PROPEDEUTYKA CHIRURGII prof. K. Kuzdak

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
Propedeutyka chirurgii
2. Numer kodowy kursu
3. Jednostka dydaktyczna
Klinika Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej
4. Typ kursu
Obowiązkowy
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
Studia magisterskie jednolite
6. Rok studiów
3
7. Semestr
5, 6
8. Liczba punktów ECTS
3
9. Koordynator kursu
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuzdak
10. Osoby prowadzące zajęcia
Prof. K. Kuzdak, prof. Z. Pasieka, prof. K. Kołomecki, dr hab. T. Stępień, dr M. Kusiński
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
11. Efekty nauczania
Wiedza
Cele ogólne
Cele szczegółowe
Znajomość problematyki najczęstszych ostrych
chorób jamy brzusznej
Definiuje pojęcie „ostrego brzucha”, zna objawy
otrzewnowe, zna i wyjaśnia patogenezę, objawy
podmiotowe i przedmiotowe, zasady
diagnozowania, różnicowania z innymi jednostkami
chorobowymi, postępowania terapeutycznego,
opisuje rokowanie i podaje powikłania w
odniesieniu do najczęstszych ostrych chorób
jamy brzusznej (ostre zapalenie wyrostka
robaczkowego, niedrożność przewodu
pokarmowego, ostre zapalenie pęcherzyka
żółciowego, ostre zapalenie trzustki, krwawienie do
przewodu pokarmowego)
Znajomość zasad postępowania około i
pooperacyjnego
Podaje zasady kwalifikacji i wykonywania oraz
najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów
operacyjnych i inwazyjnych procedur
diagnostyczno-leczniczych; wymienia zasady
bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania
pacjenta do operacji, ryzyka okołooperacyjnego,
zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową
i monitorowaniem pooperacyjnym, wyjaśnia
przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
okołooperacyjnych zaburzeń wodno-elektrolitowych
i kwasowo-zasadowych, omawia rodzaje powikłań
pooperacyjnych, podaje zasady profilaktyki żylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej, określa wskazania
do leczenia żywieniowego (z uwzględnieniem
żywienia dojelitowego i pozajelitowego)
Znajomość problematyki gojenia ran oraz zakażeń
w chirurgii
Wymienia zasady postępowania aseptycznego i
antyseptycznego w celu zapobiegania zakażeniom
miejsca operowanego oraz zakażeniom
wewnątrzszpitalnym, omawia rodzaje ran oraz
proces ich gojenia z uwzględnieniem czynników
utrudniających gojenie, umie rozpoznawać i leczyć
zakażenia chirurgiczne (miejscowe i ogólne),
definiuje rodzaje ropnych zakażeń (ropień,
ropowica, ropniak, zanokcica, zastrzał,
czyrak,czyrak gromadny)
Znajomość zasad transfuzjologii
Wymienia rodzaje preparatów krwiopochodnych i
krwiozastępczych, określa wskazania do leczenia z
ich użyciem, podaje procedury związane z
przetoczeniem, podaje powikłania ostre i
przewlekłe wraz z ich diagnostyką i terapią
Umiejętności praktyczne
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Cele ogólne
Umiejętność klinicznej oceny przypadków
Cele szczegółowe
Samodzielnie przeprowadza: wywiad lekarski,
analizę dokumentacji medycznej (karty
informacyjne leczenia szpitalnego, historia choroby,
karty obserwacji klinicznej np. bilansu płynowego),
przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie
fizykalne, bada jamę brzuszną w aspekcie ostrego
brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez
odbyt; planuje postępowanie diagnostyczne,
terapeutyczne i profilaktyczne, interpretuje badania
laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń,
interpretuje badania obrazowe, monitoruje okres
pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry
życiowe
Umiejętność wykonywania podstawowych
zabiegów w oddziale chirurgicznym
Samodzielnie: pobiera materiał do badań
wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej;
wykonuje zgłębnikowanie żołądka, cewnikowanie
pęcherza moczowego; asystuje przy przetaczaniu
preparatów krwi i krwiopochodnych, nakłuciu jamy
otrzewnowej; asystuje przy typowym zabiegu
operacyjnym (przygotowuje pole operacyjne i
znieczula miejscowo okolicę operowaną), posługuje
się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;
stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;
zaopatruje prostą ranę, zaopatruje krwawienie
zewnętrzne, zakłada i zmienia jałowy opatrunek
chirurgiczny;
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
Cele ogólne
Rola lekarza w procesie terapeutycznym.
Miejsce lekarza w zespole terapeutycznym.
Właściwa postawy etyczna, zawodowa, naukowa.
12. Sposób nauczania
Zajęcia stacjonarne
13. Liczba godzin zajęć
Wykłady – 5 x 2 h = 10 h
Grupy łączone (12- lub 24-osobowe) – 8 x 2 h = 16 h
Grupy kliniczne (6-osobowe) – 8 x 3 h = 24 h
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
Cele szczegółowe
Umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
w procesie komunikowania się z pacjentami oraz
pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem, rozumie
rolę rodziny w procesie leczenia
Umiejętność współpracy z innymi członkami
zespołu terapeutycznego.
Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich
kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Wiedza
Z zakresu nauk podstawowych, diagnostyki i leczenia.
Umiejętności
Badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, interpretacja wyników badań diagnostycznych
Przedmioty
Nauki podstawowe (anatomia, fizjologia itd.), diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka obrazowa, farmakologia
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
Uczestnictwo w dyżurach lekarskich
Studenckie Koło Naukowe
16. Zawartość kursu
Plan zajęć: 08.15-09.00 – seminarium 1, 09.00 – 11.15 – zajęcia kliniczne, 11.30-12.15 – seminarium 2
14.30-16.00 (co 2 tygodnie) – 5 x wykład
Lokalizacja: WSS im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 (IV piętro)
Dostępność sal dydaktycznych: sala dydaktyczna, sala konferencyjna, blok operacyjny
Treść programowa (ogólnie)
Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wprowadzenia do chirurgii ogólnej. W ramach wykładów i
seminariów realizowane są tematy związane z diagnostyką, różnicowaniem i leczeniem chorób chirurgicznych.
Ćwiczenia praktyczne realizowane na oddziałach szpitalnych, przy łóżkach pacjentów mają na celu nabycie przez
studentów umiejętności przeprowadzenia: 1) badania podmiotowego i badania przedmiotowego 2) oceny
dokumentacji medycznej chorych, 3) interpretacji wyników badań dodatkowych, 4) oceny prowadzonej terapii. W
ramach zajęć klinicznych studenci zapoznają się także z pracą oddziału, uczestnicząc w odprawach i obchodach
lekarskich.
Treść wykładów
1. Chirurgia Polska, początki i stan aktualny. Badanie chorego, rozpoznanie wstępne, różnicowe, ostateczne.
Kwalifikacja chorego do zabiegu operacyjnego natychmiastowego, pilnego, planowego, odroczonego. Przygotowanie
do leczenia operacyjnego i ocena ryzyka operacyjnego.
2. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w okresie okołooperacyjnym. Przetaczanie płynów.
Żywienie. Profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej.
3. Rozpoznanie i leczenie nowotworów. Podstawy transplantologii. Podstawowe zabiegi chirurgiczne. Opatrunki.
Aseptyka i antyseptyka. Blok operacyjny. Gojenie ran. Zakażenia w chirurgii.
4. Przepukliny. Krwotok do przewodu pokarmowego. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego Niedrożność. Zapalenie
otrzewnej.
5.Nowe techniki operacji laparoskopowych.
Treść zajęć klinicznych
1.Nauka szycia.3h
2. Aseptyka : sala opatrunkowa, opatrunki.
Desmurgia.3h
3. Blok operacyjny, mycie chirurgiczne.3h
4. Zajęcia przy łóżku chorego : badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych.3h
5. Zajęcia przy łóżku chorego : iniekcje, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, ocena badań
laboratoryjnych i obrazowych.3h
6. Zajęcia przy łóżku chorego : taktyka i planowanie leczenia chorych chirurgicznych. Profilaktyka i leczenie powikłań
okołooperacyjnych.3h
7. Zajęcia przy łóżku chorego : podstawowe zabiegi w oddziale chirurgicznym.3h
8. Zaliczenie przy łóżku chorego.3h
Treść zajęć seminaryjnych
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
1.Ból w chirurgii , postępowanie.1h
2.Podstawowe zabiegi w oddziale chirurgicznym.1h
3.Badanie chirurgiczne chorych – podmiotowe 1h, przedmiotowe 1h.
4.Badania diagnostyczne w chirurgii.1h
5.Zaburzenia wodno-elektrolitowe w chirurgii.1h
6.Wstrząs, rodzaje, leczenie.1h
7.Aseptyka i antyseptyka.1h
8.Rany, gojenie się ran.1h
9.Ropne zakażenia w chirurgii.1h
10.Pierwsza pomoc w chirurgii.1h
11.Krwawienia i stosowanie preparatów krwiozastępczych w chirurgii.1h
12.Zastosowanie biomateriałów w chirurgii.1h
13. Ostry brzuch.2 x 1h
14. Oparzenia.1h
17. Metody nauczania i uczenia się
Wykłady, seminaria, zajęcia kliniczne
18. Zalecane źródła nauczania
Podstawowe podręczniki:
Chirurgia . Noszczyk PZWL 2007
Chirurgia . Repetytorium. Fibak PZWL 2008
Zarys propedeutyki chirurgii pod redakcją prof. Jerzego Narębskiego 1999
Inne materiały dydaktyczne: treść seminariów dostępna w formie elektronicznej
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Zaliczenie ustne: opis jedego przypadku
Zaliczenie pisemne: test jednokrotnego wyboru z 20 pytaniami z zakresu objętego tematyką seminariów i ćwiczeń
20. Zasady egzaminowania
Wiedza:
umiejętności praktyczne:
postawy etyczne i umiejętności ogólne:
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
Polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
[email protected]
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Klinika Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
WSS im. M. Kopernika w Łodzi ul.Pabianicka 62
Telefon (042) 689 51 71 – sekretariat
(042) 689 51 77 – pokój lekarski
Download