Jaki wskaźnik będzie związany z elementem tworzącym

advertisement
Wskaźniki marketingowe MSM Z 2016-2017
Prźykładowe pytania i źadania
Uwagi
Uwaga 1.
Jest to lista przykładowych pytań i zadań egzaminacyjnych, na podstawie których zastaną
przygotowane testy egzaminacyjne dla poszczególnych grup.
Uwaga 2.
W testach egzaminacyjnych poniższe pytania mogą znaleźć się w następujących formach:
 Bez zmian (czyli zostanie zachowana ich konstrukcja)
 Drobna modyfikacja (zmieniona kolejność odpowiedzi w pytaniach zamkniętych i
zmienione liczby w zadaniach)
 Znaczna modyfikacja (zostaną wprowadzone nowe odpowiedzi w pytaniach
zamkniętych oraz nowe pytania i zmienione liczby w zadaniach)
Uwaga 3.
W testach egzaminacyjnych mogą pojawić nowe pytania (zamknięte i zadania), ale będą w tej
samej konwencji co pytania przykładowe.
Uwaga 4.
W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Uwaga 5.
Wszystkie przykładowe pytania są zgodne z programem i wymaganiami zamieszonymi w
sylabusie do zajęć.
Uwaga 6.
Proszę nie wysyłać e-mailów do prof. Grzegorza Karasiewicza z prośbą o przedstawienie
odpowiedzi na wszystkie pytanie lub też wybrane.
1
Pytania zamknięte
Marketingowa marża brutto - wprowadzenie
W jakich branżach może być wyznaczany klientowski (segmentów rynku) wymiar marketingowej
marży brutto:
a) usługi bankowe
b) usługi telekomunikacyjne
c) producent sprzętu AGD
d) producent piwa
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
W jakich branżach może być wyznaczany produktowy wymiar marketingowej marży brutto:
a) producent samochodów osobowych
b) usługi ubezpieczeniowe
c) producent elektroniki użytkowej
d) producent wody mineralnej
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Czy łączny wynik marketingowej marży brutto w wymiarze klientowskim (segmentów rynku) i
produktowym na poziomie całego przedsiębiorstwa:
a) będzie wyższy w wymiarze klientowskim (segmentów rynku)
b) będzie wyższy w wymiarze produktowym
c) będzie taki sam w wymiarze produktowym i klientowskim (segmentów rynku)
d) nie można tych wyników porównywać bowiem są to dwa różne wskaźniki
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kalkulacja marketingowej marży brutto w wymiarze klientowskim (segmentów rynku) wymaga:
a) stosowania w przedsiębiorstw rachunku kosztów działań (ABC - activity based costing)
b) stosowania w przedsiębiorstwie rachunku kosztów rodzajowych
c) stosowania w przedsiębiorstwie rachunku kosztów zmiennych
d) identyfikacji wyniku finansowego na działalności operacyjnej
e) identyfikacji zysku netto
Marketingowa marża brutto jest kształtowana przez następujące efekty operacyjne :
a) wydatki marketingowe
b) udział w rynku
c) popyt rynkowy
d) jednostkową marżę brutto
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Marketingowa marża brutto jest kształtowana przez następujące efekty operacyjne :
a) wartość życiową klientów
b) wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli
c) udział w rynku
d) wydatki na badania i rozwój
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Marketingowa marża brutto jest kształtowana przez następujące efekty operacyjne :
a) wydatki ogólnozakładowe
b) wyniki finansowy z działalności finansowej
c) wynik finansowy z działalności inwestycyjnej
d) wydatki na badania i rozwój
e) wszystkie odpowiedzi nie są prawidłowe
2
Marketingowa marża brutto jest kształtowana przez następujące efekty operacyjne :
a) jednostkowy koszt wytworzenia produktu
b) wydatki marketingowe
c) wydatki ogólnozakładowe
d) wydatki na badania i rozwój
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Marketingowa marża brutto ma wpływ na następujące efekty strategiczne w wymiarze
marketingowym:
a) wydatki marketingowe
b) udział w rynku
c) wartość życiową klientów
d) jednostkowy koszt zmienny produktu
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Marketingowa marża brutto ma wpływ na następujące efekty strategiczne w wymiarze
marketingowym:
a) wartość życiową klientów
b) wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli
c) wydatki marketingowe
d) udział w rynku
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Marketingowa marża brutto ma wpływ na następujące efekty strategiczne w wymiarze
marketingowym:
a) zysk netto przedsiębiorstwa w danym okresie
b) wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli
c) jednostkową marżę brutto
d) udział w rynku
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Marketingowa marża brutto ma wpływ na następujące efekty strategiczne w wymiarze
marketingowym:
a) wydatki na badania i rozwój
b) popyt rynkowy
c) wynik finansowy z działalności finansowej
d) wyniki finansowy z działalności inwestycyjnej
e) wszystkie odpowiedzi nie są prawidłowe
W jakich branżach klientowski (segmentów rynku) wymiar marketingowej marży brutto będzie
odgrywał istotniejszą rolę analityczną:
a) usługi bankowe
b) producent samochodów osobowych
c) producent sprzętu AGD
d) producent piwa
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W jakich branżach klientowski (segmentów rynku) wymiar marketingowej marży brutto będzie
odgrywał istotniejszą rolę analityczną:
a) producent samochodów osobowych
b) usługi ubezpieczeniowe
c) producent elektroniki użytkowej
d) producent wody mineralnej
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
3
W jakich branżach klientowski (segmentów rynku) wymiar marketingowej marży brutto będzie
odgrywał istotniejszą rolę analityczną:
a) usługi bankowe
b) usługi ubezpieczeniowe
c) producent elektroniki użytkowej
d) producent wody mineralnej
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
W jakich branżach klientowski (segmentów rynku) wymiar marketingowej marży brutto będzie
odgrywał istotniejszą rolę analityczną:
a) producent piwa
b) producent samochodów osobowych
c) producent sprzętu AGD
d) producent wody mineralnej
e) wszystkie odpowiedzi nie są prawidłowe
Wolumen popytu
Krzywa przedstawiająca stopień rozwoju rynku na kształt zbliżony do litery:
a) pochylonej litery S
b) odwróconej litery T
c) pochylonej litery W
d) odwróconej litery Z
e) wszystkie odpowiedzi nie są prawidłowe
Krzywa przedstawiająca stopień rozwoju rynku na kształt zbliżony do litery:
a) pochylonej litery Y
b) odwróconej litery T
c) odwróconej litery W
d) pochylonej litery Z
e) wszystkie odpowiedzi nie są prawidłowe
Krzywa przedstawiająca stopień rozwoju rynku na kształt zbliżony do litery:
a) pochylonej litery Y
b) odwróconej litery T
c) odwróconej litery W
d) pochylonej litery S
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Krzywa przedstawiająca stopień rozwoju rynku na kształt zbliżony do litery:
a) pochylonej litery L
b) pochylonej litery S
c) odwróconej litery W
d) odwróconej litery Z
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przy wyznaczaniu wolumenu popytu na rynkach FMCG (dóbr powszechnego użytku) można
skorzystać z danych:
a) panelu punktów sprzedaży detalicznej Nielsena
b) statystycznych dotyczących produkcji, importu i eksportu wybranych produktów (GUS)
c) panelu punktów sprzedaży hurtowej IMS
d) własnych danych sprzedaży danego podmiotu (przedsiębiorstwa)
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
4
Przy wyznaczaniu wolumenu popytu na rynkach dóbr trwałego użytku (np. elektronika użytkowa na
rynku B2C) można skorzystać z danych:
a) panelu punktów sprzedaży detalicznej Nielsena
b) panelu punktów sprzedaży hurtowej IMS
c) własnych danych sprzedaży danego podmiotu (przedsiębiorstwa)
d) panelu punktów sprzedaży detalicznej GFK Polonia
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przy wyznaczaniu wolumenu popytu na rynku farmaceutycznym można skorzystać z danych:
a) panelu punktów sprzedaży detalicznej Nielsena
b) panelu punktów sprzedaży hurtowej IMS
c) własnych danych sprzedaży danego podmiotu (przedsiębiorstwa)
d) panelu punktów sprzedaży detalicznej GFK Polonia
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przy wyznaczaniu wolumenu popytu na rynku sprzętu budowlanego (rynek B2B)można skorzystać z
danych:
a) stowarzyszenia branżowego producentów i importerów sprzętu budowlanego
b) statystycznych dotyczących produkcji, importu i eksportu wybranych produktów (GUS)
c) panelu punktów sprzedaży hurtowej IMS
d) własnych danych sprzedaży danego podmiotu (przedsiębiorstwa)
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Jednostką konsumpcyjną na rynku piwa mogą być:
a) gospodarstwa domowe
b) osoby fizyczne powyżej 18 roku życia
c) punkty sprzedaży detalicznej
d) bary
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Jednostką konsumpcyjną na rynku pieluszek jednorazowych mogą być:
a) dzieci w wieku 1-4 lata
b) rodzinny
c) punkty sprzedaży detalicznej
d) gospodarstwa domowe z małymi dziećmi
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Jednostką konsumpcyjną na rynku samochodów osobowych mogą być:
a) rodzinny
b) punkty dealerskie oferujące samochody osobowe
c) gospodarstwa domowe
d) osoby fizyczne powyżej 18 roku życia
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Jednostką konsumpcyjną na rynku telefonów komórkowych mogą być:
a) rodzinny
b) podmioty gospodarcze
c) gospodarstwa domowe
d) osoby fizyczne powyżej 7 roku życia
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
5
Udział w rynku
Jaki wskaźnik będzie związany z elementem tworzącym udział w rynku – intencja zakupu marki :
a) świadomość marki bez wspomagania
b) relatywna jakość
c) intencja zakupu
d) dystrybucja numeryczna
e) jakość obsługi klientów
Jaki wskaźnik będzie związany z elementem tworzącym udział w rynku – dostępność marki:
a) relatywna cena
b) jakość obsługi klientów
c) relatywna jakość
d) intencja zakupu
e) dystrybucja numeryczna
Jaki wskaźnik będzie związany z elementem tworzącym udział w rynku – preferencja marki:
a) relatywna cena
b) relatywna jakość
c) intencja zakupu
d) dystrybucja numeryczna
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Jaki wskaźnik będzie związany z elementem tworzącym udział w rynku – świadomość marki:
a) miejsce na półce
b) relatywna jakość
c) intencja zakupu
d) dystrybucja numeryczna
e) stopień znajomości marki ze wspomaganiem
Jaki wskaźnik pociąga najwyższe koszty pozyskiwania potrzebnych danych:
a) sprzedaż wartościowa firmy
b) wskaźnik utrzymania klientów
c) zysk brutto firmy
d) udział w rynku produktowym
e) wskaźnik zadowolenia klientów
Jaki wskaźnik pociąga najwyższe koszty pozyskiwania potrzebnych danych:
a) wartość życiowa klientów
b) sprzedaż ilościowa firmy na danym rynku produktowym
c) wydatki marketingowe firmy
d) marketingowa marża brutto firmy
e) wskaźnik czasu współpracy klienta z firma
Jaki wskaźnik pociąga najwyższe koszty pozyskiwania potrzebnych danych:
a) dystrybucja numeryczna
b) dystrybucja ważona
c) wydatki marketingowe firmy
d) wskaźnik pozyskania klientów
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
6
Jaki wskaźnik pociąga najwyższe koszty pozyskiwania potrzebnych danych:
a) zysk brutto firmy
b) udział w rynku produktowym
c) wskaźnik zadowolenia nabywców
d) wydatki marketingowe firmy
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Jaki wskaźnik marketingowy w przypadku firmy działającej na rynku FMCG (produktów szybko
rotujących) wymaga korzystania z danych syndykatowych (panel punktów sprzedaży detalicznej –
Nielsen):
a) sprzedaż ilościowa sprzedawcy
b) udział w rynku produktowym
c) wskaźnik zadowolenia nabywców
d) wskaźnik zamówienia do kontaktów handlowych
e) marża brutto firmy
Jaki wskaźnik marketingowy w przypadku firmy działającej na rynku FMCG (produktów szybko
rotujących) wymaga korzystania z danych syndykatowych (panel punktów sprzedaży detalicznej –
Nielsen):
a) dystrybucja numeryczna produktu
b) udział w rynku produktowym
c) czas współpracy klienta z firmą
d) rentowność firmy
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Jaki wskaźnik marketingowy w przypadku firmy działającej na rynku FMCG (produktów szybko
rotujących) wymaga korzystania z danych syndykatowych (panel punktów sprzedaży detalicznej –
Nielsen):
a) sprzedaż wartościowa sprzedawcy
b) wydatki marketingowe firmy
c) dystrybucja ważona produktu
d) zysk brutto firmy
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Jaki wskaźnik marketingowy w przypadku firmy działającej na rynku FMCG (produktów szybko
rotujących) wymaga korzystania z danych syndykatowych (panel punktów sprzedaży detalicznej –
Nielsen):
a) sprzedaż ilościowa sprzedawcy
b) liczba kontaktów handlowych sprzedawcy
c) wskaźnik utrzymania klientów
d) udział ilościowy produktu w rynku
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Jaki wskaźnik marketingowy wymaga korzystania z rachunków kosztów wyników (ABC):
a) wskaźnik utrzymania klientów
b) liczba kontaktów handlowych sprzedawcy
c) wydatki marketingowe na danym rynku geograficznym
d) udział ilościowy produktu w rynku
e) liczba obsługiwanych klientów
7
Jaki wskaźnik marketingowy wymaga korzystania z rachunków kosztów wyników (ABC):
a) wskaźnik pozyskania klientów
b) zysk brutto w segmencie rynku
c) dystrybucja numeryczna produktu
d) udział w rynku produktowym
e) sprzedaż wartościowa w kanale dystrybucji
Jaki wskaźnik marketingowy wymaga korzystania z rachunków kosztów wyników (ABC):
a) zysk brutto w kanale dystrybucji
b) wskaźnik zadowolenia klientów
c) dystrybucja ważona produktu
d) dystrybucja numeryczna produktu
e) sprzedaż wartościowa regionu
Jaki wskaźnik marketingowy wymaga korzystania z rachunków kosztów wyników (ABC):
a) czas współpracy klienta z firmą
b) wskaźnik lojalności klientów
c) wskaźnik zadowolenia nabywców
d) sprzedaż ilościowa firmy na danym rynku produktowym
e) wydatki marketingowe kanału dystrybucji
W przypadku elementu tworzącego udział w rynku – świadomość marki, kluczowym instrumentem
marketing – mix będzie:
a) produkt
b) dystrybucja
c) cena
d) promocja
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W przypadku elementu tworzącego udział w rynku – preferencja marki, kluczowym instrumentem
marketing – mix będzie:
a) produkt
b) dystrybucja
c) cena
d) promocja
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W przypadku elementu tworzącego udział w rynku – intencja zakupu marki, kluczowym instrumentem
marketing – mix będzie:
a) produkt
b) cena
c) dystrybucja
d) promocja
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W przypadku elementu tworzącego udział w rynku – dostępność marki, kluczowym instrumentem
marketing – mix będzie:
a) produkt
b) cena
c) promocja
d) dystrybucja
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
8
Wartość produktu dla klienta jest kształtowana przez :
a) korzyści produktowe
b) koszty zakupu
c) koszty transakcyjne
d) korzyści wizerunkowe
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wartość produktu dla klienta jest kształtowana przez :
a) korzyści usługowe
b) koszty użytkowania
c) wynik finansowy przedsiębiorstwa
d) koszty ogólnozakładowe
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Wartość produktu dla klienta jest kształtowana przez:
a) wartość życiową klientów
b) wynik finansowy przedsiębiorstwa
c) koszty ogólnozakładowe
d) udział w rynku
e) wszystkie odpowiedzi są nie prawidłowe
Wartość produktu dla klienta jest kształtowana przez:
a) popyt rynkowy
b) udział w rynku
c) koszty ogólnozakładowe
d) koszty transakcyjne
e) wynik finansowy przedsiębiorstwa
Przy wyznaczaniu udziału w rynku konkurentów na rynkach FMCG (dóbr powszechnego użytku)
można skorzystać z danych:
a) statystycznych dotyczących produkcji, importu i eksportu wybranych produktów (GUS)
b) panelu punktów sprzedaży hurtowej IMS
c) własnych danych sprzedaży danego podmiotu (przedsiębiorstwa)
d) panelu punktów sprzedaży detalicznej Nielsena
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Przy wyznaczaniu na rynkach udziału w rynku konkurentów dóbr trwałego użytku (np. elektronika
użytkowa na rynku B2C) można skorzystać z danych:
a) panelu punktów sprzedaży hurtowej IMS
b) własnych danych sprzedaży danego podmiotu (przedsiębiorstwa)
c) panelu punktów sprzedaży detalicznej GFK Polonia
d) statystycznych dotyczących produkcji, importu i eksportu wybranych produktów (GUS)
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przy wyznaczaniu wolumenu popytu na rynku farmaceutycznym można skorzystać z danych:
a) panelu punktów sprzedaży hurtowej IMS
b) statystycznych dotyczących produkcji, importu i eksportu wybranych produktów (GUS)
c) własnych danych sprzedaży danego podmiotu (przedsiębiorstwa)
d) panelu punktów sprzedaży detalicznej GFK Polonia
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
9
Przy wyznaczaniu wolumenu popytu na rynku sprzętu budowlanego (rynek B2B)można skorzystać z
danych:
a) stowarzyszenia branżowego producentów i importerów sprzętu budowlanego
b) statystycznych dotyczących produkcji, importu i eksportu wybranych produktów (GUS)
c) panelu punktów sprzedaży hurtowej IMS
d) własnych danych sprzedaży danego podmiotu (przedsiębiorstwa)
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Jednostkowa marża brutto
Przedsiębiorstwo ma przewaga kosztową na danym rynku jeśli:
a) relatywny koszt wytworzenia produktu jest mniejszy od 1
b) relatywny koszt wytworzenia produktu ma tendencję malejącą
c) relatywny koszt wytworzenia produktu jest większy od 1
d) relatywny koszt wytworzenia produktu ma tendencję rosnącą
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Przedsiębiorstwo ma przewaga jakościową na danym rynku jeśli:
a) relatywna cena jest mniejsza od 1
b) relatywna cena ma tendencję malejącą
c) relatywny cena jest większa od 1
d) relatywny cena ma tendencję rosnącą
e) odpowiedzi c i d są prawidłowe
Przedsiębiorstwo ma przewaga konkurencyjną na danym rynku jeśli:
a) jednostkowa marża brutto jest dodatnia
b) jednostkowa marża brutto jest rosnąca
c) jednostkowa marża brutto jest wyższa od przeciętnej rynkowej
d) firma przy danym poziomie jednostkowej marży brutto osiąga pożądany udział w rynku
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Relatywna jednostkowa marża pośredników handlowych poniżej 1 może oznaczać:
a) mocną pozycję przetargową firmy wobec pośredników handlowych
b) dobór tańszych kanałów dystrybucji
c) obniżenie wartości produktu dla klienta
d) niższy udział w rynku
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wydatki marketingowe
Które z rodzajów kosztów we współczesnej gospodarce charakteryzują się tendencją rosnącą:
a) koszty marketingowe
b) koszty badawczo-rozwojowe
c) koszty produkcji
d) koszty administracyjne
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Które z rodzajów kosztów we współczesnej gospodarce charakteryzują się tendencją rosnącą:
a) koszty robocizny bezpośredniej
b) koszty produkcji
c) koszty administracyjne
d) koszty marketingowe
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
10
Które z rodzajów kosztów we współczesnej gospodarce charakteryzują się tendencją malejącą:
a) koszty produkcji
b) koszty administracyjne
c) koszty robocizny
d) koszty wytworzenia produktu
e) wszystkie są odpowiedzi prawidłowe
Które z rodzajów kosztów we współczesnej gospodarce charakteryzują się tendencją rosnącą :
a) koszty marketingowe
b) koszty administracyjne
c) koszty robocizny
d) koszty wytworzenia produktu
e) wszystkie odpowiedzi nie są prawidłowe
Do wydatków marketingowych w podejściu kompleksowym można zaliczyć :
a) koszty reklamy
b) koszty usług wzbogacających produkt
c) dyskonta cenowe
d) koszty transportu
e) wszystkie są odpowiedzi prawidłowe
Do wydatków marketingowych w podejściu organizacyjnym można zaliczyć :
a) koszty magazynowania
b) marże pośredników handlowych
c) dyskonta cenowe
d) koszty transportu
e) koszty badań marketingowych
Do wydatków marketingowych w podejściu kosztowym można zaliczyć :
a) koszty reklamy
b) koszty sprzedaży
c) koszty promocji sprzedaży
d) koszty badań marketingowych
e) wszystkie są odpowiedzi prawidłowe
Do wydatków marketingowych w podejściu organizacyjnym można zaliczyć :
a) koszty badań marketingowych
b) koszty reklamy
c) koszty marketingu bezpośredniego
d) koszty promocji sprzedaży
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wskaźnikami mediowymi są :
a) dystrybucja ważona
b) SOM
c) GRP
d) NMC
e) relatywna cena
Wskaźnikami mediowymi są :
a) GRP
b) SOS
c) SOV
d) CPT
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
11
Wskaźnikami mediowymi są :
a) CPP
b) GRP
c) NMC
d) SOM
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Wskaźnikami mediowymi są :
a) CPT
b) zasięg
c) częstotliwość
d) SOS
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wartość życiowa klienta
Wartość życiowa klienta (pojedynczego) jest determinowana przez:
a) poziom marży brutto ze wszystkich transakcji z danym klientem
b) koszt pozyskania kapitału
c) prognozowany czas współpracy z klientem
d) wydatki marketingowe związane z utrzymaniem danego klienta
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wartość życiowa klienta (pojedynczego) jest determinowana przez:
a) udział w rynku
b) wolumen sprzedaży
c) dystrybucję numeryczną
d) zasięg poszczególnych kampanii reklamowych
e) wszystkie odpowiedzi nie są prawidłowe
Wartość życiowa klienta (pojedynczego) jest determinowana przez:
a) udział w rynku
b) wolumen sprzedaży
c) dystrybucję ważoną
d) prognozowany czas współpracy z danym klientem
e) wszystkie odpowiedzi nie są prawidłowe
Wartość życiowa klienta (pojedynczego) jest determinowana przez:
a) koszt pozyskania kapitału
b) wydatki marketingowe związane z pozyskaniem danego klienta
c) dystrybucję numeryczną
d) zasięg poszczególnych kampanii reklamowych
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
12
Zadania
Zadanie 1. MNC – WODA MINERALNA
Przedsiębiorstwo sprzedające wodę mineralną rozważa w następnym roku podjąć działania
pozwalające zwiększyć NMC.
Pierwsze działanie (strategia - a) polega na obniżeniu ceny dla finalnego nabywcy z 2 zł za 1 l
do 1,8 zł, efektem tej decyzji (na podstawie prognoz) ma być zwiększenie udziału w rynku do
18%.
Drugie działanie (strategia - b) jest związana z intensyfikacją działań promocyjnych
(zwiększenie budżetu marketingowego z 5 mln zł do 6 mln zł. Wyniku tego działania
prognozowany jest wzrost udziału w rynku (ilościowy) do 18%.
Wolumen popytu (w mln litrów)
Udział w rynku (w %)
Sprzedaż (w mln litrów)
Cena (w zł)
Marże pośredników handlowych (w %)
Marże pośredników handlowych (w zł )
Jednostkowy koszt wytworzenia produktu (w zł)
Jednostkowa marża brutto (w zł)
Marża brutto (w milionach zł)
2011
100,00
15,00
15,00
2,00
50,00
1,00
0,50
0,50
7,50
2012 a
110,00
18,00
19,80
1,80
50,00
0,90
0,50
0,40
2012 b
110,00
18,00
19,80
2,00
50,00
1,00
0,50
0,50
Wydatki marketingowe (w milionach zł)
Przychód ze sprzedaży (w mln zł)
Marketingowa marża brutto (w milionach zł)
Rentowność marketingu (w %)
Produktywność marketingu (w %)
5,00
15,00
2,50
16,67
50,00
5,00
6,00
1. Wyznaczyć dla alternatywnych działań marketingowych: marżę brutto, przychód ze
sprzedaży, marketingową marżę brutto, rentowność marketingu i produktywność
marketingu?
2. Które z planowanych działań (strategii) powinno być wybrane przez zarząd
przedsiębiorstwa?
13
Zadanie 2. WOLUMEN POPYTU – RYNEK WINA
Rynek wina składa się z czterech subrynków: wino owocowe (non-grape wine), wino z
winogron (grape wine), wino musujące (sparkling wine) oraz wino wzmacniane i wermuty
(fortified wine / vermouth). Każdy z subrynków charakteryzuje się różnym stopniem rozwoju
rynku.
Wino owocowe
Rynek potencjalny (w mln)
Liczba klientów (w mln)
Przeciętny poziom zakupów (w l)
Wolumen popytu (w mln litrów)
RMD (%)
2007
29,5
5,2
25,0
2008
29,7
5,1
25,0
2009
29,8
4,9
24,0
2010
30,0
4,5
24,0
2011
30,1
4,2
23,0
2012
30,2
4,0
22,0
2007
29,5
6,2
13,0
2008
29,7
6,9
15,0
2009
29,8
7,5
17,0
2010
30,0
8,2
19,0
2011
30,1
9,0
21,0
2012
30,2
9,8
22,0
2007
29,5
20,1
1,5
2008
29,7
20,3
1,8
2009
29,8
20,7
1,9
2010
30,0
21,1
2,0
2011
30,1
21,6
2,2
2012
30,2
22,0
2,3
2007
29,5
10,0
1,9
2008
29,7
11,0
1,9
2009
29,8
11,5
2,0
2010
30,0
12,1
2,1
2011
30,1
12,7
2,2
2012
30,2
13,4
2,2
Wino z winogron
Rynek potencjalny (w mln)
Liczba klientów (w mln)
Przeciętny poziom zakupów (w l)
Wolumen popytu (w mln litrów)
RMD (%)
Wino musujące
Rynek potencjalny (w mln)
Liczba klientów (w mln)
Przeciętny poziom zakupów (w l)
Wolumen popytu (w mln litrów)
RMD (%)
Wino wzmocnione / wermuty
Rynek potencjalny (w mln)
Liczba klientów (w mln)
Przeciętny poziom zakupów (w l)
Wolumen popytu (w mln litrów)
RMD (%)
1. Wyznaczyć dla poszczególnych subrynków win: wolumen popytu i stopień rozwoju
rynku (RMD)?
2. Który subrynków wina jest charakteryzuje się najwyższym stopniem atrakcyjności?
3. Który subrynków wina jest charakteryzuje się najniższym stopniem atrakcyjności
stopniem atrakcyjności?
14
Zadanie 3. WARTOŚĆ POPYTU – RYNEK WINA
Rynek wina składa się z czterech subrynków: wino owocowe (non-grape wine), wino z
winogron (grape wine), wino musujące (sparkling wine) oraz wino wzmacniane / wermuty
(fortified wine / vermouth). Każdy z subrynków charakteryzuje się różnym stopniem rozwoju
rynku.
Wino owocowe
Rynek potencjalny (w mln)
Liczba klientów (w mln)
Przeciętny poziom zakupów (w l)
Przeciętna cena rynkowa (w zł)
Wolumen popytu (w mln litrów)
Wartość popytu (w mln zł)
RMD (%)
2007
29,5
5,2
25,0
6,0
2008
29,7
5,1
25,0
6,1
2009
29,8
4,9
24,0
6,1
2010
30,0
4,5
24,0
6,2
2011
30,1
4,2
23,0
6,2
2012
30,2
4,0
22,0
6,3
2007
29,5
6,2
13,0
12,5
2008
29,7
6,9
15,0
13,0
2009
29,8
7,5
17,0
14,0
2010
30,0
8,2
19,0
15,0
2011
30,1
9,0
21,0
16,5
2012
30,2
9,8
22,0
18,0
2007
29,5
20,1
1,5
12,0
2008
29,7
20,3
1,8
13,0
2009
29,8
20,7
1,9
13,5
2010
30,0
21,1
2,0
14,0
2011
30,1
21,6
2,2
14,0
2012
30,2
22,0
2,3
14,0
2007
29,5
10,0
1,9
21,0
2008
29,7
11,0
1,9
21,5
2009
29,8
11,5
2,0
21,5
2010
30,0
12,1
2,1
22,0
2011
30,1
12,7
2,2
22,0
2012
30,2
13,4
2,2
22,5
Wino z winogron
Rynek potencjalny (w mln)
Liczba klientów (w mln)
Przeciętny poziom zakupów (w l)
Przeciętna cena rynkowa (w zł)
Wolumen popytu (w mln litrów)
Wartość popytu (w mln zł)
RMD (%)
Wino musujące
Rynek potencjalny (w mln)
Liczba klientów (w mln)
Przeciętny poziom zakupów (w l)
Przeciętna cena rynkowa (w zł)
Wolumen popytu (w mln litrów)
Wartość popytu (w mln zł)
RMD (%)
Wino wzmocnione / wermuty
Rynek potencjalny (w mln)
Liczba klientów (w mln)
Przeciętny poziom zakupów (w l)
Przeciętna cena rynkowa (w zł)
Wartość popytu (w mln zł)
Wartość popytu (w mln zł)
RMD (%)
15
1. Wyznaczyć dla poszczególnych subrynków win: wolumen popytu, wartość popytu i
stopień rozwoju rynku (RMD)?
2. Który subrynków wina jest charakteryzuje się najwyższym stopniem atrakcyjności?
3. Który subrynków wina jest charakteryzuje się najniższym stopniem atrakcyjności
stopniem atrakcyjności?
16
Zadanie 4. UDZIAŁ W RYNKU - NAPOJE ENERGETYCZNE
Na podstawie poniższych danych proszę odpowiedzieć na następujące pytania:
2011
Wolumen - mln l
Rynek
Pantera
Leopard
Buzz
S20
Detal
40
15
9
2
4
Horeca
Rynek Detal
20
60
5
20
6
15
8
10
1
5
2011
Wartość - mln zł
Rynek
Pantera
Leopard
Buzz
S20
Detal
350
16
11
4
2
2012
Horeca
40
20
9
1
10
Rynek
25
5
7
7
2
65
25
16
8
12
2012
Horeca
Rynek Detal
Horeca
Rynek
150
500
330
180
510
5
21
20
6
26
8
19
10
8
18
10
14
3
10
13
1
3
4
1
5
1. Udział w rynku napojów energetycznych (ilościowy) dla marek Pantera, Leopard,
Buzz i S20 w roku 2011 i 2012?
2. Udział w rynku energetycznych (wartościowy) dla marek Pantera, Leopard, Buzz i
S20 w roku 2011 i 2012?
3. Relatywny (do największego konkurenta) udział w rynku napojów energetycznych
(ilościowy i wartościowy)) dla marki Leopard w roku 2011 i 2012?
4. Relatywny (do największego konkurenta) udział w rynku napojów energetycznych
(ilościowy i wartościowy)) dla marki Leopard w roku 2011 i 2012?
5. Relatywny (do największego konkurenta) udział w rynku napojów energetycznych
(ilościowy i wartościowy) dla marki Pantera w roku 2011 i 2012?
6. Kto jest liderem rynkowym na rynku detalicznym napojów energetycznych – z jakim
udziałem w rynku (ilościowym i wartościowym) w roku 2011 i 2012?
7. Kto jest liderem rynkowym na rynku Horeca napojów energetycznych – z jakim
udziałem w rynku (ilościowym i wartościowym) w roku 2011 i 2012?
8. Kto jest pretendentem rynkowym na rynku detalicznym napojów energetycznych – z
jakim udziałem w rynku (ilościowym i wartościowym) w roku 2011 i 2012?
9. Kto jest pretendentem rynkowym na rynku Horeca napojów energetycznych – z jakim
udziałem w rynku (ilościowym i wartościowym) w roku 2011 i 2012?
10. Która z marek w największym stopniu poprawiła swoją pozycję rynkową – dlaczego
(przedstawić obliczenia wskaźnika rocznego tempa wzrostu sprzedaży)?
11. Która z marek w największym stopniu pogorszyła swoją pozycję rynkową – dlaczego
(przedstawić obliczenia wskaźnika rocznego tempa wzrostu sprzedaży)?
17
Zadanie 5. UDZIAŁ W RYNKU - WODA MINERALNA
Na podstawie poniższych danych proszę odpowiedzieć na następujące pytania.
Wolumen - w mln l
Rynek
Marka A
Marka B
Marka C
Marka D
Segment - dorośli
detal
Segment - dorośli
Horeca
100
50
20
10
0
30
4
2
10
0
Segment - małe
dzieci
Rynek
10
140
0
54
0
22
0
20
6
6
1. Udział w rynku wody mineralnej (ilościowy) dla marek A, B, C i D?
2. Relatywny (do największego konkurenta) udział w rynku wody mineralnej (ilościowy)
dla marki A?
3. Relatywny (do największego konkurenta) udział w rynku wody mineralnej (ilościowy)
dla marki B?
4. Udział w segmencie docelowym (ilościowy) dla marki D?
5. Kto jest liderem rynkowym na rynku wody mineralnej?
6. Kto jest pretendentem rynkowym na rynku wody mineralnej?
7. Kto jest liderem w segmencie rynkowym – dorośli Horeca – z jakim udziałem w
rynku (ilościowym)?
8. Kto jest liderem w segmencie rynkowym – dorośli detal– z jakim udziałem w rynku
(ilościowym)?
9. Kto jest liderem w segmencie rynkowym – małe dzieci– z jakim udziałem w rynku
(ilościowym)?
10. Kto jest specjalistą (niszerem) rynkowym na rynku wody mineralnej?
18
Zadanie 6. DYSTRYBUCJA NUMERYCZNA I WAŻONA – PIWO
Działania dystrybucyjne dwóch marek piwa w roku 2010 można przedstawić w sposób
następujący i podstawie poniższych danych proszę odpowiedzieć na następujące pytania:
Sklep A
Sklep B
Sklep C
Sklep D
Sklep E
1.
2.
3.
4.
5.
Obecność marki
Albatros w sklepach
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Obecność marki
Wigry w sklepach
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Sprzedaż piwa w hl w
sklepach
100
200
200
100
400
Proszę wyznaczyć wskaźnik dystrybucji numerycznej dla marki Albatros?
Proszę wyznaczyć wskaźnik dystrybucji numerycznej dla marki Wigry?
Proszę wyznaczyć wskaźnik dystrybucji ważonej dla marki Albatros?
Proszę wyznaczyć wskaźnik dystrybucji ważonej dla marki Wigry?
Która z marek jest obecna w lepszych placówkach handlowych?
19
Zadanie 7. ŁAŃCUCH UDZIAŁU W RYNKU – PRODUCENT BUTELEK DLA
BROWARÓW
Producent butelek dla browarów szacuje swój udział w rynku w oparciu o wskaźniki tworzące
łańcuch udziału w rynku. Na podstawie poniższych danych proszę odpowiedzieć na
następujące pytania:
Klienci – browary
Poziom
zakupów
- tys. szt.
Zakupy danej
marki / firmy –
tys. szt.
Przeciętna
cena zakupu Cena naszej
w zł
marki w zł
A
100
50
0,2
0,21
B
200
100
0,2
0,21
C
300
-
0,2
-
D
300
-
0,2
-
1. Proszę wyznaczyć udział w rynku (ilościowy) dla producenta butelek dla browarów?
2. Proszę wyznaczyć udział w rynku (wartościowy) dla producenta butelek dla
browarów?
3. Jakie działania marketingowe w najbliższym okresie powinny być priorytetem dla
tego przedsiębiorstwa?
20
Zadanie 8. NPS - OPERATOR TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
Operator telefonów komórkowych prowadzi badania NPS (Net Promoter Score) na tej
postawie proszę odpowiedzieć na następujące pytania:
Rok 2016
Ocena
NPS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie
Segment
A -20%
udziału w
sprzedaży
Segment
B -50%
udziału w
sprzedaży
20
15
15
10
10
5
5
5
5
5
5
100
10
10
10
10
10
10
5
5
10
10
10
100
Segment
C -30%
Konkurent 1
udziału w
sprzedaży
5
5
5
5
5
5
5
10
10
25
20
100
Konkurent 2
10
10
10
10
10
5
5
5
5
15
15
100
20
15
10
10
10
10
5
5
5
5
5
100
1. Proszę określić jaki segment rynku na najwyższy poziom NPS?
2. Proszę obliczyć NPS operatora?
3. Proszę wyznaczyć pozycję operatora na tle konkurencji
21
Zadanie 9. ANALIZA KAMPANII REKLAMOWEJ - PRODUCENT KAWY
Producent kawy przeprowadził kampanię reklamową - na podstawie poniższych danych
proszę odpowiedzieć na następujące pytania:
Osoba
Emisja 1
Emisja 2
Emisja 3
Emisja 4
Emisja 5
Koszt emisji
100 zł
Koszt emisji
200 zł
Koszt emisji
400 zł
Koszt emisji
500 zł
Koszt emisji
300 zł
A
X
X
X
B
X
X
X
X
X
C
X
X
X
X
D
X
X
X
E
X
X
F
X
X
G
X
X
X
X
H
X
X
X
I
X
J
Uwaga: Łączny koszt działań reklamowych wszystkich dostawców kawy w danym czasie: 6000 zł
Uwaga – „x” oznacza, że dana osoba widziała spot reklamowy
Proszę wyznaczyć GRP (Gross Rating Point) dla tej kampanii reklamowej.
Proszę określić zasięg dla częstotliwości 1+.
Proszę określić zasięg dla częstotliwości 2+.
Proszę określić zasięg dla częstotliwości 3+.
Proszę wyznaczyć CPP – wskaźnik kosztu dotarcia do audytorium reklamy (cost per
point).
6. Jaki jest poziom SOS dla tego producenta kawy?
1.
2.
3.
4.
5.
22
Zadanie 10. OKREŚLENIE WARTOŚCI ŻYCIOWEJ KLIENTA – PROSTE
PODEJŚCIE
Na podstawie poniższych danych proszę odpowiedzieć na następujące pytania (które są
związane z wypełnieniem wolnych miejsc w tabeli):
Marketingowa marża brutto - NMC (w zł)
Wskaźnik utrzymania klientów - CR (w %)
Koszt pozyskania kapitału R (w %)
Mnożnik NMC
Wartość życiowa klientów
Klient A
100
90
Klient B
120
80
Klient C
150
70
10
10
10
Uwaga: zróżnicowana wartość wskaźnika utrzymania klientów wynika z przynależności klientów do różnych
segmentów rynku.
1. Mnożnik NMC dla poszczególnych klientów.
2. Wartość życiową dla poszczególnych klientów.
Który z klientów charakteryzują się największą opłacalnością dla przedsiębiorstwa?
23
Download