Świadomość znaczenia praw własności intelektualnej warunkiem

advertisement
Świadomość znaczenia praw własności intelektualnej
warunkiem rozwoju gospodarczego
Dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, 14 marca 2008 r.
PRAWA AUTORSKIE
I PRAWA POKREWNE
PRAWA WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PRAWO DO BAZY
DANYCH
PRAWO DO
KNOW-HOW
Bobry budują domy, lecz nie czynią tego
inaczej lub lepiej niż pięć tysięcy lat temu.
Człowiek nie jest więc jedynym zwierzęciem
wykonującym pracę; jest jednak jedynym,
które doskonali swoją działalność.
Osiąga to poprzez odkrycia i wynalazki.
Abraham Lincoln
Liczba zgłoszeń patentowych na
świecie od 1883 r. do 2006 r.
Top 20 urzędów patentowych pod
względem ilości zgłoszeń
Liczba udzielanych patentów
od 1883 r. do 2006 r.
Polska:
od 24.04.1924 r. do dnia
dzisiejszego – 198.551
udzielonych patentów
Własność przemysłowa
a efekty ekonomiczne
° Czy patenty stanowią nieodzowny warunek
innowacyjności? – NIE
° Czy patenty (własność przemysłowa) pobudzają
innowacyjność? – TAK
° Czy uzyskanie patentu (lub innych praw wyłącznych)
gwarantuje zysk? – NIE
° Czy korzystanie z patentu (innych praw wyłącznych)
daje szansę na osiągnięcie zysku? – TAK
° Czy kraje, które osiągnęły sukces ekonomiczny
wykształciły silny system ochrony własności
przemysłowej? – TAK
Edukacja i podnoszenie
świadomości – aktywność UP RP
 informacja patentowa
 działalność wydawnicza
 konferencje naukowe, sympozja, seminaria, warsztaty
 współpraca z jednostkami rządowymi
i pozarządowymi – konsultacje, wykłady, recenzje
 targi, wystawy, ekspozycje
 konkursy
 e-learning
9
„…Ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego
i społecznego ma przedsiębiorca, który nie jest po prostu
człowiekiem biznesu, ale osobą podejmującą z samej
swej natury ryzyko i wprowadzająca do gospodarki
innowacyjne produkty i technologie. Tylko nieliczni,
dalekowzroczni ludzie biznesu są zdolni pojąć potęgę
wynalazku
i wykorzystać go dla własnych korzyści, a tym samym
korzyści całej gospodarki.
Dlatego rzeczywiste źródło wzrostu gospodarki to
działalność innowacyjna przedsiębiorcy, a nie działalność
masowa ludzi biznesu, którzy go po prostu naśladują bez
ponoszenia ryzyka. Drugim czynnikiem wzrostu jest
kredyt…”
Joseph Alois Schumpeter
Dziękuję za uwagę!
www.uprp.pl
Download