Formularz oferty

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr postępowania: 1/ITCH/2017
FORMULARZ OFERTY
DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
ZAMÓWIENIA1:
WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCYCH
SIĘ
O
UDZIELENIE
NAZWA
ADRES
NUMER TELEFONU/FAXU
E- MAIL
NIP
REGON
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Zakup i dostawę dwóch fabrycznie nowych chromatografów jonowych dla Fundacji im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu”
my/ja niżej podpisani/a, działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oferujemy wykonanie
zamówienia na zakup i dostawę dwóch fabrycznie nowych chromatografów jonowych dla
Fundacji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za cenę łączną:
Lp.
1.
Przedmiot zamówienia
Cena netto
dostawa dwóch fabrycznie nowych
chromatografów jonowych wraz z
dodatkowym
urządzeniami,
o
którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy
2.
Cena za przeprowadzenie szkolenia
Łącznie:
Cena brutto
Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
niniejszego zamówienia oświadczam/y, że:
1.
2.
3.
1
Zapoznałem/liśmy
się
z
treścią
SIWZ
dla
niniejszego
zamówienia.
Akceptuję/akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: SIWZ dla
niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ.
Zadanie objęte zamówieniem wykonamy w miejscu i terminie określonym w SIWZ.
Zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać
wszystkich wykonawców;
tym w szczególności koszty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do siedziby
Zamawiającego, koszty transportu, montażu, instalacji, koszt wydania wszelkich
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, a także koszty przeprowadzenia
szkolenia z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń dla wskazanych pracowników
Zamawiającego oraz usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
4. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór umowy),
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
7. Udzielamy gwarancji na zaoferowane przez nas urządzenia na okres _____ miesięcy
od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. (okres
gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) z
zastrzeżeniem okresu gwarancji dla supresora chemicznego, dla którego udzielamy
gwarancji na okres 10 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
8. Oferujemy możliwość połączenia instrumentów w systemie sekwencyjnym: TAK/NIE 2
9. Oferujemy możliwość pracy zdalnej – z innego komputera niż jest dedykowany:
TAK/NIE3
10. Strony od __ do __ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Oświadczamy, iż wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej będziemy/nie będziemy4 polegać na zasobach
następujących podmiotów: ……………………..
12. nie zamierzam(y) powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące
części
niniejszego
zamówienia
zamierzam(y)
powierzyć
podwykonawcom5:
l.p.
Pełna nazwa/firma podwykonawcy
Miejscowość, data ...............
Wskazanie części
zamówienia
………..………………………………………….
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy
2
Niepotrzebne skreślić;
Niepotrzebne skreślić;
4
Niepotrzebne skreślić;
5
Niepotrzebne skreślić.
3
Załącznikami do niniejszej oferty są:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards