Sylabus - Wydział Lekarski

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2013/2014
(dotyczy tylko części zajęć koordynowanego przedmiotu Chirurgia, określanej jako Chirurgia ogólna)
Nazwa przedmiotu:
Kierownik jednostki
realizującej zajęcia z
przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
Chirurgia
Kod modułu wg
standardów
od A do G
prof. dr hab. Zygmunt
Grzebieniak
Lekarski
lekarski
jednolite magisterskie
stacjonarne X niestacjonarne
V
Semestr studiów:
obowiązkowy X fakultatywny 
polski, angielski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Onkologicznej
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
6
25
6
9 i 10
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
6
25
6
Razem:
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1. Praktyczne wyszkolenie studenta w zbieraniu wywiadu i badaniu przedmiotowym w aspekcie
chirurgicznym, zlecaniu rutynowych badaniań laboratoryjnych i obrazowych.
C2. Przedstawienie przyczyn, objawów, zasad diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w
odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej.
C3. Wyposażenie studenta w wiedzę niezbędną do kwalifikacji chorego do leczenia operacyjnego oraz
zasadami przygotowania pacjenta do operacji.
C4. Zaznajomienie studenta z przebiegiem podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych
procedur diagnostyczno-leczniczych oraz najczęstszymi powikłaniami wspomnianych zabiegów i
procedur.
C5. Przygotowanie studenta do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób prawidłowy
merytorycznie i zgodny z aktualnymi przepisami.
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer efektu
Opis efektu kształcenia
Metody weryfikacji
Forma zajęć
(zgodnie ze szczegółowymi efektami osiągnięcia
kształcenia
dydaktycznych:
kształcenia zawartymi w
zamierzonych efektów
** wpisz symbol
standardach)
kształcenia*
W zakresie wiedzy
odpowiedź ustna
Ć,S,W
F.W1
absolwent: zna i rozumie
przyczyny, objawy, zasady
diagnozowania oraz
postępowania
terapeutycznego w
odniesieniu do najczęstszych
chorób wymagających
interwencji chirurgicznej, z
uwzględnieniem odrębności
wieku dziecięcego
zna zasady kwalifikacji i
odpowiedź ustna
Ć,S,W
F.W3
wykonywania podstawowych
zabiegów operacyjnych i
inwazyjnych procedur
diagnostyczno-leczniczych
zna najczęstsze powikłania
odpowiedź ustna
Ć,S,W
F.W4
wyżej wspomnianych
zabiegów i procedur
zna zasady bezpieczeństwa
odpowiedź ustna
Ć
F.W5
okołooperacyjnego,
przygotowania pacjenta do
operacji, wykonania
znieczulenia ogólnego i
miejscowego oraz
kontrolowanej sedacji
zna leczenie pooperacyjne z
odpowiedź ustna
Ć
F.W6
terapią przeciwbólową i
monitorowaniem
pooperacyjnym
W zakresie umiejętności
odpowiedź ustna
Ć
F.U1
absolwent: asystuje przy
typowym zabiegu
operacyjnym, potrafi
przygotować pole operacyjne
i znieczulić miejscowo
okolicę operowaną
posługuje się podstawowymi odpowiedź ustna
Ć
F.U2
narzędziami chirurgicznymi
stosuje się do zasad aseptyki i odpowiedź ustna
Ć
F.U3
antyseptyki
potrafi zaopatrzyć prostą
odpowiedź ustna
Ć
F.U4
ranę, założyć i zmienić
jałowy opatrunek
chirurgiczny
potrafi zbadać sutki, węzły
odpowiedź ustna
Ć
F.U6
chłonne, gruczoł tarczowy
oraz jamę brzuszną w
aspekcie ostrego brzucha, a
także wykonać badanie
palcem przez odbyt
potrafi zaopatrzyć
odpowiedź ustna
Ć
F.U9
krwawienie zewnętrzne
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni ( godz.) 68
Praca własna (godz.) 22
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90
Punkty ECTS przedmiotu 3,5
Uwagi
Dotyczy części zajęć prowadzonej w tej katedrze,
w ramach całości koordynowanego przedmiotu
Chirurgia
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
Wykłady - semestr zimowy: (prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak)
1. Operacje paliatywne w leczeniu nowotworów.
2. Chirurgiczne leczenie raka sutka (W)
3. Rak trzustki (W)
4. Krwawienia z przewodu pokarmowego (W)
Seminaria - semestr zimowy: (prowadzący - wszyscy pracownicy II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej)
1. Przypomnienie zasad zbierania wywiadu i badania przedmiotowego w aspekcie chirurgicznym.
Przygotowanie pacjenta do operacji. (S)
2. Urazy jamy brzusznej (najczęstsze mechanizmy urazów, objawy, diagnostyka, strategia
postępowania, wskazania do leczenia operacyjnego). (S)
3. Zakażenia chirurgiczne. Zakażenia miejsca operowanego - czynniki ryzyka, profilaktyka i
leczenie. (S)
4. Zakażenia wewnątrzbrzuszne. Zapalenie otrzewnej – podział, objawy i leczenie. Ropnie
międzypętlowe – zasady postępowania. (S)
5. Operacje paliatywne w nowotworach jamy brzusznej. (S)
6. Nowotwory żołądka (postacie i obraz kliniczny, diagnostyka, zasady leczenia operacyjnego,
wczesny rak żołądka jako odrębna postać choroby). (S)
7. Chirurgiczne leczenie raka sutka (rodzaje i stopnie zaawansowania, badania profilaktyczne,
strategia postępowania, zasady leczenia operacyjnego i uzupełniającego, rehabilitacja). (S)
8. Powtórzenie wiadomości i odrabianie zajęć. (S)
Ćwiczenia - semestr zimowy: (prowadzący - wszyscy pracownicy II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej)
1. Przypomnienie zasad zbierania wywiadu i badania przedmiotowego w aspekcie chirurgicznym.
Przygotowanie pacjenta do operacji. (Ć)
2. Urazy jamy brzusznej (najczęstsze mechanizmy urazów, objawy, diagnostyka, strategia
postępowania, wskazania do leczenia operacyjnego). (Ć)
3. Zakażenia chirurgiczne. Zakażenia miejsca operowanego - czynniki ryzyka, profilaktyka i
leczenie. (Ć)
4. Zakażenia wewnątrzbrzuszne. Zapalenie otrzewnej – podział, objawy i leczenie. Ropnie
międzypętlowe – zasady postępowania. (Ć)
5. Operacje paliatywne w nowotworach jamy brzusznej. (Ć)
6. Nowotwory żołądka (postacie i obraz kliniczny, diagnostyka, zasady leczenia operacyjnego,
wczesny rak żołądka jako odrębna postać choroby). (Ć)
7. Chirurgiczne leczenie raka sutka (rodzaje i stopnie zaawansowania, badania profilaktyczne,
strategia postępowania, zasady leczenia operacyjnego i uzupełniającego, rehabilitacja). (Ć)
8. Powtórzenie wiadomości i odrabianie zajęć. (Ć)
Seminaria - semestr letni: (prowadzący - wszyscy pracownicy II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej)
1. Chirurgia małoinwazyjna (zasady laparoskopii i chirurgii endoskopowej, rodzaje wykonywanych
zabiegów, wskazania i przeciwskazania). (S)
2. Ostre stany w chirurgii jamy brzusznej. (S)
3. Nowotwory jelita grubego i odbytu (postacie i obraz kliniczny, metody diagnostyki, zasady
leczenia chirurgicznego w różnych sytuacjach). Stomie jelitowe. (S)
4. Nowotwory dróg żółciowych (obraz kliniczny, objawy, metody diagnostyki, różnicowanie,
możliwości i zasady leczenia operacyjnego w stanach wczesnych i zaawansowanych, zabiegi
radykalne i paliatywne). (S)
5. Nowotwory trzustki (obraz kliniczny, objawy, metody diagnostyki, możliwości i zasady leczenia
operacyjnego w stanach wczesnych i zaawansowanych, zabiegi radykalne i paliatywne). (S)
6. Podstawowe zabiegi przy łóżku chorego: zasady zakladania opatrunków, zdejmowania szwów,
usuwania drenów, cewnikowania pęcherza moczowego, zakładania sondy żołądkowej. (S)
