chemia

advertisement
CHEMIA
LP. NR AKT NAZWISKO I IMIĘ
1.
1831
mgr inż. ANDRZEJEWICZ
MAREK
2.
1255
mgr BŁAWAT JÓZEF
KANDENCJA
DO:
2019 r.
2017 r.
ZAKRES
chemia i przemysł
chemiczny,
paliwa stałe, płynne
oraz produkty naftowe,
towaroznawstwo
jakość i ilość paliw
płynnych i stałych
(ropa naftowa, oleje
napędowe, opałowe,
smarowe, benzyny),
gazy
płynne
oraz
skraplane,
jakość metali, wyrobów
metalowych
oraz
powłok metalowych
(galwanotechnika),
zabezpieczenia
korozyjne,
jakość i ilość surowców
i produktów
chemicznych
i
mineralnych ;
ochrona środowiska w
tym
odpady
przemysłowe
i
3.
1619
mgr inż. JAKUSZ PRZEMYSŁAW
2020 r.
4.
1267
dr inż. JARZĘBSKI ANDRZEJ
2017 r.
5.
1768
dr inż. KLEIN MAREK
2018 r.
6.
1912
dr hab. KOSOBUCKI
PRZEMYSŁAW
2021 r.
recykling
produkty i substancje
niebezpieczne
- chemii, broni,
amunicji i balistyki
końcowej w pancerzach
ochronnych,
- chemii materiałów
wybuchowych i
oddziaływania
skutków wybuchu
ocena prawidłowości
rozliczeń ilościowych
ropy naftowej,
produktów naftowych,
paliw i gazu płynnego
oraz określanie i
weryfikacja jakości
ropy naftowej,
produktów naftowych i
gazu płynnego
- chemia;
- przemysł chemiczny;
- produkty naftowe
- badania
fizykochemiczne
- ochrona środowiska
- chemia;
- analizy chemiczne;
- ochrona środowiska
Download