Załącznik 3a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy

advertisement
Załącznik 3a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczy Zadania nr 1
Oznaczenie sprawy: DZ/3321/308/14
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie
Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47, 40 – 635 Katowice – Ochojec
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Usługi ubezpieczeniowe
Zad.1 – Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zad.2 – Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych
Okres ubezpieczenia:
Od 01.03.2015 do 29.02.2016
Szkodowość (stan na dzień 15.09.2014):
Rok
2010
2010
2010
2010
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
I.
Ryzyko
OC ogólne
OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC ogólne
OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Wysokość (w PLN)
1.059,41
95.350,00
Rezerwa – 20.000,00
Rezerwa – 178.872,00
Rezerwa – 20.000,00
69.300,00
Rezerwa – 20.000,00
Rezerwa – 20.000,00
1.185,17
35.000,00
Rezerwa – 20.000,00
Rezerwa – 83.216,00
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729)
Suma gwarancyjna:
Równowartość w złotych:
Strona 1 z 14
100.000,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz
500.000,00 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń
Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna:
Brak
II.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody (na osobie i w
mieniu) wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie
ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w działalności, będące
następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
 W odniesieniu do szkód w mieniu i na osobie ochrona ubezpieczeniowa obejmuje straty, które
poszkodowany poniósł (damnum emergens) oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody
mu nie wyrządzono (lucrum cessans).
 W odniesieniu do szkód będących następstwem szkody na osobie ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje także wynikające z przepisów prawa zobowiązania nie odszkodowawcze (obowiązek
zapłaty zadośćuczynienia).
 Ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń
zaistniałych w okresie trwania umowy ubezpieczenia, choćby poszkodowani zgłosili je po tym
terminie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia.
 Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane rażącym niedbalstwem Zamawiającego
lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.
Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody:
 w nieruchomościach, z których Zamawiający korzystał na podstawie umowy najmu, użyczenia,
dzierżawy lub innego stosunku prawnego (OC najemcy nieruchomości) – do wysokości sumy
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia,
 w mieniu ruchomym, z którego Zamawiający korzystał na podstawie umowy najmu, użyczenia,
dzierżawy lub innego stosunku prawnego (OC najemcy mienia ruchomego) – do wysokości sumy
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia,
 wyrządzone pracownikom Zamawiającego w związku z wykonywaniem przez nich prac na rzecz
Zamawiającego (niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym również: wolontariusze, praktykanci,
stażyści, rezydenci, studenci) (OC pracodawcy) – do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i
wszystkie zdarzenia,
 powstałe w mieniu należącym do pracowników Zamawiającego lub używanym przez pracowników
Zamawiającego, w tym szkody w pojazdach mechanicznych i ich wyposażeniu (z wyłączeniem
utraty, w tym kradzieży pojazdu i jego wyposażenia, a w mieniu osobistym z wyłączeniem gotówki i
innych wartości pieniężnych i kradzieży bez włamania); pracownik: niezależnie od podstawy
zatrudnienia, w tym również: wolontariusze, praktykanci, stażyści, rezydenci, studenci – limit
odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
 powstałe w mieniu pacjentów przyjętym do przechowania na czas udzielania świadczeń
zdrowotnych (za rzeczy te uważa się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta
przyjmowanego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych; rzeczy te muszą być przyjęte
Strona 2 z 14
zgodnie regulaminem rzeczy przyjmowanych do przechowania obowiązującym w GCM) – limit
odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
 powstałe w związku z prowadzeniem działalności hotelowej – limit odpowiedzialności 200.000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
 powstałe wskutek awarii, eksploatacji i działania instalacji wodno-kanalizacyjnej, urządzeń
wodociągowych, grzewczych, gazowych oraz urządzeń związanych z dostawą lub przetwarzaniem
energii elektrycznej – do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia,
 powstałe w wyniku niesprawnego lub wadliwego działania urządzeń, maszyn technologicznych
oraz sprzętu medycznego – do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia,
 wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji i obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych (8 pojazdów) – limit
odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
 powstałe w związku z wykonywaniem funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym (OC
deliktowa) – limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
 powstałe w wyniku działania apteki szpitalnej, w tym także szkody wynikłe z nienależytego
wykonania leku, a także wytwarzania leków na potrzeby Zamawiającego – do wysokości sumy
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia,
 powstałe w wyniku wadliwych środków i towarów medycznych dostarczonych przez dostawców z
zachowaniem przez Wykonawcę prawa do regresu (za środki i towary medyczne uważa się:
strzykawki, igły, rękawice medyczne, cewniki, dreny, czujniki, środki do dezynfekcji oraz materiały
wiskoelastyczne, itp.) – limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
 wyrządzone przez stażystów, wolontariuszy, rezydentów oraz praktykantów i studentów
odbywających praktyki zawodowe,
 wyrządzone przez podwykonawców, z zachowaniem przez Wykonawcę prawa do regresu,
 wyrządzone osobom, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność oraz osobom bliskim, które
stają się pacjentami podmiotu leczniczego,
 które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej
(ubezpieczenie nadwyżkowe) – limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,
 wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW – żółtaczka, gronkowiec
oraz inne zgodnie z Ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach), powstałe w wyniku naruszenia
zasad higieny i aseptyki – limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zakres terytorialny:
terytorium RP
Suma gwarancyjna:
500.000,00 PLN na wszystkie i 200.000,00 PLN na jedno zdarzenie, z zastrzeżeniem limitów
podanych powyżej.
Franszyzy/Udziały własne:
Integralna – 200 PLN
Redukcyjna/Udział własny – brak; dla szkód związanych z działalnością leczniczą 1.000,00 PLN
Klauzule dodatkowe:
1. Klauzula stempla bankowego
2. Klauzula pro rata temporis
3. Klauzula warunków i taryf
Strona 3 z 14
4. Klauzula reprezentantów
III. Informacje do oceny ryzyka:
Podstawowe informacje:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca (GCM)
40-635 Katowice-Ochojec, ul. Ziołowa 45/47
KRS: 0000064696, NIP: 954 22 69 625, REGON: 001262860, wiodące PKD 8610Z (Działalność Szpitalna)
Reprezentant podmiotu: Pani Klaudia Rogowska – Dyrektor Szpitala
GCM jest jednostką utworzoną przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; jest podmiotem leczniczym nie
będącym przedsiębiorcą. Organami są: Kierownik, Rada Społeczna
GCM działa w oparciu o:
1. Ustawę z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
2. Ustawę z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008
r., Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),
3. Ustawę z 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4. Statut Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
5. Inne przepisy regulujące działalność publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
6. Regulamin Organizacyjny
GCM udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie (źródło: Regulamin Organizacyjny, Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
65/2012 z 31.08.2012 r. z późn. zm.):
1.
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
2.
leczenia szpitalnego
3.
opieki psychiatrycznej
4.
rehabilitacji leczniczej
5.
świadczeń wysokospecjalistycznych
6.
programów zdrowotnych (lekowych)
7.
chemioterapii
8.
badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej
Świadczenia zdrowotne udzielane są w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47. Świadczenia zdrowotne zgodnie z Księgą
Rejestrową mogą być wykonywane w jednostce organizacyjnej „Oddział Kardiologii w Cieszynie i „ Przychodni
Kardiologicznej w Cieszynie” – Cieszyn, ul. Bielska 4 – jednak z uwagi na brak zawartej umowy z płatnikiem (NFZ) –
brak kontraktu, jednostka nie świadczy usług w ramach GCM. Właściciel Budynku wykorzystuje Oddział zgodnie z
kontraktem z NFZ zawartym w ramach swoich umów.
GCM może udzielać ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w miejscu pobytu pacjenta. Stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne szpitala udzielane są w oddziałach stacjonarnych GCM, w ramach hospitalizacji (przyjęcie w
trybie planowanym i nagłym). Świadczenia zdrowotne w ramach hospitalizacji udzielane są całodobowo we wszystkie
dni.
Na terenie GCM znajduje się Bank Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej, do jego zadań należy:
 składanie zamówień na krew i jej składniki w RCKiK w Katowicach lub innych.
 Stosuje się zamówienia zbiorowe i indywidualne w przypadku KKP, składników filtrowanych,
napromieniowanych i potrzebnych dla pacjentów immunizowanych.
 odbiór krwi i jej składników,
Strona 4 z 14












przechowywanie krwi i jej składników do czasu ich wydania na oddziały szpitalne GCM,
wydawanie krwi i jej składników na oddziały GCM,
prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników,
oznaczenie grupy krwi w układzie AB0 i Rh D pacjentów,
wykrywanie przeciwciał odpornościowych,
wykonywanie prób zgodności serologicznej między dawcą a biorcą,
identyfikacja przeciwciał odpornościowych,
oznaczenie fenotypów w zakresie istotnych klinicznie układów antygenowych u pacjentów zimmunizowanych,
dobór krwi dla pacjentów zimmunizowanych,
udział w zewnętrznej ocenie kontroli jakości ogólnopolskiej i międzynarodowej.
współpraca z Pracownią Serologii Transfuzjologiczne w RCKiK w Katowicach
bieżąca współpraca z Transfuzjologami Szpitalnymi i Komitetem Transfuzjologicznym
Na terenie GCM przy ul. Ziołowej 45/47 znajduje się Apteka Szpitalna, do której zadań należy między innymi:
wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych komórkom organizacyjnym GCM, wydawanie produktów
pacjentom włączonym do programów terapeutycznych (lekowych), właściwe przechowywanie i utrzymanie
normatywnych zapasów produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzanie leków recepturowych i
aptecznych, kontrola jakości i tożsamości leków budzących zastrzeżenia, udzielanie informacji o produktach leczniczych
i wyrobach medycznych, przygotowanie leków cytostatycznych w dawkach dziennych, organizowanie zaopatrzenia GCM
w produkty lecznicze i wyroby medyczne, udział w monitorowaniu niepożądanych działań leków i incydentów
medycznych itp. Apteka świadczy usługi wyłącznie na rzecz GCM.
Na terenie GCM znajduje się Centralna Sterylizatornia, która świadczy usługi między innymi w zakresie procesów
dezynfekcji i sterylizacji na rzecz: komórek organizacyjnych GCM, podmiotów zewnętrznych, zgodnie z zawartymi przez
GCM umowami w tym zakresie.
Na terenie GCM mieści się Dział Remontowo-Budowlany, w którego strukturze mieści się Magazyn Techniczny.
Zadaniami Działu Remontowo-Budowlanego między innymi są: zapewnienie właściwego stanu technicznego obiektów,
pomieszczeń i wyposażenia GCM, w szczególności: prowadzenie drobnych prac remontowych, prowadzenie napraw i
konserwacji w tym: mebli oraz prac stolarskich, szklarskich (stolarka okienna i drzwiowa), konserwacja i naprawa
zamków, samozamykaczy, przeglądów stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej, naprawa i ostrzenie narzędzi
chirurgicznych, naprawa łóżek i szafek oraz drobnego sprzętu medycznego, montaż wszelkiego rodzaju osprzętu. Do
zadań Magazynu Technicznego należy między innymi: przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie oraz prowadzenie
dokumentacji magazynowej materiałów oraz innych przedmiotów podlegających ewidencji, pochodzących z zakupów,
darowizn itp., utrzymanie stanów magazynowych na poziomie zapewniającym rytmiczność realizacji zadań przez dział
techniczny.
Komórki organizacyjne GCM:
Oddziały przychodnie, izby przyjęć, pracownie, zakłady, inne komórki:
1. I Oddział Kardiologii: Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji, Pracownia ECHO Serca Przezprzełykowe
2. II Oddział Kardiologii: Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownia Echokardiografii,
3. III Oddział Kardiologii: Pracownia ECHO Serca Wysiłkowe,
4. Oddział Kardiochirurgii,
5. Zakład Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Pooperacyjnej
6. Oddział Elektrokardiologii: Pracownia Elektrokardioterapii
7. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym
8. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
9. Oddział Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Angiologii: Pracownia Radiologii Zabiegowej, Pracownia Badań
Naczyniowych Mikrokrążenia
Strona 5 z 14
10. Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
11. Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych: Pracownia Spirometrii, Pracownia Diagnostyki
Elektrokardiograficznej
12. Oddział Geriatrii
13. Oddział Neurologii: Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii, Pracownia Komputerowej Analizy EEG, Pracownia
Komputerowej Analizy EMG, Pracownia Komputerowej Analizy Doppler – USG, Pracownia Psychologiczna,
Pracownia Potencjałów Wywołanych
14. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu: Pododdział Dziecięcy Oddziału Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu
15. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
16. Oddział Laryngologii: Pracownia Diagnostyki Audiologicznej i Elektronystagmografii, Pracownia Fiberoskopii
17. Oddział Rehabilitacji Leczniczej: Pododdział Dziecięcy Oddziału Rehabilitacji Leczniczej, Pracownia Neurofizjologii
18. Oddział Psychiatrii i Psychoterapii: Pracownia EEG Biofeedback, Pracownia Światłoterapii, Pracownia Badania
Funkcji Poznawczych, Pracownia Arteterapii
19. Oddział Onkologii
20. Oddział Neurochirurgii
21. Zakład Endoskopii
22. Dział Perfuzjonistów
23. Izba Przyjęć
24. Apteka Szpitalna: Pracownia Leków Cytostatycznych przy Oddziale Onkologii
25. Bank Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej
26. Zakład Diagnostyki Obrazowej: Pracownia RTG, Pracownia TK, Pracownia NMR, Pracownia USG
27. Zakład Patomorfologii: Pracownia Histopatologii, Pracownia Cytologii, Pracownia Immunohistochemii,
Prosektorium
28. Zakład Kardiologii Inwazyjnej: Pracownia Hemodynamiki, Hybrydowa Sala Zabiegowa
29. Blok Operacyjny Wielospecjalistyczny: Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii, Blok
Operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Blok Operacyjny Oddziału Laryngologii, Blok
Operacyjny Oddziału Neurochirurgii
30. Blok Operacyjny Kardiochirurgiczny: Blok Operacyjny Oddziału Kardiochirurgii
31. Oddział Kardiologii w Cieszynie: Oddział Kardiologii, Pracownia Hemodynamiki, Izba Przyjęć
32. Przychodnia Specjalistyczna: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia
Neurologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Cukrzycowa, Poradnia
Reumatologiczna, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Chorób
Metabolicznych, Poradnia Badań Profilaktycznych, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Geriatryczna, Poradnia
Ortopedyczna dla Dzieci, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Proktologiczna, Poradnia Chorób Wewnętrznych, Poradnia Chemioterapii,
Poradnia Audiologiczna, Poradnia Foniatryczna, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Onkologicznej,
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
Poradni Ortopedycznej dla Dzieci, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej, Gabinet
Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej,
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Naczyniowej, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni
Chorób Naczyń, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Proktologicznej, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
Poradni Chemioterapii, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Przychodni Specjalistycznej
33. Przychodnia
Kardiologiczna:
Poradnia
Kardiologiczna,
Poradnia
Kardiochirurgiczna,
Poradnia
Elektrokardiologiczna, Poradnia Wad Serca, Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, Poradnia Kontroli Rozruszników i
Kardiowerterów, Pracownia EKG, Pracownia Holter EKG, Pracownia Holter RR, Pracownia ECHO Serca,
Pracownia Ergometrii, Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów-Stymulatorów Serca, Gabinet
Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Kardiochirurgicznej,
Strona 6 z 14
34. Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej: Zakład Rehabilitacji Leczniczej: Gabinet Fizykoterapii, Gabinet Kinezyterapii,
Gabinet Masażu Leczniczego; Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej, Poradnia Rehabilitacyjna dla
Dorosłych, Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci, Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
35. Dział Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej: Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny, Oddział Dzienny dla
Osób z Zaburzeniami Nerwicowym, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Nerwic
36. Przychodnia Kardiologiczna w Cieszynie: Poradnia Kardiologiczna
37. Laboratorium Analityczne: Pracownia Biochemii z Pracownią Badań Pilnych, Pracownia Hematologii, Pracownia
Immunochemii z Pracownią Hemostazy, Pracownia Analityki Ogólnej, Pracownia Elektroferezy Białek, Stanowisko
Analizy Parametrów Krytycznych przy Bloku Operacyjnym Kardiochirurgicznym
38. Zakład Bakteriologii: Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej, Pracownia Wirusów
Komórki, wydziały działalności nie medycznej:
Dyrektor, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych, Z-ca Dyrektora ds.
Technicznych, Naczelna Pielęgniarka, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, Pracownik
Socjalny ds. Pacjentów, Z-ca Naczelnej Pielęgniarki, Dział Organizacji, Dział Promocji, Dział Kadr, Dział Zamówień
Publicznych, Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki, Inspektor
ds. Obronnych i Obrony Cywilnej, Inspektorat BHP, Dział ds. Systemów Jakości, Administrator Bezpieczeństwa
Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Główny Księgowy, Z-ca Głównego Księgowego, Dział
Finansowo-Księgowy, Dział Rachuby Zarobkowej, Dział Księgowości Materiałowej, Dział Controllingu, Dział ds. Badań
Klinicznych i Naukowych, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Dział Żywienia, Dział Informatyki, Hotel, Dział
Energomaszynowy, Dział Elektryczny, Dział Elektroniki Medycznej, Dział Remontowo–Budowlany, Inspektorat Ochrony
PPOŻ, Dział Inwestycji, Dział Automatyki, Centralna Sterylizatornia, Laboratorium Kontrolno-Pomiarowe Aparatury
