Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego

advertisement
Stosowanie dobrych praktyk
ładu korporacyjnego
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Wstęp
1
Metodologia
4
Główne wnioski z badania
5
Dobre praktyki dotyczące składu rad
nadzorczych polskich spółek
6
Niezależni członkowie
9
Kobiety w radach
13
Obcokrajowcy
14
Wiek
15
Stosowanie dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016
16
Obowiązki informacyjne spółek giełdowych
18
Zasady najczęściej wyłączane ze stosowania 21
Stosowanie zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
26
Implementacja zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
27
Zasady najczęściej wyłączane ze stosowania 28
02
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Wstęp
Oddajemy w Państwa ręce kolejne
opracowanie autorstwa ekspertów Deloitte
poświęcone analizie stosowania dobrych
praktyk ładu korporacyjnego przez spółki
publiczne. Rok po publikacji raportu
„Implementacja Zasad ładu korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych”, w którym
jako pierwsi na rynku opisaliśmy poziom
wdrożenia przez instytucje nadzorowane
przez Komisję Nadzoru Finansowego
„Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych”, nadszedł czas, aby temat
zgłębić w szerokiej perspektywie.
Celem przeprowadzonego przez
nas badania było przede wszystkim
zweryfikowanie, czy poziom wdrożenia
oraz zakres stosowania „Zasad” przez
instytucje nadzorowane uległ poprawie.
Na tym jednak nie chcieliśmy poprzestać.
Uznaliśmy za wart zainteresowania oraz
pogłębionej analizy sposób, w jaki do
stosowania dobrych praktyk podchodzą
także inne spółki publiczne, niekoniecznie
z branży finansowej. Dobrym powodem,
aby podjąć się takiej analizy, było
uchwalenie i opublikowanie przez Giełdę
Papierów Wartościowych nowych Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
które obowiązują od 1 stycznia 2016
roku. Postanowiliśmy zweryfikować, jak
analogicznie do instytucji finansowych
dobre praktyki corporate governance
są przyjmowane przez spółki trzech
największych indeksów giełdowych.
W tym wypadku postanowiliśmy jeszcze
wnikliwiej przyjrzeć się, w jaki sposób
firmy notowane na warszawskim parkiecie
wywiązują się z obowiązków informacyjnych
nałożonych na nie przez najnowszy kodeks
dobrych praktyk. Tym samym sprawdziliśmy,
które zapisy są wyłączanie najczęściej
i których stosowanie sprawia spółkom
największy kłopot.
Dzięki szeroko zakrojonej analizie mogło
powstać to kompleksowe opracowanie,
którego zwieńczeniem była przekrojowa
analiza składów rad nadzorczych badanych
spółek. Warto dodać, że przeprowadzenie
badania nie byłoby możliwe, gdyby nie
wieloletni proces krzewienia kultury ładu
korporacyjnego w polskich spółkach oraz
coraz mniejszy opór spółek do ujawniania
istotnych informacji. Mamy nadzieję, że
niniejsze opracowanie będzie istotnym
wkładem w dalszy postęp procesu
popularyzowania kultury corporate
governance w Polsce.
1
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Kto zasiada w polskich radach?
Kobiety w radach
Obcokrajowcy
18%
50%
Fundusz
private equity
2
40%
5%
2%
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Wiek
100%
98%
99%
79%
3
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Metodologia
Badanie zostało przeprowadzone metodą desk research
na przełomie sierpnia i września 2016 roku. Polegało na
weryfikacji informacji udostępnianych przez spółki na stronach
korporacyjnych zgodnie z wymogami stawianymi spółkom przez
Giełdę w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”1
oraz przez Komisję Nadzoru Finansowego w „Zasadach ładu
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”2.
Wśród 235 przebadanych spółek
publicznych znalazło się 145 spółek
notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, w tym
wszystkie spółki indeksów WIG20,
mWIG40 i sWIG80, a także 5 spółek
notowanych w innych indeksach oraz
90 spółek zainteresowania publicznego
nienotowanych na warszawskiej giełdzie.
W próbie wyróżnić można 20 spółek
podlegających jednocześnie nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego z powodu
bycia instytucją finansową i notowanych
na warszawskim parkiecie, 90 instytucji
finansowych podlegających nadzorowi
Komisji, ale nienotowanych na warszawskim
parkiecie i 125 niefinansowych spółek
giełdowych.
Ze względu na formę własności w badanej
próbie znalazło się 88 spółek należących
do międzynarodowych grup kapitałowych,
29 podmiotów, w których jedynym
lub dominującym akcjonariuszem jest
Skarb państwa, 20 spółek należących do
polskich grup kapitałowych, 51 podmiotów
należących do inwestorów indywidualnych
oraz 47 podmiotów o rozproszonym
akcjonariacie, należących do funduszy
inwestycyjnych lub funduszy private
equity, a także podmiotów o spółdzielczym
charakterze własności.
Ze względu na stosowane w analizie
statystycznej zaokrąglenia, dane na
niektórych wykresach mogą nie sumować
się do 100%.
Wśród przebadanych instytucji
finansowych znalazły się 34 banki, 22 towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
21 zakładów ubezpieczeń, 18 domów
maklerskich, 10 powszechnych towarzystw
emerytalnych oraz 5 społecznych kas
oszczędnościowo-kredytowych.
1 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Link: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf
4
2 Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku. Link: https://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_
korporacyjnego_22072014_tcm75-38575.pdf
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Główne wnioski z badania
Rada nadzorcza spółki notowanej na
warszawskiej giełdzie liczy najczęściej
pięciu członków. Tak jest w 41% firm
notowanych w najważniejszych indeksach.
Pięć osób to minimalna liczebność rady
spółki publicznej według Kodeksu Spółek
Handlowych. Wyraźnie liczniejsze są
jedynie rady spółek WIG20 oraz rady
nadzorcze banków.
Spółki giełdowe starają się wywiązywać z wymogu niezależności przynajmniej
części składu rady nadzorczej. Kryterium to spełnia jedna trzecia składu rady. Mimo
to w 30% spółek, w których wyodrębniony
jest komitet audytu, przewodniczącym jest
osoba niespełniająca wymogów
niezależności, mimo że takie zalecenie
zawarte jest w Dobrych praktykach.
W radach nadzorczych spółek notowanych
uwzględnionych w zestawieniu, blisko co piąty (18%) członek legitymuje się
obywatelstwem innym niż polskie. Średnią
zawyżają spółki, których większościowym
udziałowcem są fundusze private equity
(50%) oraz zagraniczne grupy kapitałowe
(40%), natomiast nie ma ich prawie wcale w radach spółek skarbu państwa (2%) oraz spółek należących do polskich grup
kapitałowych (5%).
W przebadanych spółkach publicznych
kobiety stanowią średnio jedynie 14%
składu. Nieco lepiej statystyki wyglądają dla
spółek WIG20, w których 19% składu rad
nadzorczych stanowiły kobiety.
Jeszcze mniej pań przewodniczy radom
– odsetek ten stanowi zaledwie 8%. W 64 przebadanych spółkach giełdowych w radzie nie ma nadal ani jednej kobiety.
Średnia wieku przewodniczącego rady
nadzorczej polskiej spółki to 52 lata.
Zdecydowanie najwyższa jest ona dla
banków (57 lat), a najniższa dla domów
maklerskich (46 lat).
Wszystkie zbadane spółki notowane w indeksach WIG20, mWIG40 i sWIG80
wywiązują się z obowiązku przyjęcia
znowelizowanych praktyk Giełdy Papierów
Wartościowych i poinformowania o tym
fakcie na swojej stronie internetowej. 98%
respektuje przy tym zasadę „comply or
explain” i w wypadku niestosowania
wybranych rekomendacji lub zasad
wyjaśnia przyczyny, dla których ich nie
wdrożyła.
wynagrodzeń, wdrożenie i publikacja
informacji o stosowaniu polityki
różnorodności, a także wdrożenie do
wewnętrznych regulacji rozwiązań
zapobiegających i pozwalających
przeciwdziałać sytuacjom stanowiącym
konflikt interesów. Problemy te w dużym
stopniu dotyczą zarówno spółek
giełdowych zobowiązanych do
przestrzegania Dobrych praktyk spółek
notowanych na GPW, jak i instytucji
finansowych nadzorowanych przez KNF.
Od poprzedniego roku wzrósł również
wyraźnie odsetek instytucji finansowych
deklarujących stosowanie Zasad ładu
korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych. Stosowanie zasad
zdeklarowało 99% badanych instytucji
finansowych, w tym 79% stosuje przy tym
zasadę „zastosuj albo wyjaśnij, dlaczego nie
stosujesz”, kolejne 20% poprzestaje na
zdawkowej informacji na ten temat.
Mimo składanych deklaracji, które wskazują
na rosnącą świadomość zagadnienia ładu
korporacyjnego i konieczność adresowania
tego tematu, spółki w dalszym ciągu
niechętnie stosują zasady dotykające
szczególnych tematów. Są nimi:
zapewnienie odpowiedniego poziomu
niezależności w radach nadzorczych, w tym mianowanie niezależnego
przewodniczącego komitetu audytu,
wdrożenie i publikacja raportów
dotyczących stosowania polityki
5
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Dobre praktyki
dotyczące składu
rad nadzorczych
polskich spółek
Zgodnie z Art. 385. § 1. Kodeksu Spółek
Handlowych „Rada nadzorcza składa
się z co najmniej trzech, a w spółkach
publicznych co najmniej z pięciu członków,
powoływanych i odwoływanych przez
walne zgromadzenie”3. Rada nadzorcza
statystycznej spółki notowanej na
warszawskiej giełdzie liczy najczęściej
właśnie pięciu członków. Tak jest w 41%
spółek giełdowych objętych badaniem.
Wyraźnie liczniejsze są jedynie rady spółek
WIG20. Modalna dla tej grupy wynosi
dziewięciu członków, choć zdarzają się
i takie spółki, w których składzie jest
dziesięć lub więcej osób. Spółki mWIG40
liczą najczęściej od 5 do 7 członków, zaś
rady spółek sWIG80 najczęściej liczą 5 osób
(53% spółek).
Ponad połowa domów maklerskich
nadzorowana jest przez 5-osobowe rady
(56%), podobnie jest w jednej trzeciej
przebadanych zakładów ubezpieczeń.
Najmniej liczne rady z kolei znajdują się w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
które w ponad połowie (52%) przypadków
liczą minimalną dopuszczalną dla spółek
niepublicznych liczbę trzech członków
zasiadających w radzie.
Najbardziej liczne rady nadzorcze są w bankach. Aż w niemal jednej trzeciej z nich (32%) rada liczy dziewięć lub więcej
osób. Najliczniejsza rada nadzorcza spółki
notowanej na warszawskim parkiecie liczy
14 osób, zaś nienotowanej aż 17. W obu
przypadkach są to banki.
6
3 Art. 385. § 1. KSH (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037)
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
7
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Liczebność rad nadzorczych badanych spółek według indeksu giełdowego
Liczba członków
rady
WIG20
mWIG40
sWIG80
Inny WIG
Notowana
na GPW
Nienotowana
3
0%
3%
0%
0%
1%
27%
4
0%
0%
0%
0%
0%
12%
5
15%
31%
53%
40%
40%
29%
6
15%
13%
21%
0%
17%
16%
7
5%
27%
18%
20%
19%
11%
8
15%
8%
3%
20%
6%
0%
9
35%
5%
5%
0%
9%
4%
10
5%
5%
1%
20%
4%
0%
11
0%
3%
0%
0%
1%
0%
12
5%
5%
0%
0%
2%
0%
14
5%
0%
0%
0%
1%
0%
17
0%
0%
0%
0%
0%
1%
Liczebność rad nadzorczych badanych spółek według branży
Liczba członków
rady
Bank
Dom maklerski
PTE
TFI
Ubezpieczenia
Spoza branży
finansowej
3
0%
33%
33%
52%
19%
1%
4
0%
0%
33%
14%
14%
0%
5
26%
56%
0%
24%
29%
43%
6
15%
11%
33%
10%
14%
18%
7
21%
0%
0%
0%
19%
20%
8
6%
0%
0%
0%
0%
6%
9
15%
0%
0%
0%
5%
8%
10 lub więcej
17%
0%
0%
0%
0%
4%
Porównanie liczebności rad nadzorczych w bankach i spółkach spoza branży
finansowej
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Bank
Spółka spoza branży
finansowej
3
8
4
5
6
7
8
9
10 lub więcej
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
“Fakt, że rady w spółkach nie są
zbyt liczne, nie musi być wadą. Nie
da się bowiem jednoznacznie
odpowiedzieć, jak liczna powinna
być rada nadzorcza, aby właściwie
sprawować nadzór nad spółką. Jej
wielkość nie musi przekładać się
na jakość działania – kluczowa jest
wszak jej kompozycja oraz
odpowiedni dobór kompetencji
członków. Nie może w niej
zabraknąć osób z odpowiednim
doświadczeniem biznesowym
oraz wiedzą branżową. Zwykle
powinna w niej także zasiadać
choć jedna osoba z doświadczeniem
w rewizji finansowej. Ważne przy
tym jest, aby rada miała możliwość
spojrzenia na sprawy spółki z różnych perspektyw.
W wypadku największych spółek
działających w mocno
regulowanych branżach,
pięcioosobowa rada nadzorcza
może nie być w stanie zająć się
wszystkimi obszarami, które
powinny być objęte bieżącym
nadzorem. Dlatego w dużych
spółkach WIG20 oraz bankach
zwykle mamy do czynienia z liczniejszymi radami, w których
skład wchodzą dodatkowo
eksperci od oceny ryzyka lub
doświadczeni ekonomiści.“
Wiesław Thor
Doradca zarządu Deloitte
Niezależni
członkowie
Badanie wykazało, że objęte nim spółki
starają się co do zasady wywiązywać z zapisanych w Dobrych praktykach spółek
notowanych na GPW oraz w Zasadach
ładu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych wymogów dotyczących
niezależności przynajmniej części składu
rady nadzorczej. Oba dokumenty nakładają
na spółki obowiązek, aby w ich składach
zasiadali członkowie niezależni, przy czym
warto zaznaczyć, że inna jest wymagana
przez oba dokumenty liczba niezależnych
członków zasiadających w radzie, a także w nieco odmienny sposób definiują one
samą niezależność.
Zgodnie z zasadą II.Z.4. Dobrych praktyk
spółek notowanych na GPW 2016 „(…) W zakresie kryteriów niezależności
członków rady nadzorczej stosuje
się Załącznik II do Zalecenia Komisji
Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego
2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami
rady nadzorczej spółek giełdowych
i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od
postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu,
osoba będąca pracownikiem spółki,
podmiotu zależnego lub podmiotu
stowarzyszonego, jak również
osoba związana z tymi podmiotami
umową o podobnym charakterze,
nie może być uznana za spełniającą
kryteria niezależności. Za powiązanie
z akcjonariuszem wykluczające przymiot
niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się
także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej
5% ogólnej liczby głosów w spółce”. Kryteria
te musi spełniać przynajmniej dwóch
członków rady nadzorczej (II.Z.3.), w tym
w szczególności przewodniczący komitetu
audytu (II.Z.8.).
Tymczasem Zasady ładu korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych nie
określają jasno wymaganej minimalnej
liczby członków niezależnych w składzie
rady. Paragraf 22.1. wskazuje jedynie, że
„(…) w składzie organu nadzorującego
instytucji nadzorowanej powinien być
zapewniony odpowiedni udział członków
niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe
powoływanych spośród kandydatów
wskazanych przez udziałowców
mniejszościowych”. W tym samym punkcie
wskazuje również, że niezależność
przejawia się przede wszystkim brakiem
bezpośrednich i pośrednich powiązań
z instytucją nadzorowaną, członkami
organów zarządzających i nadzorujących,
znaczącymi udziałowcami i podmiotami
z nimi powiązanymi. Dalsze wskazówki
co do tego, jakie funkcje w radzie przede
wszystkim powinni piastować członkowie
niezależni, znajdują się w § 21.2., który
sugeruje, że niezależnością powinien
cechować się przewodniczący rady
nadzorczej, a także § 22.2., który wskazuje,
że niezależnością w szczególności powinni
cechować się członkowie komitetu
audytu lub członkowie rady posiadający
kwalifikacje z dziedziny rachunkowości lub
rewizji finansowej.
9
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Z analizy zebranych danych wynika, że
wśród spółek giełdowych zazwyczaj
spełnienie kryterium niezależności
określone w „Dobrych praktykach
spółek notowanych na GPW” deklaruje
jedna trzecia (33%) składu rady. Pod tym
względem średnia jest podobna niezależnie
od tego, czy głównym akcjonariuszem jest
międzynarodowa grupa kapitałowa, Skarb
państwa czy też inwestor indywidualny.
Jedynie 14% procent wszystkich spółek
giełdowych nie spełnia minimum
wskazanego w „Dobrych praktykach”
i w składzie rady ma mniej niż dwóch
niezależnych przedstawicieli.
Odsetek członków rady nadzorczej spełniających kryteria
niezależności w spółkach notowanych na GPW według
indeksu
Indeks
% niezależnych członków rady
WIG20
40%
mWIG40
35%
sWIG80
28%
Główny udziałowiec
% niezależnych członków rady
Międzynarodowa grupa kapitałowa
31%
Skarb państwa
36%
Polska grupa kapitałowa
36%
Inwestor indywidualny
33%
GPW
WIG20
mWIG40
sWIG80
0%
Nieznacznie niższy jest średni odsetek
członków rad nadzorczych deklarujących
spełnienie kryterium niezależności w instytucjach finansowych. Średnia dla tego sektora wynosi 22%. Najlepiej
sytuacja wygląda w wypadku towarzystw
funduszy inwestycyjnych (32%), domów
maklerskich (28%) i banków (24%), gorzej w wypadku zakładów ubezpieczeń
(16%) oraz powszechnych towarzystw
emerytalnych (10%).
10%
20%
30%
40%
Odsetek członków rady nadzorczej spełniających kryteria niezależności
w instytucjach finansowych nadzorowanych przez KNF
Instytucja finansowa
% niezależnych członków rady
TFI
32%
Dom maklerski
28%
Bank
24%
Ubezpieczenia
16%
PTE
10%
TFI
Dom
Maklerski
Bank
Ubezpieczenia
PTE
0%
10
10%
20%
30%
40%
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Statystycznie w co czwartej przebadanej
spółce kryterium niezależności spełnia
również przewodniczący rady nadzorczej.
Co warte odnotowania, podobny odsetek
niezależnych przewodniczących mają
rady zarówno spółek notowanych na GPW
(24%), jak i instytucji finansowych (26%),
przy czym tylko te drugie obowiązuje
rekomendacja „Zasad ładu korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych”, wedle
której przewodniczący powinien spełniać
kryterium niezależności.
Odsetek spółek, w których przewodniczący spełnia
kryterium niezależności
Indeks
% niezależny przewodniczący
WIG20
33%
mWIG40
33%
sWIG80
23%
Inny WIG
75%
Instytucja finansowa
% niezależny przewodniczący
Dom maklerski
60%
Bank
33%
TFI
29%
Ubezpieczenia
9%
PTE
0%
Główny udziałowiec
% niezależny przewodniczący
Międzynarodowa grupa kapitałowa
22%
Skarb Państwa
26%
Polska grupa kapitałowa
20%
Inwestor indywidualny
26%
Private equity
0%
Mniej optymistycznie sytuacja wygląda, jeśli
chodzi o spełnianie kryterium niezależności
przez przewodniczących komitetów audytu
w radach nadzorczych spółek giełdowych.
Wymogu tego nie spełnia bowiem 30%
objętych badaniem podmiotów. W tym
wypadku dostrzec można nieznaczne
różnice statystyczne zależne od tego,
kim jest większościowy akcjonariusz. Co
również ważne, w tym wypadku statystyki
przemawiają na niekorzyść podmiotów
notowanych w indeksie największych
spółek giełdowych – tylko 58% spośród
nich stosuje się do tego zalecenia dobrych
praktyk.
11
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Warto zaznaczyć, że część objętych
badaniem podmiotów nie powołuje
komitetu audytu. Obowiązek ten
bowiem spoczywa wyłącznie na radach
nadzorczych spółek, których rady
nadzorcze liczą więcej niż 5 członków. W przypadku rad nadzorczych liczących 5
i mniej członków zadania komitetu audytu
wypełniane są przez całą radę nadzorczą.
“Stosowanie przez spółki
dobrej praktyki, jeśli chodzi
o powoływanie niezależnych
członków w skład rady
nadzorczej, a w szczególności
komitetu audytu, to bardzo
dobry sygnał. Obecność
niezależnych członków,
szczególnie z doświadczeniem
w rewizji finansowej to nie tylko
sposób na zabezpieczenie
interesów mniejszościowych
akcjonariuszy, ale też sposób na
wypełnienie obowiązków rady
związanych z odpowiedzialnością
za sprawozdania finansowe
i ich badanie. Powoływanie
takich osób do rad nadzorczych
spółek publicznych powinno być
powszechnym standardem“
Dorota Snarska-Kuman
Partner w Sektorze Instytucji
Finansowych, Lider Programu Rozwoju
Rad Nadzorczych w Deloitte
12
Odsetek spółek spełniających wymóg dotyczący
niezależności przewodniczącego komitetu audytu
Indeks giełdowy
% niezależny przewodniczący
komitetu audytu
WIG20
58%
mWIG40
88%
sWIG80
64%
Instytucja finansowa
% niezależny przewodniczący
komitetu audytu
Bank
54%
Ubezpieczenia
100%
TFI
33%
Dom maklerski
brak danych*
PTE
brak danych*
* wynika to z braku komitetu audytu, ponieważ rady nadzorcze w tych instytucjach liczyły 5 i mniej członków
Główny udziałowiec
% niezależny przewodniczący
komitetu audytu
Międzynarodowa grupa kapitałowa
70%
Skarb państwa
64%
Polska grupa kapitałowa
70%
Inwestor indywidualny
54%
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Kobiety
w radach
Nie najlepiej rady nadzorcze polskich
spółek publicznych wypadają, jeśli chodzi
o zapewnienie różnorodności ze względu
na płeć. Jak się okazuje, w przebadanych
spółkach kobiety stanowią średnio 14%
składu. Nieco lepiej statystyki wyglądają
dla rad nadzorczych domów maklerskich,
w których 25% to przedstawicielki płci
pięknej. Wyższy od średniej odsetek kobiet
charakterystyczny jest także dla spółek
WIG20, a także w spółek, których głównym
akcjonariuszem jest Skarb państwa. W obu
przypadkach kobiety stanowią 19% składu
rady nadzorczej.
Odsetek kobiet zasiadających w radach nadzorczych spółek
notowanych oraz instytucji finansowych
Bank
15%
Jeszcze mniej pań przewodniczy polskim
radom nadzorczym – średnia w tym
wypadku stanowi dla całej przebadanej
próby jedynie 8%. Co warte odnotowania,
największy odsetek kobiet piastuje to
stanowisko w radach nadzorczych dużych
spółek notowanych w WIG20 – w niemal
jednej trzeciej (30%) nadzór sprawowany
jest pod przewodnictwem kobiety. Wyższy
odsetek charakteryzuje także spółki
z wiodącym udziałem Skarbu państwa –
kobieta przewodzi radzie nadzorczej w co
czwartej z nich (25%).
Ubezpieczenia
8%
Dom maklerski
25%
PTE
10%
TFI
13%
Jednocześnie wart odnotowania jest
fakt, że badanie wykazało duże różnice
w liczebności kobiet w składach rad
poszczególnych spółek. Wśród spółek
giełdowych znalazła się jedna, w której
aż 80 proc. członków rady nadzorczej
stanowią kobiety. W sześciu kolejnych
liczba kobiet przekracza 50 proc. Niemniej
jednocześnie w aż 64 spośród 145 (44%)
przebadanych spółek giełdowych w radzie
nie ma ani jednej kobiety, mimo że
rekomendacja „Dobrych praktyk spółek
notowanych na GPW” mówi o konieczności
zapewnienia różnorodności w składzie
rady i zarządu, i to zarówno pod względem
wykształcenia, wieku, doświadczenia
zawodowego, jak i płci.
indeks
% kobiet
WIG20
19%
mWIG40
12%
sWIG80
14%
inny WIG
11%
Instytucja finansowa
Główny udziałowiec
% kobiet
% kobiet
Międzynarodowa grupa kapitałowa
11%
Skarb państwa
19%
Polska grupa kapitałowa
15%
Inwestor indywidualny
15%
Private equity
7%
13
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Obcokrajowcy
W polskich radach nie brakuje
obcokrajowców. Blisko co piąty
(18%) członek rady nadzorczej spółki
notowanej na GPW legitymuje się
obywatelstwem innym niż polskie. Zgodnie
z przewidywaniami, jest ich zdecydowanie
więcej w spółkach, których większościowym
udziałowcem są fundusze private equity
(50% składu ich rad to obcokrajowcy) oraz
zagraniczne grupy kapitałowe (40% składu),
natomiast jest ich niewielu lub nie ma ich
prawie wcale w radach spółek, których
większościowym udziałowcem jest Skarb
państwa (2%) lub polska grupa kapitałowa
(5%).
Odsetek obcokrajowców zasiadających w radach nadzorczych
spółek notowanych oraz instytucji finansowych
Indeks
% obcokrajowców
WIG20
18%
mWIG40
26%
sWIG80
12%
inny WIG
29%
Instytucja finansowa
Ubezpieczenia
50%
Bank
40%
PTE
23%
TFI
18%
Dom maklerski
5%
Główny udziałowiec
14
% obcokrajowców
% obcokrajowców
Private equity
57%
Międzynarodowa grupa kapitałowa
48%
Polska grupa kapitałowa
8%
Inwestor indywidualny
3%
Skarb Państwa
1%
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Wiek
Średnia wieku przewodniczącego rady
nadzorczej polskiej spółki to 52 lata.
Zdecydowanie najwyższa jest ona dla
banków (57 lat), a najniższa dla domów
maklerskich (46 lat). Stosunkowo
młodzi w porównaniu do średniej są też
przewodniczący rad nadzorczych spółek,
których głównym udziałowcem jest Skarb
państwa (średnia 48 lat). Najmłodszy
przewodniczący rady nadzorczej spółki
uwzględnionej w badaniu ma 31 lat,
najstarszy zaś w tym roku skończył 74 lata.
Wiek przewodniczącego rad nadzorczych spółek
notowanych oraz instytucji finansowych
Indeks
Średnia wieku przewodniczącego
WIG20
50
mWIG40
53
sWIG80
52
Instytucja finansowa
Średnia wieku przewodniczącego
Bank S.A.
57
Ubezpieczenia
56
TFI
48
PTE
48
Dom maklerski
46
Główny udziałowiec
Średnia wieku przewodniczącego
Skarb Państwa
48
Polska grupa kapitałowa
50
Inwestor indywidualny
52
Private equity
54
Międzynarodowa grupa kapitałowa
55
15
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Stosowanie
dobrych praktyk
spółek notowanych
na GPW 2016
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW
to szczególny dokument dla polskiego rynku
kapitałowego. Śmiało można go uznać za
najważniejszy i najbardziej znany zbiór
dobrych praktyk zalecany do stosowania
przez polskie spółki. Od pierwszej publikacji
w 2002 roku swą treść zmieniał kilkakrotnie.
Celem, który przyświecał autorom kolejnych
nowelizacji, było dostosowanie zapisów do
nowych wyzwań, które wyraźnie zmieniały
swój charakter na przestrzeni ostatnich 14
lat.
Najnowsze Dobre praktyki spółek
notowanych na GPW 2016 weszły w życie
1 stycznia 2016 roku. Składa się na nie
sześć zasad podstawowych, dotyczących
najważniejszych obszarów funkcjonowania
spółki, tj. polityki informacyjnej i komunikacji
z inwestorami, funkcjonowania zarządu
i rady nadzorczej, systemów i funkcji
wewnętrznych, walnego zgromadzenia i relacji z akcjonariuszami, konfliktu
interesów i transakcji z podmiotami
powiązanymi, a także wynagrodzeń. Każda
z zasad ujęta jest w kilku składających się
na nią rekomendacjach oraz zasadach
szczegółowych.
16
O ile sześć zasad podstawowych
wyszczególnionych w Dobrych praktykach
to swoiste pryncypia obowiązujące
na rynku regulowanym i konieczność
ich przyjęcia przez spółki nie powinna
budzić wątpliwości, tak w odniesieniu do
poszczególnych rekomendacji oraz zasad
szczegółowych obowiązują dwie reguły
bardzo charakterystyczne dla zbiorów
dobrych praktyk. Pierwsza z nich to
reguła adekwatności, według której spółki
różnią się od siebie, a zatem stosowanie
rekomendacji i zasad powinno być
adekwatne do zakresu i skali działalności czy
struktury akcjonariatu spółki. Druga reguła
to reguła „stosuj albo wyjaśnij, dlaczego
nie stosujesz” (ang. comply or explain).
Dopuszcza ona, aby spółki w uzasadnionych
wypadkach mogły odstąpić od stosowania
wybranych zapisów, o ile w odpowiedni
sposób wyjaśnią przyczynę swojej decyzji.
Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie
między innymi adekwatności dobrych
praktyk do skali i zakresu działalności spółki.
Jakie sankcje grożą spółkom za
niestosowanie dobrych praktyk? Formalnie
żadne. O kilku sprawach jednak w tym
wypadku nie można zapominać. Po
4
pierwsze, mimo braku formalnych kar za
niestosowanie dobrych praktyk, w wypadku rażących zaniedbań w tej
sferze spółce grożą konsekwencje o wiele
gorsze niż doraźna kara finansowa. Jest
nią bowiem ryzyko utraty wiarygodności
oraz zaufania inwestorów, co wiązać się
może z odpływem kapitału i narażeniem
na szwank reputacji, którą nietrudno
utracić i niełatwo odbudować. Po drugie,
spółki obowiązane są przez Giełdę do
regularnego raportowania na temat stanu
stosowania (lub niestosowania) dobrych
praktyk. Tym samym, o ile spółka z pozoru
bezkarnie może niestosować wybrane
zasady, za brak raportu grożą spółce sankcje
formalne w postaci kar regulaminowych lub
administracyjnych.
Więcej informacji na temat Dobrych praktyk
spółek notowanych na GPW 2016 oraz
szczegółowych wyjaśnień dotyczących
interpretacji i zakresu stosowania
poszczególnych zapisów znaleźć można w opracowaniach udostępnianych
bezpłatnie na stronie internetowej Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie4.
Dobre praktyki, a także zbiór dokumentów poświęcony omówieniu Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016 dostępne są w zakładce „regulacje” pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_
spolek_regulacje. Autorzy niniejszego raportu korzystali między innymi z opracowania „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 - Podręcznik” przygotowanego na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przez Andrzeja S. Nartowskiego. Podręcznik dostępny jest pod adresem: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/Podrecznik_DPSN_2016_9_03_16.pdf
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Spółki notowane objęte niniejszym
badaniem wywiązują się w zdecydowanej
większości z obowiązku przyjęcia
znowelizowanych Dobry praktyk spółek
notowanych na GPW 2016 i poinformowania
o tym fakcie na swojej stronie internetowej.
Niemal wszystkie respektują przy tym
zasadę zastosuj lub wyjaśnij dlaczego
nie stosujesz (ang. „comply or explain”)
i w wypadku niestosowania wybranych
rekomendacji lub zasad wyjaśniają
przyczyny, dla których ich nie wdrożyły.
100%
98%
17
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Obowiązki
informacyjne
spółek
giełdowych
Rozdział pierwszy Dobrych praktyk, czyli pierwsza zasada podstawowa, określa między innymi obowiązki
informacyjne spółek oraz sposób
komunikacji z inwestorami. Wymogi zostały pomyślane jako kompromis
pomiędzy zapewnieniem odpowiednich
standardów poufności informacji, które nie
powinny być powszechnie udostępniane
dla dobra spółki oraz poszanowania reguł
obowiązujących na rynku regulowanym, a troską o przejrzystość działania spółek i dostęp do informacji przez inwestorów i opinię publiczną.
18
Zasady szczegółowe dotyczące
obowiązków informacyjnych spółek są
bardzo obszerne. Z uwagi na charakter
oraz zakres niniejszego opracowania
analizie poddane zostały zapisy zawarte
w zasadach szczegółowych I.Z.1., I.Z.1.1,
I.Z.1.2., I.Z.1.3., I.Z.1.4. oraz I.Z.15.
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Zasady szczegółowe Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016 dotyczące
polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami
I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz
informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki,
I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania
przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
I.Z.1.4. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce – na
podstawie informacji przekazanych spółce przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
I.Z.1.5. raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat,
I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji
raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez
inwestorów decyzji inwestycyjnych,
I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych
danych przez ich odbiorców,
I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych,
zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
I.Z.1.12. zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego,
I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów,
I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10,
przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,
I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych
menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie
zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli
spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego
zgromadzenia,
I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić
wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
I.Z.1.18. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami
zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz
adresu e-mail lub numeru telefonu.
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony
internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować
również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej
działalności.
(źródło: Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016, s. 3-6, link: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf )
19
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Znaczna większość (98%) spośród
przebadanych 145 spółek giełdowych
prowadzi korporacyjną stronę internetową.
Zwykle też zamieszczony jest na niej
statut spółki (97%), skład zarządu oraz
rady nadzorczej (98%), a także życiorysy
członków obu wymienionych organów
(92%). Spółki również w zdecydowanej
większości przypadków publikują na stronie
korporacyjnej strukturę akcjonariatu (97%).
Większość (94%) spółek WIG20 i mWIG40
prowadzi stronę korporacyjną także w języku angielskim.
Nieco gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi
o publikowanie informacji na temat
spełniania kryterium niezależności przez
poszczególnych członków rady nadzorczej
(62%) i podział obowiązków pomiędzy
władzami spółki (61%). Największe braki
informacyjne dotyczą jednak publikowania
na stronie informacji na temat stosowanej
przez spółkę polityki różnorodności
w odniesieniu do władz spółki oraz jej
kluczowych menedżerów. Polityka ta
powinna dotyczyć różnych aspektów, takich
jak płeć, ale też kierunek wykształcenia,
wiek, czy doświadczenie zawodowe.
W zależności od sfery, której dotyczy
polityka różnorodności, z obowiązku
informacyjnego w tym zakresie wywiązuje
się zaledwie od 20% do 25% spółek. Spółki
zwykle w tej sytuacji wyłączają tę zasadę i podają przyczynę niestosowania polityki
różnorodności. Tym samym zasada I.Z.1.15
należy do jednej z najczęściej wyłączanych
(więcej w podrozdziale „najczęstsze
wyłączenia ze stosowania”).
Odsetek spółek spełniających wymogi informacyjne
zawarte w wybranych zasadach szczegółowych Dobrych
praktyk spółek notowanych na GPW 2016
I.Z.1 Strona korporacyjna
I.Z.1.1 Statut spółki
tak
98%
97%
nie
2%
3%
I.Z.1.2. Skład zarządu
i RN
I.Z.1.2. Życiorysy
członków zarządu i RN
tak
98%
92%
nie
1%
4%
brak danych
0%
0%
tylko zarządu
1%
4%
I.Z.1.3. Informacja
o niezależnych
członkach RN
I.Z.1.3. oraz
II.Z.1. Podział
obowiązków
I.Z.1.4. Struktura
Akcjonariatu
tak
62%
61%
97%
nie
38%
39%
3%
I.Z.1.15. Polityka I.Z.1.15. Polityka I.Z.1.15. Polityka I.Z.1.15. Polityka
różnorodności różnorodności - różnorodności - różnorodności - płeć
wiek
wykształcenie doświadczenie
tak
25%
24%
21%
20%
nie
48%
48%
49%
49%
brak danych
27%
28%
31%
31%
I.Z.2. strona korporacyjna w języku angielskim
(spółki WIG20 i mWIG40)
tak
94%
nie
6%
I.Z.1 Strona korporacyjna
I.Z.1.1 Statut spółki
I.Z.1.2. Skład zarządu i RN
I.Z.1.2. Życiorysy członków zarządu i RN
I.Z.1.3. Informacja o niezależnych członkach RN
I.Z.1.3. oraz II.Z.1. Podział obowiązków
I.Z.1.4. Struktura Akcjonariatu
I.Z.1.15. Polityka różnorodności - płeć
I.Z.1.15. Polityka różnorodności - wiek
I.Z.1.15. Polityka różnorodności - wykształcenie
I.Z.1.15. Polityka różnorodności - doświadczenie
I.Z.2. strona korporacyjna w języku ang.
tak
nie
brak danych
tylko zarządu
0%
20
25%
50%
75%
100%
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Zasady
najczęściej
wyłączane ze
stosowania
Dobre praktyki spółek notowanych
na GPW 2016 nie są prawem, dlatego
też ich stosowanie w całości nie jest
obowiązkiem spółek. Zgodnie z zasadą
adekwatności spółki w zależności od
struktury akcjonariatu czy zakresu
prowadzonej działalności mogą odstąpić
od stosowania wybranych zapisów. Muszą
jednak poinformować o tym fakcie oraz
odpowiednio uargumentować swoją
decyzję w myśl zasady „zastosuj albo
wyjaśnij, dlaczego nie stosujesz”.
poszczególnych zapisów. Za brak raportu
i informacji w tym zakresie mogą zostać
nałożone na nie kary regulaminowe lub
administracyjne.
Spółki w większości (98%) stosują się do
obowiązku informowania o wyłączeniach ze
stosowania wybranych rekomendacji oraz
zasad szczegółowych.
Spółkom nie grożą sankcje za
niestosowanie dobrych praktyk,
obowiązane są jednak przez Giełdę
do regularnego raportowania stanu
stosowania (lub niestosowania)
21
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Dwa zapisy najczęściej wyłączane ze
stosowania przez spółki giełdowe
dotyczą zapewnienia w uzasadnionych
przypadkach (na przykład kiedy wskazuje
na to struktura akcjonariatu) transmisji w czasie rzeczywistym wraz z możliwością
dwustronnej komunikacji w czasie
rzeczywistym obrad walnego zgromadzenia
akcjonariuszy. Rekomendację IV.R.2.
oraz zasadę szczegółową IV.Z.2. wyłącza
odpowiednio 61% i 54% spółek notowanych
w największych indeksach. 45% także nie
stosuje zasady, która nakłada obowiązek
udostępniania na stronie internetowej
spółki zapisu audio i wideo z obrad walnego
zgromadzenia akcjonariuszy, 37% zaś nie
zamieszcza informacji na temat planowanej
transmisji obrad walnego zgromadzenia nie później niż w terminie 7 dni przed datą
walnego zgromadzenia.
Kolejnym najczęściej wyłączanym
ze stosowania zapisem (47%) jest
rekomendacja, która zachęca spółki aby
w przypadku, gdy papiery wartościowe
wyemitowane przez spółkę są
przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub
na różnych rynkach) i w ramach różnych
systemów prawnych, realizacja zdarzeń
korporacyjnych związanych z nabyciem
praw po stronie akcjonariusza następowała
w tych samych terminach we wszystkich
krajach, w których są one notowane.
Do ważnej grupy wyłączanych zasad i rekomendacji należą te odnoszące się do
wynagrodzeń. 39% spółek nie stosuje się
do zasady, aby w sprawozdaniach z działalności zamieszczać szczegółowy
raport na temat obowiązującej i realizowanej przez spółkę polityki
wynagrodzeń. Niemal połowa spółek (44%) też nie stosuje zasady mówiącej, aby powiązać wynagrodzenie członków
zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi
i finansowymi spółki, okres pomiędzy
przyznaniem w ramach programu
motywacyjnego opcji lub innych
22
instrumentów powiązanych z akcjami
spółki, a możliwością ich realizacji powinien
wynosić minimum 2 lata. Z kolei 27%
spółek nie stosuje zapisu, który wprost
zaleca wdrożenie i stosowanie polityki
wynagrodzeń, z której wynikać będzie
Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów.
Często wyłączane ze stosowania zapisy
dotyczą także niezależności osób
pełniących funkcje w komitecie audytu rady
nadzorczej, a także odpowiadające za audyt
wewnętrzny w spółce. 34% spółek nie
przyjmuje do stosowania zasady, według
której kryterium niezależności powinien
spełniać przewodniczący komitetu
audytu, zaś 26% zasady stanowiącej, że
w odniesieniu do osoby kierującej funkcją
audytu wewnętrznego i innych osób
odpowiedzialnych za realizację jej zadań
zastosowanie mają zasady niezależności
określone w powszechnie uznanych,
międzynarodowych standardach praktyki
zawodowej audytu wewnętrznego.
Ponad jedna trzecia spółek (34%) nie
stosuje zasady zalecającej udostępnianie
na stronie internetowej informacji
zawierającej opis stosowanej przez spółkę
polityki różnorodności w odniesieniu
do władz spółki oraz jej kluczowych
menedżerów, uwzględniając przy tym
płeć, kierunek wykształcenia, wiek,
doświadczenie zawodowe. Także jedna
trzecia spółek nie przyjmuje do stosowania
zalecenia, aby w regulacjach wewnętrznych
spółki określić kryteria i okoliczności,
w których może dojść w spółce do konfliktu
interesów, a także zasady postępowania
w obliczu konfliktu interesów lub
możliwości jego zaistnienia.
43% spółek nie wdrożyło zasady zalecającej
umieszczanie na stronie internetowej
prognoz finansowych – jeżeli spółka podjęła
decyzję o ich publikacji - opublikowane
w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz
z informacją o stopniu ich realizacji.
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Odsetek spółek spełniających wymogi informacyjne
zawarte w wybranych zasadach szczegółowych Dobrych
praktyk spółek notowanych na GPW 2016
Rekomendacje
i zasady szczegółowe
Czego dotyczy rekomendacja lub zasada
% spółek, które nie stosują
rekomendacji lub zasady
IV.R.2.
Zapewnienie transmisji obrad walnego zgromadzenia
z możliwością dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym
61%
IV.Z.2.
Zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego
zgromadzenia w czasie rzeczywistym
54%
IV.R.3.
Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe
wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych
krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów
prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych
z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych
samych terminach we wszystkich krajach, w których są one
notowane.
47%
I.Z.1.20.
Udostępnianie na stronie internetowej spółki zapisu przebiegu
obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo
45%
VI.Z.2.
Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych
menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi
i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach
programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów
powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien
wynosić minimum 2 lata.
44%
I.Z.1.10.
Umieszczanie na stronie internetowej prognoz finansowych –
jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowanych
w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu
ich realizacji.
43%
VI.Z.4.
Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na
temat polityki wynagrodzeń, zawierający ogólną informację na
temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, informacje na
temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków
zarządu, informacje na temat przysługujących poszczególnym
członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych
składników wynagrodzenia, wskazanie istotnych zmian, które
w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce
wynagrodzeń lub informację o ich braku, ocenę funkcjonowania
polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów,
w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla
akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
39%
I.Z.1.16.
Informacja na temat planowanej transmisji obrad walnego
zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego
zgromadzenia
37%
I.Z.1.15.
Udostępnianie na stronie internetowej informacji zawierającej opis
stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu
do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien
uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć,
kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe
34%
23
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Rekomendacje
i zasady szczegółowe
24
Czego dotyczy rekomendacja lub zasada
% spółek, które nie stosują
rekomendacji lub zasady
II.Z.8.
Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności
34%
VI.R.3.
Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw
wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie
zasada II.Z.7
34%
V.Z.6.
Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności,
w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także
zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości
jego zaistnienia
33%
VI.R.1.
Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych
menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.
27%
III.Z.3.
W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego
i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań
zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie
uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej
audytu wewnętrznego.
26%
III.Z.6.
W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie
funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza,
jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy
istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
26%
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
98%
97%
92%
62%
97%
61%
25%
25
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Stosowanie
zasad ładu
korporacyjnego
dla instytucji
nadzorowanych
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych opublikowane zostały
przez Komisję Nadzoru Finansowego 22
lipca 2014 roku5. Co istotne, zasady te, w
odróżnieniu od Dobrych praktyk spółek
notowanych na GPW i innych kodeksów
tego typu nie są efektem samoregulacji.
Decyzję o ich przyjęciu podjęła Komisja
Nadzoru Finansowego w formie uchwały, zaś
konsultacje z instytucjami nadzorowanymi
trwały stosunkowo krótko (od 14 stycznia do
końca lutego 2014). Instytucje nadzorowane
miały czas na ich implementację do 1
stycznia 2015. O fakcie przyjęcia Zasad
do stosowania powinny poinformować na
swoich stronach internetowych.
Drugą istotną różnicą w porównaniu
do Dobrych praktyk GPW jest fakt, że
stosowanie Zasad ładu korporacyjnego
podlega ocenie KNF, a ocena ta może
być brana przez urząd pod uwagę przy
wystawianiu oceny BION dla instytucji
finansowej, od której zależy m.in. polityka
dywidendowa oraz częstotliwość i zakres
czynności kontrolnych.
26
W świetle wyników badania
przeprowadzonego przez Deloitte w połowie 2015 roku, którym objętych
zostało 106 instytucji nadzorowanych
przez KNF, Zasady ładu korporacyjnego
do stosowania przyjęło trzy czwarte
podmiotów – 55% z nich wywiązało się z tego obowiązku z zastosowaniem zasady
„comply or explain”, a 18% częściowo,
zamieszczając na swoich stronach www
zdawkową informację o przyjęciu Zasad
bez wyszczególniania zapisów wyłączonych
ze stosowania lub nie podając wyjaśnień
ewentualnych wyłączeń.
Najwyższy poziom implementacji
dokumentu odnotowano wówczas wśród
towarzystw funduszy inwestycyjnych
- 81% z nich złożyło pełną deklarację,
stosując regułę comply or explain, a 5%
zadeklarowało stosowanie bez podawania
szczegółów. Względnie wysoki poziom
implementacji Zasad odnotowano
również wśród powszechnych towarzystw
emerytalnych (odpowiednio 50% i 30%),
banków (odpowiednio 58% i 17%) i domów
maklerskich (odpowiednio 55% i 17%). Na
tym tle najgorzej wypadły towarzystwa
ubezpieczeniowe, wśród których tylko
29% złożyło pełną deklarację comply or
explain, 29% zadeklarowało stosowanie
w sposób lakoniczny lub niepełny,
natomiast 42% przebadanych towarzystw
ubezpieczeniowych nie przyjęło Zasad do
stosowania.
Prawdopodobną przyczyną, dla której
zeszłoroczne badanie ujawniło stosunkowo
niski poziom wdrożenia zasad KNF do
stosowania przez instytucje finansowe,
może być krótki okres, jaki Komisja
pozostawiła spółkom na przyjęcie
dokumentu do stosowania. Dlatego
weryfikacja stanu wdrożenia przez
instytucje zaleceń dotyczących dobrych
praktyk ładu korporacyjnego wydanych
przez KNF stało się także przedmiotem
analizy w tegorocznym badaniu.
5 Dokument dostępny pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Implementacja
zasad ładu
korporacyjnego
dla instytucji
nadzorowanych
Tegoroczne badanie objęło 110 instytucji
finansowych podlegających nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego. Wśród
nich znalazły się 34 banki, 22 towarzystwa
funduszy inwestycyjnych, 21 zakładów
ubezpieczeń, 18 dużych domów
maklerskich, 10 powszechnych towarzystw
emerytalnych oraz 5 społecznych kas
oszczędnościowo-kredytowych.
W świetle zebranych danych poziom
implementacji dobrych praktyk uległ
znacznej poprawie w porównaniu z wynikami ubiegłorocznego badania. 99% przebadanych instytucji przyjęło
zasady do stosowania, w tym 79% uczyniło to z zastosowaniem zasady
„zastosuj albo wyjaśnij, dlaczego nie
stosujesz”. Tym samym zanotowany progres
jest bardzo duży w stosunku do wyników
zeszłorocznego badania.
Poziom implementacji zasad ładu korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych
100%
Nie
Częściowo
75%
Tak
50%
25%
0%
2015
2016
27
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Zasady
najczęściej
wyłączane ze
stosowania
Podobnie jak w wypadku Dobrych praktyk
spółek notowanych na GPW, spółki mogą
przyjąć Zasady ładu korporacyjnego dla
instytucji nadzorowanych, wyłączając ze
stosowania wybrane zapisy dokumentu,
jeżeli istnieje po temu przesłanka wynikająca
z zakresu prowadzonej działalności,
wielkości spółki czy struktury akcjonariatu.
W tym wypadku muszą jednak podać
uzasadnienie takiej decyzji.
W świetle badania do najczęściej
wyłączanych zasad należy zapis, który zaleca
zapewnienie możliwości elektronicznego
aktywnego udziału w posiedzeniach
organu stanowiącego. Jest to podobnie
jak w wypadku Dobrych praktyk spółek
notowanych na GPW najczęściej wyłączany
zapis ze stowania przez instytucje
nadzorowane (43% badanych spółek).
Drugim najczęściej wykluczanym ze
stosowania zapisem jest paragraf 22, w świetle którego w składzie rady nadzorczej
28
instytucji nadzorowanej powinien zostać
zapewniony odpowiedni udział członków
spełniających kryterium niezależności.
Zapisu tego nie przyjęło do stosowania
30% badanych instytucji. W tym wypadku
wyjaśnieniem podawanym przez badane
spółki była zależność spółki od grupy
kapitałowej bądź jednostki dominującej,
której standardy wystarczają do
zapewnienia właściwego funkcjonowania
rady nadzorczej bez konieczności
powoływania dodatkowych niezależnych
członków.
Paragrafy od 53 do 57 to zapisy wyłączane
przez średnio 27% spółek. Regulują one
zasady wykonywania uprawnień z aktywów
nabytych na ryzyko klienta. Instytucje
wyłączające ten zapis ze stosowania jako
uzasadnienie podają najczęściej brak
prowadzenia tego typu działalności, która
powodowałaby konieczność implementacji
powyższych zapisów.
Podobnie jak w wypadku spółek
obowiązanych do przyjęcia Dobrych praktyk
GPW, również instytucje nadzorowane
niechętnie przyjmują do stosowania zapisy
Zasad ładu korporacyjnego KNF dotyczące
wdrażania i ujawniania polityki wynagrodzeń
w stosunku do zarządu, rady nadzorczej
i osób kluczowych w firmie. Paragraf 28 i 29, które dotyczą tej sfery, ze stosowania
wyłącza co czwarta (24%) przebadana
instytucja finansowa.
Ostatnią spośród często wyłączanych
zasad jest także ta, sugerująca prowadzenie
posiedzeń rady nadzorczej instytucji
w języku polskim. Instytucje, które
nie przyjęły zasady do stosowania,
zwykle wyjaśniają, że ze względu na
międzynarodowy skład rady nadzorczej
posiedzenia odbywają się w języku
angielskim, ponieważ jest to język znany
wszystkim członkom rady. Nie kwestionują
przy tym zwyczaju publikacji lub tłumaczenia
protokołów oraz uchwał w języku polskim.
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Zasada
§8
Czego dotyczy zasada
§8.4. - Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą
udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim
udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji
nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości
elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu
stanowiącego
% spółek, które niestosują
rekomendacji lub zasady
43%
"1. w składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej
powinien być zapewniony odpowiedni udział członków
niezależnych;
§22
2. w szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie
komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy
posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji
finansowej;"
30%
§54
Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta
28%
§56
Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta
28%
§55
Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta
27%
§57
Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta
27%
§53
Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta
26%
§28
Instytucja powinna ustalić i wdrożyć przejrzystą politykę
wynagradzania rady nadzorczej, zarządu oraz osób pełniących
kluczowe funkcje
24%
§29
Wynagrodzenie członków organu nadzorującego powinno być
adekwatne do pełnionej funkcji i skali działalności instytucji;
wynagrodzenia rady nadzorczej powinny być ustalane przez organ
stanowiący; zasady wynagradzania powinny być transparentne
i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej.
24%
§24
"Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały
się w języku polskim".
22%
29
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
Kontakt
Dorota Snarska-Kuman
Partner w Sektorze Instytucji
Finansowych,
Lider Programu Rozwoju
Rad Nadzorczych Deloitte
+48 (22) 511 00 15
[email protected]
Wiesław Thor
Doradca Zarządu Deloitte
+48 (22) 348 38 51
[email protected]
Magdalena Cielecka
Manager,
Clients & Markets Deloitte
+48 (22) 511 08 89
[email protected]
Jan Szewczyk
Coordinator,
Clients & Markets Deloitte
+48 (22) 348 34 38
[email protected]
30
Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego | 2016
31
Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego
i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym
w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej
150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę
w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces
niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. 225 000 pracowników Deloitte na
świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.
Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności
i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile,
którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu
pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi
zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną
odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania
publicznego i wspierania lokalnych społeczności.
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną
odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne
i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche
Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie
www.deloitte.com/pl/onas
© 2016 Deloitte Polska
Download