leczeniu parenteralnemu. Prawie całkowicie
pomija się pozamedyczne przyczyny zdarzeń niepożądanych oraz niedoskonałość
ergonomiczną systemu opieki zdrowotnej i jego podsystemów.
W społeczeństwie panuje przekonanie, że zdarzeniom niepożądanym w systemie opieki
zdrowotnej winni są bezpośredni wykonawcy działań medycznych, tj. głównie lekarze
i pielęgniarki. Obwiniane osoby zwykle nie są w stanie takich zarzutów odeprzeć, mimo
że w większości przypadków ich sprawstwo jest jedynie częściowe. Nie doszukujemy się
błędu po stronie producenta urządzeń medycznych, oprogramowania, czy wytwórcy leków
i pracujących dla nich projektantów. Tymczasem to oni kształtują nasze środowisko pracy
oraz dostarczają nam technologii i „narzędzi" do ich realizacji.
Download