Radiologicznej, Transfuzjolog Szpitalny, Koordynator ds. Ochrony Radiologicznej, Kapelania Szpitalna
Dane finansowe:
Budżet (rok bilansowy od 01.01 do 31.12)
Lp. Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
Przychody ogółem, w tym:
Przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
Zmiana stanu produktów
Koszty ogółem, w tym:
Koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto
2013 rok
278.820.575,22
273.305.048,15
3.220.642,41
1.342.103,17
952.781,49
267.944.163,74
266.515.178,57
1.118.679,02
310.306,15
10.876.411,48
296.449,00
10.579.962,48
2014 rok (plan)
278.682.520,00
266.315.920,00
7.217.500,00
4.597.100,00
552.000,00
273.856.400,00
273.268.900,00
272.900,00
314.600,00
4.826.120,00
305.000,00
4.521.120,00
Dodatkowa działalność pozamedyczna:
Przychody z hotelu przyszpitalnego (kwoty netto, bez VAT):
- za 2013 rok: 1 273 830,12 zł,
- za okres od 01.01.2014 do 31.08.2014 r.: 609 928,01 zł
Przychody z wynajmu pomieszczeń (kwoty netto, bez VAT):
- za 2013 rok: 1 157 141,05 zł
- za okres od 01.01.2014 do 31.08.2014 r.: 818 596,08 zł
Strona 7 z 14
Wartość kontraktu z NFZ:
- za 2013 rok: 235 968 318,15 zł
- plan na 2014 rok.: 222 932 313,84 zł
Zatrudnienie:
Łączne zatrudnienie (na dzień 31.08.2014 r.):
1.903 pracowników na umowach o pracę i innych umowach cywilnoprawnych, w tym:
- lekarze: 436 (w tym: I st. specjalizacji: 8, II st. specjalizacji: 293, bez specjalizacji: 18, stażyści:13, rezydenci: 104)
- średni personel medyczny: 880 (w tym: pielęgniarki: 759, inny, średni: 121, personel wyższy medyczny: 82)
- pozostały średni personel: 72
- pozostały niższy personel: 143
- administracja: 155
- zaplecze techniczne: 83
- zaplecze gospodarcze: 52
Forma zatrudnienia:
- liczba praktykujących lekarzy na podstawie umowy o pracę: 478
- liczba praktykujących lekarzy na podstawie innych umów cywilnoprawnych: 75
Specjalizacja/stopień
Anestezjologia i intensywna terapia
Chirurgia Ogólna
Chirurgia klatki piersiowej
Choroby wewnętrzne
Diabetologia
Dermatologia
Gastroenterologia
Kardiologia
Kardiochirurgia
Medycyna przemysłowa
Nefrologia
Neurologia
I
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
II
29
20
0
47
2
1
1
82
24
2
3
15
Specjalizacja/stopień
Neurologia dziecięca
Ortopedia i traumatologia
Otolaryngologia
Patomorfologia
Pediatria
Psychiatria
Radiodiagnostyka
Radioterapia onkologiczna
Rehabilitacja medyczna
Reumatologia
Inne specjalności nie wymienione
I
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
1
II
0
11
8
1
1
12
10
1
3
7
13
Informacja dodatkowa o zatrudnieniu:
Do oddziału w Cieszynie oddelegowano:
- lekarze 4 osoby (w tym: II st. specjalizacji: 1 osoba – choroby wewnętrzne, II st. specjalizacji: 3 osoby – kardiologia)
- pielęgniarki – 24 osoby
Ww. pracownicy wykonują pracę na rzecz pacjentów Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w ramach
świadczeń finansowanych z NFZ zgodnie z zawartymi umowami. GCM nie posiada kontraktu z NFZ dla wskazanego
oddziału i poradni kardiologicznej na terenie ZZOZ w Cieszynie.
Umowy cywilno-prawne z lekarzami zawierane są w zakresie: Kardiochirurgii, Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
i Angiologii, Torakochirurgii, Laryngologii, Hemodynamiki, Neurologii, Neurochirurgii, Gastroskopii i Endoskopii, Chorób
Wewnętrznych i Metabolicznych, Reumatologii, Okulistyki, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardioanestezji i
Intensywnej Terapii Pooperacyjnej, Dermatologii.
Pacjenci/leczenie/procedury:
2013 rok
2014 rok ( do 31.08.2014r.)
liczba pacjentów
Strona 8 z 14
hospitalizowani pacjenci
leczeni pacjenci
udzielone porady ambulatoryjne
27 921
29 507
(bez porad w IP)
wykonane zabiegi chirurgiczne
wykonane zabiegi pobrania tkanek
wykonane zabiegi przeszczepu tkanek
19 453
20 860
liczba porad
117 265 (bez porad IP)
liczba wykonanych zabiegów
9 285
liczba wykonanych zabiegów
4
liczba wykonanych zabiegów
-
76 578
6 585
22
-
Stan łóżek w lecznictwie zamkniętym, z podziałem na poszczególne oddziały (na dzień 31.08.2014r.)
w tym:
Oddziały stacjonarne
liczba łóżek
ogółem
liczba łóżek
intensywnego
nadzoru
kardiologicznego
liczba łóżek
intensywnej opieki
medycznej
I Oddział Kardiologii
55
-
6
II Oddział Kardiologii
50
-
2
III Oddział Kardiologii
52
-
6
Oddział Kardiochirurgii
98
-
32
Oddział Elektrokardiologii
40
-
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem
Kardiologicznym
12
-
-
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
4
4
-
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii
60
-
6
Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
37
-
-
Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
36
-
-
Oddział Geriatrii
18
-
-
Oddział Neurologii
29
-
2
Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii
16
-
4
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
38
-
2
Pododdział Dziecięcy Oddziału Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu
6
-
-
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
10
-
-
Oddział Laryngologii
20
-
2
Oddział Rehabilitacji Leczniczej
23
-
-
Pododdział Dziecięcy Oddziału Rehabilitacji Leczniczej
25
-
-
Oddział Psychiatrii i Psychoterapii
30
-
Strona 9 z 14
Oddział Onkologii
19
-
2
Oddział Kardiologii
20
4
-
Oddział Neurochirurgii
15
-
4
Razem:
713
8
68
Oddziały dzienne
Liczba miejsc pobytu dziennego
Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej
30
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny
10
Oddział Dzienny dla Osób z Zaburzeniami Nerwicowymi
12
Razem:
52
Wykonywane wysokospecjalistyczne procedury medyczne:
 Nr 7.1 - wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu
przedsionków,
 Nr 9 - operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym:
 Nr 9.1 - Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym - zabieg na sercu lub aorcie bez
użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej
od wartości zastawki mechanicznej
 Nr 9.2 - Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym - zabieg na sercu lub aorcie z
zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej
wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej
 Nr 9.3 - Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym - zabieg na sercu lub aorcie z
zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnych z ceną
zastawki biologicznej
 Nr 9.4 - Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym - zabieg na sercu i aorcie z
zastosowaniem dwóch zastawek mechanicznych lub innych wszczepialnych środków technicznych lub
biologicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek mechanicznych oraz
reoperacja serca i dużych naczyń (za wyjątkiem ASDII), a także zabieg trombendarterektomii płucnej u
chorych z przewlekłą zatorowością płucną
 Nr 9.5 - Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym - zabieg na sercu i aorcie z
zastosowaniem dwóch zastawek biologicznych lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej
wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek biologicznych
 Nr 9.6 - Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym - zabieg na sercu lub aorcie - tętniaki
aorty z zastosowaniem protez, konduitów naczyniowych syntetycznych lub biologicznych (homograftów,
ksenograftów)
 Nr 10 - przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca: (Nr 10.1 – przeznaczyniowe wszczepienie
zastawki aortalnej, Nr 10.2 – przezkoniuszkowe wszczepienie zastawki aortalnej)
Organizacja pracy oraz inne istotne informacje dot. działalności GCM:
 sporządzony regulamin wewnętrzny określający organizację wewnętrzną,
 sporządzony regulamin organizacyjny,
 dokumentacja medyczna przechowywana jest zgodnie z: zarządzeniem nr 86/2010 z dnia 29.12.2010r. Dyrektora
SPSK NR 7 w sprawie wprowadzenia instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
zarządzeniem nr 152/2011 z dnia 29.12.2011r. Dyrektora SPSK NR 7 w sprawie wprowadzenia jednolitego
rzeczowego wykazu akt SPSK NR 7,
 placówka posiada regulamin przechowywania rzeczy powierzonych przez pacjentów,
Strona 10 z 14





prowadzona jest działalność w zakresie doskonalenia kadr lekarskich i pielęgniarskich,
placówka posiada potwierdzony i wdrożony system czynnego nadzoru - kontroli zakażeń szpitalnych,
Zespół Kontroli Zakażeń szpitalnych opracował i wdrożył procedury dotyczące zapobiegania zakażeniom,
segregacji odpadów medycznych oraz inne wymagane normami ISO 9001:2008 oraz inne zgodne z wymogami
akredytacyjnymi,
placówka posiada opracowane i wdrożone procedury uwzględniające obsługę pacjentów od momentu przyjęcie do
szpitala (tryb planowy, nagły, konsultacja w Izbie Przyjęć), poprzez realizowane świadczenia medyczne (leczenie
zachowawcze, diagnostyczne i terapeutyczne), aż do wypisania pacjenta ze szpitala lub skierowanie do Zakładu
Patomorfologii. Ponadto są wdrożone procedury pielęgniarskie dla poszczególnych Oddziałów GCM, stanowiące
uzupełnienie w/w procedur,
oprócz w/w procedur są również (zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008), wdrożone procedury m. in. w
następujących obszarach: Zarządzania kadrami (karta procesu przedstawiająca czynności podczas zatrudniania
personelu oraz planowanie szkoleń), diagnostyka analityczna, bakteriologia, zakażenia szpitalne, żywienie
pacjentów (z uwzględnieniem GHP, GMP, HACCP), bankowanie krwi oraz serologia transfuzjologiczna,
patomorfologia czy nadzorowanie aparatury radiologicznej (zgodnie z normą ISO 17025:2005),
Certyfikaty, nagrody, wyróżnienie posiadane przez GCM:
 ISO 9001:2008 Górnośląskie Centrum Medyczne mając na celu osiąganie i utrzymanie wysokiego poziomu
jakości w zakresie świadczonych usług leczniczych i diagnostycznych, wdrożyło, stosuje oraz stale doskonali
system zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2008, czego dowodem jest pozytywny wynik
audytu odnawiającego i utrzymanie certyfikatu systemu jakości
 2013 r.: certyfikat ISO 9001:2008, Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia,
 2012 r.: certyfikat ISO 9001:2008
 2011 r.: certyfikat ISO 9001:2008
 Złoty Lider Ochrony Zdrowia 2014 w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia
 Nagroda Andreasa za wybitne osiągnięcia w kardiologii interwencyjnej - prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała
 III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Finansowym Szpitali Publicznych w grupie placówek resortowych i
klinicznych przygotowanym przez spółkę Magellan we współpracy z „Forbesem”
 Wyróżnienie Kapituły Śląskiej Izby Lekarskiej – „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” dla Pani prof. dr hab.n.med. Irena
Krupka – Matuszczyk w uznaniu wybitnego, wieloletniego wkładu w kształcenie podyplomowe lekarzy
 Kapituła Programu Dobre Bo Polskie przyznała tytuł "Szpitala Przyjaznego Pacjentom”
Dodatkowe informacje od GCM:
 Pacjenci do GCM przyjmowani są na podstawie: skierowania lekarza mającego prawo wykonywania zawodu, bez
skierowania z powodu: wypadku, urazu, porodu, stanu zagrożenia zdrowia lub życia.
