Uzasadnienie biznesowe

advertisement
Uzasadnienie biznesowe
„ W trakcie ustanawiania projektu, a w szczególności w
trakcie jego realizacji, jest niezwykle łatwo
skoncentrować się na tym, co jest robione i jak ma być
robione, jednocześnie ignorując zagadnienie, dlaczego
trzeba to zrobić”
Uzasadnienie Biznesowe
• jest siłą napędową projektów PRINCE2
• zawiera biznesowe powody realizacji projektu, czyli jest odpowiedzią na
pytanie „ Dlaczego realizujemy projekt?”
•opisuje korzyści, jakich spodziewamy się osiągnąć poprzez realizację
projektu
•Uzasadnienie
Biznesowe
(komponent)
jest
ściśle
powiązany
z
komponentem Zarządzanie Ryzykiem
•właścicielem Uzasadnienia Biznesowego jest Przewodniczący Komitetu
Sterującego
•ma na celu uzasadnić zaangażowanie zasobów (ludzkich, materialnych,
finansowych) w projekt
Uzasadnienie Biznesowe
•Jest najważniejszym zbiorem informacji dla projektu. Kieruje
procesami decyzyjnymi w trakcie projektu
•Powinno być przygotowywane zgodnie z wszelkimi istniejącymi w
organizacji standardami oraz z naturą projektu i poziomem jego
budżetu
•Powinno obejmować całość zmian biznesowych w firmie,
wynikających z wytworzenia, wdrożenia i użytkowania produktów
projektu
Uzasadnienie Biznesowe
 Jest najważniejszym zestawem informacji w
projekcie
Odpowiada na pytania
-Dlaczego to robimy, dlaczego angażujemy zasoby?
-Jakie możliwości rozważono?
-Jakie korzyści uzyskamy?
-Jakie zagrożenia muszą być brane pod uwagę?
-Jakie są koszty i terminy realizacji?
Uzasadnienie biznesowe
Skład:
1. Przesłanki przemawiające za podjęciem projektu
2. Możliwe warianty realizacji
3. Oczekiwane korzyści w związku z projektem
4. Zestawienie głównych zagrożeń ciążących nad
projektem
5. Koszty realizacji projektu uwzględniające kontrole
budżetu
6. Terminy realizacji części projektu
7. Ocenę opłacalności inwestycji, jaką jest projekt
8. Ocena ogólna ( analiza wrażliwości, podejście
optymistyczne, realistyczne i pesymistyczne)
Uzasadnienie biznesowe
1.Przyczyny/Powody, dla których realizuje się
projekt
•Nowe wymagania dotyczące standardów bezpieczeństwa
i higieny
•Zmiany prawa
•Wymogi konkurencji
•Restrukturyzacja
•Nowe systemy informatyczne
•Wprowadzenie na rynek nowego produktu
•Wymogi audytu
Uzasadnienie biznesowe
2. Możliwe warianty
W tym obszarze umieszcza się wszystkie
rozważane warianty reakcji na powody rozpoczęcia
projektu. Przedstawia się uzasadnienie wyboru
wariantu rekomendowanego oraz powody
dorzucenia poprzednich wariantów.
Należy zawsze rozważyć opcję „ powstrzymania
się od działania”
Uzasadnienie biznesowe
3. Oczekiwane korzyści
Jest to jeden z kluczowych obszarów Uzasadnienia Biznesowego.
Korzyści dzielone są zwykle na materialne i niematerialne. Korzyści
mogą pochodzić z następujących obszarów:
•Zgodność z prawodawstwem
•Zgodność z wymogami audytu
•Korzyści finansowe
•Lepsza obsługa klienta
•Restrukturyzacja firmy…….
Przyrost każdej z potencjalnych korzyści powinien zostać opisany w
mierzalny sposób ( w stosunku do utrzymania obecnej sytuacji tzn.
takiej, która wystąpiłaby gdyby nie realizowano projektu)
Uzasadnienie biznesowe
4. Ryzyko
Zagrożenia są przechowywane w Rejestrze Ryzyka. Rejestr powinien
zawierać wszystkie istotne zagrożenia , najlepiej w formie zestawienia:
-zagrożenie/ryzyko/przeciwdziałanie
Uzasadnienie biznesowe
5.Koszty
Należy sporządzić listę kosztów projektu. Przydatne jest przeprowadzenie
spotkania warsztatowego dotyczącego kosztów, aby mieć pewność, że
uwzględniono wszystkie istotne koszty. Zawsze należy podać stosowaną
walutę.
Kategorie kosztów np.
-Dostawcy zewnętrzni
-Oprogramowanie
-Sprzęt
-Licencje
-Testy, badania, zlecenia
-Koszty audytu
-Koszty szkolenia
Uzasadnienie biznesowe
6.Terminy
Należy je oszacować w sposób realistyczny, uwzględniając rezerwy
czasowe. Zaleca się stosowanie narzędzi planistycznych. Należy się
odnieść do wszystkich założeń, profili zasobów, tolerancji projektu, planów
rezerwowych i innych istotnych informacji
Uzasadnienie biznesowe
7.Ocena opłacalności inwestycji
Każda firma ma własną metodę dokonywania
takich ocen. Prace te zwykle wykonują finansiści;
należy być pewnym, że taka ocena znajdzie się w
końcowej wersji Uzasadnienia
Uzasadnienie biznesowe
Zlecenie Podstawowych Założeń
Przygotowanie Projektu
Podstawowe Założenia Projektu
Inicjowanie Projektu
Uzasadnienie Biznesowe podlega nieustannym
przeglądom i aktualizacjom w cyklu życia
projektu. Wykorzystywane jest także w procesie
Zamykanie Projektu.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Kto nie ryzykuje ten nic nie ma?
Ryzykować = zarabiać na chleb
Zarządzanie ryzykiem – filozofia podejścia
CONTROLLING RYZYKA
Integralna część procesu zarządzania ryzykiem –
odpowiedzialny za kontrolowanie i monitorowanie efektywności
podejmowania ryzyka
Odejście od postrzegania ryzyka jako
zagrożenia na rzecz efektywnego
zabezpieczania się przed ryzykiem i
podejmowania ryzyka
Elementy controllingu ryzyka
Monitorowanie
ryzyka i zarządzanie
jego poziomem
Adekwatność
zawiązanego i
alokowanego
kapitału
Monitoringu
wykonanych,
zabezpieczonych i
potencjalnych
wyników
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Ryzyko jest to zagrożenie, że określone zdarzenie
działanie lub brak działania, negatywnie wpłynie na
zdolność organizacji do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Ryzyko:
 dotyczy każdej organizacji- komercyjnej, rządowej, nie
nastawionej na zysk
towarzyszy działaniu lub brakowi działania
przychodzi ze świata zewnętrznego lub z wnętrza
organizacji
Obejmuje
negatywne
konsekwencje
oraz
niewykorzystane szanse ( utracone korzyści)
Ryzyko
Ryzyko jest obecne we wszystkich dziedzinach działalności człowieka wówczas,
kiedy ludzie nie są w stanie kontrolować, albo dokładnie przewidzieć przyszłości.
Szczególnie dużą rolę odgrywa ryzyko w działalności gospodarczej.
Potocznie termin “ryzyko” jest używany, kiedy rozważa się:
nieszczęśliwie wypadki,
nieprzewidziane zdarzenie,
możliwość poniesienia straty,
możliwość, że uzyskany wynik będzie odmienny od oczekiwanego.
Określenie “ryzyko” i “niepewność” często występują razem, bądź są nawet ze
sobą utożsamiane, ale nie oznaczają tego samego.
Termin “niepewność” definiuje się jako stan, w którym przyszłe możliwe
alternatywy i szanse ich wystąpienia nie są znane (np. wynik badań nad czasem
czy przestrzenią kosmiczną, wdrożenie nowych wynalazków). Natomiast termin
“ryzyko” jest używany, kiedy:
rezultat osiągnięty w przyszłości jest co prawda nieznany, ale są możliwe do
zidentyfikowania jego przyszłe alternatywy (jak orzeł – reszka w przypadku rzutu
monetą) oraz
szanse wystąpienia tych możliwych alternatyw są znane (jak 50%, że wypadnie
orzeł w przypadku rzutu monet).
Ryzyko
Niepewność, w przeciwieństwie do ryzyka, dotyczy więc zmian które są trudne
do oszacowania, albo wydarzeń, których prawdopodobieństwo, ze względu na
niewielką liczbę dostępnych informacji, nie może być oszacowane.
Pomimo to, że ryzyko i niepewność definiuje się odmiennie w
większości finansowej literatury fachowej oba te terminy są utożsamiane i
używane zamiennie. Często też ryzyko definiowane jest poprzez niepewność,
jako niepewność osiągnięcia przyszłych dochodów.
Co to jest ryzyko?
Ryzyko jest cechą wspólną ludzkich działań.
W przyszłości są jednak tylko pewne niepewność i ryzyko.
Wskazuje się wręcz, że pojęcie ryzyka staje się jednym z
podstawowych pojęć finansów.
Niepewność dotyczy przyszłych wyników ekonomicznych
przedsiębiorstwa, struktury bilansu, pozycji konkurencyjnej oraz
udziału w rynku.
Powinno się doprowadzić do zarządzania efektywnością
podejmowania ryzyka, obejmując tym procesem wszystkie czynniki,
mogące prowadzić zarówno do poniesienia strat, jak i zwiększenia
rentowności gospodarowania
Zadaniem procesu zarządzania ryzykiem, jest odejście w organizacji od
postrzegania ryzyka jedynie w kategoriach zagrożenia i konieczności
zabezpieczania się przed nim. Na tej podstawie powinno umożliwić sie
poprzez efektywne podejmowanie ryzyka wzrost potencjału do budowy
wartości dla uczestników procesów biznesowych przedsiębiorstwa.
Co to jest ryzyko?
Ryzyko należy postrzegać jako kombinację prawdopodobieństwa
wystąpienia jakiegoś zdarzenia oaz jego konsekwencji dla
przedsiębiorstwa (konsekwencje pozytywne, konsekwencje
negatywne).
Czyli, jako ryzyko możemy rozumieć dwie sytuacje:
1) niebezpieczeństwo, że zdarzenia i akcje mające miejsce zarówno
wewnątrz przedsiębiorstwa (wadliwe procesy wewnętrzne, zła
komunikacja), jak i w jego otoczeniu, poprzez swoje oddziaływania
mogą utrudniać bądź uniemożliwiać osiągnięcie strategicznych i
operacyjnych celów organizacji;
2) szansa osiągnięcia ekstra zysków w wyniku powstania odchyleń
od planowanych wartości, które będą miały dla przedsiębiorstwa
pozytywne skutki.
Ryzyko w przeciwieństwie do zagrożenia, wynika z dobrowolnego
działania, czyli akcji wewnątrz przedsiębiorstwa lub za jego zgodą.
Co to jest ryzyko?
Ryzyko, postrzegane jako potencjalna zmienność zdarzeń, odnosi się więc do
możliwości odstępstwa od sytuacji założonej .
Jest ono wynikiem nieoczekiwanych i nieprzewidywalnych wydarzeń.
Związane jest więc zawsze z niepewnością odnośnie przyszłych wyników.
Ekspozycja na ryzyko powstaje wszędzie tam, gdzie aktywność
przedsiębiorstwa powoduje możliwość uzyskania przez nie korzyści, lub
poniesienia strat. Ta niepewność odnośnie przyszłych wyników gospodarowania
przedsiębiorstwa oznacza właśnie, że jego działalność jest prowadzona w
warunkach ryzyka.
Czyli ryzyko istnieje do momentu jego wystąpienia. Efektem jego wystąpienia są
zawsze zyski, lub straty.
Określenie ryzyka oraz umożliwienie zarządzania jego wielkością ma zawsze
na celu doprowadzenie do wartości podejmowanego ryzyka, która jest
akceptowalna dla przedsiębiorstwa a przez to do zabezpieczenia wielkości
wyniku, która jest wymagana przez właścicieli firmy.
Jako ryzyko należy więc rozumieć wszystkie powtarzalne i wyceniane za
pomocą miar prawdopodobieństwa zdarzenia, zarówno pozytywne, jak i
negatywne, będące integralną częścią każdej działalności gospodarczej.
Co to jest ryzyko?
Koszty, ryzyka należy podzielić na ryzyka kontrolowane oraz
niekontrolowane przez menedżerów.
Ryzyka także należy podzielić z punktu widzenia częstotliwości ich
występowania na następujące kategorie:
• występujące codziennie – są związane z operacyjną działalnością
przedsiębiorstw i wynikają ze standardowych, codziennych zmian
czynników ryzyka;
• występujące cyklicznie – są one wynikiem cykliczności zmian czynników
ryzyka wpływających na wyniki gospodarowania przedsiębiorstwa.
Cykliczność ta jest wywołana najczęściej zmianami warunków
makroekonomicznych w gospodarce, zmianami technologicznymi, czy brakiem
równowagi pomiędzy podażą i popytem;
• występujące okazjonalnie – występują bardzo rzadko, jednak mogą
doprowadzić do znaczących strat, najczęściej są związane z
ekstremalnymi sytuacjami na rynku, lub w gospodarce.
Klasyfikacja ryzyk
• Ryzyko rynkowe
• Ryzyko regulacyjne
• Ryzyko wolumenu
• Ryzyko techniczne
• Ryzyko kredytowe
• Ryzyko operacyjne
• Ryzyko ofertowe
• Ryzyko prawne
• Ryzyko bazy
• Ryzyko polityczne
• Ryzyko finansowe
• Ryzyko płynności
• Ryzyko ataku terrorystycznego
• Ryzyko wyceny
Akceptacja ryzyka a tolerancja na ryzyko?
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Zarządzanie ryzykiem to identyfikacja, mierzenie i
kontrolowanie ryzyka w celu jego maksymalnego
ograniczenia oraz zabezpieczenie przed skutkami
ryzyka. Podmiot może w tym zakresie przyjąć postawę
aktywną lub pasywną.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Postawa pasywna polega na biernym ponoszeniu ryzyka, bez podejmowania
prób wyeliminowania go lub ograniczenia. Może ona wynikać z faktu
nieświadomości występowania ryzyka, nieumiejętności oszacowania jego
rozmiarów lub braku znajomości technik zabezpieczających. Odmianą postawy
pasywnej może być tworzenie funduszy rezerwowych dla zamortyzowania
wpływu ewentualnych strat przez inwestorów instytucjonalnych.
Postawa aktywna natomiast polega na podejmowaniu przez podmiot
takich działań, które mogą wyeliminować lub ograniczyć straty, jakie mogłyby
powstać wyniku przeprowadzanych transakcji.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
-czyli panowanie nad niepewnością
Ponieważ każda organizacja chce efektywnie realizować wyznaczone cele,
ryzyka mogą i powinny być kontrolowane w ramach organizacji
Poprzez
odpowiedni
system
kontroli
wewnętrznej
funkcjonalnej
i
instytucjonalnej, który powinien pozwolić na identyfikację znaczących ryzyk
oraz ich ograniczenie do akceptowalnego poziomu.
Ryzyka powinny być kontrolowane na poziomie organizacji, w ramach
przeprowadzenia kompleksowej, zintegrowanej polityki zarządzania ryzykiem.
Wprowadzenie kompleksowego podejścia do procesu zarządzania ryzykiem
pozwala na:
-Oszacowanie istotnych ryzyk towarzyszących działalności organizacji
--wypracowanie zintegrowanych strategii zarządzania ryzykiem
pewność + ryzyko = 1?
Kluczowe pytania
Ryzyko – podstawowe definicje
Identyfikacja ryzyka
co może się wydarzyć?
gdzie?
kiedy?
dlaczego?
w jaki sposób?
Jedyną pewną rzeczą w przyszłości są
koszty, a dokładniej zagrożenia,
które je powodują – brak jedynie
pewności, co do intensywności
negatywnego czynnika
i konkretnej wysokości straty,
wywołanej jego wystąpieniem
Pod uwagę brane są tylko pewne
przychody, które są w pełni
zabezpieczone, a ich redukcja jest
zależna jedynie od decyzji
kierownictwa przedsiębiorstwa
METODY KONTROLI RYZYKA
Dzielą się na fizyczne i finansowe. Fizyczna kontrola ryzyka obejmuje wszystkie
operacje stosowane do redukcji ilości i wielkości strat. Występują tu dwie
możliwości:
-całkowite wyeliminowanie prawdopodobieństwa straty (tj. unikanie ryzyka albo
zapobieganie strat). Jedynym sposobem na uniknięcie ryzyka w całości jest
zaprzestanie działalności, z którą jest ono związane.
-wykorzystanie miar, które dotyczą częstotliwości i rozmiarów szkody.
Finansowa kontrola ryzyka obejmuje samodzielne zarządzanie ryzykiem przez
dany podmiot albo jego transfer na inny podmiot.
Zatrzymanie ryzyka w firmie jest bardziej popularne dużych korporacjach niż w
małych firmach. Oznacza ono, że firma wybrała wariant pokrywania ewentualnych -strat sama poprzez:
-pokrycie straty z zysku netto;
-sprzedaż aktywów w celu zastąpieni tych, które zostały utracone albo zniszczone;
-tworzenie na nieprzewidziane wypadki specjalnego funduszu pełniącego rolę
samo ubezpieczenia, z którego pokrywane są straty;
-podpisanie umów pożyczkowych, które mogą być wykorzystane w przypadku
wystąpienia w firmie strat;
-wyrównanie pozycji walutowych, czyli dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy
przychodami i rozchodami w danej walucie w tym samym okresie
TRANSFER RYZYKA
Transfer ryzyka jest natomiast przesunięciem odpowiedzialności z posiadacza
strat na kogoś innego. Transfer ten może przyjąć dwie formy:
transfer działalności kreującej potencjalne straty; na przykład poprzez
subkontrakt – wynajęcie innej firmy do danej pracy, przez co zlecający nie
ponosi szkody za straty, czy tez odpowiednie klauzule w umowie;
transfer odpowiedzialności za pokrycie ewentualnych strat; może on
przyjąć formę ubezpieczenia, specjalnej klauzuli w umowie (która wyłącza jedna
stronę kontraktu od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z
wykonywaniem kontraktu), gwarancji bankowej, poręczenia
Ryzyko w trybach systemu
Schemat systemu zarządzania ryzykiem
1.Budowa infrastruktury zarządzania ryzykiem
2.Określenie ryzyk gospodarczych
3.Określenie strategii zarządzania ryzykiem
4. Zaprojektowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem
5.Monitorowanie procedur kontroli ryzyka
6.Usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem
System zarządzania ryzykiem
Budowa infrastruktury zarządzania ryzykiem
 określenie celów i zadań polityki zarządzania ryzykiem
Zdefiniowanie efektywnej struktury organizacyjnej
Zintegrowanie polityki zarządzania ryzykiem z ogólną
strategią przedsiębiorstwa
Określenie ryzyk gospodarczych
Identyfikacja ryzyka
Ocena ryzyka na poziomie procesów realizowanych w
organizacji
System zarządzania ryzykiem
Określenie strategii zarządzania ryzykiem
Kryteria wyboru najlepszej strategii
Ocena wszystkich możliwych opcji/strategii
Integracja i podjęcie decyzji
Wybór strategii/kierunku postępowania z ryzykiem
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie
strategii
System zarządzania ryzykiem
Wybór strategii zarządzania ryzykiem
-unikanie ( eliminacja, zakaz, dywersyfikacja)
-zatrzymanie ( akceptacja, ponowna wycena)
-redukcja (rozproszenie)
-transfer(ubezpieczenie,zabezpieczenie, kompensata)
-wykorzystanie(alokacja,dywersyfikacja,ekspansja,
przeprojektowanie)
Znaczenie i prawdopodobieństwa ryzyka determinuje
wybór strategii
System zarządzania ryzykiem
Monitorowanie procedur kontroli ryzyka
Pomiar/monitorowanie
/ocena
efektywności
i
skuteczności procesu zarządzania ryzykiem w
identyfikowaniu i zarządzaniu ryzykami oraz w
realizacji strategii zarządzania ryzykiem
Usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem
Zapewnienie, że proces oceny, zarządzania i
monitorowania ryzyk jest stale udoskonalany w
organizacji
Wpływ ryzyka na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
Ryzyko
niepewność wyników
świadomie
podejmowanych
działań
Strata, czyli koszt
Tworzenie wartości
w przedsiębiorstwie
Ryzyko a wartość
Wpływ ryzyka na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
pozycja zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie
Ryzyko jest nieodzownie związane z gospodarowaniem środkami
finansowymi, umiejętne przeniesienie założeń polityki i strategii zarządzania
ryzykiem na obszar finansów przedsiębiorstwa i ich wkomponowanie w
proces tworzenia wartości dodanej mają podstawowe znaczenie dla sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa
Zaspokojenie
podstawowej
potrzeby
bezpieczeństwa
Wypełnienie
regulacji
prawnych
wymagań
właścicielskich
Wymagania
rynkowe
Tworzenie
wartości
w
przedsiębiorstwie
Wymagania
w zakresie
kierowania
przedsiębiorstwem
elektroenergetycznym
Zarządzanie
ryzykiem częścią
kultury
organizacyjnej
przedsiębiorstwa
czas
Kontrola ryzyka finansowego
M.in.:
•
rozpoznanie rodzajów ryzyka, z jakim może zetknąć
się przedsiębiorstwo, realizowane w oparciu o
określenie warunków realizacji procesów
biznesowych oraz identyfikację ryzyk;
•
pomiar ryzyka, polegający na jego dokładnej analizie
oraz wartościowaniu jego wielkości;
•
kontrola ryzyk w oparciu o ich pomiar;
•
zarządzanie poziomem ryzyka;
•
informowanie o ryzyku poprzez sporządzanie
odpowiednich raportów.
Zarządzanie ryzykiem
Strategia zarządzania ryzykiem
Polityka zarządzania ryzykiem
Dokumentacja i procedury
Identyfikacja ryzyk w procesach biznesowych
Limity i kontrola
Kapitał – kontrola zarządzania
Ryzyko
Bezpieczeństwo
Wyniki
Struktura
KAPITAŁ
Finansowanie
Inwestycja
Płynność
Wartość
Tradycyjne postrzeganie ryzyka
1. W kalkulacji kosztów uwzględniane są skutki potencjalnych zdarzeń
związanych z tzw. ryzykiem specyficznym.
2. Specyficzne rodzaje ryzyka to: ryzyko związane z procesami produkcji,
zapasami, rozwojem, sprzedażą, majątkiem trwałym, specyfiką branży.
3. Budżetowanie kosztów ryzyka ma zapobiec ewentualnym wahaniom
kosztów w momencie wystąpienia skutków ryzyka – są one traktowane
jako ubezpieczenie przed dokładnością planowania.
4. Wycena potencjalnych kosztów odbywa się w oparciu o informacje
statystyczne, wysokość kalkulowanego ryzyka ustala się dla
konkretnych kosztów jednostkowych na podstawie doświadczenia
z przeszłości.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM-dlaczego warto?
Zarządzanie ryzykiem jest procesem:
-realizowanym przez kierownictwo organizacji i
pracowników
-związanym z ustanawianiem strategii i systemu
kontroli wewnętrznej
-zaprojektowanym, aby identyfikować i zarządzać
potencjalnymi zdarzeniami, które mogą mieć wpływ na
organizację
-realizowanymi w sposób dający racjonalne
zapewnienie o możliwości osiągania celów organizacji
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM-dlaczego warto?
Proces zarządzania ryzykiem ma zapewnić kierownictwu
 świadomość istnienia ryzyka
Informacje o współzależności ryzyk i ich wpływie na
organizację
kompletną i szczegółową informację na temat
poszczególnych ryzyk
zdolność zarządzania ryzykami w poszczególnych
komórkach i w całej organizacji
ustalenie wspólnego języka ryzyka i ułatwienie
komunikacji na temat ryzyk
wzmocnienie możliwości tworzenia wartości dodanej
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM-dlaczego warto?
Proces zarządzania ryzykiem pozwala na :
 dostosowanie „ apetytu na ryzyko” organizacji do jej
strategii
powiązanie ryzyk z kosztami zapobiegania im, oraz
skutkami wprowadzenia działań kontrolnych
jasne określenie decyzji dotyczących ryzyk: unikanie
ryzyka, redukcja ryzyka, podział ryzyka i akceptacja
ryzyka
zmniejszenie
ilości
i
skutków
działań
niekontrolowanych
Identyfikację ryzyk powiązanych i ich wzajemnych
relacji
zintegrowane podejście do zarządzania ryzykami
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM-ZASADY
• Projekty
prowadzą do ZMIANY, a zmianie towarzyszą
zagrożenia, których miarą jest ryzyko
•Spójne
podejście
do
zarządzania
ryzykiem
jest
wbudowane w procesy PRINCE2
•Polityka zarządzania ryzykiem jest przekazywana całemu
personelowi i znana mu
•Możliwe jest wyznaczenie tolerancji dla ryzyka
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
„ Ryzyko może zostać zdefiniowane jako niepewność
zaplanowanego rezultatu
( czy to na skutek pojawienia się szansy biznesowej, czy też
ewentualnej materializacji zagrożenia)”
 Zarządzanie
ryzykiem oznacza konieczność posiadania:
-Dostępu do niezawodnych i aktualnych informacji na temat
rozwoju zagrożenia
-Procesów służących monitorowaniu zagrożenia
-Procesów podejmowania decyzji, wspieranych ujętą w ramy
analizą i oceną ryzyka
Obowiązki związane z zarządzaniem ryzykiem
projektu modyfikuje plany wprowadzając do nich
uzgodnione przeciwdziałania oraz dba, aby ryzyko było:
-Zidentyfikowane
-Zapisane
-Regularnie oceniane
 Kierownik
 Komitet Sterujący
-Informuje Kierownika Projektu o ryzyku zewnętrznym
-Podejmuje decyzje dotyczące rekomendacji Kierownika
Projektu
-Utrzymuje równowagę pomiędzy poziomem ryzyka a
potencjalnymi korzyściami z wdrożenia produktu projektu
-Powiadamia kierownictwo firmy lub programu o wszelkich
zagrożeniach, które wpływają na zdolność projektu do
zrealizowania celów firmy bądź programu związanych z
produktem końcowym projektu
Własność ryzyka
Dla każdego zagrożenia trzeba wyznaczyć jego
właściciela-osobę, która ma najlepszą pozycję aby
obserwować rozwój zagrożenia”
„
• Właściciele
mogą nie należeć do Zespołu Zarządzającego
projektem
•Właściciele dostarczają informacji o rozwoju zagrożenia
•Rozszerza to zaangażowanie udziałowców w proces
zarządzania ryzykiem
Cykl zarządzania ryzykiem
Analiza ryzyka
Identyfikowanie zagrożeń
Monitorowanie i
raportowanie
Ocena zagrożeń
Określenie możliwych reakcji
na zagrożenia
Wybór preferowanej
reakcji
Planowanie działań i
przydział zasobów
IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA
REJESTRACJA
PRZYDZIELENIE KATEGORII np.:
-ryzyko Dostawcy
-ryzyko Techniczne
-ryzyko Prawne
-ryzyko Finansowe
-ryzyko Strategiczne
WYZNACZENIE WŁAŚCICIELA
OCENA ZAGROŻENIA
Prawdopodobieństwo – jak duża jest szansa na wystąpienie
zagrożenia
Wpływ – jaki byłby ewentualnie wpływ wystąpienia
zagrożenia na:
-Czas
-Koszt
-Jakość
-Zakres
-Korzyści
-Zespół Projektowy/Zasoby
Bliskość-kiedy może zmaterializować się zagrożenie
Ocena zagrożenia
Użyj
prostej
metody
rankingowej
do
oceny
prawdopodobieństwa i wpływu
-Wysokie/Średnie/Niskie
Ocena bliskości zagrożenia
-Krótki okres/Średni okres/Długi okres
Dokonaj uszeregowania stawiając na pierwszym miejscu
przewidywany termin realizacji
Zidentyfikuj odpowiednie odpowiedzi na
zagrożenie
•Zapobieganie
-Wyeliminuje zagrożenie
•Redukcja
-Zajmij się zagrożeniem-zmniejsz prawdopodobieństwo
wystąpienia lub uodpornij projekt na wpływ zagrożenia
•Akceptacja
-Nie reaguj na zagrożenie, ale monitoruj je
•Tworzenie rezerw
-Przygotuj działania na wypadek zmaterializowania się
zagrożenia-plan rezerwowy i/lub celowy budżet
•Przeniesienie
-Przekaż ryzyko stronie trzeciej
Odpowiedź na ryzyko
-Prewencja
(zapobieganie)żeby
zapobiec
wystąpieniu zagrożenia należy wybrać działanie
alternatywne w stosunku do aktualnie zaplanowanego
-Redukcja- żeby zredukować ryzyko trzeba zaplanować
działania zmniejszające wpływ zagrożenia lub
prawdopodobieństwo jego wystąpienia ( albo obydwa)
-Akceptacją- są takie sytuacje, gdy ryzyko jest na tyle
małe, że najlepiej je zaakceptować, ponieważ straty
związane z jego wystąpieniem będą relatywnie
niewielkie
Odpowiedź na ryzyko
-Tworzenie rezerw-w zarządzaniu ryzykiem plany
rezerwowe są przygotowywane dla każdego zagrożenia,
jeśli jest to odpowiednia odpowiedź
-Przeniesienie-oznacza przesunięcie konsekwencji jego
wystąpienia na trzecią stronę
Wybierając właściwą reakcję staraj się zrównoważyć
koszt przeciwdziałania z ryzykiem materializacji
zagrożenia
MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE
•Monitorowanie ryzyka i przeciwdziałanie-W jaki
sposób będzie obserwowane monitorowane ryzyko?
Kto będzie to robił?
•Raportowanie ryzyka-Co powinien zawierać raport? Z
jaką częstotliwością będzie dostarczany? Kto będzie to
robił?
Opis produktu
•Jasny, pełny i jednoznaczny opis tego co ma zostać
stworzone lub zmienione
•Zawiera cel, strukturę produktu oraz kryteria jakości
( określone przez użytkownika)
•Jest częścią przygotowywanego Planu Następnego
Etapu
•Jest częścią Grupy Zadań dawanej Kierownikowi
Zespołu
•Używany jest w kontroli jakości
Opis produktu
•Skład
-identyfikator i nazwa produktu
-cel
-skład
-pochodzenie/źródła
-wygląd i format
-przydzielony
-kryteria jakości
-metoda kontroli jakości
-tolerancje dla jakości
-umiejętności i/lub osoby potrzebne do Kontroli Jakości
Techniki Planowania oparte na produktach
Obejmuje 4 kroki realizowane podczas podprocesu
Określenie i analizowanie produktów (PL2)
1.Utworzenie Opisu Produktu dla „ produktu końcowego”
2.Stworzenie Diagramu Struktury Produktów (DSP)
3.Opracowanie Opisów Produktów
4.Stworzenie Diagramu Następstwa Produktów (DNP)
Korzyści z Planowania opartego na produktach
•Umożliwia, zalecane przez metodykę PRINCE2, skupienie
się na jakości produktów
•Zapewnia koncentrację na produkcie finalnym prowadząc
do tego, że wszystkie podprodukty i realizowane działania
przyczyniają się do wzrostu wartości tego produktu
finalnego
•Prowadzi do koncentracji na dostarczaniu produktów, a nie
na działaniach prowadzących do ich powstania
•Jednoznacznie określa granice ( zakres) projektu- ustala
produkty będące w jego obrębie
•Zapewnia strukturę bazową dla kolejnych działań procesu
planowania
Diagram Następstw Produktów
-Każdy
planista musi znać odpowiedź na pytanie:
„ Co najpierw, a co potem?”
-Ukazuje kolejność wytwarzania produktów
ujętych w planie oraz zależności między nimi
-Określa ponadto powiązania z wszelkimi
produktami, które wykraczają poza zakres planu
-Dostarcza
informacji
dla
narzędzi
planistycznych, których PRINCE2 nie obejmuje
Diagram Struktury Produktów
-cel: identyfikacja produktów, które maja być wytworzone
lub pozyskane, identyfikacja produktów dodatkowych,
pogrupowanie produktów
-jest to hierarchiczna struktura, w której produkt końcowy
rozłożony jest na prowadzące do jego wytworzenia
produkty cząstkowe; co pozwala na:
-oszacowanie zasobów i ram czasowych
-skonkretyzowanie kryteriów jakości
-uniknięcie pominięcia niektórych produktów
Produkty Proste i Zewnętrzne
• Produkty proste
-Produkty najniższego poziomu
-Oznaczone prostokątem,
-są przeznaczone do Diagramu Następstw Produktów
•Produkty Zewnętrzne
-Poza zakresem projektu (istnieją niezależnie od projektu np. są już
wytworzone, albo zostaną dostarczone z innego projektu
-Pomimo to, są potrzebne w naszym projekcie do produktu końcowego
-Oznaczane ELIPSĄ ,są przenoszone do DNP
Produkty Pośrednie
Można je podzielić na:
•Produkty integracji
-Po wyprodukowaniu wszystkich pod-produktów muszą one
zostać poddane jednej lub kilku czynnościom ( np.
montażowi lub kompletowaniu) a następnie jako całość
sprawdzone pod kątem współdziałania
-Oznaczone prostokątem, są umieszczane w DNP
•Grupy produktów
-Wygodny sposób zestawienia kilku prostych produktów w celu ich lepszej
prezentacji
-Oznaczone są równoległobokiem, nie przenoszone do DNP
ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ-ZASADY
•PRODUKTY to aktywa projektu- trzeba nimi zarządzać
•Połączony zbiór tych aktywów nazywany jest
konfiguracją
•Zarządzanie konfiguracją produktów specjalistycznych
jest OBOWIĄZKOWE
•Zarządzanie konfiguracją produktów zarządczych ma
takie samo znaczenie jak zarządzanie konfiguracją
produktów specjalistycznych
•W kontekście zarządzania projektami celem zarządzania
konfiguracją jest identyfikacja, śledzenie i ochrona
produktów projektu
•Konfiguracją końcowego rezultatu projektu jest łączna
suma wszystkich jego produktów
Zarządzanie konfiguracją
•Aktywami projektu są tworzone produkty, a więc podobnie
jak aktywami trzeba nimi zarządzać
•Konfiguracją nazywamy łączny zbiór tych aktywów
•Konfiguracją finalnego rezultatu projektu jest łączna suma
wszystkich jego produktów
•Celem zarządzania konfiguracją w kontekście zarządzania
projektem jest:
-Identyfikacja produktów
-Śledzenie produktów
-Ochrona produktów
Identyfikacja produktów
Wykorzystuje wyniki Planowania Opartego na Produktach
Zatwierdzenie Opisu Produktu rozpoczyna tworzenie Zapisu
Obiektu Konfiguracji
Nadanie unikalnego identyfikatora, co najmniej:
-Projekt w którym stworzono produkt
-Typ produktu: np. dokument, sprzęt komputerowy
-Nazwa produktu
-Numer ostatniej wersji produktu
Utworzenie zasad numerowania wersji produktów
Plan Zarządzania Konfiguracją mówi w jaki sposób są/będą
przechowywane zapisy
Śledzenie produktów
• Jaki
jest status produktu?
•Kto nad nim pracuje?
•Gdzie przechowywany jest produkt?
•Jakie produkty są ze sobą powiązane?
•Podczas realizacji produktu w jego cyklu życia
zapisy
tworzy
i
uaktualnia
Bibliotekarz
Konfiguracji
Ochrona Produktów
 uaktualnianie statusu np. po kontroli jakości
Kontrola dostępu do produktów
Odniesienie do zagadnień, które spowodowały zmiany
produktu lub jego kryteriów jakości
Bibliotekarz Konfiguracji również ochrania produkt gdyż:
-numeruje, zapisuje, przechowuje i dystrybuuje produkty,
utrzymuje odniesienie Zapisów Obiektu Konfiguracji do
Zagadnień Projektowych
Zarządzanie konfiguracją – 5 Funkcji
 Planowanie- decydowanie, jaki poziom zarządzania
konfiguracją będzie niezbędny w projekcie oraz
zaplanowanie, jak ten poziom zostanie osiągnięty
Identyfikowanie- wyszczególnienie i zidentyfikowanie
wszystkich składników produktu końcowego
Charakteryzowanie statusu- zapisywanie i raportowanie
wszystkich aktualnych i historycznych danych dotyczących
każdego projektu
Weryfikowanie-seria przeglądów i audytów konfiguracji w
celu zapewnienia zgodności między rzeczywistym
statusem produktów, a zatwierdzonym stanem produktów
Elementy sterowania-Etapy
•Etapy jako elementy sterowania komitetu
Sterującego,
•Typy etapów
•Uzasadnienie dla tworzenia etapów
Etapy zarządcze a Etapy techniczne
•Etapy zarządcze:
-Wyznaczane przez terminy podejmowania przez Komitet
Sterujący decyzji o kontynuowaniu projektu- zgoda na
zaangażowanie kolejnych zaplanowanych zasobów i
zaaprobowanie sposobu ich wykorzystania w kończącym się
etapie (transze)
•Etapy techniczne:
-Określane
przez
użycie
szczególnego
zestawu
specjalistycznych umiejętności do projektowania, budowy
lub wdrażania – wynikają ze stosowanych technologii
wytwórczych lub formuły realizacji projektu
Etapy zarządcze
•Podzbiór działań i produktów projektu, których dostarczeniem
zarządza się całościowo
•Dzielą projekt na niezbędne punkty decyzyjne dotyczące
kontynuowania projektu
•Zakres pracy, którą zarządza w imieniu Komitetu Sterującego
Kierownik Projektu
•Stosowanie podziału projektu na etapy jest w metodyce PRINCE2
OBOWIĄZKOWE
•Każdy projekt musi mieć przynajmniej dwa etapy:
-Etap inicjowania-planowanie projektu i zarządzanie nim
-Etap-(y) realizacji obejmujący resztę projektu- dostarczenie
produktów realistycznych
Etapy zarządcze
•Żeby określić etapy zarządcze, trzeba rozważyć:
-W jakim horyzoncie czasowym można realizować
sensowny plan, na zadanym poziomie niepewności
-Kiedy podczas trwania projektu powinno się podjąć
kluczowe decyzje
-Jaki jest poziom ryzyka w projekcie ( miara
niepewności planowania)
-Kompromis pomiędzy dużą liczbą krótkich etapów, a
małą liczbą długich? ( obciążenie administracyjne a
poziom ryzyka)
•Bardziej skomplikowane ( długie, o znacznym budżecie,
angażujące dostawców zewnętrznych, ryzykowane)
projekty będą miały więcej niż dwa etapy- nie ma
ograniczenia liczby etapów z góry
ZARZĄDZANIE ZAKRESEM ETAPU (ZE)
ZASADY
•Projekty, zarówno duże jak i małe, muszą koncentrować
się na dostarczeniu produktów zapewniających uzyskanie
zaplanowanej korzyści biznesowej
•Utrzymywanie przez projekt prawidłowej koncentracji
winno być potwierdzane na końcu każdego etapu
zarządczego
•Jeśli okaże się to konieczne, projekt może być, w wyniku
takiej oceny, inaczej ukierunkowany, lub wstrzymany aby
uniknąć marnowania zasobów, pieniędzy i czasu
•Przed końcem każdego etapu, z wyjątkiem ostatniego,
planowany jest następny etap wraz z przeglądem i
uaktualnieniem Uzasadnienia Biznesowego, stanu ryzyka i
całego Planu Projektu
ZARZĄDZANIE ZAKRESEM ETAPU (ZE)
ZE1- Planowanie Etapu
-Opracowanie Planu Etapu (następnego) i Planu jakości
Etapu (następnego) – Rejestr Jakości
-Ocena struktury zespołu zarządzania projektem
ZE2- Uaktualnianie Planu Projektu
ZE3-Uaktualnianie Uzasadnienia Biznesowego
ZE4-Uaktualnianie Rejestru Ryzyka
ZE5-Raportowanie Końca Etapu
-Porównanie wykonania etapu z planem
-Uaktualnieniu Rejestru Doświadczeń
-Przegląd i uaktualnienie Zapisów obiektów Konfiguracji
ZE6-Opracowanie Planu Nadzwyczajnego
Korzyści z Ocen Końcowych Etapu (OKE)
•Umożliwiają
chwilowe
„zatrzymanie”
projektu
(kontrolowana przerwa)- nie pozwalają projektowi
rozwijać się dalej poza kontrolą
•Zapewniają, że kluczowe decyzje są podejmowane
zanim zacznie się wytwarzanie produktów
•Pozwalają
łatwo
ocenić
wpływ
czynników
zewnętrznych na projekt
•Dają możliwość oceny ryzykownego projektu w chwili,
kiedy pojawiają się nowe informacje na temat ryzyka
Dwie części OKE
Zatwierdzenie wyników bieżącego etapu:
Raport o Końcu Etapu
Uaktualniony Plan Projektu
Uaktualnione Uzasadnienie Biznesowe
Uaktualniony Rejestr Ryzyka
Uaktualniony Rejestr Doświadczeń
Zatwierdzenie planu następnego etapu:
Plan następnego etapu (zawiera Plan Jakości Etapu)
Wszystkie zmiany Zespołu Zarządzającego Projektem
OKE- Uczestnicy
• Komitet Sterujący
-podejmuje decyzje i daje akceptację albo jej odmawia
•Kierownik Projektu
-Składa raport przed Komitetem Sterującym
•Nadzór Projektu
-dostarcza Komitetowi Sterującemu informacji i gwarancji
dotyczących różnych aspektów projektu
•Wsparcie Projektu
-prowadzi protokół i zapewnia informacje z zakresu
zarządzania konfiguracją
•Kierownicy Zespołów i inni obecni
- wyjaśniają specjalistyczne zagadnienia
Sterowanie Etapem (SE)
Zasady
Zespół Zarządzania Projektem koncentruje się na
dostarczaniu zaplanowanego wyniku w ramach
przyznanych tolerancji.
Oznacza to kontrolowane wytwarzanie produktów
•Zgodnie z ustalonymi standardami jakości
•W ramach kosztów nakładów czasu i terminów
•Po to by osiągnąć zdefiniowane korzyści po wdrożeniu
produktów
Aby to osiągnąć Zespół zarządzania projektem musi:
•Monitorować Uzasadnienie Biznesowe oraz wszelkie
odchylenia od kierunku projektu i definicji jego produktów
uzgodnionych na starcie etapu, aby uniknąć „ pełzania
zakresu”
•Koncentrować zasoby na dostarczaniu planowanych
produktów etapu
STEROWANIE ETAPEM (SE)
Przekazywanie i odbieranie Grupy Zadań
•SE1- Zgoda na Wykonanie Grupy Zadań
•SE9-Odbiór Wykonanej Grupy Zadań
Monitorowanie i Raportowanie Postępów
•SE2-Ocena Postępów-produkty/Grupy Zadań
•SE5-Przegląd Stanu etapu
•SE6-Raportowanie Okresowe
Zarządzanie Zagadnieniami/Zmianami
•SE3-Rejestrowanie Zagadnień Projektowych
•SE4-Analizowanie Zagadnień Projektowych
•SE5-Przegląd Stanu Etapu
•SE7-Podejmowanie Działań Korygujących
•SE8-Przekazywanie Zagadnień Projektowych
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PROJEKTEM (ZS)
ZASADY
•Naczelne kierownictwo, mające uprawnienia i obowiązek:
-określenia czego się wymaga od projektu
-zatwierdzenia funduszy do projektu
-zaangażowania i zapewnienia zasobów
-utrzymywanie kontaktów z zainteresowanymi stronami
zewnętrznymi
•Będzie zwykle delegowało bieżące obowiązki związane z
zarządzaniem
Kierownikowi
Projektu.
Jednakże
Przewodniczący musi sprawować pełną kontrolę i
odpowiada za kluczowe decyzje oraz finansowanie projektu
•Ważne jest także, aby poziomy uprawnień i procesy
podejmowania decyzji były jasno określone
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PROJEKTEM
Proces ZSP przebiega od procesu Przygotowanie Projektu i
trwa aż do zamknięcia projektu, obejmując następujące prace:
-zezwolenie na zainicjowanie projektu
-zapewnienie kierownictwa i sterowanie w trakcie całego
projektu
-utrzymywanie łączności z kierownictwem firmy
-zatwierdzenie zamknięcia projektu
•ZS1 –Zezwolenie na Zainicjowanie Projektu
•ZS2-Zezwolenie na Realizację Projektu
•ZS4- Podejmowanie Decyzji Doraźnych
•ZS3-Zezwolenie na Realizację Planu Etapu lub Planu
Nadzwyczajnego
•ZS4-Podejmowanie Decyzji Doraźnych
•ZS5-Zatwierdzenie Zamknięcia Projektu
Elementy Sterowania Projektu
Celem sterowania jest zapewnienie, aby
projekt:
-zachowywał opłacalność w rozumieniu swego
Uzasadnienia Biznesowego
-prowadził do wytworzenia wymaganych
produktów, które spełniają określone kryteria
jakości
-był prowadzony według harmonogramu i
zgodnie z planami dotyczącymi zasobów i
kosztów
Elementy sterowania muszą także obejmować
wychwytywanie
informacji
o
zmianach
pochodzących z zewnątrz projektu i podejmowanie
koniecznych działań
Planuj
Monitoruj
Steruj
Elementy sterowania projektu
• Komitet Sterujący
• Kierownik Projektu
kontrolowane przygotowanie
-Zezwolenie na Zainicjowanie Projekt
-Zezwolenie na Realizacje Projektu
Kontrolowana realizacja
-Tolerancje Etapów
-Raporty Okresowe
-Ocena Końcowa Etapu
-Raport o Istotnych Odchyleniach
-Ocena Nadzwyczajna
Kontrolowane Zamykanie
-Zamknięcie Projektu
Kontroluje etap na bieżąco i może
wprowadzać wszelkie korekty
-Zgoda na Wykonanie Grupy Zadań
-Tolerancja dla Grupy Zadań
-Odbiór Wykonanej Grupy Zadań
-Raport z Punktu Kontrolnego
-Przegląd Jakości i Rejestr Jakości
-Zagadnienia Projektowe
-Rejestr Ryzyka
-Dziennik
ZESTAW PYTAŃ TESTOWYCH
1.Który produkt służy do określenia informacji
uzasadniających rozpoczęcie, kontynuację lub
przerwanie projektu w metodyce PRINCE2?
A) Dokument Inicjujący Projekt
B) Uzasadnienie Biznesowe
C) Końcowe Zatwierdzenie Etapu
D)Założenia Projektu
2.W której z poniższych sytuacji konieczne jest
przygotowanie Raportu o Istotnych Odchyleniach?
A) Po otrzymaniu Zagadnienia Projektowego
B) W przypadku zgłoszenia zażalenia przez członka
Komitetu Sterującego
C) Po otrzymaniu Wniosku o Wprowadzenie Zmiany
lub Odstępstwa
D) W przypadku, gdy aktualne prognozy dla
zakończenia etapu wykraczają poza przyjęte granice
Tolerancji
3.W jakiej kolejności w projektach PRINCE2
pojawiają się następujące produkty:
(1) Dokument Inicjujący Projekt
(2) Zlecenie Przygotowania Projektu i
(3) Założenia Projektu w projekcie PRINCE2?
A) 1,2,3
B) 2,3,1
C) 3,1,2
D) 3,2,1,
4.Które ze stwierdzeń NIE jest podstawową
zasadą Zamykania Projektu (ZP)?
Jednoznaczne zakończenie projektu………..
A)stwarza możliwość zinwentaryzowania
osiągnięć
B)zapewnia możliwość ustalenia wszystkich
nieosiągniętych celów
C) stwarza okazję do oceny wszystkich
osiągniętych korzyści
D)jest zawsze bardziej skuteczne niż naturalna
tendencja do odchodzenia w stronę zarządzania
operacyjnego wytworzonymi produktami
5.Dokończ zdanie: „ Projekt to środowisko
zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego
lub większej liczby produktów biznesowych
zgodnie z…..
A)Potrzebami Klienta
B) Umową
C)Planem Projektu
D)Określonym Uzasadnieniem Biznesowym
6.Jakim bardziej powszechnym terminem określa
się w metodyce PRINCE2 „przedmiot dostawy,
rezultat projektu”?
A)obiekt
B)Pakiet
C)produkt
D)komponent
7.Która z poniższych opcji NIE dotyczy Komitetu
Sterującego?
A)Ocena Nadzwyczajna
B)Raporty Okresowe
C)Zamknięcie Projektu
D)Zgoda na Wykonanie Grupy Zadań
8.Jak nazywa się dozwolone odchylenie od planu,
które NIE WYMAGA natychmiastowego
zawiadomienia o nim Komitetu Sterującego?
A)Ulga
B)Rezerwa
C)Ustępstwo
D)Tolerancja
9.Który z poniższych procesów NIE wykorzystuje
procesu Planowania (PL)?
A)Przygotowanie Projektu (PP)
B)Inicjowanie Projektu (IP)
C)Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE)
D)Sterowanie Etapem (SE)
10.Jeśli błąd nie został usunięty w wyniku
podjęcia działań następczych po Przeglądzie
jakości, jakie działania należy podjąć?
A)Utworzyć Raport o Istotnych Odchyleniach
B)Wnieść Zagadnie Projektowe
C)Sporządzić Notatkę o Istotnych Odchyleniach
D)Ponowić przegląd
11.Które z poniższych określeń NIE jest
właściwością projektu w metodyce PRINCE2?
A)Projekt PRINCE2 posiada strukturę
organizacyjną
B)Projekt PRINCE2 wytwarza zdefiniowane i
mierzalne produkty biznesowe
C)Projekt PRINCE2 korzysta z określonej ilości
zasobów
D)Projekt PRINCE2 korzysta z określonego
zestawu technik
12.Która z poniższych kategorii przeciwdziałań NIE
jest związana z Zarządzaniem Ryzykiem?
A)Zapobieganie
B)Zaprzeczenie
C)Redukowanie
D)Przeniesienie
13.W ramach procesu Zamykanie Projektu (ZP) jest
przeprowadzana archiwizacja dokumentacji
projektu. Dlaczego tak się dzieje?
A)Aby wykorzystać cenne doświadczenia podczas
przyszłych projektów
B)Nie należy pozbywać się dokumentacji
C)Materiału tego może potrzebować
Kierownictwo Programu
D)Aby umożliwić dokonanie przyszłych audytów
dotyczących projektu
14.Jakiego rodzaju środowisko zakłada metodyka
PRINCE2?
A)Kontrakt z ustaloną z górą ceną
B)Środowisko klient/dostawca
C)Środowisko specjalistyczne
D)Środowisko z udziałem firmy zewnętrznej
15.Które z poniższych określeń NIE jest
komponentem metodyki PRINCE2?
A)Plany
B)Elementy sterowania
C)Grupy Zadań
D)Zarządzanie konfiguracją
16.Jak częste przeglądanie otwartych Zagadnień
Projektowych zaleca PRINCE2
A)Co tydzień
B)Podczas Ocen Nadzwyczajnych
C)Na naradach w Punktach Kontrolnych
D)Regularnie
17.Jaki inny produkt oprócz Uzasadnienia
Biznesowego i Planu Projektu jest poddawany
przeglądowi (celem uaktualnienia) na
zakończenie każdego etapu?
A)Zlecenie Przygotowania Projektu
B)Plan Zespołu
C)Rejestr Ryzyka
D)Założenia Projektu
18.Które z poniższych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?
A)Projekt PRINCE2 ma cykl życia o określonej
długości
B)Projekt PRINCE2 ma określoną ilość zasobów
C)Projekt PRINCE2 może obejmować tylko
działania tj. może nie obejmować produktów
D)Projekt PRINCE2 posiada strukturę
organizacyjną z określonymi zakresami
obowiązków związanych z zarządzaniem
projektem
19.Osoba najlepiej usytuowana, by obserwować
zagrożenia jest znana jako:
A)osoba wspierająca
B)Obserwator zagrożenia
C)Właściciel zagrożenia
D)Bibliotekarz
20.Które z poniższych pytań NIE jest kluczowym
kryterium konieczności sporządzania Diagramu
Następstw Produktów?
A) Czy produkty zostały jasno i jednoznacznie
określone?
B)Od których innych produktów zależny jest
każdy z produktów?
C)Czy któryś z produktów zależy od produktu,
którego wytworzenie wykracza poza zakres planu?
D)Które z produktów wytwarzane będą
jednocześnie?
21.Kiedy wyznacza się właściwych testerów w
ramach Przeglądu jakości?
A)Po przekazaniu produktu do Zarządzania
konfiguracją
B)W Planie Jakości Projektu
C)Podczas kroku Przygotowanie Przeglądu
jakości
D)Podczas planowania właściwego etapu
22.Dla którego produktu zarządczego sprawdza
się jego istnienie w procesie Przygotowanie
Projektu, a następnie finalizuje się jego wstępną
wersję w procesie Inicjowanie Projektu?
A) Zlecenie Przygotowania Projektu
B)Plan Projektu
C)Założenia Projektu
D)Uzasadnienie Biznesowe
23.Jaki jest trzeci obszar interesów obecnych w
projektach zarządzanych zgodnie z PRINCE2 przy
założeniu, że pierwsze dwa to interesy
użytkownika i dostawcy?
A)Obszar techniczny
B)Obszar zarządczy
C)Obszar biznesowy
D)Obszar jakościowy
24.Metodyka PRINCE2 określa wiele powodów,
dla których rzadko jest pożądane lub możliwe
szczegółowe zaplanowanie całego projektu na
jego początku. Który z poniższych punktów NIE
jest jednym z tych powodów?
A)Zmieniające się lub niepewne otoczenie
B)Wymaganie PRINCE2
C)Trudności w przewidywaniu przyszłych
warunków biznesowych
D)Trudności w przewidywaniu dostępności
zasobów w odległej przyszłości
25.Podczas którego procesu są opracowywane
Założenia Projektu?
A)Przygotowanie Projektu
B)Inicjowanie Projektu
C)Zezwolenie na Zainicjowanie Projektu
D)Zezwolenie na Realizację Projektu
26.Proces Sterowanie Etapem zapoczątkowuje w
częsty sposób inny proces. Który?
A)Zarządzanie Zakresem Etapu
B)Zezwolenie na Realizację Planu Etapu lub
Planu Nadzwyczajnego
C) Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów
D)Planowanie
27.Podczas którego procesu powstaje Plan
Jakości Projektu?
A)Inicjowanie Projektu
B)Przygotowanie Projektu
C)Zarządzanie Zakresem Etapu
D)Zarządzanie Strategiczne Projektem
28.Co definiuje się jako „ część projektu
oddzielone od siebie punktami decyzyjnymi”?
A)Grupy Zadań
B)Opisy Produktu
C)Przeglądy Jakości
D)Etapy
29.W którym podprocesie procesu Sterowanie
Etapem jest aktualizowany Rejestr Ryzyka?
A)Raportowanie Okresowe
B)Ocena Postępów
C)Rejestrowanie Zagadnień Projektowych
D)Analizowanie Zagadnień Projektowych
30.Podczas którego podprocesu powstają
Raporty z Punktów Kontrolnych ?
A)Wykonywanie Grupy Zadań
B)Ocena Postępów
C)Raportowanie Okresowe
D)Przegląd Stanu Etapu
31.Kiedy rozpoczyna się proces Zarządzanie
Strategiczne Projektem?
A)Od procesu Przygotowanie Projektu
B)Po rozpoczęciu projektu
C)Pod koniec Etapu Inicjowania
D)Przed rozpoczęciem projektu
32.Jakich informacji oczekuje się w procesie
Przygotowanie Projektu?
A)Plan Projektu
B)Zlecenie Przygotowania Projektu
C)Ustalenie organizacji
D)Dokument Inicjujący Projekt
33.Ile rodzajów dokumentacji zaleca się
stosować w strukturze zarządzania
dokumentami PRINCE2?
A) Jeden rodzaj dokumentacji dla każdego
etapu
B)Dwa rodzaje dokumentacji: dokumentację
zarządczą i dokumentację specjalistyczną
C)Tylko dokumentację jakości
D)Trzy rodzaje dokumentacji: dokumentację
projektu, dokumentację etapu i dokumentację
jakości
34.Która z poniższych czynności jest
obowiązkowym elementem projektu
prowadzonego według metodyki PRINCE2?
A)Korzystanie z funkcji Kierowników Zespołów
B)Korzystanie z Planów Nadzwyczajnych
C)Korzystanie z Etapów
D)Korzystanie z List Kontrolnych Produktów
35.Komitet Sterujący ma trzy obowiązki związane
z zarządzaniem ryzykiem. Która z poniższych
odpowiedzi jest FAŁSZYWA?
A)Powiadamianie Kierownika Projektu o każdym
zagrożeniu zewnętrznym dla projektu
B)Podejmowanie decyzji dotyczących zalecanych
reakcji na zagrożenie
C)Określanie, rejestrowanie i regularne
weryfikowanie zagrożeń
D)Znalezienie równowagi pomiędzy poziomem
ryzyka a potencjalnymi korzyściami
36.Która z poniższych funkcji tworzy i utrzymuje
system jakości oraz monitoruje jego stosowanie?
A)Wsparcie projektu
B)Planowanie jakości
C)Kontrola jakości
D)Nadzór jakości
37.Który z poniższych punktów NIE jest celem
Zarządzania konfiguracją?
A)Identyfikowanie produktów
B)Wytwarzanie produktów
C)Śledzenie produktów
D)Ochrona produktów
38.Który proces zapewnia informacje potrzebne
Komitetowi Sterującemu do oceny dalszej
zasadności projektu?
A)Przygotowanie Projektu
B)Zamykanie Projektu
C)Planowanie
D)Zarządzanie Zakresem Etapu
39.Które z poniższych informacji zawiera Plan
Komunikacji?
1)Kto potrzebuje informacji?
2)jakie informacje są potrzebne?
3)Dlaczego informacje są potrzebne?
4)Format, w którym informacje należy
przedstawić?
A)Czwarta odpowiedź jest nieprawidłowa
B)Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
C)Tylko pierwsze dwie odpowiedzi są
prawidłowe
D)Trzecia odpowiedź jest nieprawidłowa
40.W którym procesie sprawdza się konieczność
zmian Zespołu zarządzania projektem?
A)Przygotowanie Projektu
B)Zarządzanie Zakresem Etapu
C)Zamykanie Projektu
D) Zarządzanie Strategiczne Projektem
41.Który spośród wymienionych poniżej
produktów powstaje w ramach procesu
Przygotowanie Projektu?
A)Dokument Inicjujący Projekt
B)Plan Projektu
C)Plan Jakości Projektu
D)Formuła Realizacji Projektu
42.Podczas którego procesu są definiowane
obowiązki dotyczące jakości, zarówno w ramach
projektu, jak również poza nim?
A)Inicjowanie Projektu
B)Przygotowanie Projektu
C)Zarządzanie Zakresem Etapu
D)Zarządzanie Strategiczne Projektem
43.Podczas którego procesu uzyskuje się
zatwierdzenie wykonanych produktów?
A)Zamykanie projektu
B)Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów
C)Zarządzanie Zakresem Etapu
D)Sterowanie Etapem
44.Podczas którego podprocesu powstaje Raport
o Istotnych Odchyleniach?
A)Podejmowanie Działań Korygujących
B)Przegląd Stanu Etapu
C)Przekazywanie Zagadnień Projektowych
D)Raportowanie Okresowe
45.Która rola z poniższej listy nie może być wg,
PRINCE2 być delegowana?
A)Kierownik Zespołu
B)Nadzór Projektu
C)Członkostwo w Komitecie Sterującym
D)Wsparcie Projektu
46.Oprócz procesu Inicjowanie Projektu,
podczas którego z poniższych procesów
dokonuje się aktualizacji Uzasadnienia
Biznesowego?
A) Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów
B)Sterowanie Etapem
C)Zarządzanie Zakresem Etapu
D)Zezwolenie na Realizację Planu Etapu
47.Co według metodyki PRINCE2 może pomóc w
ostatecznej akceptacji produktu?
A)Określenie zagrożeń powiązanych z planem
B)Uzgodnienie kryteriów jakości produktu z
klientem
C)Ustalenie poziomów tolerancji
D)Zlecenie Działań Następczych
48.Która z poniższych ról jest ostatecznie
odpowiedzialna za projekt?
A)Kierownik Projektu
B)Główny Dostawca
C)Przewodniczący
D)Główny Użytkownik
49.Kto jest odpowiedzialny za to, żeby projekt
wytworzył rezultat, który będzie zdolny do
osiągnięcia korzyści określonych w Uzasadnieniu
Biznesowym?
A)Przewodniczący
B)Kierownik Projektu
C)Główny Użytkownik
D)Cały Komitet Sterujący
50.Który dokument służy w metodyce PRINCE2
do mianowania Kierownika Przeglądu jakości?
A)Plan Projektu
B)Plan Jakości Etapu
C)Plan Jakości Projektu
D)Dokument Inicjujący Projekt
52.Który z poniższych środków zapewnienia
jakości jest uwzględniany w procesie Inicjowanie
Projektu (IP)?
A)Sposób osiągnięcia jakości
B)Termin przetestowania każdego produktu
C)Osoba/osoby wskazane do przetestowania
każdego produktu
D)Odpowiedzi A, B i C
53.Co w kategoriach Zarządzania konfiguracją
określa się jako aktywa projektu?
A)Zasoby
B)Plany
C)Produkty
D)Korzyści biznesowe
54.Który z poniższych produktów NIE jest
tworzony w ramach modelu procesowego
PRINCE2?
A)Założenia Projektu
B)Zlecenie Przygotowania Projektu
C)Dokument Inicjujący Projekt
D)Plan Projektu
55.Który proces zakłada rozważenie zmian
obejmujących Zespół zarządzania projektem?
A)Przygotowanie Projektu
B)Zarządzanie Zakresem Etapu
C)Zamykanie Projektu
D)Zarządzanie Strategiczne Projektem
56.Jaki może być warunek wdrożenia Wniosków
o wprowadzenie zmiany w procesie Planowanie?
A)Tolerancje projektu i etapu
B)Budżet zmian
C)Plany rezerwowe
D)Dodanie marginesu rezerw do szacunków
57.Który z poniższych produktów NIE jest częścią
Dokumentu inicjującego Projekt?
A)Zlecenie Przygotowania Projektu
B)Uzasadnienie Biznesowe
C)Plan Jakości Projektu
D)Plan Komunikacji
58.Który dokument jest przedkładany
Komitetowi Sterującemu w celu uzyskania
zezwolenia na realizację projektu?
A)Założenia Projektu
B)Zlecenie Przygotowania Projektu
C)Dokument Inicjujący Projekt
D)Plan Wdrożenia
59.Jakie jest pierwsze zadanie realizowane w
ramach techniki Planowanie oparte na
produktach?
A)Opracowanie Listy Kontrolnej Produktów
B)Sporządzenie Opisu Produktu dla produktu
końcowego
C)Przygotowanie Diagramu Następstw
Produktów
D)Przygotowanie Diagramu Struktury
Produktów
60.Co w metodyce PRINCE2 jest siłą napędową
projektu?
A)Zlecenie Przygotowania Projektu
B)Dokument Inicjujący Projekt
C)Założenia Projektu
D)Uzasadnienie Biznesowe
61.Które z określeń dotyczy przedstawiciela
Użytkownika w Zespole zarządzania projektem
PRINCE2?
A)Rezultat projektu będzie miał na niego
wpływ
B)Może korzystać zarówno z zespołów
zewnętrznych, jak i z firm
C)Reprezentuje biznesowy punkt widzenia
D)Zapewni finansowanie
62.Który proces obejmuje ogólne
ukierunkowanie projektu i podejmowanie
decyzji o jego zakresie?
A)Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów
B)Sterowanie Etapem
C)Zarządzanie Strategiczne Projektem
D)Zarządzanie Zakresem Etapu
63.Dla których planów zalecane jest stosowanie
techniki Planowanie oparte na produktach?
A)Tylko dla Planów Etapu
B)Tylko dla Planów Projektu i Etapu
C)Dla planów na wszystkich poziomach
D)Dla planów na wszystkich poziomach z
wyjątkiem Planu Nadzwyczajnego
64.Wprowadzenie której z poniższych ról jest
OPCJONALNE?
A)Przewodniczący
B)Kierownik Projektu
C)Główny Użytkownik
D)Kierownik Zespołu
65.Jaki raport otrzymuje regularnie Kierownik
Projektu?
A)Raport Okresowy
B)Raport z Punktu Kontrolnego
C)Raport o Zagadnieniach
D)Raport o Istotnych Odchyleniach
66.Zakładając, że opracowanie Diagramu
Struktur Produktów i Diagramu Następstwa
Produktów stanowi dwa etapy planowania
opartego na produktach, jaki jest trzeci etap?
A)Określenie działań i współzależności
B)Opracowanie Opisów Produktów
C)Harmonogramowanie
D)Określenie i analizowanie produktów
67.W ramach przygotowania do Przeglądu
jakości, kto powinien przekazać testerom kopię
produktu i Opis Produktu?
A)Kierownik Projektu
B)Protokolant
C)Kierownik Zespołu
D)Producent
68.Co stanowi „ podstawę systemu informacji
zarządczych, potrzebną w każdym projekcie”?
A)Raporty Okresowe
B)Plany
C)Punkty Kontrolne
D)Oceny Końcowe Etapu
69.Który element PRINCE2 jest najbardziej
przydatny w przypadku potrzeby uzyskania
dokładnych informacji na temat zawartości
poprzedniej wersji produktu?
A)Plan Etapu
B)Rejestr Zagadnień
C)Zarządzanie konfiguracją
D)Zgoda na Wykonanie Grupy Zadań
70.Większość Elementów sterowania używanych
w metodyce PRINCE2 określa się jako:
A)Zależne od zdarzeń
B)Zależne od czasu
C)Doraźne
D)Oparte na technikach
71.W ramach, którego z poniższych procesów
można uzyskać zgodę na zakończenie
projektu?
A)Inicjowanie Projektu
B)Zamykanie Projektu
C)Zarządzanie Zakresem Etapu
D)Zarządzanie Strategiczne Projektem
72.Co w metodyce PRINCE2 stanowi
bezpośredni wkład w zawartość Planu Jakości
Projektu?
A)ISO 9001
B)Plan Jakości Etapu
C)Polityka jakości dostawcy
D)Oczekiwania jakościowe klienta
73.Gdzie w proponowanym systemie
dokumentacji jest przechowywany Rejestr
Ryzyka?
A)W dokumentacji jakości
B)W dokumentacji projektu
C)W dokumentacji każdego etapu
D)W dokumentacji specjalistycznej
74.Na którym etapie procesu Sterowanie
Etapem jest aktualizowany Rejestr Ryzyka?
A)Rejestrowanie Zagadnień Projektowych
B)Ocena Postępów
C)Analizowanie Zagadnień Projektowych
D)Raportowanie Okresowe
75.Ile głównych rodzajów dokumentacji zaleca
się stosować w strukturze zarządzania
dokumentami PRINCE2?
A)Trzy rodzaje dokumentacji: dokumentację
dotyczącą planów, zagrożeń i jakości
B)Trzy rodzaje dokumentacji: dokumentację
projektu, etapu i jakości
C)Tylko dokumentację jakości
D)Jeden rodzaj dokumentacji dla każdego
Zagadnienia Projektowego
76.Kiedy powstaje Plan Jakości Projektu?
A)Podczas procesu Przygotowanie Projektu
B)Podczas procesu Inicjowanie Projektu
C)W ramach procesu Zarządzanie Zakresem
Etapu
D)W ramach Zlecenie Przygotowania Projektu
77.Na okładce płyty widniej następująca
informacja: „ Wersja 1.3”. Który komponent
PRINCE2 odpowiada za ten zapis?
A)Elementy sterowania
B)Zarządzanie konfiguracją
C)Jakość w środowisku projektu
D)Sterowanie Zmianami
78.Rola związana ze stosowaniem metody
Zarządzania konfiguracją to:
A)Bibliotekarz Konfiguracji
B)Audytor Konfiguracji
C)Nadzór Projektu
D)Kontroler Wersji
79.Komitet Sterujący ma trzy obowiązki
związane z zarządzeniem ryzykiem. Która z
poniższych opcji jest FAŁSZYWA?
A)Powiadomienie Kierownika Projektu o
każdym zagrożeniu zewnętrznym dla projektu
B)Zapewnianie, że zagrożenia są
identyfikowane, rejestrowane i regularnie
weryfikowane
C)Podejmowanie decyzji dotyczących
zalecanych reakcji na zagrożenia
D)Znalezienie równowagi pomiędzy poziomem
ryzyka a potencjalnymi korzyściami
80.Jakiego rodzaju środowisko zakłada
metodyka PRINCE2
A)Kontrakt z ustaloną z góry ceną
B)Środowisko klient/dostawca
C)Środowisko specjalistyczne
D)Środowisko z udziałem firmy zewnętrznej
81.Który proces obejmuje wykonanie prac przez
osoby, które mogą nie korzystać z metodyki
PRINCE2?
A)Zarządzanie Zakresem Etapu
B)Przygotowanie Projektu
C)Zarządzanie Strategiczne Projektem
D)Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu
82.Gdyby osoby zaangażowane w projekt same
decydowały o czasie rozpoczęcia prac
specjalistycznych, prowadziłoby to do chaosu.
Który produkt jest wykorzystywany w metodyce
PRINCE2,aby to kontrolować?
A)Zagadnienie Projektowe
B)Grupa Zadań
C)Raport Okresowy
D)Raport Końcowy Etapu
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards