prince2

advertisement
PRINCE2
Skuteczne zarządzanie projektem
Renata Radzik
Jarosław Binkiewicz
Krystian Kasprzak
Plan prezentacji





Historia
Role
Procesy
Komponenty
Techniki
2
Metodyka PRINCE2

PRINCE2


Określa:




Project IN Controlled Environments v.2
Co należy zrobić
Dlaczego właśnie to
I w jakiej kolejności
Nie określa

Szczegółowo jak to zrobić
3
Geneza metodyki PRINCE2
1975
1979
PROMPT
PROMPT II
1989
1996
2005
PRINCE
PRINCE2
PRINCE2
2005 EDITION
PROJEKTY INFORMATYCZNE
PROJEKTY DOWOLNE
4
Najważniejsze elementy metodyki
PRINCE2



PROCESY
KOMPONENTY
TECHNIKI
5
Struktura organizacyjna
Kierownik firmy lub programu
Zespół zarządzania projektem
KOMITET STERUJĄCY
Główny Użytkownik
Przewodniczący
Główny Dostawca
Nadzór projektu (Odpowiedzialność Komitetu sterującego)
Kierownik projektu
Kierownik(-cy)
Zespołu(ów)
Wsparcie projektu
6
Komitet sterujący

Role:








Przewodniczący
Główny użytkownik
Główny dostawca
Mianowany przez Kierownictwo firmy lub programu
Zarządzanie ogólne i strategiczne projektem
Decydenci
Przydzielają zasoby
Ustala, zatwierdza obowiązki Kierownika Projektu
7
Przewodniczący



Główny decydent
Ponosi odpowiedzialność przed
kierownictwem biznesu
Jest odpowiedzialny za:




Opracowanie i aktualizowanie Uzasadnienia
biznesowego
Monitorowanie i kontrolowanie postępów
Przekazywanie problemów
Formalne zamknięcie
8
Główny użytkownik





Reprezentuje interesy użytkowników
Odpowiedzialny jest za produkty dostarczane
przez użytkownika(ów)
Zapewnia spełnienie wymagań Użytkownika
Zapewnia by, produkty projektu przyniosły
Użytkownikowi oczekiwane korzyści
Nadzoruje projekt z ramienia Użytkownika
9
Główny dostawca




Reprezentuje interesy osób: projektujących,
wytwarzających, wspomagających, zapatrujących,
wdrażających
Dostarcza rezultaty wymagane przez Głównego
Użytkownika
Odpowiedzialny jest za jakość wszystkich
produktów dostarczanych przez dostawcę(ów)
Dysponuje zasobami specjalistycznymi/Dostawcy
10
Kierownik projektu

Odpowiedzialny jest za :



bieżące zarządzanie projektem
zapewnienie, że projekt wytwarza wymagane
produkty, w wymaganym standardzie jakości i w
ramach sprecyzowanych ograniczeń czasowych i
kosztów
za przebieg wszystkich procesów PRINCE2, z
wyjątkiem ZS i PP1
11
Wieloaspektowość roli Kierownika
Projektu
Zarządzanie
operacyjne
Strategia
Finansowanie
Komunikacja
Klient
Praca
zespołowa
Kierownik
Projektu
Jakość
Status
produktów
Planowanie
Zmiany
Monitorowanie
Potrzeby
użytkownika
12
Kierownik zespołu

Odpowiedzialny za :





kierowanie, planowanie, monitorowanie pracy
zespołów
postępy prac zespołów i wykorzystanie zasobów
zespołu
składanie Raportów z Punktów Kontrolnych
prowadzenie dokumentacji
Identyfikowanie zagrożeń związanych z
realizacją Grupy Zadań
13
Procesy
Procesy w PRINCE2








