Liczba punktów= (Cmin/Cof)*waga

advertisement
Katedra Biotechnologii
i Chemii Fizycznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych
kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)
Usługa rzecznika patentowego do projektu
“Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do
monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok
polimerowych”
Zamawiający:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Usługa rzecznika patentowego do projektu:
“Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do
monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok
polimerowych”




Badanie stanu techniki dla 4 niezależnych wynalazków z dziedziny chemii
Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej dla 4 niezależnych zgłoszeń patentowych
Prowadzenie czterech postępowań aż do uzyskania ostatecznej decyzji Urzędu Patentowego RP,
na podstawie udzielonych pełnomocnictw
Wniesienie opłat urzędowych za 4 niezależne zgłoszenia, z których każde dotyczy ponad dwóch
kategorii wynalazczych i liczy 50 stron.
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
Posiadać uprawnienia do pełnienia zadań Rzecznika patentowego wpisanego na listę Rzeczników Patentowych
prowadzoną przez Urząd Patentowy RP - uprawnienia powinny być udokumentowane odpowiednimi certyfikatami
lub świadectwami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.
Wiedza i doświadczenie
Oferent powinien być rzecznikiem patentowym z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia /dokonywania
zgłoszeń patentowych z zakresu dziedziny chemia. Doświadczenie potwierdzone kopią poświadczona za zgodność z
oryginałem na podstawie świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego owe doświadczenie.
Posiadać uprawnienia do pełnienia zadań Europejskiego Rzecznika Patentowego, które powinny być
udokumentowane odpowiednimi certyfikatami lub świadectwami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.
Potencjał techniczny
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
12 628 31 36
[email protected]
www.chemia.pk.edu.pl
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej realizację zamówienia. Spełnienie warunku
weryfikowane będzie na podstawie przedłożonego przez Oferenta wykazu dokonanych przykładowych zgłoszeń
patentowych (tytuł, data zgłoszenia) z zakresu fotochemii i/lub chemii polimerów w okresie ostatnich 5 lat
potwierdzającego wykonanie co najmniej trzech zleceń o podobnym charakterze tzn. dokonanie zgłoszeń
patentowych z zakresu dziedziny chemia o specjalności fotochemia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta na przedmiot zamówienia z wyszczególnieniem cen poszczególnych składowych zapytania
ofertowego składanego przez Zamawiającego.
2. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia
zadań Rzecznika patentowego wpisanego na listę Rzeczników Patentowych prowadzoną przez Urząd
Patentowy RP.
3. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu/ów potwierdzającego doświadczenie w zakresie
prowadzenia /dokonywania zgłoszeń patentowych z zakresu dziedziny chemia.
4. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu/ów potwierdzającego uprawnienia do pełnienia
zadań Europejskiego Rzecznika Patentowego.
5. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej realizację zamówienia weryfikowane na
podstawie złożonego przez Oferenta wykazu dokonanych przykładowych zgłoszeń patentowych (tytuł, data
zgłoszenia) z zakresu fotochemii potwierdzającego wykonanie zleceń o podobnym charakterze tzn.
dokonanie zgłoszeń patentowych z zakresu fotochemia stosowana.
Warunki zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ
na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną
przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe oraz od
których otrzymano ofertę i będzie ono dla nich wiążące.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania
przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
Zamawiający zastrzega sobie że wybrana przez komisję najkorzystniejsza spośród złożonych ofert nie stanowi
zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty a jedynie do zaproszenia
dostawcy do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy na podstawie której zostanie udzielone
dane zamówienia. Negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia na mniej korzystne dla
Zmawiającego niż określone w ofercie.
kod CPV 79120000-1
Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 kwietnia 2017
Okres gwarancji: 12 miesięcy
Warunki płatności: przelew, termin płatności 14 dni, faktura VAT
Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
12 628 31 36
[email protected]
www.chemia.pk.edu.pl
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Nr
1
2
Nazwa kryterium
Cena
Potencjał techniczny

Waga
85%
15%
cena - max 85%
ZASADY OCENY KRYTERIUM – CENA
W przypadku kryterium CENA oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
Liczba punktów= (Cmin/Cof)*waga
Gdzie poszczególne elementy oznaczają:
Cof- CENA podana w ofercie
Cmin – najniższa CENA spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Potencjał techniczny – max 15%
ZASADY OCENY KRYTERIUM – POTENCJAŁ TECHNICZNY
Potencjał techniczny będzie oceniany w oparciu o dostarczone dokumenty potwierdzające doświadczenie w
przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych lub patentów z zakresu fotochemii stosowanej (sama dziedzina chemia nie
jest wystarczająca).
Dla wyjaśnienia fotochemia stosowana w tym ujęciu będzie rozpatrywana jako pracy polimeryzacji inicjowane
światłem jako katalizatory aktywne pod wpływem światła (fotoinicjatory), jako substancje aktywne pod wpływem
światłą (fotosensybilizatory, fotouczulacze, filtry, stabilizatory UV lub Vis), materiały fotoluminescencyjne (polimerowe
lub organiczne, w postaci materiałów elektroluminescencyjnych lub fluorescencyjnych sensorów).
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Potencjał techniczny” zostanie obliczona w następujący
sposób:
Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać za podane w p. 2 kryterium wynosi 15. Na podstawie przesłanych
ofert zostanie sporządzony ranking oferentów ze wskazaniem liczby dokonanych zgłoszeń lub patentów w zakresie
fotochemii stosowanej (wszystko musi być udokumentowane w postaci wykazu z bazy UPRP).
W przypadku kryterium POTENCJAŁ TECHNICZNY oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów= (Pof/Pmax)*waga
Gdzie poszczególne elementy oznaczają:
Pof- liczba dokonanych zgłoszeń lub patentów w zakresie fotochemii stosowanej
Pmax – największa liczba dokonanych zgłoszeń lub patentów w zakresie fotochemii
stosowanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
12 628 31 36
[email protected]
www.chemia.pk.edu.pl
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Zamawiający wybierze ofertę zgodną z opisem spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska
największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w
szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, • posiadaniu co
najmniej 10% udziałów lub akcji, • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ
na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną
przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe oraz od
których otrzymano ofertę i będzie ono dla nich wiążące.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany
ilości zamawianych analiz w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez
wyboru oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferty takie zostaną odrzucone.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych – oferty takie zostaną odrzucone.
Wszelkich informacji udziela:
Joanna Ortyl, [email protected]
imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonych formularzach „Oferta Cenowa” i „ Wykaz oferowanego sprzętu” i
przekazać drogą elektroniczną
e-mail [email protected] do dnia 08.02.2017 do godziny 10.00,
Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania jeżeli cena brutto najniższej oferty przekroczy
kwotę jaka zamawiający przeznaczył na w/w zamówienie.
………………………………………………...
data i podpis prowadzącego postępowanie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
………………………………….
miejscowość, data
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
12 628 31 36
[email protected]
www.chemia.pk.edu.pl
Download