Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
SOCJOLOGIA
WYKŁAD I
KSZTAŁTOWANIE SIĘ MYŚLI
SOCJOLOGICZNEJ
PRAPOCZĄTKI
●
Przedsocjologiczna myśl o społeczeństwie
towarzyszy człowiekowi „od zawsze”
●
Nurt wiedzy potocznej
●
Nurt myśli filozoficznej
●
●
Nierozerwalnie związana z warunkami
społecznymi, w jakich powstawała
Silnie sprofilowana praktycznie – na konkretny
cel utylitarystyczny
CECHY
●
Niepełna i wyrywkowa
●
Nacechowana emocjonalnie
●
Wartościująca i oceniająca
●
Bazująca na jednostkowych, subiektywnych
przemyśleniach
●
Wykorzystująca wiedzę potoczną
●
Bez jasno zdefiniowanego aparatu pojęciowego
●
Wyrywkowo skodyfikowana
STAROŻYTNOŚĆ
●
Swoista perspektywa świata społecznego
●
Poszukiwanie ideału społecznego ładu
●
Platon:
●
●
Państwo jako organizm
●
Problem podziałów społecznych (zagrożenie dla ładu)
●
Uniformizacja jako niwelowanie wewnętrznych podziałów
●
Podział pracy
●
Rozmiar państwa (uwzględniał tylko obywateli)
●
Waga lokalizacji państwa
Arystoteles:
●
Samowystarczalność
●
Wspólnota moralna
●
Różnorodność i komplementarność części
WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO
●
●
●
●
●
Nadal poszukiwało się przepisu na państwo
idealne
Dwa porządki – niebiański i ziemski
Ideał państwa niebieskiego i jego
odwzorowanie w państwie ziemskim
Oczekiwanie na rychłe nadejście Państwa
Bożego (próby budowy takiego państwa)
Ułomność człowieka i jego wiary
ŚREDNIOWIECZE
●
●
●
●
Ugruntowanie się feudalizmu
Poszukiwanie legitymizacji władzy – problem
pochodzenia władzy ziemskiej – doktryna
teocentryczna
Nawiązywanie do społeczeństwa jako
organizmu
Udowadnianie „naturalności” hierarchii
społecznej
ODRODZENIE
●
●
●
●
Powolny ale sukcesywny rozwój gospodarki
opartej na rzemiośle i handlu (rozkwit banków) i
powolny upadek feudalizmu
Kryzys znanego ładu społecznego –
legitymizowanego przez doktrynę religijną
Machiavelli – „podręczniki” skutecznego
sprawowania władzy (idea zanika na rzecz
praktyki)
Rozkwit nurtu utopijnego – opis nierzeczywistych,
ale idealnych porządków społecznych (swoiste
literackie eksperymenty)
OŚWIECENIE
●
●
●
●
Rozkwit nauk fizycznych, kształtowanie się nauki
nowożytnej
Postępujące zmiany społeczne w Europie
(podnoszącej się wciąż po potwornościach wojny
stuletniej)
Rozwój burżuazji
Poszukiwanie uniwersalnych etapów rozwoju
społeczeństwa
●
Liberalizm
●
Utopijny socjalizm i komunizm
XIX WIEK
●
●
●
●
●
●
●
Rodzenie się nowego ładu geopolitycznego
Industrializacja i urbanizacja – kształtowanie się
nowego ładu społecznego
Nowe problemy społeczne
Nowe wzorce uprawiania nauki – normy
naukowości
Narodziny nowej dyscypliny naukowej – socjologii
Pierwszy program dla socjologii – społeczna
inżynieria
Gabinetowy charakter uprawiania nauki
WIEK WIELKICH NARRACJI
●
Postępujący upadek znanego ładu społecznego
●
Narodziny masowych ruchów społecznych
●
●
●
Ukształtowanie się państwa narodowego i
problem nacjonalizmu
Dwie wielkie wojny, inżynieria społecznej
zagłady (industrialny projekt efektywnego
zabijania)
Narodziny ładu dwubiegunowego – zimna
wojna i podział na pierwszy, drugi i trzeci świat
NOWE PROBLEMY
●
●
Narodziny wirtualnej rzeczywistości
Postępujące rozproszenie władzy, podważenie
ładu państwowego, poszukiwanie nowych form
integracji:
●
●
●
Formalnych – ponadpaństwowych oraz w skali
regionalnej i lokalnej (resentymenty?)
Nieformalnych – społeczeństwo sieciowe
Coraz bardziej natarczywe pytania o tożsamość
Download