Kolorowa chemia

advertisement
Karta projektu
I. Metryczka
Symbol projektu w wykazie: …………………………………………………………………………
Temat: „Kolorowa chemia”
Opiekun zespołu projektowego: Beata Adamczyk
Skład zespołu projektowego/klasa: 2 gimnazjum – 4 osoby
Czas realizacji: 2 miesiące – spotkania raz w tygodniu z nauczycielem, konsultacje uczniów
Warunki realizacji: systematyczne spotkania - raz w tygodniu, podział pracy między wszystkich
członków zespołu, wszystkie pomysły są dobre, przestrzegamy ustalonych terminów - nie odkładamy
niczego na później, kontaktujemy sie ze sobą w szkole i poza nią / wykorzystujemy wszystkie
dostępne środki komunikacji w tym elektroniczne, zespołowo decydujemy o działaniach, szanujemy
nasz czas i siebie, wszystkie doświadczenia wykonuje zgodnie z instrukcją i pod kontrola
nauczyciela, na stanowisku utrzymujemy zawsze czystość, przestrzegamy regulaminu pracowni
chemicznej, jesteśmy bardzo ostrożni, dokumentujemy wszystkie doświadczenia.
II. Opis projektu
1. Uzasadnienie projektu
Zbierając oczekiwania od uczniów chcieli oni poznawać przedmiot przez własne doświadczenia,
ciekawość poznawania, wykonywanie różnorodnych doświadczeń. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że
chemia leczy, ubiera, żywi, upiększa itp. Początkowo wykonywaliśmy drobne doświadczenia.
Młodzież zachęcona efektami swojej pracy zaczęła dociekać co jest przyczyną określonych zjawisk.
Postanowiliśmy pokazać, ze chemia jest ciekawym przedmiotem i wcale nie takim szarym. Są w niej
kolory. Temat projektu wyszedł od grupy najbardziej dociekliwych i zaangażowanych w
doświadczenia uczniów. Doświadczenia przeprowadzane na lekcjach chemii dotyczą zawsze
określonego zagadnienia, na zajęciach kółka chemicznego uczniowie mogli proponować
wykonywanie różnorodnych doświadczeń i sami je projektować.
2. Cele
Cele projektu zostały ustalone przez wszystkich uczestników metodą meta planu






zasady przebiegu doświadczeń chemicznych
poznanie ostrożnego zachowania w laboratorium chemicznym
przeprowadzenie doświadczeń chemicznych
poznanie dlaczego substancje reagują ze sobą
wyszukanie takich reakcji, które dają kolorowa zabarwienia
pokazanie, że chemia jest ciekawym przedmiotem

przygotowanie zestawu doświadczeń, w których pojawia się zabarwienie, efekty
kolorowe
3. Działania projektowe:
 Opracowania na podstawie literatury i innych źródeł informacji - referaty, prezentacje
multimedialne, zdjęcia
 Instrukcje doświadczeń
 Plakaty i postery przedstawiające podział reakcji, opisujące ich objawy
4. Harmonogram prac
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Zadanie
Termin
realizacji
I spotkanie
Osoba/osoby
realizujące zadanie
Cały zespół i
nauczyciel
prowadzący
Rezultat/dokumentacja
Cały zespół i
nauczyciel
prowadzący
Selekcja i wybór
odpowiednich
doświadczeń
Cały zespół i
nauczyciel
prowadzący
Cały zespół i
nauczyciel
prowadzący
Zapoznanie z
wykonywaniem
doświadczeń.
Przygotowywanie do
poprawnej
dokumentacji
doświadczeń
VI i VII
spotkanie
Cały zespół i
nauczyciel
prowadzący
Poprawne wykonanie
prezentowanych na
koniec projektu
doświadczeń.
VIII i IX
spotkanie
Zespół uczniów.
Nadzór nauczyciela
prowadzącego.
Przygotowanie
końcowej prezentacji i
materiałów
pomocniczych.
1. Poznanie zasad pracy w
laboratorium chemicznym,
mycie szkła laboratoryjnego.
Przygotowanie
odczynników chemicznych.
II i III
1. Wyszukiwanie
doświadczeń chemicznych - spotkanie
analiza instrukcji,
przygotowywanie instrukcji
1.Wykonywanie pierwszych IV spotkanie
doświadczeń chemicznych
1. Przeprowadzanie
doświadczeń chemicznych,
analiza i wnioskowanie.
Przygotowywanie
odczynników i szkła do
kolejnych doświadczeń
1.Opis doświadczeń, które
będzie można wykorzystać
w pokazaniu, że chemia jest
kolorowa. Przygotowanie
pokazu doświadczeń.
1. Przygotowanie
prezentacji multimedialnej,
plakatów dotyczących
reakcji chemicznych i
zagadnienia kolorowej
chemii
Prezentacja projektu przed
całą klasą i zaproszonymi
osobami
5. Opis rezultatu końcowego projektu :
V spotkanie
Zespół uczniów
Bezpieczne
posługiwanie się
sprzętem na pracowni
chemicznej
Uzmysłowienie uczniom, że chemia jest ciekawym przedmiotem i wcale nie takim szarym.
Uczniowie samodzielnie mogą projektować i wykonywać proste doświadczenia. Dokładniej
rozumieją procesy zachodzące podczas różnych reakcji chemicznych.
6. Kryteria i sposób oceny wkładu ucznia w realizację projektu i uzyskanych efektów
Na końcowa ocenę projektu będzie się składać:

autoocena przeprowadzona przez każdego ucznia w zespole zadaniowym,

ocena prezentacji zespołu przez klasę.
Do autooceny wykorzystana zostanie „karta samooceny” z zastosowaniem skali od 1 do 10.
Oceny prezentacji dokona zespół w składzie: uczeń, nauczyciel, jedna z zaproszonych osób.
Podczas oceny realizacji zadań i prezentacji będą brane pod uwagę:
1. Poprawność merytoryczna wykonywanych zadań
2. Systematyczność i terminowość wykonywanych zadań
3. Samodzielność wykonywanych zadań
4. Kreatywność i pomysłowość w pracy nad projektem
5. Umiejętność wykorzystywania programów komputerowych, narzędzi internetowych
6. Oryginalność opracowania tematu
7. Różnorodność wykorzystanych źródeł
8. Prezentacja;
- sposób przedstawienia
- zainteresowanie odbiorców
9. Zdobyte wiadomości
- umiejętność odpowiedzi na pytania słuchaczy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards