Uploaded by User1228

chirurgia plastyczna poprawiona-2

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
Chirurgia plastyczna
2. Numer kodowy kursu
SUR010C
3. Jednostka dydaktyczna
Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii UM w Łodzi
4. Typ kursu
Obowiązkowy
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
Studia magisterskie jednolite
6. Rok studiów
6
7. Semestr
11; 12
8. Liczba punktów ECTS
9. Koordynator kursu
Dr hab., prof. nadzw. Bogusław Antoszewski
10. Osoby prowadzące zajęcia
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
hab. prof. nadzw. Bogusław Antoszewski
n. med. Marta Fijałkowska
n. med. Aleksandra Iljin
Anna Kasielska
n. med. Edward Lewandowicz
n. med. Jan Rykała
n. med. Tomasz Zieliński
11. Efekty nauczania
Cele ogólne
Wiedza
Cele szczegółowe
Student powinien zdobyć wiedzę z zakresu leczenia
wad wrodzonych i zniekształceń pourazowych lub
pochorobowych prowadzonego w Klinice oraz z
zabiegów wykonywanych w chirurgii estetycznej.
Student poznaje zasady kierowania pacjentów do
Poradni Chirurgii Plastycznej przez lekarza
rodzinnego. Zagadnienia etyczne i prawne
związane z chirurgią plastyczną ze szczególnym
uwzględnieniem chirurgii estetycznej.
Cele ogólne
Student potrafi wymienić jednostki chorobowe
leczone w Klinice i wie, które z nich należą do
grupy zabiegów estetycznych - pełnopłatnych. Zna
etapy gojenia się ran, potrafi wymienić czynniki
opóźniające proces gojenia oraz wpływające na
ostateczny wygląd blizny. Umie zdefiniować i
omówić najczęściej występujące wady wrodzone
(rozszczep wargi i/lub podniebienia; mikrocja;
palcozrost). Potrafi przedstawić schemat algorytmu
postępowania u dziecka z wadą rozszczepową po
wykonanym zabiegu operacyjnym. Zna zasady
postępowania z pacjentami po urazie termicznym w
zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Potrafi
określić powierzchnie ciała objętą oparzeniem, jak
również wyliczyć teoretyczną ilość płynów
podawana pacjentowi po oparzeniu w pierwszych
24 godzinach od zdarzenia. Potrafi przedstawić
pacjentce różne możliwości rekonstrukcji piersi po
amputacji z powodu nowotworu. Zna etapy
rekonstrukcji piersi u pacjentek po mastektomii
przy pomocy ekspandera i protezy. Potrafi
wymienić powikłania po tatuażu i piercingu.
Umiejętności praktyczne
Cele szczegółowe
Student powinien umieć przeprowadzić wywiad z
pacjentem kwalifikowanym do zabiegu
operacyjnego z zakresu chirurgii plastycznej. Znać
ogólne zasady postępowania z blizną, ze
szczególnym uwzględnieniem terminu
zdejmowania szwów. Powinien potrafić zmienić
opatrunek i przekazać pacjentowi zalecenia
lekarskie dotyczące dalszej opieki.
Student umie zebrać wywiad z pacjentem
kwalifikowanym do zabiegu i potrafi uwzględnić
aspekty istotne w operacjach z zakresu chirurgii
plastycznej. Student zna dostępne rodzaje
opatrunków i umie dokonać kwalifikacji opatrunku
do danej rany. Potrafi określić rodzaj blizny i
zaproponować sposób jej pielęgnacji w leczeniu
zachowawczym. Umie określić termin zdjęcia
szwów z ran z różnych okolic ciała jak również
zdjąć szwy zakładane różnymi metodami. Potrafi
rozplanować wizyty kontrolne u pacjentów po
zabiegach rekonstrukcyjnych i poinformować
chorego o możliwości ostatecznej oceny wyniku
zastosowanego leczenia operacyjnego. Potrafi
przygotować się do zabiegu sterylnego. Potrafi
sprawdzić przegotowanie pielęgniarki pola
operacyjnego u pacjenta. Potrafi określić rodzaj i
dawkę znieczulenia miejscowego – powierzchowne,
nasiękowe i przewodowe.
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
Cele ogólne
Świadomość odpowiedzialności chirurga
plastycznego, zwłaszcza w dziedzinie zabiegów
chirurgii estetycznej. Znać zasady etyczne, prawne,
naukowe i personalne oraz zachowania konieczne
do osiągnięcia wysokich standardów akademickich.
Cele szczegółowe
Rozwój świadomości etycznych aspektów chirurgii
plastycznej, zwłaszcza chirurgii estetycznej;
istotności współpracy chirurga plastycznego z
innymi specjalistami; naukowej roli medycznego
profesjonalizmu. Wykazanie dobrych umiejętności
komunikacji oraz poznanie praktycznych
wskazówek kwalifikacji chorych do zabiegu.
12. Sposób nauczania
Zajęcia stacjonarne
Nauka samodzielna
13. Liczba godzin zajęć
Wykłady – 5
Seminarium – 6
Ćwiczenia kliniczne -9
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
Dla pełniejszego zrozumienia omawianych tematów w ramach zajęć klinicznych student powinien indywidualnie
poszerzyć swoją wiedzę poprzez analizę zagadnień opracowanych w książce J. Holle „chirurgia plastyczna”.
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
W ramach poszerzania wiedzy z zakresu chirurgii plastycznej planuje się, wzorem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego,
organizację kursów w ramach zajęć fakultatywnych lub uzupełniających.
16. Zawartość kursu
1. Wady rozwojowe
2. Przeszczepy skóry, płaty
3. Oparzenia
4. Nowotwory skóry i plastyki rekonstrukcyjne
5. Chirurgia estetyczna
17. Metody nauczania i uczenia się
Wykłady
Seminaria w grupach dziekańskich
Ćwiczenia kliniczne
18. Zalecane źródła nauczania
Holle J. Chirurgia plastyczna. PZWL 1996.
Trybus M. Podstawy chirurgii plastycznej. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Kolokwium ustne
20. Zasady egzaminowania
Program studiów Wydziału Lekarskiego nie przewiduje egzaminu z zakresu chirurgii plastycznej.
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
Polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
http://www.chirurgiaplastyczna.wlodzi.com
Download