Aneks - Sąd Okręgowy w Słupsku

advertisement
Załącznik nr 3
UMOWA Nr ZP-3501/2016
zawarta w dniu ……………………...201r. w Słupsku pomiędzy:
SĄDEM OKRĘGOWYM W SŁUPSKU, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk NIP 839-14-24-606,
reprezentowanym przez :
Krystynę Koska – Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez:
………………………………………………...........
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IR/ZP-351-10/2016,na
podstawie art138o ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1. Przedmiot Umowy obejmuje usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia
świadczone w budynkach:
1) Sądu Okręgowego w Słupsku przy ulicach Murarskiej 15, Zamenhofa 7,
Sienkiewicza16, Stary Rynek 2,
2) Sądu Rejonowego w Bytowie przy ulicach:. Zamkowej 1 i Wolności 3,
3) Sądu Rejonowego w Miastku przy ulicy Armii Krajowej 30,
realizowane w formie:
a) stałej,
b) polegającej na obsłudze i stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych
i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych, innych przedmiotów
wartościowych oraz przesyłek zawierających informacje niejawne, oraz wymogi, jakie
muszą spełniać te przesyłki zgodnie z § 12 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia,
wydawania i ochrony
materiałów zawierających informacje
niejawne,
(Dz.U.2011.271.1603),
d) polegającej na wysyłaniu, na wezwanie pracownika ochrony, uzbrojonej w broń palną
grupy interwencyjnej do ochranianego obiektu w czasie do 10 minut od chwili
odebrania sygnału o bezpośrednim zagrożeniu obiektu.
2. Za ochronę osób i mienia, o której mowa w § 1 Strony uznają działania w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2016. 1432j.t.), a więc mające w szczególności na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i
nietykalności osobistej oraz działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom
przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych
zdarzeń, jak również niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren
chroniony.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę pomieszczeń służbowych oraz zapewnić
ochronę znajdującym się w tych pomieszczeniach osobom, mieniu oraz dokumentacji
zawierającej informacje podlegające ochronie z mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167- j.t.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922- j.t.).
2. Świadczone usługi ochrony osób i mienia określone w umowie muszą zostać wykonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w:
1) ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2016.1432- j.t).
2) ustawie z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
(Dz. U. 2013.628 z późn. zm.).
3) ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
2016.191-j.t. z późn. zm.).
4) ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. prawo atomowe (Dz. U. 2014.1512-j.t. z późn.
zm.),
5) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016.487- j.t. z późn. zm.),
6) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 11 grudnia 2013r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych
uzbrojonych formacji obronnych i warunków przechowywania oraz
ewidencjonowania broni i amunicji
(Dz. U. 2013.1714).
7) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r.w sprawie szczegółowego
trybu działań pracowników ochrony (Dz. U. 2013.1681).
8) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013r w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony i mienia
(Dz.U.2013.1550).
9) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania,
przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje
niejawne, (Dz.U.2011.271.1603).
10) instrukcji bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Okręgowym w Słupsku nr A-000115/15 z dnia 04 lutego 2015 r.
11) instrukcji obsługi skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu,
12) instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) przy obsłudze skanera
rentgenowskiego,
13) regulaminie pracy z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące w
Sądzie Okręgowym w Słupsku,
14) programie zapewnienia jakości związanym ze stosowaniem aparatury kontrolno pomiarowej wytwarzającej promieniowanie jonizujące: aparat rentgenowski do
prześwietlenia bagażu – skaner typu EI 5030C,
15) programie szkoleń pracowników narażonych ma promieniowanie jonizujące
zatrudnionych przy izotopowych urządzeniach kontrolno – pomiarowych,
urządzeniach wytwarzających promieniowanie rentgenowski.
16) porozumieniu z dnia 12.10.2007r. w sprawie zasad współdziałania Wydziału
Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy realizacji zadań z
pracownikami sądów, prokuratur oraz formacji ochronnych odpowiedzialnych za
fizyczną i techniczną ochronę budynków, w których mieszczą się te urzędy.
2
§3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Charakterystyka budynków podlegających ochronie:
Budynek w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7 oznaczony jako strefa A obejmuje: gabinety
sędziów, sale rozpraw, serwerownię, pomieszczenia biurowe i socjalne, poddasze,
ciągi komunikacyjne oraz parking wewnętrzny z bramą wjazdową od ul. Sienkiewicza
sterowaną elektronicznie. Wejście do strefy A odbywa się przez strefę B głównym
wejściem od strony ul. Murarskiej 15.
Budynek w Słupsku przy ul. Murarskiej 15 oznaczony jako strefa B obejmuje strefę
ochronną, a w niej: kancelarię tajną, sale posiedzeń w sprawach niejawnych,
pomieszczenie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, sale rozpraw, salę
konferencyjną, pomieszczenia biurowe i socjalne, ciągi komunikacyjne, archiwum,
wejście główne od ul. Murarskiej.
Budynek w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 16 oznaczony jako strefa C oraz wydzielone
pomieszczenia z wejściem od strony ul. Sienkiewicza obejmuje: gabinety sędziów,
gabinety lekarskie, serwerownię, pomieszczenia biurowe i socjalne, poddasze, ciągi
komunikacyjne w obszarze strefy bezpieczeństwa z dostępem elektroniczną kartą
czipową oraz parking z bramą wjazdową od ul. Sienkiewicza. Wejście do strefy C
odbywa się głównym wejściem od ul. Murarskiej 15 przez strefę B. Sędziowie
posiadający klucze mogą wchodzić do strefy C drzwiami od ul. Sienkiewicza.
Budynek w Słupsku przy ul. Stary Rynek 2 obejmuje: pomieszczenia biurowe, socjalne
i archiwum, serwerownie, gospodarcze, garaż i poddasze, ciągi komunikacyjne oraz
wewnętrzny parking z bramą wjazdową od ul. Francesco Nullo sterowaną
elektronicznie, wejścia do budynku.
Budynek w Bytowie przy ul. Zamkowa 1 obejmuje gabinety sędziów, sale rozpraw,
serwerownie, pomieszczenia biurowe i socjalne, pomieszczenia gospodarcze,
poddasze, ciągi komunikacyjne, archiwa, dziedziniec i parking, wejścia do budynku.
Budynek w Bytowie przy ul. Wolności 3 obejmuje pomieszczenia biurowe i socjalne,
ciągi komunikacyjne, dziedziniec, parking, wejście do budynku.
Budynek w Miastku ul. Armii Krajowej 30 obejmuje gabinety sędziów, sale rozpraw,
serwerownie, pomieszczenia biurowe i socjalne, ośrodek kuratorski, pomieszczenia
gospodarcze, poddasze, ciągi komunikacyjne, archiwa, dziedziniec i parking, wejścia
do budynku.
§4
Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i
mienia na podstawie ważnej, wymaganej przez przepisy prawa koncesji na
prowadzenie usług ochrony osób i mienia.
§5
1. Wykonawca zapewni ochronę pomieszczeń służbowych oraz ochronę znajdującym się
w tych pomieszczeniach osobom, mieniu oraz dokumentacji i zawartych w tej
dokumentacji informacjom podlegającym prawnej ochronie z mocy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922-j.t.) przez pracowników
3
ochrony spełniających wymogi kwalifikacyjne określone w rozdz. 5 ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.2016.1432- j.t.).
2. Pracownikom ochrony pełniącym dyżur Wykonawca zapewni właściwe
umundurowanie, środki przymusu bezpośredniego oraz, w nawiązaniu do
chronionego obiektu, zaopatrzy w identyfikator.
3. Dopuszczenie pracownika kwalifikowanego ochrony, spełniającego wymogi
przywołanej powyżej ustawy o ochronie osób i mienia, do wykonywania usług
ochrony określonych niniejszą Umową, na terenie obiektu w którym znajduje się
kancelaria tajna, może nastąpić, jeżeli pracownik nie posiada poświadczenia
bezpieczeństwa, po uzyskaniu upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o
klauzuli „Zastrzeżone” wystawionego przez kierownika jednostki organizacyjnej –
Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, oraz po odbyciu przeszkolenia, o którym mowa
w art. 21 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. 2016.1167- j.t.), przeprowadzonego przez pełnomocnika ds. ochrony informacji
niejawnych Sądu Okręgowego w Słupsku.
4. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2016.922- j.t.) Administrator Danych Sądu Okręgowego w Słupsku na piśmie
nada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom ochrony
Wykonawcy, w zakresie wynikającym z wykonywanych obowiązków, określonych
niniejszą Umową.
§6
1.
2.
Specyfikację dyżurów pracowników ochrony w dni robocze i dni wolne od pracy,
ilość pracowników ochrony na poszczególnych zmianach w poszczególnych
budynkach objętych umową określa szczegółowo załącznik nr 1 do umowy.
Wykaz osób świadczących usługę ochrony osób i mienia w budynkach
poszczególnych sądów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do
20.12.2016r.
§7
1. Zadania pracowników ochrony:
1) Zapewnienie ciągłej ochrony mienia i osób przebywających w obiekcie i granicach
ochranianego obszaru oraz informacji przetwarzanych w chronionym obszarze.
2) Kontrola osób wchodzących do sądu przez bramkę do wykrywania metalu,
poprzez sprawdzenie ręcznym wykrywaczem metali oraz za ich zgodą kontrola
zawartości wnoszonego bagażu, jeżeli bramka wykryła przedmiot metalowy.
3) Sprawdzanie, czy osoby wchodzące do budynku sądu oraz już w nim
przebywające nie posiadają broni palnej, gazowej, białej lub innych
niebezpiecznych narzędzi. Nie dotyczy to osób przebywających na terenie sądu
w związku z wykonywaniem zadań służbowych, do wykonywania których
wymagane jest posiadanie broni. W przypadkach ujawnienia u przebywających
na terenie sądu w/w przedmiotów, osobom tym, jeżeli posiadają pozwolenie na
broń, należy nakazać opuszczenie budynku sądu, a w przypadku, gdy osoby te nie
dostosują się do poleceń pracowników ochrony lub posiadają broń bezprawnie, po
4
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
ich zatrzymaniu należy niezwłocznie przekazać je w ręce wezwanych
funkcjonariuszy policji.
Sprawdzanie bagażu osób wchodzących do sądu z przedmiotami lub dużymi
pakunkami, w których mogą znajdować się ładunki wybuchowe i materiały
niebezpieczne. Duże pakunki, torby, walizki, po uprzednim sprawdzeniu ich
zawartości winny być pozostawione w szatni sądowej. W przypadku, gdy osoby,
o których mowa wyżej, odmówią okazania zawartości posiadanych pakunków,
należy nakazać tym osobom opuszczenie budynku sądu, a w przypadku,
gdy osoby te nie dostosują się do poleceń pracowników ochrony, po ich
zatrzymaniu należy niezwłocznie przekazać je w ręce wezwanych funkcjonariuszy
policji.
Kontrola za pomocą skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu: toreb,
teczek i innych bagaży osobistych wnoszonych przez osoby wchodzące na teren
obiektów Sądu Okręgowego w Słupsku,
Badanie przy użyciu analizatora wydechu lub testera, osób wchodzących do Sądu
Okręgowego w Słupsku, wobec których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod
wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
Przeciwdziałanie handlowi obnośnemu.
Kontrolowanie osób wynoszących urządzenia, sprzęt itp.
Podczas rozpraw z udziałem szczególnie groźnych przestępców i członków
zorganizowanych grup przestępczych wspieranie działań zabezpieczających
policji. Na żądanie sędziego dokonującego czynności procesowych, pracownik
ochrony ma obowiązek asystować sędziemu podczas dokonywania tych
czynności, zapewniając mu ochronę.
Udzielanie niezbędnej pomocy w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, do czasu
przyjazdu odpowiednich służb.
Natychmiastowe podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód
powstałych w wyniku kradzieży, włamania, pożaru, awarii instalacji elektrycznej,
wodnej, CO, urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń
losowych.
Kontrola pomieszczeń (szczególnie zamknięcia okien i drzwi po godzinach pracy).
Kontrola stanu zabezpieczenia pomieszczeń strefy ochronnej oraz bezpieczeństwa
i serwerowni.
Zamykanie drzwi budynków po godzinach urzędowania Zamawiającego.
Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych osobom upoważnionym, w celu
umożliwienia wjazdu, w szczególności służbom porządkowym i konwojom
policyjnym.
Patrolowanie korytarzy sądowych na wszystkich poziomach i interweniowanie
w każdym przypadku niewłaściwego zachowania się osób przebywających
na terenie sądu, niszczenia lub podejmowania przez nie prób kradzieży mienia.
W przypadkach, gdy osoby upomniane nie dostosują się do poleceń pracowników
ochrony, po ich zatrzymaniu należy niezwłocznie przekazać je w ręce wezwanych
funkcjonariuszy policji.
Konwojowanie kasjerki sądu na trasie sąd-bank-sąd (nie wymaga dodatkowego
pracownika ochrony, transportowana wartość nie przekracza jednostki
obliczeniowej i odbywa się pojazdem Zamawiającego na terenie miasta w którym
zlokalizowana jest siedziba sądu) oraz konwojowanie pracownika sądu
przenoszącego niejawną korespondencję na terenie sądu.
5
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
Noszenie w widocznym miejscu identyfikatora.
Występowanie w pełnym umundurowaniu.
Zachowywanie się wobec osób trzecich powściągliwie i bez poufałości.
Stanowcze interweniowanie, nie przekraczające ogólnie przyjętych norm taktu
i kultury.
Pełnienie służby w wyznaczonym miejscu i czasie.
Działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wynikającymi z
instrukcji i regulaminów wewnętrznych Zamawiającego.
Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem obiektu, zleconych
przez Zamawiającego.
Prowadzenie książki dyżurów i raportów z przebiegu służby, w sposób
umożliwiający stwierdzenie godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez każdą
osobę świadczącą usługi ochrony.
Każdorazowe opuszczenie posterunku - portierni może nastąpić po uprzednim
zabezpieczeniu pomieszczenia przed wejściem nieupoważnionych osób.
Przyjmowanie do przechowywania i wydawanie kluczy do pomieszczeń
służbowych. Klucze wyszczególnione w Wykazie przechowywanych kluczy
przyjmowane są do przechowywania w oplombowanych pojemnikach. Klucze te
mogą być wydawane pracownikom uprawnionym za pokwitowaniem w „Książce
ewidencji kluczy”.
Obsługa central systemu włamania, napadu, ppoż. oraz natychmiastowe
reagowanie na sygnalizację alarmową uruchamianą na salach rozpraw i w innych
pomieszczeniach sądu.
Monitorowanie i rejestracja pracy systemów sygnalizacji włamania, napadu
i ochrony przeciwpożarowej.
Kontrolowanie wizyjne monitorów z wszystkich kamer.
Monitorowanie i rejestracja pracy systemów alarmowych, poprzez włączenie
systemów dyskretnego ostrzegania o zagrożeniach włamaniem
i napadem
obiektów Zamawiającego do systemu monitorowania zdarzeń Wykonawcy.
Wysłanie na teren obiektu, z którego został przekazany sygnał alarmowy, grupy
interwencyjnej (czas dojazdu do 10min), natychmiast po odebraniu
powiadomienia o sytuacjach naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny
w przypadkach:
a) po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego do ochrony ewakuacji zasobów
Kancelarii Tajnej,
b) naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych,
c) informacji o groźbie wybuchu podłożonej bomby połączonej z ewakuacją
obiektu,
d) podpalenia / pożaru,
e) próby wniesienia do budynku sądu broni, amunicji, materiałów wybuchowych
lub innych środków niebezpiecznych,
f) powódź / zalania pomieszczenia lub pomieszczeń sądu,
g) pikiety, manifestacji itp.,
h) próby samobójczej,
i) ucieczki doprowadzonego do czynności procesowych.
33) Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu i przerwanie działalności
przestępczej na terenie obiektu.
6
34) Monitorowanie do własnej dyspozytorni, możliwie wielotorowo, sygnału z
systemów ochrony przeciwpożarowej. Usługa ta powinna być świadczona
całodobowo i dotyczyć budynków objętych usługą ochrony.
35) Po otrzymaniu alarmu, z systemu sygnalizacji pożaru, Wykonawca powinien
potwierdzić jego autentyczność i w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego
– powiadomić Straż Pożarną oraz odpowiednio w zależności od lokalizacji
zagrożenia:
a) Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku lub upoważnionego
pracownika,
b) Prezesa Sądu Rejonowego w Bytowie lub upoważnionego pracownika,
c) Prezesa Sądu Rejonowego w Miastku lub upoważnionego pracownika.
Pojęcie „dyspozytornia” oznacza miejsce, w którym całodobowo znajduje się osoba
kontrolująca sygnały przychodzące z poszczególnych obiektów sądów i ma
możliwości techniczne wezwania do obiektu, w którym zaistniał alarm: grupy
interwencyjnej, Straży Pożarnej, Policji, itp.
36) Obsługa szatni.
37) Po godzinach urzędowania sądu - II i III zmiana oraz dni wolne - do zadań
pracowników ochrony należy zapewnienie bezpieczeństwa budynku i
zgromadzonej w nim dokumentacji przed próbami włamania, podpalenia lub
zniszczenia. Zadania te pracownicy ochrony realizują poprzez systematyczne, nie
rzadziej niż co 2 godziny obchody całego budynku, mające na celu kontrolę stanu
zabezpieczenia strefy ochronnej, w tym kancelarii tajnej i serwerowni oraz
wykrycie zagrożeń lub awarii, które należy w miarę możliwości likwidować we
własnym zakresie lub też za pomocą wyspecjalizowanych służb. W zależności jak
poważne jest zagrożenie awarią oraz w zależności którego sądu dotyczy
zagrożenie należy powiadomić
a) Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku lub upoważnionego pracownika,
b) Prezesa Sądu Rejonowego w Bytowie lub upoważnionego pracownika,
c) Prezesa Sądu Rejonowego w Miastku lub upoważnionego pracownika.
W razie zagrożenia bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz konieczności
wejścia do strefy ochronnej, należy natychmiast powiadomić pełnomocnika ds.
informacji niejawnych.
38) Wykonywanie innych czynności na polecenie Prezesów Sądów i Dyrektora Sądu
Okręgowego w Słupsku wydane na podstawie § 34 i § 35 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz. U. 2015. 2316 z późn. zm.).
§8
1. W przypadku nagłej potrzeby przekazania przesyłki zawierającą informacje niejawne
do innego miasta (np. do SA Gdańsk) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przewozu dokumentów o klauzuli „ściśle tajne” - dwóch uzbrojonych
konwojentów w broń palną, posiadających odpowiednie poświadczenia
bezpieczeństwa z samochodem specjalnym (firmy ochrony) i telefonem;
b) przewozu dokumentów o klauzuli „tajne” - co najmniej jeden uzbrojony w broń
palną konwojent z odpowiednim poświadczenia bezpieczeństwa z
samochodem specjalnym i telefonem.
7
2.
W przypadku konieczności nagłego przewozu do innej miejscowości dokumentów o
klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”, Wykonawca zapewnia ochronę przez co
najmniej jednego konwojenta, posiadającego odpowiednie poświadczenie
bezpieczeństwa lub upoważnienie
§9
Osobom świadczącym usługi stanowiące przedmiot Umowy kategorycznie zabrania
się w czasie pracy:
1) oddalania się z miejsca służby,
2) spożywania alkoholu,
3) przystępowania do pracy po spożyciu alkoholu,
4) spania,
5) informowania osób postronnych o przebiegu służby i o zaistniałych zdarzeniach.
§ 10
1. Wykonawca w toku wykonywania Umowy zobowiązuje się postępować z należytą
starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
2. Wykonawca gwarantuje skuteczny sposób wezwania własnych posiłków oraz
zaalarmowania policji w sytuacji poważnego zagrożenia bezpieczeństwa pracownika
ochrony oraz chronionego obiektu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały czas trwania Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej obejmującej ochronę osób i mienia, na sumę ubezpieczenia co najmniej
1 000 000 zł. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ubezpieczenia
i przedłożenia Zamawiającemu stosownej polisy ubezpieczenia w przypadku,
gdy termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji Umowy.
4. W przypadku zmiany osób świadczących usługi Wykonawca zobowiązuje się
natychmiast poinformować o tym Zamawiającego oraz dostarczyć Zamawiającemu
w ciągu 2 dni aktualny wykaz osób świadczących usługi.
§ 11
1.
2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu i osobie,
powstałe przy wykonywaniu przedmiotu Umowy chyba, że są one wynikiem siły
wyższej.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności naruszenia
obowiązków wynikających z § 7-10, również w stosunku do osób trzecich.
§ 12
Wszelkie interwencje przeprowadzone w obiektach chronionych winny być zapisane w
Książce służby, a interwencje wiążące się z zastosowaniem środków przymusu
bezpośredniego i zatrzymaniem osób winny być zgłaszane odpowiednio do:
a) Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku lub upoważnionego pracownika,
8
b) Prezesa Sądu Rejonowego w Bytowie lub upoważnionego pracownika,
c) Prezesa Sądu Rejonowego w Miastku lub upoważnionego pracownika,
zgodnie z rozdz. 6 przywołanej wyżej ustawy o ochronie osób i mienia.
§ 13
Wejście i przebywanie w chronionych ogólnodostępnych strefach obiektów sądowych jest
możliwe bez obowiązku posiadania przepustki (identyfikatora) przez osoby, które
wykażą potrzebę wejścia.
§ 14
Do chronionych obiektów strefy C oraz obiektu w Słupsku przy ul. Stary Rynek 2 mogą
wejść wyłącznie osoby uprawnione, pracownicy sądu, funkcjonariusze policji i innych
służb porządkowych określonych odrębnymi ustawami w trakcie wykonywania
czynności służbowych oraz osoby, którym wydano przepustkę (identyfikator). Dopuszcza
się, aby pracownicy sądów okręgu słupskiego, którzy są rozpoznawani przez
funkcjonariuszy ochrony mogli wchodzić bez okazywania legitymacji służbowej.
§ 15
Przepustki (identyfikatory) uprawniające do przebywania na terenie obiektów
chronionych, o których mowa w § 14 wydaje pełniący dyżur funkcjonariusz ochrony. Fakt
wydania przepustki ewidencjonuje w Książce wydanych przepustek. Wydaną przepustkę
(identyfikator) zwraca się dyżurnemu funkcjonariuszowi ochrony przy wyjściu
z budynku sądu. Przepustka może być wydana osobom, które mają uzasadnioną potrzebę
załatwienia sprawy lub zostały wezwane i według oceny dyżurnego funkcjonariusza
ochrony swoim zachowaniem nie zagrażają porządkowi i bezpieczeństwu.
§ 16
1. Zamawiający obowiązany jest do zapewnienia funkcjonariuszom ochrony
odpowiednich, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z przepisami
BHP i ppoż., ogrzewania i oświetlenia w pomieszczeniu portierni, krzesła, stolika,
odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz bezpiecznych dróg
patrolowania w chronionych obiektach.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania osób świadczących usługę ochrony
z regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Sądzie Okręgowym w Słupsku,
Sądzie Rejonowym w Bytowie oraz Sądzie Rejonowym w Miastku (między innymi
ppoż. i bhp), a także topografią budynków oraz głównymi wyłącznikami prądu,
zaworów wody oraz centralami systemów alarmowych.
§ 17
1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, Zamawiający obowiązany jest
udzielić wszelkiej pomocy przy badaniu przyczyn wypadku.
2. Zamawiający w miejscu widocznym winien wywiesić wykaz telefonów do: Straży
Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Pogotowia Gazowego, Pogotowia
9
Energetycznego, Pogotowia Sieci Wodociągowej oraz przedstawiciela Zamawiającego,
którego należy powiadomić w razie nagłego wypadku.
§ 18
1. O wszelkich przypadkach kradzieży z włamaniem w ochranianym obiekcie,
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić niezależnie od organów Policji –
Wykonawcę.
2. Zamawiający zobowiązany jest również zawiadomić Wykonawcę o terminie
rozpoczęcia remanentu pokradzieżowego w celu umożliwienia Wykonawcy
oddelegowania jej przedstawiciela do wzięcia udziału w tym remanencie.
3. Wykonawca nie odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez jego
własnych pracowników.
§ 19
1. W razie odzyskania utraconych przedmiotów Zamawiający jest zobowiązany
powiadomić o tym Wykonawcę, zaś przedmioty odzyskane przyjąć z powrotem.
2. Jeżeli Zamawiający odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym Wykonawca jest
wolny od obowiązku wypłaty odszkodowania, a w razie gdy odszkodowanie zostało
już wypłacone, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie Wykonawcy
kwotę tego odszkodowania.
3. Jeżeli Zamawiający odzyskał część przedmiotów lub przedmioty w stanie zmienionym
odszkodowanie ulega zmniejszeniu o wartość odzyskanych przedmiotów. Ocena
wartości odzyskanych przedmiotów z kradzieży winna być dokonana w obecności
przedstawicieli obu Stron i stwierdzona w formie protokolarnej.
§ 20
W przypadku nieobecności funkcjonariusza ochrony na służbie lub będącego w stanie
uniemożliwiającym mu wykonywanie jego obowiązków, Zamawiający powiadomi o tym
fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który w trybie natychmiastowym zabezpieczy
posterunek innym pracownikiem ochrony.
Telefony kontaktowe: ……………………………….,
Tel. alarmowy …………………………………………. .
§ 21
1. Nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków ochrony Wykonawca czuwa
przez swoich kontrolerów, którzy mogą kontrolować pracowników podczas pełnienia
służby w obiekcie chronionym bez prawa wchodzenia do pomieszczeń zamkniętych.
2. Dyrektor i Administrator bezpieczeństwa informacji Sądu Okręgowego w Słupsku
mają prawo kontrolować pełnioną służbę wchodząc do wszystkich pomieszczeń Sądu
Okręgowego w Słupsku, z wyłączeniem pomieszczeń kancelarii tajnej.
3. Prezes i Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Sądu Okręgowego w Słupsku
ma prawo kontrolować pełnioną służbę wchodząc do wszystkich pomieszczeń Sądu
Okręgowego w Słupsku.
10
4. Prezes Sądu Rejonowego w Bytowie ma prawo kontrolować pełnioną służbę wchodząc
do wszystkich pomieszczeń Sądu Rejonowego w Bytowie.
5. Prezes Sądu Rejonowego w Miastku ma prawo kontrolować pełnioną służbę wchodząc
do wszystkich pomieszczeń Sądu Rejonowego w Miastku.
§ 22
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej związanej z przekroczeniem
przez pracowników ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę obowiązujących
przepisów kodeksu karnego i kodeksu cywilnego.
§ 23
1.
2.
3.
Osoby wykonujące przedmiot Umowy podlegają bezpośrednio Wykonawcy i tylko
od niego mogą otrzymywać polecenia.
Zamawiający i upoważniona przez niego osoba ma prawo wglądu do dokumentów
ochrony i otrzymywania z niej wyciągów i odpisów, a także do wydawania osobom
wykonującym przedmiot Umowy dyspozycji, o których mowa w ust. 3.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający bez konsultacji z Wykonawcą może
wydać osobom wykonującym przedmiot Umowy specjalne dyspozycje,
pod warunkiem ich odnotowania w Książce Służby. Dyspozycje te mogą być wydane
tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie Umowy, są zgodne
z
prawem, nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionych osób i mienia.
§ 24
1.
2.
3.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w następujących
przypadkach:
a) za każdy dzień, w którym miało miejsce niewykonywanie lub nienależyte
wykonywanie przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
- niezapewnienia ochrony i dozoru,
- wykonywania obowiązków z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa
lub warunków Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % ceny brutto
określonej w § 27 ust. 3,
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto
określonej w § 27 ust. 3 w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub też jej rozwiązania z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy przekracza wysokość kar umownych,
Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
W przypadku wystąpienia kolejno dwóch uchybień wskazanych w ust. 1 pkt. a,
a także w razie wystąpienia innego przypadku rażąco niewłaściwego wykonywania
Umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez osobę wykonującą przedmiot Umowy
w imieniu Wykonawcy, współdziałania z osobą wyrządzającą szkodę, Zamawiający
11
zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
§ 25
1.
2.
3.
4.
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy lub ją wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym także w przypadku, gdy przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte
postępowanie egzekucyjne, naprawcze lub upadłościowe, a także w razie
pozbawienia Wykonawcy wymaganej koncesji na prowadzenie usług stanowiących
przedmiot Umowy.
Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia, upływającego w ostatnim dniu miesiąca.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i o wypowiedzeniu Umowy powinno być
złożone drugiej stronie na piśmie.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 26
1.
2.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczących ochranianych budynków oraz innych informacji związanych
z działalnością Zamawiającego w czasie obowiązywania Umowy, a także po jej
wygaśnięciu.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie i zaniechanie osób, którymi
posługuje się w ramach wykonywania niniejszej Umowy, jak również za zachowanie
w tajemnicy wszelkich informacji, co do których osoby, którymi posługuje się
Wykonawca, mogły powziąć wiadomość w związku z wykonywaniem czynności
objętych zakresem niniejszej Umowy.
§ 27
1.
2.
3.
Cena brutto za 1 roboczogodzinę wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy ………. zł i nie
ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania Umowy.
Cena, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie tylko w przypadku urzędowej
zmiany stawki podatku VAT.
Wartość przedmiotu Umowy (przy przewidywanej maksymalnej ilości
………………………………………………. roboczogodzin usługi) wynosi:
brutto: ……………………………………….zł
(słownie zł: …………………………………………………………………………………),
w tym:
netto ……………………………………….zł
(słownie zł: ……………………… …………………………………………………………..),
podatek VAT ……………………………… zł
(słownie zł: …………………………………………………………………………………...).
12
4.
5.
6.
7.
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie za okresy
miesięczne, stanowiące iloczyn ilości godzin w danym miesiącu i ceny brutto za 1
roboczogodzinę.
Za wykonane usługi stanowiące przedmiot Umowy Wykonawca będzie wystawiał
fakturę VAT na Zamawiającego tj. Sąd Okręgowy w Słupsku, odrębnie na każdy sąd.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec
Zamawiającego bez jego pisemnej zgody.
§ 28
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 29
1.
2.
3.
Osobą odpowiedzialną po stronie Wykonawcy za bieżące kontakty z Zamawiającym
jest …………………………………………………….. tel. ………………………………...
Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za bieżące kontakty z Wykonawcą
jest …………………………………………………….. tel. ………………………………...
W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 1 Zamawiający i Wykonawca
powiadomią o tym fakcie drugą stronę.
§ 30
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 31
1.
2.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kwestie sporne mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 32
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
dla
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
……………………
………………….
13
Download