Nr sprawy: 94/2006

advertisement
Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę
pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju
Dla Części 1 konkursu – Badania analityczne
Dane podmiotu składającego ofertę
Nazwa: .......................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Nr telefonu: ....................................................... Nr faks: ....................................................................
NIP: ................................................................. REGON: .......................................................................
Dane udzielającego zamówienie:
Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju, ul. C.K. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
W związku z konkursem na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę
pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju składam/y następującą ofertę dla
Części 1 konkursu:
Część 1 - Badania analityczne:
Lp.
Nazwa
1
AFP
2
P-ciał p/HBs
3
P-ciała p/HCV
4
Fosfotaza alkaliczna ALP
5
ALT
6
Amylaza
7
Amylaza w moczu
8
Antybiogram
9
Czas koalinowo-kefalinowy
10 ASO
11 AST
12 Bilirubina całkowita
13 CD3 limfocyty T
14 CD4 limfocyty T pomocnicze
15 Subpopulacja limfocytów CD3/CD8
16 CD8 limfocyty T
Cena za 1
świadczenie
17 CEA
18 Cholesterol całkowity
19 CRP
20 D-dimer
21 Żelazo
22 Trijodotyronina wolna FT3
23 Tyroksyna wolna FT4
24 GGT
25 Glukoza
26 Grupa krwi ABO, RH
27 Antygen HBe
28 Antygen HBs
29 Narkotyki w moczu – 1 test
30 HBV DNA jakościowo
31 HCV RNA jakościowo
32 Cholesterol HDL
33 HIV-antygen/przeciwciała
34 HIV RNA (wiremia)
35 Potas
36 Krew utajona w kale
37 Kał na nosicielstwo (1 próbka )
38 Kał na nosicielstwo ( 2 próbka)
39 Kał na nosicielstwo ( 3 próbka )
40 Pasożyty/jaja pasożytów w kale
41 Kreatynina
42 Cholesterol LDH
43 Lit
44 Badanie ogólne moczu
45 Morfologia 3 diff
46 Morfologia analizator 5 diff
57 Sód
48 OB
49 OSAD
50 Posiew w kierunku gruźlicy
51 Posiew plwociny
52 Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella
53 Proteinogram
54 PSA całkowity
55 Czas protrąbinowy
56 Czynnik reumatoidalny
57 Rozmaz mikroskopowy
58 Sporal – kontrola poprawności procesu
sterylizacji
59 P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG
60 P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM
61 Białko całkowite
62 Trójglicerydy
63 Troponina T
64 TSH
65 Kwas moczowy
66 Mocznik
67 VDRL
RAZEM
UWAGA: Za poprawną zostanie uznana wyłącznie oferta w zakresie wszystkich świadczeń
wchodzących w skład danej części zamówienia. Oferta nie zawierająca ceny dla któregokolwiek
świadczenia zostanie uznana za niekompletną i zostanie odrzucona na podstawie Art. 149 ust. 1 pkt 3
ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z uwzględnieniem
zapisów pkt 2 ww. przepisu.
Oświadczam/ y, że:
 Zapoznaliśmy się ze Szczegółowymi warunkami konkursu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń
oraz posiadamy informacje konieczne do przygotowania oferty.
 Wzór umowy w zakresie świadczeń będących przedmiotem niniejszej oferty, stanowiący
załącznik do Szczegółowych warunków konkursu został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez udzielającego
zamówienie.
 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas do 30 dni.
 Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego oryginału prawidłowo
wystawionej faktury.
 Reprezentowany przez nas podmiot spełnia wymogi określone w ustawie o działalności
leczniczej i został wpisany do odpowiednich rejestrów (Nr księgi rejestrowej_______________)
 Posiadamy siedzibę w odległości nie większej niż 15 km od siedziby zamawiającego.
 W cenie świadczenia zostały uwzględnione koszty dostarczenia przez składającego ofertę
materiałów do pobierania badań oraz koszty odbioru przez składającego ofertę materiałów do
badań z siedziby udzielającego zamówienie.
2. Do kontaktu w związku z postępowaniem wyznaczamy:
….........................................................................
…........................................................................
3. Do niniejszej oferty załączam/y następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część:1
1. ......................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................
5........................................................................................................................................................
………………………
…………….…………………………….
Data
Imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
……………………………………………..
Pieczątka
1
Download