Załącznik nr 1A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr 1 A do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRINCE2
Foundation, przeprowadzenie egzaminów w ramach wskazanego szkolenia oraz wydanie certyfikatów dla
minimum 10, maksimum 15 osób, studentów PWSTE w Jarosławiu, uczestników projektu „goCreative –
interdyscyplinarni specjaliści branż kreatywnych” nr WND-POWR.03.01.00-00-K274/16-02 współfinansowanego
ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.
Lp.
Temat
1
Szkolenie PRINCE2
Foudation
Egzamin PRINCE2®
Foundation
2
Czas trwania szkolenia/liczba
osób objętych egzaminem
24 godz.
Liczba uczestników
Miejsce
15
Jarosław
min. 10/maks. 15
min. 10/maks. 15
Jarosław
WYKONAWCA W RAMACH USŁUGI I W CENIE OFERTY ZAPEWNIA:
I. Kadrę trenerów o odpowiednich kwalifikacjach merytorycznych i pedagogicznych do prowadzenia
szkoleń; minimum 2 akredytowanych trenerów PRINCE2 z dwuletnim doświadczeniem w zakresie
szkoleń i egzaminów akredytowanych PRINCE2.
II. Zakres tematyczny szkoleń będzie zgodny z metodyką PRINCE2 FOUDATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Przegląd metodyki PRINCE2.
Gra szkoleniowa PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje.
Temat Organizacja.
Proces Przygotowanie Projektu.
Temat Uzasadnienie Biznesowe.
Proces Inicjowanie Projektu.
Temat Plany.
Temat Jakość.
Temat Ryzyko.
Proces Zarządzanie Końcem Etapu
Temat Postępy.
Proces Sterowanie Etapem.
Temat Zmiana.
Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
Proces Zamykanie Projektu.
Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem.
Omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2 Foundation.
III. Komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej i papierowej;
IV. podręczniki „PRINCE2 – Skuteczne zarządzanie projektami – dla wszystkich uczestników szkolenia
Postępowanie w ramach projektu pn. „goCreative – interdyscyplinarni specjaliści branż kreatywnych” nr WNDPOWR.03.01.00-00-K274/16-02 współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
V.
egzamin PRINCE2 FOUNDATION dla wszystkich uczestników szkolenia
POZOSTAŁE SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Szkolenia będą realizowane w siedzibie Zamawiającego w Jarosławiu 37-500, ul. Czarnieckiego 16, w
udostępnionych bezpłatnie na ten cel salach szkoleniowych.
Szkolenie realizowane będzie w okresie od 19 czerwca 2017r. do 7 lipca 2017r. Dokładny terminy szkolenia
uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i przekazany w trakcie trwania umowy na podstawie
szczegółowego zlecenia.
Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminów PRINCE2 FOUNDATION
dla wszystkich uczestników szkolenia oraz do wydania Certyfikatu przez uprawnioną instytucję certyfikującą
studentów, którzy przekroczą próg zdawalności.
Wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów ponosi Wykonawca. Zamawiający
udostępnia nieodpłatnie salę szkoleniową
Wykonawca ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności umożliwiających uczestnikom przystąpienie do
egzaminu.
………………………………………………………………
[data i podpis Oferenta]
Postępowanie w ramach projektu pn. „goCreative – interdyscyplinarni specjaliści branż kreatywnych” nr WNDPOWR.03.01.00-00-K274/16-02 współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Download