System Zarządzania Przedsiębiorstwem

advertisement
System Zarządzania Przedsiębiorstwem(SZp)
ZARZADZANIE STUDIA I stopnia
Struktura organizacyjna – analiza i ocena.
I. Przeprowadzić identyfikację obiektu (max 3 strony A-4; 10 pkt):
1. Forma organizacyjno-prawna, akt utworzenia przedsiębiorstwa, podstawa prawna działania.
2. Cele i przedmiot działania – stan formalny (KRS) i rzeczywisty
3. Struktura organizacyjna: ujęcie statyczne – schemat organizacyjny, organy przedsiębiorstwa,
charakterystyka podstawowych celów i zadań komórek organizacyjnych.
Zajęcia nr 3: Prezentacja obiektu – wystąpienia zespołów (5 min, 5 pkt)
II. Diagnoza struktury organizacyjnej (max. 4 strony; 15 pkt.).
1. Dokonać oceny struktury organizacyjnej (8 pkt.):
 Wymiary i parametry formalne struktury - scharakteryzować badaną strukturę
 Typ struktury – ustalić cechy i dokonać kwalifikacji.
2. Opracować na podstawie Regulaminu organizacyjnego i/ lub kart stanowisk plan
(klasyfikator) zadań (7 pkt):
 Przyjąć jako poziom pierwszy – funkcje rzeczowe dla jednej z nich dokonać
rozwinięcia do poziomu drugiego
 Dla jednego z zadań z poziomu drugiego dokonać rozwinięcia do poziomu trzeciego
Patrz objaśnienie niżej – UWAGA!
Zajęcia nr 4,5: Prezentacja: ocena struktury organizacyjnej i klasyfikator zadań
– wystąpienia zespołów (10 min, 10 pkt)
III. Tablica ról organizacyjnych ( tablica kompetencyjna) (20 pkt):
1. Odwzorować podział zadań i ról organizacyjnych w formie tablicy krzyżowej ( 12pkt):
 zdefiniować role organizacyj ( funkcje kompetencyjne),
 zbudować tablicę ról organizacyjnych dla tego zadania z poziomu drugiego planu
(klasyfikatora), które zostało rozwinięte w pkt II.2 do poziomu trzeciego.
2. Dla jednego wybranego wiersza tablicy przedstawić: ( 8 pkt.):
 na czym polega dane zadanie i w jaki sposób jest realizowane.
 wnioski z analizy stanu istniejącego i jego ocenę - wskazać wady i zalety.
Zajęcia nr 6, 7: Prezentacja: tablica ról organizacyjnych wraz z uzasadnieniem na
przykładzie jednego wiersza – wystąpienia zespołów (10 min, 10 pkt)
IV. Propozycja usprawnienia zarządzania ( max. 3 str. 15 pkt)
1. Ustalić na podstawie studiów literaturowych przykładową klasyfikację metod
organizatorskich lub technik zarządzania. (5 pkt)
2. Dla kilku ( min. 4) wybranych metod organizatorskich lub technik zarządzania
przeprowadzić analizę porównawczą - rezultaty przedstawić w formie tabelarycznej. (5 pkt)
3. Wskazać dwie techniki zarządzania, które powinny być stosowane w badanej
organizacji – wybór uzasadnić.(5 pkt)
Przykładowa literatura:
 Jan Skalik Metody i techniki organizatorskie Wyd. AE we Wrocławiu 2001.
 Jan Skalik Projektowanie organizacji instytucji Wyd. AE we Wrocławiu 1998
seria: Skrypty AE.
 Steinmann H.,Schreyogg G. Zarządzanie. (....), Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wroclawskiej wyd ...... r.
System Zarządzania Przedsiębiorstwem(SZp)
ZARZADZANIE STUDIA I stopnia
Praca w 14 zespołach 2 - osobowych
Podstawa zaliczenia:
 Zadania diagnostyczne - raport pisemny : zadanie I (0-10 pkt), zadanie II (0-15pkt), zadanie
III (0-20 pkt), zadanie IV ( 0-15 pkt); Razem: 60 pkt
 Prezentacje wniosków z diagnozy: zadanie I ( 0-5) pkt, zadanie II ( 0-10), zadanie III ( 0-10 pkt);
Razem: 25 pkt
 Aktywność: obecność, udział w dyskusji na zajęciach (0-15 pkt)
Ocena:
ndst.
< 50 pkt
db.
68 - 77 pkt
celujący > 95 pkt.
dst.
db.+
51 - 59 pkt.
78 - 85 pkt.
dst +
bdb
60 - 67 pkt.
86 - 95 pkt.
Literatura uzupełniajaca:
 Strzelecki T.J., „Projektowanie systemów zarządzania”, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej Warszawa 2000,
UWAGA do pkt II.2 :
Poziom pierwszy klasyfikatora zadań – to funkcje rzeczowe przedsiębiorstwa:
I. Badania i rozwój,
VI. Personel
II. Finanse
III. Logistyka IV. Marketing V.Organizacja zarządzania.
VII. Produkcja VIII. Rachunkowość. IX. Sprzedaż X. Technika
Rozwinięcie do poziomu drugiego: wybrać jedną z powyższych funkcji i ustalić dla
niej min. 7 max. 9 zadań składowych:
Np. Rozwinięcie dla funkcji VI:
VI.1 ...; VI.2....; VI.3....; VI.4.....; VI.5.....; VI.6....; VI.7.....; VI.8.....; VI.9.......
Rozwinięcie do poziomu trzeciego: wybrać jedno z powyższych zadań i ustalić dla
niego min. 7 max. 9 elementów ( czynności) składowych:
Np. Rozwinięcie dla funkcji VI.5:
VI.5.1 ...; VI.5.2....; VI.5.3....; VI.5.4.....; VI.5.5.....; VI.5.6..; VI.5.7...; VI.5.8...; VI.5.9...
Kontakt z prowadzącym:
[email protected]
Komunikaty i materiały: www.ioz.pwr.wroc.pl link pracownicy: Marian Brol
POWODZENIA !!!!!
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards