Zalacznik_nr_4_do_SIWZ - MOSiR Jastrzębie

advertisement
Załącznik nr 4 do SIWZ
- przykładowy wzór pełnomocnictwa
……………………, dn. ………………………..
miejscowość
PEŁNOMOCNICTWO
data
1. ………………………..…………………. z siedzibą w
ul. ……………..,
/wpisać nazwę/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
a) …………………………………………..
b) ………………………………………….
………………,
przy
2. ……………….……………………..…. z siedzibą w ………………, przy
ul. ……………..,
/wpisać nazwę/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
a) …………………………………………..
b) ………………………………………….
3*. ………………………..………………. z siedzibą w ………………, przy
ul. ……………..,
/wpisać nazwę/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
a) …………………………………………..
b) ………………………………………….
zwani łącznie "Wykonawcą", ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej
zamówienia publicznego i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z
tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
„Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) ustanawiamy
……....…………………................…................................. pełnomocnikiem
/wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby którą ustanawia się pełnomocnikiem/
w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy
pełnomocnictwa do:
** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa, montaż i uruchomienie
fabrycznie nowej zamkniętej wieży chłodniczej dla Lodowiska "JASTOR" w
Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Leśnej 4." Przedmiot zamówienia obejmuje również
szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji fabrycznie
nowej, wyprodukowanej w II kwartale 2017r., zamkniętej wieży chłodniczej dla
Lodowiska "JASTOR” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Leśnej 4.
prowadzonego przez Miasto Jastrzębie- Zdrój Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Jastrzębiu-Zdroju, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego.
** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : Dostawa, montaż i uruchomienie
fabrycznie nowej zamkniętej wieży chłodniczej dla Lodowiska "JASTOR" w
Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Leśnej 4." Przedmiot zamówienia obejmuje również
szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji fabrycznie
nowej, wyprodukowanej w II kwartale 2017r., zamkniętej wieży chłodniczej dla
Lodowiska "JASTOR” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Leśnej 4.
prowadzonego przez Miasto Jastrzębie- Zdrój Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Jastrzębiu-Zdroju,
1. Za …/wpisać nazwę firmy nr 1/…
…………………………………
( pieczątka i podpis
osoby / osób uprawnionych)
2. Za … /wpisać nazwę firmy nr 2/…
…………………………………
( pieczątka i podpis
osoby / osób uprawnionych)
3. Za … /wpisać nazwę firmy nr 3*/…
…………………………………
( pieczątka i podpis
osoby / osób uprawnionych)
*
w przypadku gdy ofertę składa złożone z 3 firm. Gdy ofertę składa więcej niż 3 firm
należy dopisać pozostałe firmy.
** należy wybrać właściwą opcję
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards