Demografia- Przyrost naturalny

advertisement
Wybrane wzory, wybrane treści z zadań
Wzór, itp.
Dodatkowe objaśnienia
Jednostka
PN= U-Z
Urodzenia – Zgony
Liczba osób
‰
SM= I- E
Imigranci – Emigranci,
Liczba osób
‰
Prz= PN +SM
Prz= (urodzeniazgodny)+(imigranci-emigranci)
Liczba osób
Zagadnienie
-DemografiaPrzyrost naturalny
Współczynnik
przyrostu
naturalnego
Saldo migracji
Współczynnik
salda migracji
Przyrost
rzeczywisty
Współczynnik
przyrostu
rzeczywistego
Wpn=
Wsm=
WPrz= WPN + WSM
-OsadnictwoWskaźnik
urbanizacji
WPrz=
%
Wu=
Gęstość
zaludnienia
-MapaWzór na skalę
mapy
Os/km2
GZ=
M-skala mapy
M=
D- odległość w terenie (zamieniamy do
cm)
Zmiana skali
liczbowej
1km=1000m=100000cm
skala
mianowana
w cm
d- odległość na mapie
Np. 1 : 50 000
1 cm- 50 000cm
1cm: 500 m (bo 1 m = 100 cm)
Skala kwadratowa
1km2=100ha= 10000a=1000000m2
1cm: 0,5 km (bo 1 km=1000m)
Np. 1 : 200 000
http://www.liczby.pl/przelicznik/powierzchni 1cm : 2 km
1 cm2: 4 km2
1 cm2: 400ha itd.
Wysokość
względna
1500 m n.p.m.
1000 m n.p.m.
A
Wwz = 1500 – 1000 = 500 m
Wwz = A - B
B
Różnica pomiędzy dwiema
wysokościami bezwzględnymi
m (metry!)
Rozciągłość
południkowa
Roz. poł = N – N
10° N
20° N
10° S
10 °N
° (stopnie)
Roz.poł. = S - S
Roz. poł. = N + S
przy oblicz. rozciągłości południkowej patrz na
wartości skrajnych równoleżników
Rozciągłość
równoleżnikowa
-Podstawy
astronomiiCzas słoneczny
° (stopnie)
E
Roz. rów.= W – W
10°
Roz. rów.= E + W
E
Przy obliczaniu rozciągłości równoleżnikowej patrz na
wartości skrajnych południków
10°
24h - 360°
1h - 15°
4 min - 1°
1. Oblicz różnicę w
rozciągłości równoleżnikowej
2. Przelicz otrzymaną różnicę
na czas (stopnie na minuty)
3. Dodaj bądź odejmij
otrzymany czas do czasu
miejscowości, gdzie godzina
jest już znana.*
h, min
(godziny i
minuty)
1. Ustal strefę czasową
miejscowości
a) podzial ich dł. gog. przez
15° i zaokrąglij do całości
2. Dodaj (gdy przeciwne
półkule), bądź odejmij (gdy te
same półkule) wartości stref
3. Otrzymany wynik dodaj,
bądź odejmij od czasu gdzie
godzina jest już znana*
h, min
(godziny i
minuty)
1 strefa = 15° rozciagłości
równoleżnikowej tj. 1h
Długość geograficzna miejscowości : 15°
Wysokość Słońca
nad horyzontem
20°-10°=10°
Roz. rów.= E – E
*Miejscowo ci położone bardziej na
wschód mają czasy późniejsze, na zachód
wcze niejsze. Gdy przekraczasz północ i
półkulę pamiętraj o zmianie daty.
Czas strefowy
10°+10°=20°
E
20°
W
10°
21.03 i 23.09
h= 90°- φ
Φ - szerokość geograficzna
danego miejsca
22.06
H= 90°- φ - 23°27’ (S)
H= 90° – φ + 23°27’ (N)
Pamiętaj 1° = 60’
22.12
H= 90°- φ - 23°27’ (N)
H= 90° – φ + 23°27’ (S)
-Meteorologia i
klimatologiaŚrednia
temperatura, opad
Amplituda
temperatury
X=
A= Tmax - T min
Różnica między najwyższą i naniżą temperaturą
Średnia arytmetyczna
- suma wartości pomiaru
n- liczebność grupy
Np. t max 30°C, t min - 30°C
A= 30°-(-30°)= 60°C
°C
(przeważnie)
Obliczanie temp.
na różnych
wysokościach
W- dana wysokość
bezwzględna
W1, T1
0,6°C/100m
W, T =np.1°C
1°C/100m
° stopnie C
T- temperatura
W2, T2
T1=T-((W1-W): 100)*0,6)
T2=T1+((W1-W2):100)*1)
-Ekonomia-
Bhz = E-I
Bilans handlu zagranicznego=
Eksport - Import
Dana waluta
Download