7. Skojarzone leczenie nowotworów (rola chirurga; rodzaje leczenia skojarzonego: chirurgia a
chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, immunoterapia; wskazania i kwalifikacja do leczenia
skojarzonego nowotworów). (S)
8. Powtórzenie wiadomości i odrabianie zajęć. (S)
Ćwiczenia - semestr letni: (prowadzący - wszyscy pracownicy II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej)
1. Chirurgia małoinwazyjna (zasady laparoskopii i chirurgii endoskopowej, rodzaje wykonywanych
zabiegów, wskazania i przeciwskazania). (Ć)
2. Ostre stany w chirurgii jamy brzusznej. (Ć)
3. Nowotwory jelita grubego i odbytu (postacie i obraz kliniczny, metody diagnostyki, zasady
leczenia chirurgicznego w różnych sytuacjach). Stomie jelitowe. (Ć)
4. Nowotwory dróg żółciowych (obraz kliniczny, objawy, metody diagnostyki, różnicowanie,
możliwości i zasady leczenia operacyjnego w stanach wczesnych i zaawansowanych, zabiegi
radykalne i paliatywne). (Ć)
5. Nowotwory trzustki (obraz kliniczny, objawy, metody diagnostyki, możliwości i zasady leczenia
operacyjnego w stanach wczesnych i zaawansowanych, zabiegi radykalne i paliatywne). (Ć)
6. Podstawowe zabiegi przy łóżku chorego: zasady zakladania opatrunków, zdejmowania szwów,
usuwania drenów, cewnikowania pęcherza moczowego, zakładania sondy żołądkowej. (Ć)
7. Skojarzone leczenie nowotworów (rola chirurga; rodzaje leczenia skojarzonego: chirurgia a
chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, immunoterapia; wskazania i kwalifikacja do leczenia
skojarzonego nowotworów). (Ć)
8. Powtórzenie wiadomości i odrabianie zajęć. (Ć)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Garden O.J. (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Seria Davidsona. Elsevier Urban & Partner
2009
2. Lawrence P.F. (red.): Chirurgia ogólna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 1998
3. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. PZWL 2007
4. Sweetland H., Conway K.: Crash Course - Chirurgia. Elsevier Urban & Partner 2005
5. Fibak J. (red.): Chirurgia dla studentów medycyny – podręcznik. PZWL 1996 i nowsze wydania.
6. Góral R. (red.): Zarys chirurgii dla studentów medycyny. PZWL 1994
7. Grzebieniak Z. (red.): Zarys chirurgii – podręcznik dla studentów. AM Wrocław 2004
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
komputer i rzutnik multimedialny; zajęcia przy łóżku chorego
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Podstawą zaliczenia
jest obecność i
wykazanie się
przygotowaniem
teoretycznym do zajęć.
Warunkiem zdania egzaminu
praktycznego jest wykazanie
się umiejętnością
przeprowadzenia badania
podmiotowego i
Przedmiot kończy się
egzaminem z całości
materiału u
wyznaczonych
egzaminatorów.
przedmiotowego pacjenta,
ustalenia rozpoznania,
zaproponowania
dodatkowych badań i planu
leczenia.
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
ASzK, ul. Borowska 213
tel. 71-7343500, email: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku
w części prowadzonej w ww. katedrze, w ramach całości koordynowanego przedmiotu Chirurgia:
Kierownik kliniki - prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Adiunkt dydaktyczny - dr n. med. Adam Skalski
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
.………....…..…
Data sporządzenia sylabusa: 1.10.2013 r.
Podpis Dziekana
……….………..……
Download