Z-2I-07k1

advertisement
Przedmiot: Historia średniowieczna – zag. badawcze i warsztatowe
Kultura materialna w średniowieczu
Kod ECTS: 08.3-xxxx-140
Punkty ECTS: patrz wykład
Rodzaj studiów: studia niestacjonarne II stopnia, I rok
Liczba godzin: 5
Prowadzący: Dr hab. prof. UP Krzysztof Polek
Rodzaj zajęć: ćwiczenia
Forma zajęć: zaliczenie
Wykaz tematów:
1. Narzędzia i techniki uprawy ziemi w średniowieczu.
2. Transport i komunikacja.
3. Pałace, rezydencje i fortyfikacje.
Lp.
Temat zajęć: Narzędzia i techniki uprawy ziemi w średniowieczu.
1.
Zakres tematyczny: systemy uprawy ziemi w Europie średniowiecznej; rozwój narzędzi
używanych podczas orki i innych prac polowych związanych z uprawą; wydajność
ówczesnego rolnictwa i jego wpływa na gospodarkę poszczególnych krajów; przemiany w
krajobrazie osadniczym związane z rozwojem rolnictwa; technika rolnicza w średniowieczu.
Literatura podstawowa:
Evert-Kappesowa H., Studia nad historią wsi bizantyjskiej VII-IX, Łódź 1963.
Faral E., Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego, Warszawa 1969.
Hensel W., Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Warszawa 1987.
Historia kultury materialnej Polski, t. 1, pod red. M. Dembińskiej i Z. Podwińskiej, Wrocław
1978, (Roz. IV:1,2).
Historia kultury materialnej Polski, t. 2, pod red. A. Rutkowiej-Płachcińskiej, Wrocław 1978
(roz. II).
Podwińska Z., Technika uprawy ziemi w Polsce średniowiecznej, Wrocław 1962 (Roz.
IV:1,5;V:1,2,8).
Riché P., Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979.
Sourdel J.D., Cywilizacja islamu, Warszawa 1980 (roz. 7).
Literatura uzupełniająca:
Z 2I 07k1
1
Lp.
Temat zajęć: Transport i komunikacja.
2.
Zakres tematyczny: uwarunkowania geograficzne w rozwoju komunikacji (lądowej i morskiej)
w Europie średniowiecznej; rodzaje środków transportu lądowego i morskiego oraz ich rozwój;
drogi, porty, przeprawy, mosty, przewłoki.
Literatura podstawowa:
Faral E., Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego, Warszawa 1969.
Favier J., Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana, Warszawa 1996.
Hensel W., Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Warszawa 1987.
Historia kultury materialnej Polski, t. 2, pod red. A. Rutkowiej-Płachcińskiej, Wrocław 1978
(roz. 9).
Mazahéri A., Życie codzienne w mieście muzułmańskim, Warszawa 1972.
Mollat M. du Jourdin, Europa i morze, Warszawa 1995.
Riche P., Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979.
Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 1-8, Wrocław 1961-1996 (hasła: drogi i komunikacja,
konie, łodzie, wozy).
Literatura uzupełniająca:
Dyner Ch., Standards of living in the later Middle Ages: social change in England c.12001520, Cambridge 2006.
Lp.
Temat zajęć: Pałace, rezydencje i fortyfikacje.
3.
Zakres tematyczny: technika i budownictwo w średniowieczu; przykłady rozwiązań
architektonicznych rezydencji władców oraz ich oddziaływanie na poza granice; siedziby
możnowładcze i ich rozwój; rozwój budownictwa obronnego.
Literatura podstawowa:
Faral E., Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego, Warszawa 1969.
Historia kultury materialnej Polski, t. 1, pod red. M. Dembińskiej i Z. Podwińskiej, Warszawa
1978 (roz. 4:3).
Riche P., Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979.
Sikorski J., Zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX w., Warszawa 1972.
Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 1-8, Wrocław 1961-1996 (hasła: gród, wały, zasieki,
Sourdel J.D., Cywilizacja islamu, Warszawa 1980 (roz. 8).
Literatura uzupełniająca:
Z 2I 07k1
2
Wykaz literatury:
Dyner Ch., Standards of living in the later Middle Ages: social change in England c.1200-1520,
Cambridge 2006.
Evert-Kappesowa H., Studia nad historią wsi bizantyjskiej VII-IX, Łódź 1963.
Faral E., Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego, Warszawa 1969.
Favier J., Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana, Warszawa 1996.
Hensel W., Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Warszawa 1987.
Historia kultury materialnej Polski, t. 1, pod red. M. Dembińskiej i Z. Podwińskiej, Warszawa
1978.
Historia kultury materialnej Polski, t. 2, pod red. A. Rutkowiej-Płachcińskiej, Wrocław 1978.
Mazahéri A., Życie codzienne w mieście muzułmańskim, Warszawa 1972.
Mollat M. du Jourdin, Europa i morze, Warszawa 1995.
Podwińska Z., Technika uprawy ziemi w Polsce średniowiecznej, Wrocław 1962.
Riché P., Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979.
Sikorski J., Zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX w., Warszawa 1972.
Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 1-8, Wrocław 1961-1996.
Sourdel J.D., Cywilizacja islamu, Warszawa 1980.
Z 2I 07k1
3
Download