INDUSTRY 4.0

advertisement
PRZEŁOMOWA INNOWACJA CYFROWA
KLUCZ DO SPECJALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ
ISTOTA ROZWOJU CYFROWEGO INFRASTRUKTURY I PRZEMYSŁU
IDENTYFIKACJA BARIER
BUDOWA FUNDAMENTÓW
SPOŁECZNYCH INNOWACYJNOŚCI
CEL 2:
BUDOWA
SPECJALIZACJI
PRZEMYSŁOWEJ
Cel główny:
ROZWÓJ NARZĘDZI
WSPARCIA
DLA CYFROWEGO
I INNOWACYJNEGO
WZROSTU
CELE ROZWOJU CYFROWEGO INFRASTRUKTURY I PRZEMYSŁU
INNOWACYJNY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ETAPY ROZWOJU GOSPODARCZEGO NIE MAJĄ OSTRYCH GRANIC I WZAJEMNIE SIĘ PRZENIKAJĄ
KAPITALIZM KRAJOWY (KONIEC XVIII W.)
RYNEK PRACY PRZEMYSŁOWEJ
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
MASZYNA CIEPLNA
ELEKTRYCZNOŚĆ
KAPITALIZAM KONTYNENTALNY
(KONIEC XIX W.)
DEMOKRATYZACJA KONSUPCJI
INFRASTRUKTURA
KOMUNIKACYJNA
KAPITALIZAM GLOBALNY (XX W.)
PRODUKTY NIEMATERIALNE
INTEGRACJA CYFROWA INFASTRUKTURY
CYFRYZACJA
SZTUCZNA
INTELIGENCJA
USTRÓJ OPARTY NA WIEDZY (?)
WIEDZA I INFORMACJA
ZMIANA RYNKU PRACY I
STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH
ETAPY ROZWOJU PRZEMYSŁU
IV REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA:
INTERNET RZECZY
FABRYKI SIECIOWE
SYSTEMY PRODUKCYJNE
(POCZĄTEK XXI WIEKU)
II REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA:
ELEKTRYCZNOŚĆ
PRODUKCJA MASOWA
(POCZĄTEK XX WIEKU)
I REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA:
III REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA:
MASZYNY CIEPLNE W
TECHNIKA KOMPUTEROWA
AUTOMATYZACJA PRODUKCJI
(OD ROKU 1970)
PRODUKCJI ZMECHANIZOWANEJ
( KONIEC XVIII WIEKU)
CYFRYZACJA WSZYSTKIEGO
INTEGRACJA CZŁOWIEKA Z URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI
MASZYNY
SPOŁECZNE
 ZMIANA PARADYGMATU OKREŚLAJĄCEGO ISTOTĘ
RELACJI CZŁOWIEK – TECHNIKA
 ROLA ENERGETYKI - GOSPODARKA CYRKULACYJNEJ
 INTERNET - POŁĄCZENIA LUDZI, MASZYN
SMART GRID
I SYSTEMÓW
 ZAMAZYWANIE GRANICY CZŁOWIEK - MASZYNA
 TECHNIKA, A RELACJE CZŁOWIEK – CZŁOWIEK
 PRODUKTYWNOŚĆ I INNOWACJE
 ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES KSZTAŁTOWANIA TRIADY
SMART FABRYKA
Centra danych
BAZA
WIEDZY
SMART DOM
Centra informacji
 INTERNET LUDZI
 INTERNET RZECZY
 INTERNET USŁUG
INTELIGENTNE MIASTO
DANE – SUROWIEC I PRODUKT
Wzrost świata wirtualnej inteligencji
EC
KOMPUTERYZACJA
SMART CARDS KOD PASKOWY
RFID
EMBEDDED
WIRELESS
SENSOR
BIG DATA ENTRY EFFORT
MAPA DYSKUSJI
PORZĄDKOWANIE I PROGRAMOWANIE
INFRASTRUKTURA SIECIOWA
SZTUCZNA INTELIGENCJA
BIG DATA
POJAZDY AUTONOMICZNE
CYBER-BEZPIECZEŃSTWO
E - ZDROWIE
OBSZARY INTENSYWNEGO ROZWOJU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
PRZYKŁADY










GRY SAMOUCZĄCE SIĘ (M.IN. GO, DEEPMIND)
ROZPOZNAWANIA OBRAZÓW I MOWY
BOTY DO KOMUNIKACJI SIECIOWEJ
ASYSTENCI -„REPORTERZY”, „KOMPOZYTORZY” ITD.
WATSON IBM
AUTONOMICZNE MASZYNY
BEZOBSŁUGOWE LINIE PRODUKCYJNE
SIECI NEURONOWE TYPU DNN
SAMOUCZĄCE SIĘ PROGRAMY
AUTONOMICZNE SYSTEMY LABORATORYJNE
SENSORY I SIŁOWNIKI
MASZYNY
SPOŁECZNE
M2M
OPROGRAMOWANIE
CPS
ROBOTY
OCHRONA
DANYCH
CYBER
SMART
TARCZE
FABRYKA
IPV6
CLOUD
BIG
DATA
HMI
VR/AR
SIECI
BROADBAND
URZĄDZENIA
PRZENOŚNE
PRZEWIDYWANE SKUTKI ROZWOJU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
ZMIANY W PRZEDSIĘBIORSTWACH I NA RYNKU PRACY
 ZANIK MIEJSC PRACY ZLOKALIZOWANEJ
 POPYT NA KOMPETENCJE CYFROWE (IT KNOW-HOW)
 SIECI POWIĄZANYCH PRZEDSIĘBIORSTW
 ZAANGAŻOWANIE W PROCESY INNOWACYJNE
 ELASTYCZNOŚĆ LINII PRODUKCYJNYCH
 ZACIEŚNIANIA WSPÓŁPRACY CZŁOWIEK – MASZYNA
 PRODUKCJA W OPARCIU O CIĄGŁĄ KOLEKCJE DANYCH
 WIRTUALNE I MOBILNE MIEJSCA PRACY
 ROLA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
 STANOWISKA PRACY Z INTELIGENTNYMI ASYSTENTAMI
 ROLA NAUKI I KSZTAŁCENIA
 CZĘSTE ZMIANY ZAWODU
PRZEMYSŁ 4.0
PRZYSPIESZENIE PROCESÓW ITEGRACYJNYCH
 UDZIAŁ KLIENTA W PROCESIE PRODUKCJI
 INFORMACJA W CAŁYM W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI
 INTELIGENTNY SYSTEM KOMUNIKACJI
 INTEGRACJA SIECIOWA I INFORMATYCZNA
Zarządzanie operacyjne
(ERP)
KONTROLA
REALIZACJA
PRODUKCJI (MES)
NADZÓR PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH
(INTELIGENT HMI/SCADA)
 SYSTEMY IT NA WSZYSTKICH POZIOMACH
 ANN, ERP, MES, SPS, HMI/SCADA, PLC
 KONTROLA I STEROWANIE RUCHEM,
OPRZYRZĄDOWANIE, ELEMENTY WYKONAWCZE,
ROBOTY
PRODUKCJA / TECHNOLOGIA WYTWARZANIA/ROBOTY
integracja pozioma
INTEGRACJA PIONOWA
 SIECIOWE ZAKŁADY PRODUKCYJNE
Zarządzanie i planowanie produkcji
FUNDAMENTY SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY
WIEDZA – PLATFORMA KOMPETENCYJNA DLA REFORM PRAWA, KODEKSU PRACY I SYSTEMU PODATKOWEGO
 NAUCZYCIEL-PRZEWODNIK I AUTORYTET
 DYDAKTYKA PRZEDSZKOLNA DLA RODZICÓW
 CIEKAWOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ
 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE - OBOWIĄZEK ZAWODOWY
 ELEMENTY KOGNITYWISTYKI
 NAUKA NOWYCH ZAWODÓW I UMIEJĘTNOŚCI
 UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ BAZAMI WIEDZY
 KURSY SAMODZIELNEGO PRZYSWAJANIA WIEDZY
 MATEMATYKA I LOGIKA
 KURSY POSŁUGIWANIA SIĘ USŁUGAMI E-ZDROWIA
 NAUKA ŻYCIA W ŚWIECIE CIĄGŁYCH ZMIAN
 TELE-KURSY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
 WSPÓŁDZIAŁANIE Z MASZYNAMI
SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
Opinie ekspertów
Manfred Broy (TU Munich)
Download