Zapytania i wyjasnienia 2014-02-17 komputery RPO

advertisement
Opole, 17.02.2014r.
BIL.I.272.26.2013.EG
Wykonawcy
którzy pobrali Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia
dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
realizowana w ramach projektu pn.:„Upowszechnienie e-usług świadczonych przez
administrację publiczną w województwie opolskim”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013r”
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w ww.
postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania dot. wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia cytowane poniżej, na które Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:
Pytanie 1.
Zamawiający wymaga minimalnej gwarancji:
1) komputery stacjonarne, myszki, klawiatury – 36 miesięcy, gwarancja producenta
świadczona na miejscu dostawy sprzętu, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia
roboczego od zgłoszenia;
2) komputery przenośne – 36 miesięcy, gwarancja producenta świadczona na miejscu
dostawy sprzętu, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego;
3) monitory, skanery - 36 miesięcy, gwarancja producenta świadczona na miejscu dostawy
sprzętu, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym serwis On-site (w miejscu instalacji ) z czasem
reakcji do końca następnego dnia roboczego będzie realizował Wykonawca a nie Producent?
Po pierwsze Wykonawca podpisując umowę zobowiązuje się do jej wykonania z należytą
starannością i w wyznaczonym terminie, łącznie z zapewnieniem właściwej i terminowej obsługi
serwisowej. W przypadku gdy Wykonawca nie jest jednocześnie producentem, to producenta
nie stanowi strony w postępowaniu, a więc nie ponosi żądnej odpowiedzialności za
nieterminową obsługę i realizację serwisu, za co konsekwencje ponosi Wykonawca w postaci
naliczonych kar za opóźnienie. Postawione przez Zamawiającego wymagania wskazują zatem,
że Wykonawcą powinien być producent, ale stanowiłoby to naruszenie zasad uczciwej
konkurencji, a oprócz tego wielu markowych producentów monitorów nie świadczy gwarancji
On-site na swoje produkty.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ (§36 pkt 1d) serwis gwarancyjny
winien być realizowany przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela
producenta. Zgodnie zaś z §8 umowy możliwe jest skorzystanie z podwykonawcy
spełniającego zapisy SIWZ.
str. 1
Pytanie 2.
Prosimy również o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „czas reakcji” w
odniesieniu do przedstawionych w poprzednim punkcie wymagań jak również w odniesieniu do
§ 5 Warunki gwarancji i rękojmi pkt 2 Wzoru umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje,
że
przez
czas
reakcji
Zamawiający
rozumie
czas
na
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Pytanie 3.
Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy napisał:
„ … § 6”
Warunki serwisu
… 13. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na własny koszt od Zamawiającego sprzętu
będącego przedmiotem umowy, wymagającego utylizacji …”
Prosimy o uszczegółowienie powyższego zapisu, np.: zasady odbioru, terminy, warunki, ilości,
czy chodzi o utylizację całości wyeksploatowanego sprzętu, poszczególnych komponentów,
sprzętu który jest w posiadaniu Zamawiającego i będzie wymieniany na dostarczony sprzęt?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis dotyczy sprzętu dostarczonego w ramach umowy,
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru utylizowanego sprzętu na
własny koszt. Odbiór zużytego sprzętu będzie się odbywał na wniosek Zamawiającego
nie częściej niż raz do roku z siedziby Zamawiającego oraz 12 siedzib partnerów projektu
wymienionych w projekcie umowy
Pytanie 4.
Komputer stacjonarny/płyta główna
Czy Zamawiający dopuści komputer posiadający 2 porty audio z tyłu obudowy tj. port
mikrofonowy/wejście liniowe oraz wyjście liniowe? Takie rozwiązanie jest w pełni kompatybilne
z wymaganym w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuści rozwiązanie, w którym na tył obudowy komputera
zostaną wyprowadzone 2 porty Audio, z których jeden jest jednocześnie portem
mikrofonowym oraz wejściem liniowym zaś drugi wyjściem liniowym.
Pytanie 5.
Komputer stacjonarny/BIOS
- typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci Cache L2 i L3.
Ilość rdzeni wynika wprost z typu wykorzystanego procesora. W związku z tym prosimy
o odpowiedź na pytanie: czy Zamawiający dopuści stację roboczą posiadającą w BIOS
informacje o typie procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L2 i L3 bez informacji o ilości
rdzeni?
str. 2
Odpowiedź:
Zamawiający
informuje, że dopuści ofertę na stację roboczą posiadającą w BIOS
informacje o typie procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L2 i L3, bez informacji
o ilości rdzeni.
- kontrolerze audio. W związku z tym, że pełne informacje na temat kontrolera audio dostępne
są z poziomu systemu operacyjnego prosimy o odpowiedź na pytanie: czy Zamawiający
dopuści stację roboczą posiadającą BIOS bez informacji na temat kontrolera audio?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuści stację roboczą posiadającą BIOS bez informacji na
temat kontrolera audio
Powyższe wyjaśnienia stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dyrektor Generalny Urzędu
Jerzy Kliszewski
str. 3
Download