 GCM nie wykonuje zabiegów chirurgii plastycznej.
 GCM nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji.
 GCM dokonuje: przeszczepów komórek i tkanek polegające na pobieraniu tkanek od pacjentów na potrzeby obce
(rogówka, siatkówka itp.), b/ przeszczepów kostnych allogenicznych sterylizowanych radiacyjnie z zakupionych
preparatów (dotyczy wyłącznie ortopedii) – GCM nie znajduje się na liście banków tkanek i komórek, które uzyskały
pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o
pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
 Transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wykonuje zewnętrzny podmiot.
 Wywóz odpadów komunalnych wykonuje zewnętrzny podmiot.
 Ochronę wykonuje zewnętrzny podmiot.
 Usługi pralnicze wykonuje zewnętrzny podmiot.
 Usługi pozamedyczne, takie jak: żywienie pacjentów oraz prowadzenie stołówki pracowniczej wykonywane są
własnymi siłami.
 Pojazdy niepodlegające rejestracji i obowiązkowemu ubezpieczeniu OC p.p.m.
Strona 11 z 14
Wózek podnośnikowy GPW 2008/2503
Wózek akumulatorowy
Wózek pierwszej pomocy medycznej typ: 140.51
Wózek platformowy EP.006.19
Wózek platformowy EP 006.19 PBIR CURTIS
Pojazd Melex typ 745
Wózek MELEX
Pojazd wolnobieżny FADROMA Ł-200 – Ładowarka

GCM korzysta z usług podwykonawców:
Lp.
Numer umowy
Rodzaj badania
1.
2.
3.
DZ/3312/692/12
DZ/343/3/12
DZ/343/7/12
4.
DZ/343/8/12
5.
DZ/343/9/12
6.
DZ/343/10/12
7.
DZ/343/11/12
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DZ/343/14/12
DZ/343/15/12
DZ/343/16/12
DZ/343/17/12
DZ/343/18/12
DZ/343/19/12
DZ/343/21/12
DZ/343/23/12
DZ/343/24/12
17.
DZ/343/25/12
18.
19.
20.
21.
22.
23.
DZ/343/26/12
DZ/343/27/12
DZ/343/28/12
DZ/343/29/12
DZ/343/31/12
DZ/343/32/12
24.
DZ/343/1/13
25.
26.
DZ/343/2/13
DZ/343/3/13
27.
DZ/343/4/13
28.
DZ/343/5/13
Badania profilaktyczne pracowników
Badania bronchofiberoskopowe
Badania w zakresie pletyzmografii
Konsultacje badań w zakresie serologii
transfuzjologicznej
Transport składników krwi i próbek krwi pacjentów
Transport sanitarny z podstawowym i
specjalistycznym zespołem ratownictwa
medycznego
Transport sanitarny z ratownikiem medycznym lub
sanitariuszem
Badania laboratoryjne – pakiet 1
Badania laboratoryjne – pakiet 2
Badania laboratoryjne – pakiet 3
Badania laboratoryjne – pakiet 4
Badania laboratoryjne – pakiet 5
Badania w zakresie rezonansu magnetycznego
Badania w zakresie scyntygrafii
Badania w zakresie densytometrii
Badania cytogenetyczne i cytofluorometryczne
Badania w zakresie patologii nowotworów i
patomorfologii
Badania histopatologiczne
Badania w zakresie mammografii
Badania w zakresie tomografii komputerowej
Badania cytoskopowe i konsultacje urologiczne
Konsultacje stomatologiczne
Konsultacje ginekologiczne
Realizacja procedur po ekspozycji na zakażenia
czynnikami biologicznymi przenoszonymi przez
krew
Konsultacje wyników badań obrazowych
Badania laboratoryjne – pakiet 6
Badania genetyczne-ocena obecności mutacji
BRAF V600
Badania laboratoryjne - Oddział Kardiologii w
Cieszynie
Czas obowiązywania
umowy
29.04.2012 – 31.12.2014
24.07.2012 – 24.07.2014
12.10.2012-31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2014
01.02.2013 – 31.12.2014
20.09.2013 – 20.09.2015
09.04.2013 – 31.12.2014
03.06.2013 – 03.06.2015
16.05.2013 – 16.05.2015
Strona 12 z 14
29.
DZ/343/6/13
30.
DZ/343/7/13
31.
DZ/343/8/13
32.
DZ/343/9/13
33.
DZ/343/10/13
34.
DZ/343/11/13
35.
DZ/343/13/13
36.
DZ/343/6/14
37.
DZ/343/3/14
38.
DZ/343/4/14
39.
DZ/343/12/14
40.
DZ/343/5/14
41.
DZ/343/10/14
42.
DZ/343/7/14
43.
DZ/343/8/14
44.
DZ/343/9/14
Tomografia komputerowa – Oddział Kardiologii w
Cieszynie
Badania endoskopowe – Oddział Kardiologii w
Cieszynie
Badania RTG – Oddział Kardiologii w Cieszynie
Wykonywanie dializ – Oddział Kardiologii w
Cieszynie
Badania serologiczne - Oddział Kardiologii w
Cieszynie
Transport składników krwi i próbek krwi pacjentów
- Oddział Kardiologii w Cieszynie
Badania w zakresie rezonansu magnetycznego
Wykonywanie usług w zakresie konsultacji
torakochirurgicznych
Transport sanitarny z ratownikiem medycznym lub
sanitariuszem
Transport sanitarny z podstawowym i
specjalistycznym zespołem ratownictwa
medycznego
Badania w zakresie Rezonansu magnetycznego Oddział Kardiologii w Cieszynie
Transport składników krwi i próbek krwi pacjentów
Badania w zakresie patologii nowotworów i
patomorfologii – GRUPA 1
Konsultacje w zakresie torakochirurgii
Konsultacje lekarskie – Oddział Kardiologii w
Cieszynie
Badania bronchofiberoskopowe
23.07.2013 – 23.07.2015
02.07.2013 – 02.07.2015
02.07.2013 – 02.07.2015
03.07.2013 – 03.07.2015
09.07.2013 – 09.07.2015
23.07.2013 – 23.07.2015
13.01.2014 – 31.12.2014
12.05.2014 – 08.07.2014
01.06.2014 – 31.12.2017
01.06.2014 – 31.12.2017
23.06.2013 – 31.12.2017
01.01.2015 – 31.12.2017
01.07.2014 – 31.12.2017
09.07.2014 – 09.07.2016
23.06.2014– 23.06.2017
25.07.2014 – 31.12.2017
IV. Treść klauzul dodatkowych
Klauzula stempla bankowego
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się chwilę
złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku
Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.
Klauzula warunków i taryf
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w
okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie
ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.
Klauzula pro rata temporis
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Strona 13 z 14
wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz
zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej
Klauzula reprezentantów
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego
lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się
Dyrektora GCM.
V. Informacje dodatkowe dla wykonawców:
1. Zakres ubezpieczenia opisany powyżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy
od proponowanego powyżej to automatycznie włączone zostają do ochrony ubezpieczeniowej.
2. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest węższy niż
zakres opisany powyżej nie mają zastosowania.
3. Jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w niniejszym załączniku nie precyzują istotnych kwestii związanych z
ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń poszczególnych rodzajów
ubezpieczeń.
4. Zamawiający dopuszcza stosowanie odmiennych uregulowań, w tym treści klauzul Wykonawcy pod
warunkiem, że nie zawężają one zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
5. W opisie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń zostały ujęte klauzule obligatoryjne oraz fakultatywne.
6. Treść wszystkich klauzul znajduje się powyżej.
7. W poniższej tabeli określony został status danej klauzuli (obligatoryjna lub fakultatywna).
8. Klauzule obligatoryjne muszą zostać przez Wykonawcę bezwzględnie przyjęte.
9. Dla każdej z klauzul fakultatywnych została przypisana liczba punktów możliwych do zdobycia w przypadku
jej przyjęcia.
10. Jeżeli dana klauzula fakultatywna znajduję się w więcej niż jednym rodzaju ubezpieczeń, wówczas jej
przyjęcie oznacza, iż została ona przyjęta dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń, gdzie była wskazana.
Nazwa klauzuli
Klauzula stempla bankowego
Klauzula warunków i taryf
Klauzula pro rata temporis
Klauzula reprezentantów
Obligatoryjna/fakultatywna
(dla fakultatywnej liczba punktów)
Obligatoryjna
Fakultatywna – 30 pkt.
Fakultatywna – 30 pkt.
Fakultatywna – 40 pkt.
Strona 14 z 14
Download