Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna (posiewy krwi)

advertisement
Nowoczesna diagnostyka
mikrobiologiczna
1
Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne
– połączenie metod manualnych i automatyzacji
2
Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne
  To nie tylko sprzęt diagnostyczny, lecz:
 System informatyczny – informacje nt. historii choroby, leczenia oraz
diagnostyki pacjenta w momencie przyjęcia, oraz w jego przeszłości
 System statystyczny analizujący dane epidemiologiczne
oraz ekonomiczne
Jakość = standaryzacja
= automatyzacja procesów = efekt kliniczny
3
Co daje wykonywanie badań mikrobiologicznych
Możliwość zmiany
  terapii empirycznej na właściwą (celowaną)
w przypadku wyhodowania drobnoustroju opornego na
podawany lek
  antybiotyku o szerokim spektrum na lek o wąskim
spektrum (zapobieganie narastaniu oporności)
  antybiotyku bardziej toksycznego na lek
o mniejszych działaniach ubocznych
  drogiego antybiotyku na tańszy
4
Automatyczny system do posiewów krwi
+ automatyczny analizator
do identyfikacji i lekowrażliwości
BacT/ALERT –
hodowla krwi
Posiew ujemny
5-7 dni
Posiew dodatni 21 – 30 godz.
Wrażliwość 5-10 godz
Identyfikacja 2-10 godz.
Wynik dla lekarza 26 – > 40 godz.
5
Diagnostyka mikrobiologiczna
zakażeń krwi
6
Rodzaje podłoży do hodowli krwi
Dorośli - do 10 ml
Dzieci – do 4 ml
Tlenowe
Beztlenowe
7
Tlenowe –
Pediatryczne
pacjenci w trakcie
antybiotykoterapii
Beztlenowe –
pacjenci w trakcie
antybiotykoterapii
Posiew krwi
„Złoty standard”
w wykrywaniu bakteriemii
8
Czynniki wpływające
na wynik posiewu krwi
 Sposób pobrania
 Czas pobrania
 Liczba próbek
 Objętość pobranej krwi
 Ilość i skład podłoża hodowlanego
 Czas i sposób hodowli
 Interpretacja wyników
9
Sposób pobrania krwi
 Pobierać krew powinna osoba przeszkolona
 Należy przestrzegać zasad aseptyki (ograniczanie fałszywie
dodatnich wyników)
 Właściwe odkażenie skóry
 Właściwe odkażenie korka butelki z podłożem
10
Sposób pobrania krwi
 Krew pobierać bezpośrednio z żyły, a nie
poprzez cewnik naczyniowy
 Podłoże bez oznak uszkodzenia, kontaminacji
 Nie używać schłodzonych podłoży
11
Czas pobrania
Szczyt gorączki
Można przewidzieć
Nie można przewidzieć
Pobranie
Ok. 30 minut przed
szczytem lub w fazie
narastania gorączki
12
Przed podaniem
następnej dawki
antybiotyku
Czas pobrania
 Ogólne zasady
 W krótkim czasie pobrać 2 – 3 zestawy
(2 butelki / zestaw)
 Kolejne posiewy w określonych odstępach czasowych
 Monitorowanie bakteriemii ciągłej
 Brak dodatnich wyników posiewów po 1 dobie inkubacji
13
Liczba próbek
Weinstein i in.
14
Objętość pobieranej krwi
 Dorośli
 Jednorazowe pobranie 20-30 ml krwi
 Noworodki i młodsze dzieci
 Jednorazowe pobranie nie więcej niż 1-4% całkowitej
objętości krwi
15
Ilość i skład podłoża hodowlanego
 Skład podłoża
 Dostosowany do wzrostu szerokiej gamy drobnoustrojów
w tym o wysokich wymaganiach odżywczych
 Nie ma jednego podłoża / systemu wykrywającego 100%
możliwych patogenów
16
Podłoża dla beztlenowców ???
19677 hodowli krwi
5040 pacjentów
2108 dodatnich wyników posiewów krwi
994 pacjentów
30,6%
50,3%
19,1%
Butelka AER (+)
Butelka AER (+)
Butelka AER (-)
Butelka ANA (-)
Butelka ANA (+)
Butelka ANA (+)
P.Grohs i in.
