Łódź, dn. 13.01.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy

advertisement
Łódź, dn. 13.01.2017 r.
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa produktów leczniczych, produktów medycznych, żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz
żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
przy ul. Pomorskiej 251” - Sprawa nr ZP /73/2016
Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.
zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:
Pytanie nr 1
Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 32 i 33
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 12 poz. 32 i 33 (Meronemum inj. 1000 i 500 mg a 10 fiolek) wymaga, aby meropenem
posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z
zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie
płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane
zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek
miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie leku posiadającego zarejestrowane ww. wskazania.
Pytanie nr 2
Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 32 i 33
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 12 poz. 32 i 33 (Meronemum inj. 1000 i 500
roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
mg a 10 fiolek) wymaga, aby trwałość
Pytanie nr 3
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 310, 311 i 312
Czy w pakiecie Nr 6 poz. 310, 311 i 312 (Budesonidum zaw do nebulizacji 0,125 ; 0,250 i 0,5 mg/ml a 20 amp.) Zamawiający
wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od
rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 4
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 310
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 6 poz. 310 (Budesonidum zaw do nebulizacji 0,125 mg/ml a 20 amp.) wyraża zgodę na
wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu
Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 5
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 310, 311, 312
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 6 poz. 310, 311 i 312 (Budesonidum zaw do nebulizacji 0,125 ; 0,250 i 0,5 mg/ml a 20 amp.)
wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 6
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 385
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 6 poz. 385 wymaga, aby Budesonidum/Formoterolum turbuhaler 60 dawek (160 mcg + 4,5
mcg) był wskazany do leczenia pacjentów z astmą oskrzelową i POCHP?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 7
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 385 i 386
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 6 poz. 385 i 386 wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej
(Budesonidum/Formoterolum) lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 8
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 67
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 3 poz. 67 (Bupivacaini Spinal (Heavy) 0,5% 4ml 5mg/ml a 5 amp) wymaga zaoferowania
produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 9
Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3 i 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 3 i 4?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym modyfikuje SIWZ poprzez utworzenie Pakietu nr 7A. W związku
z powyższym modyfikacji ulegają odpowiednio zapisy w SIWZ w rozdziale VI, X oraz w Formularzu oferty, Formularzu
cenowym i Załączniku nr 6 (Wykaz dostaw).
Pytanie nr 10
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 8
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos o równoważnym działaniu?
Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103).
Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej
kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności,
kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych
żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsualcja
pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do
użycia.
Produkt Diflos (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w jednej kropli 1 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada
skuteczności 5 mld bakterii liofilizowanych.
Dawkowanie standardowe jak w innych produktach tego typu (np. Dicoflor krople)
np. 5 kropli
w trakcie antybiotykoterapii.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11
Dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający w par. 2.3. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa
farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie
pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości
składania zamówień w formie telefonicznej.
Odpowiedź: Zamawiający nie usunie z Wzoru umowy zapisu dot. możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.
Zamawiający jednocześnie modyfikuje zapis w § 2 ust. 3 Wzoru umowy, poprzez dodanie zdania:
„Zamówienia złożone telefonicznie, na wniosek Wykonawcy będą potwierdzane faxem (nr faksu: ………………….) lub mailem
(na adres: ………………[email protected])”.
Pytanie nr 12
Dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.a z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara jest
rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w ww. zakresie.
Pytanie nr 13
Dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.b z 2% do wartości max. 0,2% oraz będzie ją naliczał
od każdego dnia, a nie godziny zwłoki? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis Wzoru umowy w par. 7.1.b w następujący sposób:
„b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2 % wartości zamówionego i
niedostarczonego w terminie określonym w § 2 pkt. 4 towaru, za każdą godzinę zwłoki w dostawie zamówionego i
niedostarczonego w terminie towaru;”
Pytanie nr 14
Dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.c z 1% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest
rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w ww. zakresie.
Pytanie nr 15
Dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.d z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest
rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis Wzoru umowy w par. 7.1.d w następujący sposób:
„d) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2 % wartości nie wymienionego
towaru, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę.”
Pytanie nr 16
Dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 8.2.a, względnie dopisze, że zastosowanie w tym wypadku ma zapis par. 5.5? zwiększenie
stawki VAT powinno automatycznie zwiększać cenę dostarczanych produktów i zapis taki znajduje się w umowie par. 5.4 i
.5.5. zapis te zatem są wzajemnie sprzeczne, bo par. 5.4 zakłada automatyczną zmianę cen w razie zmiany stawki VAT, a par.
8.2.a nakazuje sporządzenie aneksu w tym wypadku, jak można sądzić z umiejscowienia tego zapisu w umowie.
Odpowiedź: Zgodnie z par.8 ust.3 „3. Zmiana ceny dotycząca pkt. 2a i 2b obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją
wprowadzających.”
Pytanie nr 17
Dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający w par. 8.2.b dopisze „w takim wypadku stosuje się przepis par. 5.5’?
Odpowiedź: Zgodnie z par.8 ust.3 „3. Zmiana ceny dotycząca pkt. 2a i 2b obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją
wprowadzających.”
Pytanie nr 18
Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 17-19
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 19 w poz 17-19 insulin w postaci wstrzykiwaczy Solostar?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 19
Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 29
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 19 w poz 29 leku Adenosinum w postaci fiolki, gdyż tylko taka postać
zarejestrowana jest na rynku polskim?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 20
Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 28
Czy Zamawiający poprawi w pakiecie nr 19 poz. 28 dawkę leku Tritace Comb 2,5 z 1,5mg +12,5mg na 2,5mg + 12,5 mg, gdyż
lek pod taka nazwą zarejestrowany jest tylko w takiej dawce?
Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w dawce ww. leku w Formularzu cenowym.
Pytanie nr 21
Dotyczy Pakietu nr 18 i 23
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 18 poz. 1 i utworzy jeden pakiet 23 składający się z 2 pozycji ( ta sama substancja czynna ).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację SIWZ.
Pytanie nr 22
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 50
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 5ml (objętość
5ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak
działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 3854E1. Opakowanie zawiera pojedynczo pakowane
ampułko-strzykawki w ilości 120 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 23
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 50
Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x
3ml (objętość 5ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości
chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz
przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości
75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 24
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 425
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 5ml (objętość
5ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak
działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 3854E1. Opakowanie zawiera pojedynczo pakowane
ampułko-strzykawki w ilości 120 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 25
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 425
Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x
3ml (objętość 5ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości
chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz
przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości
75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 26
Dotyczy Pakietu nr 3 i 6
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 50 z Pakietu nr 3 oraz pozycję 425 z Pakietu nr 6 i stworzy osobny
pakiet?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację SIWZ.
