obszary zainteresowań naukowych i badawczych

advertisement
Samodzielni pracownicy Instytutu Socjologii
i ich przykładowe obszary zainteresowań naukowych i badawczych:
prof. zw. dr hab. Zbigniew Bokszański – Katedra Socjologii Kultury, sekr. 635-52-52
- struktura społeczna a zróżnicowanie kulturowe
- modernizacja jako proces zmian kulturowych
- tożsamości zbiorowe i stereotypy
prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska – Katedra Socjologii Edukacji, sekr. 635-40-77
- socjologia gospodarki i procesu transformacji (w tym zmian w strukturze i świadomości
społeczeństwa polskiego; rynek pracy)
- socjologia organizacji i zarządzania
- socjologia edukacji (w tym rynek pracy osób z wyższym wykształceniem)
prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór – Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, sekr. 635-52-63
prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Katedra Socjologii Polityki i Moralności, sekr. 635-55-31
- socjologia polityki
- socjologia moralności
- socjologia pracy – kontekst etyczny
prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki – Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, sekr. 635-52-63
- socjologia pracy, organizacji i zarządzania
- socjologia interakcji i mikrosocjologia
- socjologia jakościowa – badania, perspektywy, metody
prof. zw. dr hab. Bogusław Sułkowski – Katedra Socjologii Sztuki, sekr. 635-40-77
prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska – Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy
Socjalnej – sekr. 635-52-51
dr hab. Marek Czyżewski, prof. nadzw. UŁ – Zakład Badań Komunikacji Społecznej, sekr. 635-52-52
- komunikacja społeczna
- komunikowanie publiczne i masowe (opinia publiczna, demokracja i komunikowanie,
retoryka publiczna, strefa publiczna)
- komunikacja międzykulturowa i międzynarodowa (stereotypy i uprzedzenia, rasizm,
antysemityzm, „mowa nienawiści”, konflikt i przemoc)
- socjologia interakcji oraz biografie i światy społeczne
- komunikowanie w nauce (wiedza i nauka, dyskursy naukowe, „społeczeństwo wiedzy”,
socjologia wiedzy, socjologia nauki)
- jakościowe metody badań społecznych
- współczesne teorie socjologiczne
dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ - Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej –
sekr. 635-52-51
- socjologia problemów społecznych (w szczególności socjologia ubóstwa, współczesne procesy
pauperyzacji)
- dewiacje społeczne
- sieci społeczne (w szczególności sieci wsparcia)
dr hab. Kryspin Karczmarczuk, prof. nadzw. UŁ – Katedra Socjologii Edukacji, sekr. 635-40-77
- ekonomiczna socjologia
- transformacja społeczno-gospodarcza
- nadzór korporacyjny
- socjologia organizacji
dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ – Katedra Socjologii Kultury, sekr. 635-52-52
badania biograficzne związane z problematyką:
- cyklu życia
- procesów społecznych
- pamięci biograficznej i zbiorowej
- tożsamości jednostki i tożsamości zbiorowej
dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof. nadzw. UŁ – Katedra Socjologii Edukacji, sekr. 635-40-77
dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. nadzw. UŁ - Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej – sekr.
635-52-51
- polityka społeczna
- pomoc społeczna
- praca socjalna
dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw. UŁ – Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, sekr. 635-51-34
- metody badań społecznych (metodologia badań sondażowych, badania opinii publicznej)
- transformacja ustrojowa w Polsce
- korupcja jako problem społeczny
dr hab. Andrzej Majer, prof. nadzw. UŁ – Katedra Socjologii Wsi i Miasta, sekr. 635-52-63
- miasta globalne - miasta lokalne
- świat społeczny małego miasta
- miejski i podmiejski styl życia
dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw. UŁ
–
Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych, sekr.
635-52-56
- przemiany kulturowego modelu współczesnego społeczeństwa
- utrwalanie i/lub erozja porządku patriarchalnego
- rekonstrukcja i funkcjonowanie porządku demokratycznego
- socjologia płci i rodziny – gender studies
- kulturowe konstrukty płci (kulturowy ideał osobowości oraz role społeczne kobiety i
mężczyzny)
- patriarchat – model a empiryczne wzory patriarchatu
- nierówność i zmiany społecznego statusu kobiet i mężczyzn
- zmiany wzorów relacji społecznych między kategoriami płci
- płaszczyzny i przejawy społecznych nierówności kobiet i mężczyzn
- pro-egalitarne ruchy społeczne (odkrywane konflikty społeczne, przeciwnicy, cele i
strategie działania); zwłaszcza ruch feministyczny i ruch mężczyzn
- przemiany społecznej tożsamości płci (mężczyzn i kobiet) we współczesnym
społeczeństwie
Powyższa tematyka dotyczyć może kwestii lokalnych (polskich), a także może posiadać kontekst
europejski i globalny.
dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska, prof. nadzw. UŁ – Katedra Socjologii Sztuki, sekr. 635-40-77
- socjologia kultury
- socjologia sztuki
- socjologia francuska
- socjologia ruchów społecznych
dr hab. Grzegorz Matuszak, prof. nadzw. UŁ -Katedra Socjologii Polityki i Moralności, sekr. 635-55-31
dr hab. Elżbieta Michałowska, prof. nadzw. UŁ - Katedra Socjologii Wsi i Miasta, sekr. 635-52-63
dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ –Zakład Badań Kultury Europejskiej, sekr. 635-52-52
dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. nadzw. UŁ - Katedra Socjologii Wsi i Miasta, sekr. 635-52-63
- socjologia wsi i rolnictwa (społeczna problematyka obszarów wiejskich)
- aktywizacja społeczna, aktywność i przedsiębiorczość w układach lokalnych
- diagnoza, uwarunkowania, dalsze perspektywy wybranych kategorii społecznych na rynku pracy
(kobiety, młodzież, bezrobotni sektora rolniczego)
dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ – Katedra Socjologii Ogólnej, sekr. 635-52-51
dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ - Katedra Socjologii Wsi i Miasta, sekr. 635-52-63
- socjologia zbiorowości terytorialnych
- kapitał społeczny
- partycypacja społeczno-polityczna
Download