17
Sposób hodowli
 Metody konwencjonalne (manualne)
 Metody automatyczne
 Wytrząsanie – przyspiesza i poprawia odzyski w
hodowlach tlenowych, szczególnie w 1. dobie
18
Błędy przedlaboratoryjne
  Posiew krwi pobrany o przypadkowym czasie, bez związku
z obrazem choroby
  Jeden posiew krwi
  Nie przestrzeganie protokołu pobierania krwi zleconego
przez lekarza (zamiast pobrania np. o 16, 17 i 18,
pobranie rano, w południe i wieczorem)
  Zbyt mała objętość pobranej krwi posianej do podłoża
19
Błędy przedlaboratoryjne
 Posiew do schłodzonego podłoża (przechowywanego w
lodówce)
 Nie dostarczanie butelek do laboratorium bezpośrednio po
posianiu
 Transport w nieodpowiednich warunkach
20
Problemy diagnostyczne
i terapeutyczne bakteriemii
 Kontaminacja, czy zakażenie
 Brak wyhodowania czynnika etiologicznego (30 - 40%)
 Zakażenia mieszane
 „Wymiana” czynników etiologicznych
 Szczepy wielooporne
 Szczepy tolerancyjne
 Interakcje leków przeciwbakteryjnych
z innymi lekami
21
Automatyczny system do posiewów krwi
+ automatyczny analizator
do identyfikacji i lekowrażliwości
BacT/ALERT –
hodowla krwi
Posiew ujemny
5-7 dni
Posiew dodatni 21 – 30 godz.
Wrażliwość 5-10 godz
Identyfikacja 2-10 godz.
Wynik dla lekarza 26 – > 40 godz.
22
VITEK 2 Compact –
identyfikacja i oznaczanie lekowrażliwości
Prawidłowy wynik
identyfikacji
i lekowrażliwości
kluczowa informacja
wybór trafnej terapii
23
VITEK 2 Compact –
identyfikacja i oznaczanie lekowrażliwości
 Wyniki identyfikacji i lekowrażliwości
 tego samego dnia
 w ciągu 5-8 godzin
 Szeroki zakres bazy danych
24
Identyfikacja
zakres i czas uzyskania wyniku
25
 Pałeczki Gram ujemne
2 – 10 godzin
 Ziarniaki Gram dodatnie
2 – 8 godzin
 Drożdżaki
18 godzin
 Neisseria, Haemophilus
6 godzin
 Bakterie beztlenowe / Corynebacterium
6 godzin
Testy Identyfikacja drobnoustrojów
Czas oczekiwania w godz. - 80% izolatów
E. coli
K. pneumoniae
P. aeruginosa
P. mirabilis
E. faecalis
S. aureus
S. pneumoniae
S. epidermidis
95% rutynowo identyfikowanych bakterii
w ciągu 6 godzin
26
5
5
6
4
4
5
5
6
Antybiogram
zakres i czas uzyskania wyniku
27
 Pałeczki Gram ujemne
3 – 8 godzin
 Ziarniaki Gram dodatnie
3 – 8 godzin
 Drożdżaki
18 godzin
Interpretacja wyników
Rozpoznanie mechanizmów oporności
Zaawansowany System Ekspertowy (AES)
Ułatwienie wyboru odpowiedniego antybiotyku
Pomoc w osiągnięciu sukcesu terapeutycznego
28
Interpretacja wyników
  Wynik w postaci MIC i kategorii R, I, S
  Szeroki zakres wykrywanych mechanizmów oporności: MRSA, MRSE,
VISA, GISA, VRE, VRSA, HLAR, ESBL, MLSB, KPC
  Interpretacja na podstawie dystrybucji wartości MIC w oparciu o
typowość dla podanych kombinacji: gatunek-lek-MIC
  2000 fenotypów oporności
  20 000 opisów dystrybucji wartości MIC
  100 000 indywidualnych opracowań z literatury
  Zalecenie poprawek terapeutycznych dla rozpoznanego fenotypu
oporności
29
Wynik badania mikrobiologicznego
  Wiarygodny
  Uzyskany w jak najszybszym czasie
  Wykrywanie szczepów wieloopornych, groźnych dla życia pacjentów
  Wczesne wykrywanie zakażeń szpitalnych
  Skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu
  Użyteczny klinicznie
  Możliwość szybkiego wdrożenia terapii celowanej
  Wysoki poziom bezpieczeństwa w zalecanej terapii
30
Niepowodzenia w antybiotykoterapii
- przykłady
  Nabywanie oporności w trakcie leczenia
  Tworzenie biofilmu
  Przeżywalności wewnątrzleukocytarna
  Farmakokinetyczne - biodostępność leków w miejscu zakażenia
  Wymiana czynnika etiologicznego w toku leczenia
antybiotykowego
  Działania niepożądane
31
32
Download