Pytanie nr 27
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 8
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP/73/2016, w pakiecie (zadaniu)
Pakiet nr 6, w pozycji 8 dotyczącej „Lactobacillus krople 5ml” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie
handlowej Floractin krople 5 ml producenta Novascon Pharmaceuticals?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 28
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 157, 158, 162 i 421
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP/73/2016, w pakiecie (zadaniu)
Pakiet nr 6, w pozycjach 157, 158, 162 oraz 421 dotyczących „Lacidofil kaps a 60 kaps./Multilac kaps a 10 kaps./Lactobacillus
rhamnosus proszek d/sp zaw doust liofilizowany a 50 amp./Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii,
Bifidobacterium lactis draż 50mg a 20 draż.” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20
kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta
Novascon Pharmaceuticals?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 29
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 40
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP/73/2016, w pakiecie (zadaniu)
Pakiet nr 6, w pozycji 40 dotyczącej „Saccharomyces boulardii kaps 250 mg a 10 kaps.” dopuszcza możliwość zaoferowania
preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 30
Dotyczy Pakietu nr 14 i 25
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 14 pozycji nr 8, 9, 10, 26, 27, 28 oraz z pakietu nr 25 pozycja nr 7 i
utworzenie z tych pozycji nowego pakietu nr 27, co umożliwi składanie ofert nie tylko dostawcom hurtowym, ale również
producentom leków a w konsekwencji zwiększy konkurencyjność oraz pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i tym samym modyfikuje SIWZ poprzez utworzenie Pakietu nr 14C. W związku z
powyższym modyfikacji ulegają odpowiednio zapisy w SIWZ w rozdziale VI, X oraz w Formularzu oferty, Formularzu
cenowym i Załączniku nr 6 (Wykaz dostaw).
Pytanie nr 31
Dotyczy Pakietu nr 25, poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 25 pozycja nr 7 na zmianę postaci proponowanego preparatu z ampułek na
fiolki?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci leku dla ww. pozycji na fiolki.
Pytanie nr 32
Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie dawki dotyczącej pozycji nr 4 z pakietu nr 14. Zamawiający ma na myśli - Calcii
folinas roztwór do wstrzykiwań 10ml, 100mg/10ml?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający ma na myśli lek o ww. dawce.
Pytanie nr 33
Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 6
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 12 pozycja nr 6 zarejestrowanego wskazania do podawania leku dzieciom w wieku
poniżej 2 lat?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 34
Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 3
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 12 pozycja nr 3 zarejestrowanego wskazania do podawania leku niemowlętom w
wieku poniżej 3 miesiąca i noworodkom oraz z dobrą penetracją do ośrodkowego układu nerwowego dla noworodków?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 35
Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 9 i 10
Zwracam się z prośba o udzielenie odpowiedzi, czy zamawiający wymaga, aby preparat w pakiecie nr 12 pozycja nr 9, 10
posiadał okres trwałości gotowego roztworu do infuzji co najmniej 2 godziny w temp 25°C?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 36
Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 28
Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 pozycja nr 28 wymaga rejestracji podania dożylnego i domięśniowego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 37
Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 41 i 42
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 12 pozycja nr 41, 42 zarejestrowane wskazanie w leczeniu zakażenia ośrodkowego
układu nerwowego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 38
Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 6, 7, 9, 14, 15 i 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie / wyłączenie z Pakietu nr 4 pozycji
6
7
Fluticasoni propionas 15g krem 0,05%
Fluticasoni propionas 15g maść 0,005%
9
14
15
16
Timonacicum krem 20g 300jm/1g
Zinnat granulat - 0,125g/5ml a 1 op ( 42, 20 granulat )
Zinnat granulat - 0,25g/5ml a 1 op
Zinnat granulat -0,125g/5ml a 1 op ( 84,40 granulat )
Ze względu na długotrwałe braki w/w produktów do osobnego Pakietu nr 4 A. Prośbę motywujemy możliwością
przystąpienia większej ilości oferentów a tym samym uzyskaniem bardziej konkurencyjnych cen.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym modyfikuje SIWZ poprzez utworzenie Pakietu nr 4A. W związku
z powyższym modyfikacji ulegają odpowiednio zapisy w SIWZ w rozdziale VI, X oraz w Formularzu oferty, Formularzu
cenowym i Załączniku nr 6 (Wykaz dostaw).
Pytanie nr 39
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 108
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 poz. 108 w przedmiotowym postępowaniu:
Z uwagi na podanie w SIWZ składu suplementu diety, prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu zawierającego Lasparaginian L-ornityny (100 mg) oraz cholinę (35 mg), występującego w opakowaniach o wielkości takiej jak podano w SIWZ
i identycznej postaci.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 40
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 87
Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów leczonych w szpitalu, wymaga aby oferowany produkt
posiadał potwierdzoną klinicznie skuteczność redukcji czasu trwania oraz stopnia nasilenia zapalenia błony śluzowej jamy
ustnej u pacjentów poddawanych leczeniu przeciwnowotworowemu, dla zapewnienia ciągłości terapii?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 41
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 87
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących,
co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 42
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 50
Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej
ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi do Heparyny,
stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT),
zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 43
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 425
Czy Zamawiający w pozycji 425 ma na myśli produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% czy 30%, czy 46,7% w
postaci bezigłowej ampułki x 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 44
Dotyczy Pakietu nr 21 i zapisu SIWZ pkt. VI.1.2.c
Firma „…” (dane utajnione przez Zamawiającego), prowadzi swoją działalność, w zakresie postępowań przetargowych od
1.09.2016 roku. W związku z tym, nie jest w stanie, w tak krótkim okresie wykazać się referencjami Aptek Szpitalnych z
wykonanych dostaw na kwotę 150 000PLN, która to wymagana jest dla Pakietu nr 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na
zmniejszenie ww. kwoty do 60 000PLN ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i w związku z powyższym modyfikuje SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 45
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 504
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 6 poz. 504 i utworzy osobny pakiet, aby umożliwić przystąpienie do postępowania
większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym modyfikuje SIWZ poprzez utworzenie Pakietu nr 6A. W związku
z powyższym modyfikacji ulegają odpowiednio zapisy w SIWZ w rozdziale VI, X oraz w Formularzu oferty, Formularzu
cenowym i Załączniku nr 6 (Wykaz dostaw).
Pytanie nr 46
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 8
Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie LactoDr. krople (w takiej samej postaci oraz w
takiej samej objętości opakowania jak w przypadku preparatu opisanego SIWZ), przeznaczonego do stosowania u
noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem
klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG w stężeniu 1 mld CFU/kroplę.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 47
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 40
Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci jak podano w SIWZ i z takim
samym stężeniem probiotycznych drożdżaków Saccharomyces boulardii (250 mg), konfekcjonowanego w opakowaniach x 20
kaps.- po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 48
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 157
Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego dietetycznym środkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci jak podano w SIWZ,
przeznaczonego do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany
pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus oraz Lactobacillus helveticus w
identycznym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 49
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 158
W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym
znakiem towarowym konkretnego producenta, uprzejmie prosimy o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele
preparatu probiotycznego o nazwie LactoDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
medycznego, występującym w takiej samej postaci jak podano w SIWZ, przeznaczonego do stosowania u niemowląt, dzieci i
osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii
probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w
opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań. Oferowany preparat zawiera w swoim
składzie prebiotyk – inulinę i może być przechowywany w temperaturze pokojowej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 50
Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 2-4
Czy Zamawiający wymaga aby leki w pakiecie 19 w poz. 2-4 oprócz zarejestrowanych wskazań posiadały również objęte
refundacją wskazania pozarejestracyjne zgodnie z Obwieszeniem MZ z dnia 28.12.2016r w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 01.01.2017r?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 51
Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 5 i 6
Przebieg postepowania przetargowego oparty na zasadach uczciwej konkurencji umożliwia złożenie ofert przez wiele firm i z
pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze względów finansowych jak i na jakość oferowanych produktów.
Każdy glukometr i pasek testowy do tego glukometru stanowią układ zamknięty – podana w SIWZ przez Zamawiającego
charakterystyka pasków testowych stanowi szczegółową specyfikacje wyłącznie pasków testowych konkretnego producenta
oferowanego sprzętu (tj. firmy Roche), zatem niemożliwe jest złożenie oferty konkurencyjnej, odpowiadającej opisowi
przedmiotu zamówienia pod względem wszystkich podanych parametrów. Obecne warunki graniczne SIWZ w połączeniu z
wymogiem, aby dokładność kalibracji glukometrów była weryfikowana u producenta z udziałem niestandardowego
analizatora biochemicznego, nadają konkretnemu producentowi faktyczny monopol na kształtowanie ceny oferty samodzielnie lub poprzez podmioty z nim powiązane. Oczywistym jest, że określając przedmiot zamówienia Zamawiający
opiera się na własnym doświadczeniu i preferencjach, ale powinien także zrobić rozeznanie na rynku i szukać dostępnych
rozwiązań konkurencyjnych. Czy z uwagi na poszanowanie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji
(art. 7 ust. PZP) oraz na zakaz opisywania przedmiotu w sposób ograniczający uczciwą konkurencję (art. 29 ust. PZP),
Zamawiający dopuści jako produkt równoważny konkurencyjne paski testowe do glukometrów (wraz z przekazaniem
kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego), charakteryzujących się opisanymi poniżej
parametrami:
a) Funkcja Auto-coding (bez kodowania); b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z
wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;
c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres podawanych wyników pomiaru 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia
próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70% (obejmujący pełny zakres podany przez
Zamawiającego) umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej osób dorosłych i noworodków; g) stabilność
pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki; h) temperatura działania w
zakresie 5-45⁰C; i) wyrzut zużytego paska testowego za pomocą przycisku; i) zbliżone rozmiary znaków i ekranu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 52
Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 40
Czy w pakiecie 10 poz. 40 wyrażają Państwo zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny NAN OPTIPRO PLUS 2 800g?
Producent zmienił nazwę handlową produktu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 53
Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 41
Czy w pakiecie 10 poz. 41 wyrażają Państwo zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny NAN Expert AR 400g?
Producent zmienił gramaturę opakowania.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 54
Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 43
Czy w pakiecie 10 poz. 43 wyrażają Państwo zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny NAN OPTIPRO HA 90mlx32szt.?
Producent zmienił nazwę handlową produktu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 55
Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 42
Czy w pakiecie 10 poz. 42 wyrażają Państwo zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny NAN OPTIPRO PLUS
90mlx32szt.? Producent zmienił nazwę handlową produktu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 56
Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 45
Czy w pakiecie 10 poz. 45 wyrażają Państwo zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny NAN OPTIPRO 2 350g?
Producent zmienił nazwę handlową produktu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 57
Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 46
Czy w pakiecie 10 poz. 46 wyrażają Państwo zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny NAN OPTIPRO HA 90mlx32szt.?
Producent zmienił nazwę handlową produktu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 58
Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 47
Czy w pakiecie 10 poz. 47 wyrażają Państwo zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny NAN OPTIPRO HA 1 400g?
Producent zmienił nazwę handlową produktu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 59
Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 48
Czy w pakiecie 10 poz. 48 wyrażają Państwo zgodę na złożenie oferty na produkt równoważny NAN OPTIPRO HA 2 400g?
Producent zmienił nazwę handlową produktu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 60
Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 1, 2 i 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1, 2 oraz 5 do osobnego wspólnego pakietu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym modyfikuje SIWZ poprzez utworzenie Pakietu nr 15A. W związku
z powyższym modyfikacji ulegają odpowiednio zapisy w SIWZ w rozdziale VI, X oraz w Formularzu oferty, Formularzu
cenowym i Załączniku nr 6 (Wykaz dostaw).
Pytanie nr 61
Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 1
Prosimy o informację czy nie zaszła pomyłka w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”? Czy Zamawiający miał na myśli
paski testowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi kompatybilne z glukometrami typu Accu-Chek Performa lub Accu-Chek
Performa Nano?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprawia omyłkę i modyfikuje odpowiedni zapis w Formularzu cenowym.
Pytanie nr 62
Dotyczy Pakietu nr 15, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 pasków testowych Accu- Chek Performa? Produkt Accu-Chek Go
nie jest już dostępny na rynku.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 63
Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o wydłużenie maksymalnego terminu dostawy zamówień nagłych z 12 do 24 godzin oraz rezygnację z wymogu zapewnienia
możliwości zamawiania towaru przez całą dobę w soboty, niedziele i dni świąteczne w przypadku Pakietu nr 15, który nie
zawiera produktów leczniczych.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ dotyczące terminów dostaw i jednocześnie modyfikuje kryteria oceny
ofert w następujący sposób:
A) Terminy dostaw zamówień cząstkowych:
 Termin realizacji zamówień standardowych – w ciągu max. 48 godzin (dni robocze pn-pt).
 Termin realizacji zamówień pilnych – w ciągu max. 24 godzin (dni robocze pn-pt).
 Termin realizacji zamówień w trybie nagłym – w ciągu max. 12 godzin, tj. w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający
będzie miał możliwość zamówienia towaru przez całą dobę w soboty, niedziele i dni świąteczne, a dostawa nastąpi
wówczas bezpośrednio na oddział szpitala (dotyczy pakietów nr 3,5,6,12,13,17,14,14A,14B,25).
W/w warunki nie dotyczą leków sprowadzanych w trybie importu docelowego.
B) Kryteria:
Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest sumą punktów uzyskanych w poniższych kryteriach:
1. Cena - 60%
Każda oferta otrzymuje punkty wg wzoru:
Wartość punktowa ceny C = Cmin / Cn x 100 pkt x 60%
gdzie: Cmin – cena minimalna, Cn – cena badanej oferty.
Zamawiający przyjmie do oceny podane przez wykonawców ceny brutto.
2. Termin dostawy zamówień standardowych – 35%
Wartość punktowa termin Ts = Ts min / Ts n x 100 pkt x 35%
gdzie: Ts min - wartość pkt. za minimalny termin dostawy zamówień standardowych, Ts n - wartość pkt. za termin dostawy
zamówień standardowych oferty badanej.
Termin dostawy zamówień standardowych (min. 24 godz - max. 48 godz.) na oferowany pakiet.
Zamawiający będzie liczył termin dostawy zamówień standardowych wg. n/w zasad:
punktowany minimalny termin dostawy zamówień standardowych wynosi 24 godz. Punktowany maksymalny termin dostawy
zamówień standardowych wynosi 48 godz. Wpis pkt. 4 formularza ofertowego.
3. Termin płatności – 5%
Termin płatności – obliczany jest wg wzoru:
P = (P n / P max) x 100 x 5%
P n – termin płatności oferty badanej (w dniach), P max – maksymalny termin płatności (w dniach)
Do obliczeń kryterium terminu płatności Zamawiający przyjmie minimalnie 45 dni, maksymalnie 60 dni.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów wagowych (X) , według formuły:
X = Xc + XTs + XP
(gdzie: Xc - punkty wagowe w kryterium cena, XTs – punkty wagowe w kryterium termin dostawy zamówień standardowych, XP punkty wagowe w kryterium termin płatności).
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje odpowiednie zapisy SIWZ i Wzoru umowy.
Pytanie nr 64
Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zamówień pilnych z 24 do 48 godzin w przypadku pakietu nr 15.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ dotyczące terminów dostaw i jednocześnie zmienił kryteria oceny
ofert – zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 63.
Pytanie nr 65
Dotyczy Wzoru umowy
Dot. par. 7 ust. 1 lit. b umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 2% do 0,2% wartości
zamówionego i niedostarczonego w terminie określonym w § 2 pkt. 4 towaru, za każdą godzinę zwłoki?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis Wzoru umowy w par. 7.1.b w następujący sposób:
„b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2 % wartości zamówionego i
niedostarczonego w terminie określonym w § 2 pkt. 4 towaru, za każdą godzinę zwłoki w dostawie zamówionego i
niedostarczonego w terminie towaru;”
Pytanie nr 66
Dotyczy Wzoru umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie
zapisów § 7 ust. 1:
Strony ustalają odszkodowanie w postaci kar umownych naliczonych w stosunku do ceny przedstawionej w ofercie, z
następujących tytułów:
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w
wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie
określonym w § 2 pkt. 4 towaru, za każdą godzinę zwłoki w dostawie
zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, jednak nie więcej niż
10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru;
c) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru, za każdy
dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto zareklamowanego towaru;
d) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego Wykonawca zapłaci karę w
wysokości 2 % wartości brutto nie wymienionego towaru, za każdy dzień
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę, jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Wzoru umowy zaproponowanych powyżej modyfikacji.
Zamawiający zmodyfikował treść § 7 zgodnie z odpowiedziami udzielonymi na Pytanie 13, 15 i 65.
Pytanie nr 67
Dotyczy Pakietu nr 20
Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia z pakietu 20 pozycji 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację SIWZ.
Pytanie nr 68
Dotyczy Pakietu nr 20
Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu
leczniczego pakowanego po 15 szt. w opakowaniu, z możliwością przeliczenia ilości? Jeżeli przeliczona ilość wychodzi po
przecinku, czy Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie ilości do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 69
Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 67
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 pozycja 67 diet o osmolarności 390-405 mOsm/l?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 70
Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 68
W pakiecie 20 pozycja 68 Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych diet, Czy w celu uniknięcia nieporozumień przy
składaniu Zamówień, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie diety bezresztkowej do osobnej pozycji?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 71
Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 77
Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 77 miał na myśli zgłębnik o średnicy 8CH/FR?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 72
Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 72
Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 72 miał na myśli „Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach typu PACK
i EASY BAG…” w opisie wkradała się omyłka pisarska.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 73
Dotyczy Pakietu nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 20 Użyczenia pomp do żywienia dojelitowego/Pompa typu AMIKA?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 74
Dotyczy Wzoru umowy
Dotyczy § 2 ustęp 6 umowy. W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio
12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki
produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia
dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu
Odpowiedź: We wzorze umowy jest już odpowiedni zapis na ten temat - § 2 ust. 6.
Pytanie nr 75
Dotyczy Wzoru umowy
W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, wracamy się z prośbą o dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku
konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w
aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.
- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE 2013/C 68/01 ) Rozdział 5 pkt 6.3
(produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży,
tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi: klient wykazał że
transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami
dotyczącymi ich przechowywania) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie
podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) § 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne
muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu
medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy poprzez dodanie w § 3 ust. 8 i 9 :
8. Zamawiający oświadcza, że produkty lecznicze i wyroby medyczne będą przechowywane w Aptece w sposób
gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i
bezpieczeństwo przechowywania.
9. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków
przechowywania produktu w Aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.
Pytanie nr 76
Dotyczy Wzoru umowy
Dotyczy § 5 ustęp 1 umowy. Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) oraz ustawy z 11 marca
2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)?
Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
Pytanie nr 77
Dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy w § 2 ustęp 1 o zwrot "Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od
pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy apteki dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikację. Terminy dostaw zostały zmodyfikowane i szczegółowo
określone w § 2 ust. 4 Wzoru umowy i w zapisach SIWZ.
Pytanie nr 78
Dotyczy Wzoru umowy
Dotyczy § 2 ustęp 3 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem
zamówień składanych telefonicznie? Wprowadzenie zapisu pozwoliłoby uniknąć nieporozumień co do ilości lub asortymentu
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 2 ust. 3 Wzoru umowy, poprzez dodanie zdania:
„Zamówienia złożone telefonicznie, na wniosek Wykonawcy będą potwierdzane faxem (nr faksu: ………………….) lub mailem
(na adres: ………………[email protected])”.
Pytanie nr 79
Dotyczy zapisów SIWZ
Czy w przypadku środków dezynfekcyjnych Zamawiający zrezygnuje z zamówień pilnych i w trybie nagłym (i tym samym
pozostawi jako kryterium jedynie termin dostaw standardowych o wadze 35%) lub czy wyrazi zgodę na wydłużenie tych
terminów do 24 godzin liczonych w dni robocze?
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ dotyczące terminów dostaw i jednocześnie zmienił kryteria oceny
ofert – zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 63.
Pytanie nr 80
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ
Czy w przypadku jeśli wykonawca nie jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy produktami leczniczymi, powinien
skreślić ostatni akapit oświadczenia?
Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca nie jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy produktami leczniczymi i składa ofertę
na pakiety, w których nie zostały ujęte produkty lecznicze, może wykreślić ostatni akapit oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ.
Pytanie nr 81
Dotyczy Wzoru umowy par. 7 ust. 1b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej w wysokości 2% wartości zamówionego i niedostarczonego w
terminie towaru za każdy dzień (24h) zwłoki?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 i 65.
Pytanie nr 82
Dotyczy Wzoru umowy par. 7 ust. 1b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,08% wartości zamówionego i niedostarczonego w
terminie towaru za każdą godzinę zwłoki?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 i 65.
Pytanie nr 83
Dotyczy Wzoru umowy par. 7 ust. 1d)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 2% wartości niewymienionego w terminie towaru za każdy
dzień zwłoki?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.
Pytanie nr 84
Dotyczy Wzoru umowy par. 7 ust. 1b), 1d)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie: (…) ale nie więcej niż 10% wartości umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikację Wzoru umowy.
Pytanie nr 85
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 480
Ponieważ niektóre parametry i niedostateczne właściwości wapna mogą działać szkodliwie na pacjenta oraz wpływać na niską
wydajność użytkowania, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma posiadać wysoką absorbcję
dwutlenku węgla co najmniej 150 l CO₂/1 kg wapna, twardość na optymalnym poziomie min. 99%, co daje pewność, że
podczas transportu i przenoszenia nie powstanie więcej pyłu niż na poziomie 0,1-0,2%; ma nie zawierać wodorotlenku potasu
(KOH) - przez co minimalizuje się ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla i komponentu A toksycznego dla
ludzi i zwierząt - związki te mogą pojawić się tylko wtedy, gdy wapno jest przesuszone. Przez co zawartość wilgoci nie
mniejsza niż 15%; może być stosowane z Sevofluranem, Desfluranem, Isofluranem, Enfluranem, Halothanem; wskaźnik
zużycia ( wapno zużyte zabarwia się na kolor fioletowy)?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 86
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 480
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Wapno sodowane ma mieć postać białych nieregularnych granulek 2.5 – 5.0
mm (tzw. ”D-profile”), tak jak w dotychczas stosowanym w Państwa Placówce? Zróżnicowany odpowiedni kształt powoduje,
ze są wydajniejsze w pochłanianiu CO2 - ich kształt przekłada się na większą rzeczywistą powierzchnię biorącą udział w
reakcji. Zwiększa to prędkość reakcji z CO2, a w rezultacie zdolność absorpcji co najmniej 150 l CO2/1 kg wapna.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 87
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 480
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 480 z Pakietu 6 i utworzenie z w/w pozycji osobnego pakietu. Umożliwi
to przystąpienie większej liczbie oferentów i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 88
Dotyczy Wzoru umowy
Ad § 1 ust. 3
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakupu ogólnej ilości towarów (…)przewidzianej w przedmiocie zamówienia,
w granicach 20% wartości umowy – (…).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikację Wzoru umowy.
Pytanie nr 89
Dotyczy Wzoru umowy
Ad § 7 ust. 1b)
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy
dzień zwłoki w dostawie.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 i 65.
Pytanie nr 90
Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści gąbki o czasie wchłaniania 3-4 tygodni? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 91
Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści celulozę w rozmiarze 1,25x5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 92
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 501
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących,
co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta (oświadczenie producenta)?
Odpowiedź: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, ponieważ w Pakiecie nr 5 nie ma pozycji 501.
Pytanie nr 93
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 501
Czy Zamawiający oczekuje aby w przypadku stosowania oferowanego żelu do wprowadzania cystoskopu, żel zachowywał
pełną przejrzystość i nie utrudniał widoczności?
Odpowiedź: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, ponieważ w Pakiecie nr 5 nie ma pozycji 501.
Pytanie nr 94
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 501
Prosimy o wyłączenie pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej, konkurencyjnej cenowo oferty większej
liczbie wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, ponieważ w Pakiecie nr 5 nie ma pozycji 501.
Pytanie nr 95
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 54
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie 5% roztworu immunoglobuliny ludzkiej, stabilizowanego mannitolem,
możliwość podawania od 0 roku życia, posiadającego wskazania w zespole Guillan-Barre, dawka 2,5g; 5g; 10g, z szybkością
wlewu w zakresie od 1 do 4 ml/kg m.c./h? Działanie takie umożliwi Zamawiającemu uzyskanie atrakcyjnej cenowo oferty na
preparat immunoglobuliny ludzkiej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 96
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 54
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 54 z pakietu nr 3? Działanie takie umożliwi Zamawiającemu
uzyskanie atrakcyjnej cenowo oferty na preparat immunoglobuliny ludzkiej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 97
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 9
Atropinum sulfuricum krople. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w op po 5 ml 20 op.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 98
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 61
Czy w tej pozycji Zamawiający wymaga leku Diclofenac 100 mg prolongowany po 20 tab. Pow.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 99
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 80
Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga Papaverinum amp pakowane po 10 szt – 5 op.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 100
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 85, 86, 87
Czy w tych pozycjach Zamawiający wymaga leku o nazwie międzynarodowej PENTOXIFILLINUM .
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 101
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 96
Czy Zamawiającym w tej pozycji wymaga leku Ciprofloxacinum 0,3% krople oczne . Brak rejestracji leku po 3%5ml/3ml krople do
oczu
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 102
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 89
Carbo Medicinalis 300 mg x 20 -Zakończona produkcja. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Carbo Medicinalis 200 mg x 20
– Suplemen diety
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 103
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 112
Cocarboxylasum amp - Zakończona produkcja . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział III, pkt 4 - leku nie należy wyceniać, a informację o zakończeniu produkcji
należy zamieścić pod tabelą z cenami.
Pytanie nr 104
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 99
Inosinum Pranobexinum 2,5 mg x 20 – bark rejestracji leku o takiej gramaturze . Proszę o sprecyzowanie jaki lek wycenić
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli lek Inosinum Pranobexinum 250 mg/5ml syrop.
Pytanie nr 105
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 137
Kalium Gluconicum syrop 150 ml Zakończona produkcja . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział III, pkt 4 - leku nie należy wyceniać, a informację o zakończeniu produkcji
należy zamieścić pod tabelą z cenami.
Pytanie nr 106
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 150
Tissucol 2 ml . Zakończona produkcja . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział III, pkt 4 - leku nie należy wyceniać, a informację o zakończeniu produkcji
należy zamieścić pod tabelą z cenami.
Pytanie nr 107
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 191
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Termcool w żelu . Zakończona produkcja w maści.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 108
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 352
Dimeticonum aer 60 ml – Zakończona produkcja. Czy Zamawiający wyrazi zdoję na wycenę Dimeticonu, 205.6 aer na skórę po
100 ml 16 op?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 109
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 353
Montelukastum tabl do rozp. I żucia 10mg . Brak leku . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku Montelukastum 10 mg x 28
tabl.powl.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 110
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 377
Proszę o podanie ilość opakowań leku do wyceny.
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 170 opakowań.
Pytanie nr 111
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 383
Beractant 200/8ml - Zakończona produkcja . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział III, pkt 4 - leku nie należy wyceniać, a informację o zakończeniu produkcji
należy zamieścić pod tabelą z cenami.
Pytanie nr 112
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 58
Czy Zamawiający w pakiecie 3, pozycja 58 wymaga, aby opakowanie zawierało gotowe do użycia, jednorazowe worki do
infuzji wykonane z wielowarstwowej powłoki poliolefinowej, pokryte folią laminowaną. Takie opakowanie ma szereg
istotnych cech, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta:
- sterylne porty, nie wymagające dezynfekcji zapobiegają skażeniu roztworu,
- samouszczelniająca się membrana przeciwdziała wyciekaniu leku, jeśli z jakichś powodów infuzja musi zostać przerwana, a
zestaw do podawania odłączony od worka,
- do worka nie trzeba podłączać dodatkowego przewodu napowietrzającego, dzięki czemu znacznie zmniejszone zostaje
ryzyko kontaminacji leku w czasie trwania infuzji,
- zewnętrzna torebka zapewnia czystość worka do ostatniej chwili przed podaniem leku, a także chroni Linezolid przed
szkodliwym wpływem światła widzialnego, oraz ultrafioletu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 113
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 116, 117
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 3 pozycja 116 i 117 oraz pakiecie 12 pozycja 43 i 44, zgodności farmaceutycznej
Voriconazolu (leki pochodzą od jednego producenta), ze względu na konieczność terapii kombinowanej i deeskalacyjnej w
leczeniu inwazyjnych zakażeń oraz w profilaktyce okołoprzeszczepowej u dzieci.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 114
Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 116 oraz Pakietu nr 12, poz. 44
Czy Zamawiający wymaga aby preparat w pakiecie 3 pozycja 116 oraz w pakiecie 12 pozycja 44, posiadał rejestrację w
profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych
komórek krwiotwórczych oraz by mógł być stosowany u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, nie
poddawanych hemodializie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 115
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 31
Czy Zamawiającemu w pakiecie 6 pozycja 31, chodziło o Etanercept 25mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu
do wstrzykiwań?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 116
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 363, 364, 365, 366
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 6 pozycja 363, 364, 365 i 366, aby wszystkie dawki leku pochodziły od jednego
producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z
innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 117
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 363, 364, 365, 366
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 6 pozycja 363, 364, 365 i 366, aby lek był zarejestrowany we wskazaniu:
A. choroby układu nerwowego w tym:
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 118
Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 5
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt w pakiecie 14 pozycja 5, posiadał bezpieczne, nietłukące się opakowanie z
polipropylenu, zamykane korkiem chlorobutylowym, pokrytym od wewnątrz warstwą FluoroTec, aluminiowym kapslem i
kapslem polipropylenowym w plastikowym blistrze? Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób zajmujących się
przygotowywaniem leków w pracowni cytostatycznej, chroniąc zawartość fiolki po upuszczeniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 119
Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 5
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt w pakiecie 14 pozycja 5, posiadał wskazanie w leczeniu w skojarzeniu z kapecytabiną z
bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią jelita grubego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 120
Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 12
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 14 pozycja 12, aby lek był zarejestrowany przynajmniej w jednym z wymienionych
wskazań:
- chemioterapia paliatywna raka połączenia przełykowo-żołądkowego
- nowotwory głowy i szyi
- rak trzustki w leczeniu skojarzonym wg schematu PEFG (cisplatyna, epirubicyna, 5-fluorouracyl i gemcytabina)
- mięsaki tkanek miękkich?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 121
Dotyczy zapisów SIWZ
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację kryterium dostawy dla pakietu nr 22, tak aby maksymalną liczbę punktów
uzyskał Wykonawca oferujący dostawę w terminie:
- 24 godzin dla zamówień standardowych
- 5 godzin dla zamówień pilnych
- 5 godzin dla zamówień nagłych?
Prośbę uzasadniamy faktem, że lek o nazwie międzynarodowej Infliximabum podawany jest pacjentom planowo i nie jest
lekiem „na ratunek”, tak więc Zamawiający może przewidzieć zapotrzebowanie na lek z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym. Wprowadzenie kryterium zapisanego w SIWZ może prowadzić do sytuacji, gdy wybrana zostanie oferta mniej
korzystna cenowo, ale oferująca krótszy termin dostawy. W konsekwencji naraża to Szpital na niegospodarne wydatkowanie
środkami publicznymi, gdyż oferty z niższą ceną leku, ale dłuższym terminem dostawy nie będą kwalifikowane jako
najkorzystniejsze. Przy zamówieniu na 160 fiolek, może to pozwolić na znaczące oszczędności dla Zamawiającego.
Dodatkowo, takie kryterium faworyzuje dostawców lokalnych, którzy mogą dostarczyć ten lek w krótszym okresie czasu.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ dotyczące terminów dostaw i jednocześnie zmienił kryteria oceny
ofert – zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 63.
Pytanie nr 122
Dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w projekcie umowy w paragrafie 2 ustęp 4 zapisu od słów: „ w wyjątkowych
sytuacjach…” do końca zdania? Soboty, niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikację Wzoru umowy. Terminy dostaw zostały zmodyfikowane i
szczegółowo określone w § 2 ust. 4 Wzoru umowy i w zapisach SIWZ.
Pytanie nr 123
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 44
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji 44 i utworzenie odrębnej grupy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 124
Dotyczy Pakietu nr 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 18 pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i utworzenie odrębnej
grupy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 125
Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 11 i 12
Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 pozycja nr 11 i 12 miał na myśli produkt leczniczy Tocilizumab?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli lek o nazwie Tocilizumab.
Pytanie nr 126
Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 8 i 10
W pakiecie 18 na pozycji nr 8 i 10 został wymieniony ten sam produkt leczniczy, tzn. Rituximabum konc do sporz roztw do
infuzji 100mg/10ml 2 fiolki. Czy Zamawiający wymaga wyceny obydwu pozycji?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wyceny w obu pozycjach.
Pytanie nr 127
Dotyczy Wzoru umowy
Do treści §2 ust.6 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie
apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy
tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i
dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy
od daty dostawy lub dopisanie do §2 ust.6 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem
ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony
przedstawiciel Zamawiającego."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną powyżej modyfikację Wzoru umowy.
Pytanie nr 128
Dotyczy Wzoru umowy
Do §4 ust.2 projektu umowy. Prosimy o wydłużenie czasu na wymianę reklamacyjną do 24 godzin w przypadku leków
zamawianych na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana modyfikację.
Pytanie nr 129
Dotyczy Wzoru umowy
Do treści §4 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 k.c. "... z wyłączeniem
powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną powyżej modyfikację Wzoru umowy.
Pytanie nr 130
Dotyczy Wzoru umowy
Do §5 ust.8 projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie jak ma wyglądać wystawienie jednej faktury skoro Zamawiający
przewidział trzy miejsca dostaw.
Odpowiedź: Zamówienia będą kierowane do Wykonawców z poszczególnych lokalizacji. Zatem zamówienie z danej
lokalizacji traktujemy jako jedno zamówienie i dla takiego zamówienia winna być wystawiona jedna faktura obejmująca
całość zamówienia. Jeżeli w danym dniu wpłyną od Zamawiającego dwa różne zamówienia z różnych lokalizacji, to każde z
nich traktujemy odrębnie i dla każdego z nich winna być wystawiona odrębna faktura.
Pytanie nr 131
Dotyczy Wzoru umowy
Do §5 ust.8 projektu umowy. Ze względu na specyfikę przechowywania i transportu oraz wymogi wynikające z Prawa
farmaceutycznego prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie maksymalnie trzech faktur za towar
dostarczony w danym dniu? Wyjaśniamy jednocześnie, że taka konieczność podyktowana jest faktem, iż dla bezpieczeństwa
dostarczanych produktów odrębne faktury wystawiane są dla środków kontrolowanych (psychotropów), także dla leków
przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (zimny łańcuch) wystawiana jest odrębna faktura,
natomiast dla pozostałych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia wystawia się
łączną fakturę.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie maksymalnie 3 faktur - odrębnie dla psychotropów, odrębnie dla
leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (zimny łańcuch) i odrębnie dla pozostałych
leków i wyrobów medycznych. Odpowiedni zapis został wprowadzony do Wzoru umowy – par. 5 ust. 8.
Pytanie nr 132
Dotyczy Wzoru umowy
Do §7 ust.1 ppkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za
niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej
od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 i 65.
Pytanie nr 133
Dotyczy Wzoru umowy
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia
zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy),
Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez
konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §8 ust.2 ppkt 9) projektu umowy)?
Odpowiedź: Projekt umowy §8 ust.2 nie zawiera ppkt 9.
W przypadku wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu
farmaceutycznego w cenie przetargowej, Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na
wyłączenie tego produktu z umowy – pod warunkiem udokumentowania tych faktów przez Wykonawcę.
Stosowny zapis został wprowadzony do Wzoru umowy - § 8 ust. 5.
Pytanie nr 134
Dotyczy Pakietu nr 16
Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia z pakietu 16 pozycji 3,4,8,9,10,15 -18,21,24,25,27,32,40,42,44?
Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający
uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową. Pozostawienie pakietu w formie jaką opisał Zamawiający spowoduje, iż w tej
części zamówienia wystartuje tylko jeden dostawca, świadomy braku jakiejkolwiek konkurencji w niniejszym postępowaniu,
złoży ofertę zdecydowanie mniej korzystną cenowo.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację SIWZ.
Pytanie nr 135
Dotyczy zapisów SIWZ i Wzoru umowy
Czy Zamawiający używając w części XVIII. SIWZ oznakowanej jako „istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach” w ustępie 4 litera d i e sformułowania „równoważny” ma na myśli „odpowiednik leku” zgodnie z definicją legalną
zawartą w przepisie art. 2 pkt 13 lit a ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. tj. z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 345) to
znaczy: odpowiednik - w przypadku leku - lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę samą
drogę podania przy braku różnic postaci farmaceutycznej.
Uzasadnienie
Zamawiający podmiot leczniczy organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na leki, w tym leki
stosowane w programach lekowych tj. leki objęte pozytywną decyzją o refundacji, jest związany przepisami ustawy o
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja
2011 r. tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1536). Konsekwentnie pojęcie „równoważny” w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego na produkty lecznicze stosowane w programach lekowych powinno być definiowane jako
odpowiednik leku zgodnie z definicją legalną zawartą w przepisie art. 2 pkt 13 lit a ww. ustawy.
Odpowiedź: Tak. Lek równoważny = odpowiednik.
Pytanie nr 136
Dotyczy Pakietu nr
Czy Zamawiający w zadaniu częściowym oznakowanym jako pakiet nr 6 wymaga, aby oferowany w pozycjach oznakowanych
jako pozycja 28, 29, 30, 31 produkt leczniczy pochodził od jednego producenta?
Uzasadnienie
Wymagany przez Zamawiającego w zadaniu częściowym oznakowanym jako pakiet nr 6 w pozycjach oznakowanych jako
28,29,30,31 produkt leczniczy zawierający substancję czynną etanercept jest lekiem biologicznym.
Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję o refundacji, dla produktów leczniczych zawierających etanercept w
dawce 50mg w postaci roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu i ampułkostrzykawce opisanych nazwą handlową
Enbrel oraz Benepali [patrz: obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z
2016 r. poz. 133)].
Oba produkty produkty lecznicze tj. Enbrel i Benepali zostały dopuszczone do obrotu różnym zakresie wskazań do
stosowania. Zgodnie z punktem 4.1 Charakterystyki produktu Leczniczego leku Enbrel został on dopuszczony do obrotu w
następujących wskazaniach:
 reumatoidalne zapalenie stawów,
 młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS),
 łuszczycowe zapalenie stawów,
 osiowa spondyloartropatia:
 osiowa spondyloartropatia bez zmian radiologicznych,
 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK),
 łuszczyca zwykła (plackowata),
 łuszczyca zwykła (plackowata) u dzieci i młodzieży,
Zgodnie z punktem 4.1 Charakterystyki produktu Leczniczego leku Benepali został on dopuszczony do obrotu w
następujących wskazaniach do stosowania:
 reumatoidalne zapalenie stawów,
 łuszczycowe zapalenie stawów,
 osiowa spondyloartropatia:
 osiowa spondyloartropatia bez zmian radiologicznych,
 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK),
 łuszczyca zwykła (plackowata).
Dodatkowo w Charakterystyce produktu leczniczego leku Benepali zamieszczono informację o stosowaniu produktu
leczniczego Benepali w grupach specjalnych, w tym u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, „Produkt Benepali nie jest
wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Produkt Benepali jest dostępny tylko w postaci 50 mg ampułkostrzykawki i 50 mg wstrzykiwacza, podczas gdy zalecana dawka etanerceptu dla dzieci i młodzieży to 0,8 mg/kg podawane raz
w tygodniu w postaci liofilizowanej. Dostępne są inne produkty zawierające etanercept w odpowiednich postaciach
dawkowania dla dzieci.” [patrz: punkt 4.2 Charakterystyki produktu Leczniczego leku Benepali].
Mając na uwadze powyższe trzeba podkreślić, że w przypadku pacjentów pediatrycznych, lub chorych na młodzieńcze
idiopatyczne zapalenie stawów nie będzie możliwe stosowanie leku Benepali. Ponadto w przypadku łączenia dawek lub też
przechodzenia z dawki 25 mg na 50 mg stosowanie łącznie leku biologicznego i biopodobnego może wzmagać
immunogenność pacjentów oraz utrudniać monitorowanie działań niepożądanych leków.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 137
Dotyczy zapisów SIWZ i Wzoru umowy
Czy Zamawiający uwzględniając, iż:
– postanowienie SIWZ zawarte w części XVIII. specyfikacji oznakowanej jako „istotne dla stron postanowienia, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach” w ustępie 4 litera f, stanowiące iż Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie „inne okoliczności, których nie
dało się przewidzieć w chwili ogłoszenia zamówienia” ma charakter postanowienia niedozwolonego w
zamówieniach publicznych, ponieważ jest niezgodny z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych a ponadto zmierza do uniknięcia stosowania przepisów ustawy w sytuacji kiedy zmianie może ulec krąg
potencjalnych wykonawców.
– zgodnie z dyspozycją zawartą w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się
zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w
szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian;
– zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust.
1-1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia
umowne w pierwotnym brzmieniu.
–
jeśli zmiana umowy zmierza do obejścia prawa to w świetle art. 58 kodeksu cywilnego jest ona bezwzględnie
nieważna.
odstąpi od postanowienia umownego zawartego w ust. 4 lit f części XVIII SIWZ?
UZASADNIENIE
Treść przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób enumeratywny określa warunki
wprowadzania zmian w zawartych już umowach w sprawie zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją zawartą w ust. 1 pkt
1 ww. przepisu Zamawiający może wprowadzić zmiany umowy wówczas, gdy zmiany te zostały przewidziane w ogłoszeniu
o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które
określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian. Tu należy wskazać, iż Zamawiający nie spełnił ww. warunku, bowiem nie tylko nie określił
w ogóle zakresu zmiany, ale również niejednoznacznie określił warunki wprowadzenia zmian wskazując jedynie, iż
warunkiem wprowadzenia zmiany w umowie jest wystąpienie innych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w
chwili ogłoszenia zamówienia.
Tym samym nie sposób uznać, iż Zamawiający wypełnił przesłanki wskazane w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Jednocześnie, zmianę, której zakres jest zupełnie nieokreślony przy jednocześnie niezdefiniowanych
jednoznacznie warunkach wprowadzenia zmiany trudno uznać za nieistotną, bowiem w sposób oczywisty może ona
prowadzić do zmiany kręgu wykonawców, poprzez wprowadzenie warunków, które gdyby były postawione w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści.
Jednocześnie wprowadzenie możliwości zmiany zawartej umowy w sposób skutkujący możliwością zmiany kręgu
wykonawców bez jednoznacznego określenia warunków dokonania zmiany jak i zakresu zmiany w sposób ewidentny zmierza
do uniknięcia stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w sytuacji, gdy Wykonawcą jest hurtownia
farmaceutyczna posiadająca leki różnych producentów zaś Zamawiający otrzymałby ofertę na produkt od niepreferowanego
przez siebie producenta. Tym samym proponowana przez Zamawiającego zmiana narusza generalne zasady organizacji i
udzielania zamówień publicznych tj. zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zasadę
przejrzystości zawarte w przepisie art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Tu też trzeba podkreślić, iż postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu
zgodnie z treścią dyspozycji zawartej w przepisie art. 144 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na miejsce
unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
Dodatkowo, jeśli zmiana zmierza do obejścia prawa to w świetle art. 58 kodeksu cywilnego jest ona objęta bezwzględną
nieważnością. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy
przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą
odpowiednie przepisy ustawy. Ponadto nieważność bezwzględna umowy ma skutek względem wszystkich, nie tylko inter
pares, zatem każdy podmiot, którego interes prawny został naruszony ma prawo zaskarżyć tę zmianę i na zasadach ogólnych
dochodzić słusznego odszkodowania.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w rozdziale XVIII ust. 4 SIWZ w następujący sposób:
„4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
zakresie:
a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian;
b) urzędowych zmian cen leków refundowanych, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia
i obniżenia cen;
c) obniżenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy np. w wyniku
wprowadzenia cen promocyjnych lub gdy zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie;
d) zwiększenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do umowy, bez
konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt c);
e) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej
umowy, z chwilą wstrzymania lub zakończenia produkcji, wycofania z obrotu, braku dostępności, czego Wykonawca nie
mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, na tzw. zamiennik tj. asortyment równoważny, pod warunkiem, że spełni on
wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto i brutto;
f) zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej
ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej;
g) zmiany produktu leczniczego, stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej;
h) zakupu oferowanych odpowiedników towarów objętych umową po cenie nie wyższej niż zawarta w ofercie
przetargowej;
i) zmiany organizacyjnej po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku gdy nastąpi zmiana adresu siedziby
firmy, bądź zmiana adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
j) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację niniejszej umowy.”
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w § 8 ust. 2 tak, aby zapisy te były tożsame z zapisami w
rozdziale XVIII ust. 4 SIWZ.
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych
wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie nr 6 - „Ilość” oraz pod
tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr … dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.”
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Formularz cenowy poprzez dodanie Pakietu nr 27. W związku z powyższym
zmianie ulegają odpowiednie zapisy w SIWZ oraz w załącznikach.
Niniejszym zawiadamiamy, że działając w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający w dniu 13.01.2017 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji,
informacje o niekompletnej procedurze, sprostowanie.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ulega przesunięciu na dzień 30.01.2017 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2017 r. o godzinie 12:30.
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – stosownie do regulacji zawartej w art. 12a ust. 3 PZP została zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zamieścił również na stronie internetowej www.csk.umed.pl modyfikację
SIWZ oraz Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Jednocześnie informujemy, że pytania zadane po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr inż. Marta Mariańska
Download