Zainteresowania naukowe: chemia organiczna, chemia polimerów

advertisement
Zainteresowania naukowe: chemia organiczna, chemia polimerów, polimery
biomedyczne, biomateriały, koniugaty i proleki wielkocząsteczkowe, systemy
podawania leków, chemia medyczna, chemia farmaceutyczna, chemia kosmetyków;
Stopnie naukowe
doktor nauk chemicznych w zakresie chemii (Tytuł rozprawy: „Badania nad syntezą
oligowęglanodioli i poliwęglanouretanów”) – Politechnika Warszawska (2001);
doktor habilitowany nauk farmaceutycznych (Tytuł rozprawy: „Synteza,
charakterystyka i zastosowanie farmaceutyczne polimerów z segmentami estrowymi,
węglanowymi i uretanowymi”) – Warszawski Uniwersytet Medyczny (2012);
Dorobek naukowy:
Publikacje - 54 (w tym 35 w czasopismach znajdującym się w bazie „Journal Citation
Reports”);
Patenty i zgłoszenia patentowe - 10;
Monografie, podręczniki, rozdziały w książkach - 7;
Komunikaty konferencyjne - 21 (zagraniczne) i 42 (krajowe);
Sumaryczny impact factor - 57.542, KBN/MNiSzW - 913 pkt;
Kierownik i opiekun prac magisterskich (36), inżynierskich (10) i licencjackich (6);
Członkostwo w towarzystwach naukowych
- Polskie Towarzystwo Chemiczne;
- Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne;
- Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów;
- Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej;
Nagrody i wyróżnienia
Nagroda Naukowa Zespołowa Ministra Zdrowia (2012);
Nagroda Naukowa Indywidualna Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(2013);
Nagrody Naukowe Zespołowe Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(2010, 2011, 2013);
Download