Przygotowywanie Założeń Projektu (PZP)
Strategiczne Zarządzanie Projektem (SZP)
Planowanie (PL)
Inicjowanie Projektu (IP)
Sterowanie Etapem (SE)
Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (ZWP)
Zarządzanie Zakresem Etapu (ZZE)
Zamykanie Projektu (ZP)
15
Procesy PRINCE2
Kierownictwo korporacji
Zlecenie
przygotowania
założeń
projektu
Przygotowanie
założeń projektu
(PZP)
Strategiczne zarządzanie projektem (SZP)
Inicjowanie
projektu (IP)
Sterowanie
etapem (SE)
Zarządzanie
zakresem
etapu (ZZE)
Zamknięcie
projektu (ZP)
Zarządzanie
wytwarzaniem
produktów
(ZWP)
Planowanie (PL)
16
Kierownictwo
firmy/programu
PZP - Przygotowywanie założeń projektu
Mianowanie
przewodniczącego
KS i kierownika
projektu
Przygotowywanie
podstawowych
założeń projektu
Projektowanie
zespołu
zarządzania
projektem
Mianowanie
członków zespołu
zarządzania
projektem
SZP
Zezwolenie na
zainicjowanie
projektu
Określenie formuły
realizacyjnej
.
Planowanie etapu
inicjowania
projektu
PL
Planowanie
17
Zarząd
SZP - Strategiczne zarządzanie projektem
Podejmowanie decyzji doraźnych
Zezwolenie na
zainicjowanie
projektu
Przygotowanie
założeń projektu
(PZP)
Zezwolenie na
realizację
projektu
Inicjowanie
projektu (IP)
Sterowanie
etapem (SE)
Zezwolenie na
realizację
projektu
etapu/napraw
Zarządzanie
zakresem
etapu (ZZE)
Potwierdzenie
zamknięcia
projektu
Zamknięcie
projektu (ZP)
18
(PZP)
Planowanie
etapu
inicjowania
projektu
PL - Planowanie
Projektowanie
planu
Określanie i
analizowanie
produktów
Określanie
działań i
zależności
(IP)
Planowanie
projektu
(ZZE)
Planowanie
etapu
Szacowanie
Kompletowanie
planu
(ZWP)
Przyjmowanie
grupy zadań
do wykonania
Analizowanie
ryzyk
(ZZE)
Uaktualnienie
planu projektu
Harmonogram
owanie
(ZZE)
Opracowanie
planu
naprawczego
19
SZP
Zezwolenie na
zainicjowanie projektu
(PL)
Planowanie
IP - Inicjowanie projektu
Planowanie
jakości
Ustanowienie
elementów
sterowania
Planowanie
projektu
Ustanowienie
systemu
dokumentacja
Doprecyzowanie
uzasadnienia
biznesowego i
ryzyk
SZP
Zezwolenie na
realizację
projektu
Zestawienie
dokumentu
inicjującego
projekt (DIP)
20
SZP
ZWP
Strategiczne
zarządzanie
projektem
Zarządzanie
wytwarzaniem
produktów
SE – Sterowanie etapem
Podejmowanie
działań
korygujących
Przenoszenie
zagadnień na
wyższy szczebel
SZP
Strategiczne
zarządzanie
projektem
Zgoda na
wykonanie
grupy zadań
Raportowanie
o ważnych
zdarzeniach
Odbieranie
wykonanej
grupy zadań
Ocena
postępów
Dokonywanie
przeglądu
stanu etapu
ZZE Zarządzanie
zakresem etapu
Analizowanie
zagadnień
projektowych
ZP
Zamknięcie
projektu
Rejestrowanie
zagadnień
projektowych
21
ZWP – Zarządzanie wytwarzaniem produktów
(PL)
Planowanie
projektu
Przyjmowanie
grupy zadań
do wykonania
Wykonanie
grupy zadań
Oddawanie
wykonanej
grupy zadań
SE
SE
SE
Zgoda na
wykonanie
zadań
Ocena postępów
Odbieranie
wykonanej
grupy zadań
22
ZZE – Zarządzanie zakresem etapu
SE
Dokonanie
przeglądu stanu
projektu
SE
Przenoszenie
zagadnień na
wyższy szczebel
Planowanie
etapu
Uaktualnienie
planu projektu
Opracowanie
planu
naprawczego
Uaktualnianie
rejestru
ryzyka
Uaktualnienie
uzasadnienia
biznesowego
Raportowanie
końca etapu
PL
SZP
Planowanie
Zezwolenie na
realizację planu
etapu/naprawcze
go
23
ZP – Zamykanie projektu
SZP
Zezwolenie na
realizację planu
etapu lub
naprawczego
Przygotowanie
projektu do
zamknięcia
Archiwum
SZP
Podejmowanie
decyzji
doraźnych
SE
Dokonywanie
przeglądu stanu
etapu
Określenie
działań
następczych
SZP
Zatwierdzenie
zamknięcia
projektu
Przegląd
oceniający
projekt
24
Komponenty
25
Komponenty






Uzasadnienie biznesowe
Organizacja
Elementy sterowania
Zarządzanie ryzykiem
Jakość w środowisku projektu
Sterowanie zmianami
26
Uzasadnienie biznesowe




Jest używany do sprecyzowania informacji
uzasadniających rozpoczęcie, kontynuacje,
przerwanie projektu
Odpowiada na pytanie – Dlaczego ten projekt
powinien być zrealizowany?
Jest określane na początku projektu i jest
aktualizowane poprzez całe życie projektu
Wchodzi w skład DIP
27
Elementy sterowania

Sterowanie to podejmowanie decyzji


Istotą zarządzania projektem jest stworzenie takiego
środowiska podejmowania decyzji by były one
podejmowane na czas, przez właściwe osoby i na bazie
wiarygodnych informacji
Cel sterowania


Opracowanie produktów projektu spełniających kryteria
jakości
Wykonanie projektu w czasie i budżecie oraz w zgodności
z Uzasadnieniem biznesowym
28
Kluczowe elementy sterowania

Komitet sterujący






Inicjowanie i zamykanie całego projektu oraz etapów
Raport o ważnych zdarzeniach i o odchyleniach
Ocena nadzwyczajna
Tolerancja etapów
Plan projektu/Uzasadnienie biznesowe jako punkt skupienia uwagi
Kierownik projektu




Zgoda na wykonywanie grupy zadań i przyjmowanie wyników
Tolerancja dla grup zadań
Raporty z punktów kontrolnych i rejestr jakości
Plan etapu jako punkt skupienia uwagi
29
Zarządzanie ryzykiem



PRINCE2 określa kluczowe momenty
przeglądu ryzyka
Sposób podejścia do analizy i zarządzania
Śledzi zagrożenia w trakcie wszystkich
procesów
30
Jakość w środowisku projektu




Nastawione na jakość podejście do procesów
zarządczych i technicznych
Oczekiwania klienta
Wyznaczanie standardów
Metody kontroli
31
Sterowanie zmianami



Możliwość wprowadzania zmian
Zmiany są traktowane jako zagadnienia
projektowe
Wpływ zmiany
32
Komponenty cd.

Plany


Produkty, działania, zasoby
Zarządzanie konfiguracją


Śledzenie przebiegu produktów
Dokumentacja
33
Techniki

Planowanie oparte na produktach

Przeglądy jakości

Podejście do sterowania zmianami
34
Plany w PRINCE2©




Typ planowania dowolny
Technika „planowanie oparte na produktach”
Produkty software’owe wspierające
planowanie
Metodyka nie narzuca formy i struktury
planów
35
Planowanie






Zaplanuj Plan
(Zidentyfikuj), Określ i przeanalizuj produkty
Określ działania i zależności między nimi
Oszacowania i harmonogramowanie
Analiza ryzyka
Kompletowanie planu
36
Plany
3 poziomowe planowanie




Plany projektu
Plany etapu (opcjonalnie)
Plany pracy zespołu (opcjonalnie)
Plan naprawczy (specjalny)
37
Techniki planowania
38
Techniki planowania
Sieć PERT lub CPM
39
Techniki planowania
Wykres Gantt’a
40
Techniki planowania
Wykres Gantt’a
41
Raportowanie o zasobach projektu



Metodyka zakłada używanie oprogramowania
do wspierania raportowania
Raportowanie nie jest obowiązkowe
Raporty – ważny element wspierania
podejmowanych decyzji
42
Technika – Sterowanie zmianami
Dlaczego zmiany powstają??



PRINCE 2 © definiuje 3 rodzaje zmian
Zagadnienia projektowe
Odstępstwa
Wnioski o wprowadzenie zmian
43
Przeglądy jakości



Prince 2 jest zgodny z ISO 9001
Przed przystąpieniem do pracy standardy
jakości muszą być określone
Należy dążyć do zapewnienia jakości
produktów we wszystkich fazach
wytwarzania
44
Przeglądy jakości



Potwierdzanie że wszystkie produkty
spełniają określone kryteria jakości
Określenie działań następczych w wypadku
wykrycia błędów
Lesson Learned
45
Prince2 a Polska








PKO BP - Departament Informatyki
Bank Pocztowy S.A - bankowość
ATM S.A. - IT
Medicover - medycyna
TP S.A. - telekomunikacja
CIECH S.A. – sektor chemiczny
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A
Oraz wiele innych…
46
Podsumowanie




Metodyka zarządcza
Kto i co
Zestaw elementów do wykorzystania
Efekt
47
Koniec
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards