RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH w klasie

advertisement
RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
w klasie wysokiego ryzyka
Fundusze akcyjne krajowe – fundusze lokujące swoje aktywa głównie w instrumenty
udziałowe krajowych spółek. W ramach funduszy akcyjnych pojawiają się fundusze
wyodrębnione dla danych segmentów rynku np. małych i średnich spółek, dużych spółek.
Ranking TOP Funduszy inwestycyjnych akcyjnych krajowych występujących w ofercie
Alior Banku:
Stopa zwrotu
52 tyg. w
Maksymalne
obsunięcie
kapitału w %
Wskaźnik
Alior Bank w
pkt.
Informacje
o produkcie/
TFI
Miejsce w
rankingu
Nazwa funduszu
1
Aviva Aktywnej
Alokacji
14,07%
-3,91%
15,96
TUTAJ
2
UniAkcje Dywidendowy
17,11%
-10,55%
13,28
TUTAJ
3
Skarbiec Spółek
Wzrostowych
17,28%
-9,48%
13,19
TUTAJ
4
Aviva Optymalnego
Wzrostu
9,05%
-6,81%
12,08
TUTAJ
5
Investor Akcji FIO
12,35%
-12,23%
11,80
TUTAJ
Dane na dzień 31.VIII.2014, źródło FUNDonline FI, Analizy Online
Fundusze akcji zagranicznych – fundusze lokujące swoje aktywa w wybrane
przedsiębiorstwa zarejestrowane zagranicą. W ramach funduszy akcyjnych pojawiają się
fundusze wyodrębnione dla danych segmentów rynku np. małych i średnich spółek, dużych
spółek, fundusze lokujące swoje aktywa bezpośrednio w określone surowce lub akcje spółek
zajmujących się wydobyciem lub przetwarzaniem danego surowca, czy w instrumenty
udziałowe spółek danego sektora przemysłu lub usług lub spółek powiązanych z danym
sektorem
Ranking TOP Funduszy inwestycyjnych akcji zagranicznych występujących w ofercie
Alior Banku:
Stopa zwrotu
52 tyg. w
Maksymalne
obsunięcie
kapitału w %
Wskaźnik
Alior Bank w
pkt.
Informacje
o produkcie/
TFI
Miejsce w
rankingu
Nazwa funduszu
1
Schroder ISF Indian
Equity USD
50,76%
-3,40%
32,14
TUTAJ
2
Schroder ISF Global
Diversified Growth
EUR
7,78%
-0,39%
31,40
TUTAJ
3
Schroder ISF Korean
Equity USD
16,57%
-0,00%
29,35
TUTAJ
4
Schroder ISF Indian
Equity Fund USD
64,64%
-10,20%
22,83
TUTAJ
5
Schroder ISF US Large
Cap USD
24,34%
-2,75%
22,34
TUTAJ
Dane na dzień 31.VIII.2014, źródło FUNDonline FI, Analizy Online
METODOLOGIA RANKINGOWANIA
Miejsce w rankingu uzależnione jest od wartości wyliczonej ze wzoru:
(Wskaźnik Sortino + CAGR/Max DD)*(Średnia 5 tyg. /Średnia 13 tyg.)*(Średnia 13 tyg.
/Średnia 26 tyg.),
gdzie:
Wskaźnik Sortino – wskaźnik efektywności pokazujący jaki jest stosunek zysku do ryzyka
(badanie w okresie ostatniego roku)
CAGR/Max DD – wskaźnik badający zależność między złożoną roczną stopę zwrotu a
maksymalnym obsunięciem kapitału (badanie w okresie ostatniego roku)
Średnia 5 tyg. / Średnia 13 tyg. – składowa średnich wycen jednostek pozwalająca
badać trend krótkoterminowy
Średnia 13 tyg. / Średnia 26 tyg. - składowa średnich wycen jednostek pozwalająca
badać trend średnioterminowy
Wyniki funduszy przeliczane są na PLN. Fundusze wyceniane w kilku walutach
występują w rankingu tylko w jednej z nich.
Sprawdź wyceny funduszy oferowanych w Alior Banku w innym okresie
Wszystkie decyzje inwestycyjne obciążone są ryzykiem, a wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia zbliżonych wyników w
przyszłości. Wartość inwestycji może ulegać zmianom, w tym mogą występować ujemne stopy zwrotu z dokonywanych inwestycji.
Z racji dość dynamicznie postępujących zmian na rynku, zalecamy okresowe monitorowanie stanu inwestycji. Wyniki nie obejmują
ewentualnych prowizji związanych z nabyciem i umorzeniem jednostek uczestnictwa w poszczególnych funduszach.
Zastrzeżenia prawne:
Niniejsza informacja nie ma na celu nakłonienia klienta do inwestycji w konkretne instrumenty i nie stanowi oferty sprzedaży. Nie
jest ona poradą inwestycją oraz nie może być traktowana jako doradztwo inwestycyjne w rozumieniu przepisów prawa. Biuro
Maklerskie Alior Bank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej informacji, ani za
szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Niniejsza informacja została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jej sporządzeniu, dochowaniem
należytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jej sporządzeniu.
Download