„Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2”

advertisement
„Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę
PRINCE2” - podstawy
Tomasz Nędzi
Projekty
Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu, usługi
lub rezultatu. Zgodnie z definicją projektem jest wdrożenie nowego systemu informatycznego,
wprowadzenie nowej procedury organizacyjnej lub nowego programu przeciwdziałania bezrobociu.
Zarządzanie projektami
Do realizacji projektów stosuje się zarządzanie projektami. Dzięki wieloletnim doświadczeniom w
zarządzaniu projektami stworzono zbiory zasad dotyczące sposobu wykonywania jakiejś pracy lub trybu
postępowania prowadzącego do określonego celu nazywane metodykami.
Standardy zarządzania projektami
Do najbardziej znanych i popularnych w Polsce metodyk należą:



amerykańska PMBOK®Guide,
angielska PRINCE2
szwajcarska ICB (IPMA Competence Baseline).
PRINCE2
Stworzona w 1989 metodyka PRINCE (Projects in Controlled Environments) stała się standardem
Rządu Wielkiej Brytanii dla zarządzania projektami IT. PRINCE2 - ostatnia wersja metodyki – dostarcza
metody dla zarządzania wszystkimi typami projektów.
PRINCE2 zapewnia projektom:



Zorganizowany i sterowany początek, - wszystko musi być właściwie zorganizowane i
zaplanowane, zanim zacznie się to realizować;
Zorganizowany i sterowany przebieg - należy zapewnić, by projekt przebiegał w zorganizowany i
sterowany sposób;
Zorganizowane i sterowane zakończenie - po osiągnięciu celu projektu, trzeba uporządkować
niedokończone sprawy.
Budowa metodyki PRINCE2
Ogromna siła tej metodyki wynika z podejścia procesowego do przygotowania, wykonania i zamknięcia
projektu.
Metodyka PRINCE2 składa się z procesów, komponentów i technik.
Procesy:
1. Uruchamianie Projektu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Inicjowanie Projektu
Strategiczne Zarządzanie Projektu
Sterowanie Etapem
Zarządzanie Zakresem Etapu
Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu
Zamykanie Projektu
Planowanie
Komponenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uzasadnienie Biznesowe
Organizacja
Zarządzanie Jakością
Zarządzanie Ryzykiem
Plany
Sterowanie
Zarządzanie Konfiguracją
Sterowanie Zmianami
Techniki:
1. Planowanie Oparte na Produktach
2. Kontrola Jakości
3. Zarządzanie Zmianami
Ważną cechą PRINCE2 jest koncentracja na Uzasadnieniu Biznesowym projektu (ang. Business Case),
którego istnienie jest jedynym powodem realizacji i kontynuowaniu projektu.
Cechą pochodzącego z kraju o monarchistycznej tradycji PRINCE2 jest jasna i rozbudowana hierarchia
szczebli decyzyjnych.
Za zarządzanie całym projektem odpowiedzialny jest Komitet Sterujący (ang. Project Board). Komitet
Sterujący składa się z klienta, kogoś, kto może reprezentować stronę użytkownika, oraz kogoś
reprezentującego dostawcę lub specjalistów. W PRINCE2 są oni nazywani odpowiednio – Klientem,
Głównym Użytkownikiem i Głównym Dostawcą.
Kierownik projektu jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie działaniami w trakcie trwania każdego
etapu projektu. Kierownik projektu regularnie raportuje Komitetowi sterującemu, informując go o
postępach prac oraz wskazując na problemy, które może przewidzieć.
Zapewnienie niezależnego spojrzenia na to, jakie są postępy projektu, należy do obowiązków Nadzoru
projektu.
Do pomocy Kierownikowi projektu służy Wsparcie Projektu.
Metodyka wyjaśnia jak:



zarządzać ryzykiem – określać, co może pójść źle, i zaplanować co zrobić, jeśli do tego dojdzie,
zarządzać jakością - sprawdzać jakość prac wykonywanych w projekcie, poprzez ich testowanie
lub poprzez dokonywanie przeglądu,
sterować zmianami w projekcie - wpływem zmian na projekt, aby zapobiec skierowaniu projektu
w niewłaściwym kierunku.
PRINCE2 stanowi kompleksowe rozwiązanie, które łatwo daje się dopasować do szczególnych potrzeb
organizacji w zakresie dowolnych projektów: telekomunikacyjnych, informatycznych, marketingowych
itd.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards