Uploaded by User1533

Notatki do pracy dyplomowej

advertisement
Metody zarządzania projektami są zróżnicowane pomiędzy sobą przede wszystkim:
-w podejściu do projektu
-w sposobach realizacji poszczególnych etapów projektu
-cechami charakterystycznymi cechującymi poszczególne metody
Prince2
Metoda ta opiera się przede wszystkim na produktach. Doskonale sprawdzi się w wielu projektach,
niezależnie od ich tematyki czy wielkości. Charakterystyczne dla tej metody jest procesowe podejście
do realizacji projektu.
Zalety:
-łatwość w komunikacji pomiędzy organizacjami przede wszystkim ze względu na dużą popularność i
dostępność tej metody
-metoda w dużym stopniu opiera się na ustalaniu, czy realizacji projektu będzie opłacalna – w tym
przypadku nie istnieje dążenie do wytworzenia produktu za wszelką cenę
-każdy ma jasno określone zadania i wie, jakie cele stoją przed nim do zrealizowania
-w tej metodzie są osoby, które są odpowiedzialne za rozpoczęcie, realizację oraz zakończenie
projektu
dołączona do projektu dokumentacja tworzona zgodnie z zasadami PRINCE2 jest nie tylko czytelna i
przejrzysta, ale również kompletna i poddana standaryzowaniu ( co wbrew pozorom ma bardzo duże
znaczenie)
-metoda w pewnym stopniu elastyczna, którą można dopasować do potrzeb organizacji w danym
momencie
-stosowanie metody nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek autorskich opłat
PMBOK
Dla wielu jest to absolutny standard we współczesnych zarządzaniu projektami. To metoda niezwykle
skuteczna, jednak wymagająca jej śledzenia, bowiem często poddawana jest mniejszym czy większym
modyfikacjom. Być może dlatego jest ona tak skuteczna i cieszy się dużym uznaniem środowiska
powiązanego z branżą zarządzania projektami. Jest to metoda, która za główny cel swojego działania
stawia sobie przedstawienie wiedzy o zarządzaniu projektem.
Zalety:
-znacznie szerszy zakres działania, niż w przypadku bardzo popularnej metody PRINCE2
-jest to metoda, która dostarcza bardzo wiele cennych informacji o różnych technikach i modelach
zarządzania projektami
-PMBOK ma do zaoferowania bardzo elastyczne podejście do kwestii związanych z cyklem życia
każdego projektu
Agile PM
Łączy w sobie te najbardziej elastyczne i lekkie w zastosowaniu metody związane z tematyką
zarządzania projektami. Dzięki swoim unikalnym cechom, metoda ta zyskuje sobie coraz większą
popularność.
Zalety:
-istnienie fazy przygotowawczej (nie spotykanej w innego rodzaju związanych z zarządzaniem
projektami), dzięki przeprowadzeniu której bardzo szybko można oszacować opłacalność realizacji
przedsięwzięcia
-kierownictwo w tej metodzie ma bardzo dużą kontrolę nad całym przebiegiem realizacji projektu
-przedsiębiorstwo korzystające z dobrodziejstw metody Agile PM nie musi oznaczać wprowadzenia
jakichkolwiek, nawet drobnych zmian w strukturze przedsiębiorstwa
-metoda Agile PM, ze względu na swoją elastyczność idealnie łączy się z innymi, mniej czy bardziej
powszechnie stosowanymi metodami związanymi z zarządzaniem projektami
-koszty zarządzania projektem w przypadku korzystania z tej właśnie metody ustalane są już na
samym wstępie do projektu.
https://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/artykuly/metody-zarzadzania-projektami
Porównanie PRINCE2 i PMBOK
Definicja
PMBOK Guide - zbiór dobrych praktyk, elementów, które są ważne w projekcie. Metoda jest
skierowana do kierownika projektu.
PRINCE2 – metodyka, czyli całkowity opis projektu od początku do końca, mieszcząca w sobie opis
produktowych prac (dokumentów) i skierowana do zespołu zarządzających (w tym m.in. do
kierownika projektu).
Architektura
W PMBOK Guide są 5 grup procesów, które obejmuje 47 procesów zarządzania projektami i 10
obszarów wiedzy. 47 procesy dzielą się na – 2 inicjacji, 24 planowania, 8 realizacji, 11 kontroli, 2
zakończenia. Każdy z tych procesów metody może zostać wykonany w projekcie jeden lub więcej
razy. Procesy inicjowania otwierają projekt, procesy zakończenia – zamykają, a główny kierunek
projektu sugeruje możliwość wzajemnego nakładania się na siebie w czasie procesów planowania
realizacji i kontroli.
W przypadku metody PRINCE2 do gry wchodzi numer 7: w odpowiednim dokumencie jest 7 zasad, 7
tematów, 7 procesów. Niniejsza metoda reguluje wykorzystanie 26 produktów zarządczych, 8 ról i
obowiązków, 2 metody. Metoda PRINCE2 reguluje zastosowanie w każdym projekcie 7
podstawowych procesów i 40 podprocesów (lub działań) wchodzących w skład podstawowych.
Podejście do definiowania sukcesu projektu
W PMBOK Guide sukcesem rozumiano dostarczanie produktu, który jest zgodny z wymaganiami.
W PRINCE2 produkt musi się przyczynić do osiągnięcia zmierzonych korzyści, inaczej jest
traktowanych jako bezużyteczny.
Postać kierownika projektu
PMBOK Guide nie koliduje z działaniami zarządczymi, które wychodzą poza kompetencje menadżera
projektu, sponsora lub kierownictwa organizacji. Metoda jest skoncentrowana na kierownika
projektu i jego działalności. Kierownik projektu według PMBOK Guide jest samodzielnym, decyzyjnym
i jest bliższym od biznesu niż do zespołu wytwórczego, chociaż może być kierownikiem zespołu
wytwórczego. Nie zajmuje się dostarczaniem produktów, przecież ma zarządzać projektem jako
całością.
PRINCE2 zajmuje się również zaangażowaniem przedstawicieli interesów kierownictwa organizacji,
użytkowników i dostawców – opisuje zarządzanie strategiczne i operacyjne (kierownik projektu). W
PRINCE 2 kierownik jest mniej samodzielnym i z reguły nie jest kierownikiem zespołu wytwórczego.
Jest on traktowany jako pracownik organizacji zamawiającej rozwiązanie.
Wdrożenie metod
PMBOK Guide zawiera dużo elementów
https://mfiles.pl/pl/index.php/Por%C3%B3wnanie_PRINCE2_i_PMBOK
Download