Profil absolwenta kierunku chemia medyczna Kierunek studiów

advertisement
Profil absolwenta kierunku chemia medyczna
Kierunek studiów chemia medyczna oferuje studentom studia interdyscyplinarne
łączące wiedzę i umiejętności z zakresu chemii oraz nauk biologicznych, farmaceutycznych i
medycznych, co skutkuje zrozumieniem budowy, metod syntezy oraz identyfikacji związków
posiadających aktywność biologiczną, ich przemian metabolicznych, działania na poziomie
molekularnym, form leku oraz zależności pomiędzy strukturą a działaniem leku. Student
posiada wiedzę z technologii chemikaliów i leków oraz z zakresu prawnych aspektów
obrotu lekami. Absolwent w toku studiów odbywa praktykę w firmach związanych z
produkcją leków, suplementów diety, obrotu farmaceutykami i posiada umiejętności
przydatne do pracy w firmach pracujących na rzecz ochrony zdrowia.
Program studiów ma na celu wykształcić osoby posiadające multidyscyplinarne
kompetencje, przygotowane do spełniania wymogów przemysłu farmaceutycznego,
chemicznego, kosmetycznego, urządzeń medycznych, wytwórni suplementów diety,
prywatnych instytucji badawczych i publicznych władz nadzoru w obszarze zdrowia
publicznego.
Studia mają charakter multidyscyplinarny przekazują wiedzę i umiejętności w
następujących obszarach:
a) Podstawowe dyscypliny naukowe (matematyka, fizyka , chemia, biologia, medycyna)
dające trwałe podstawy teoretyczne i praktyczne kompetencje w tych głównych
obszarach tematycznych
b) Pogłębione chemiczne, farmaceutyczne, biochemiczne i farmakologiczne
przygotowanie do projektowania i rozwoju nowych biologicznie aktywnych
cząsteczek,
c) Wiedzę naukową i technologiczną konieczną do projektowania, wytwarzania i
testowania form dozowania leków i produktów zdrowotnych.
d) Znajomość krajowych i ponadnarodowych regulacji prawnych dotyczących leków
i produktów zdrowotnych.
e) Umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu
nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczalnej pracy licencjackiej.
f) Wiedzę zawodową do wykonywania zawodu w obrocie farmaceutykami.
Podczas pierwszych pięciu semestrów studiów I stopnia realizowane są przedmioty
obejmujące obowiązkowy zakres wiedzy składający się z bloku przedmiotów takich jak:
matematyka, statystyka, fizyka, podstawy chemii, chemia analityczna, chemia organiczna,
chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy budowy i struktury bio-molekuł, związki
aktywne pochodzenia naturalnego oraz podstawy krystalochemii. Blok uzupełniony jest o
kursy z zakresu nauk biologicznych oraz elementy chemii farmaceutycznej, chemię leków,
podstawy technologii substancji aktywnych. W programie studiów uwzględniono blok
przedmiotów ogólnych takich jak: język angielski, przedmioty humanistyczne i społeczne,
wychowanie fizyczne). Począwszy od III semestru część programu jest realizowana w formie
zajęć do wyboru w ramach których studenci mają do wyboru szereg przedmiotów
powiązanych z wybraną specjalnością (w tym chemia biomolekuł, biomateriały, biosensory,
nanomateriały, fotochemia, a także elementy technik membranowych i zielonej chemii).
W ramach szóstego semestru student przeznacza czas na przygotowanie i wykonanie projektu
licencjackiego oraz egzamin licencjacki.
Profil Absolwenta
Absolwenci kierunku studiów chemia medyczna I stopnia będą posiadali
interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i
farmaceutycznych. Kierunek ma celu przygotowanie absolwenta do sprostania wymaganiom
rynku pracy i jej podjęcia zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego i
biotechnologicznego, jak przede wszystkim w szeroko rozumianym przemyśle
farmaceutycznym i medycznym. Znaczny udział w cyklu studiów stanowią zajęcia
laboratoryjne co gwarantuje dobre przygotowanie absolwenta do pracy w laboratoriach.
Przedmioty, które oferowane są w ramach kierunku skonstruowane są tak, aby położyć jak
największy nacisk na kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów, z którymi spotkać się
można pracując w/w gałęziach przemysłu. Zajęcia humanistyczne zostały dobrane tak, aby
absolwenci potrafili odnaleźć się na rynku pracy i sprostać jego wymaganiom.
Absolwenci kierunku chemia medyczna mogą podjąć pracę w przemyśle
biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach pokrewnych oraz w
zakładach przemysłowych o profilu chemicznym, spożywczym oraz analityce.
Ukończone studia I stopnia są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (studia magisterskie)
na kierunku chemia medyczna, chemia lub kierunkach pokrewnych.
Download