plakat - SPTE Cieszyn

advertisement
rys. © Marcin ¯erañski
V Konferencja metodyczna dla nauczycieli
polonistów, historyków i bibliotekarzy
Kultura ksi¹¿ki ewangelików
Œl¹ska Cieszyñskiego – 500 lat Reformacji
19 kwietnia 2017 r. (œroda), godzina 15.00
Oœrodek Doskonalenia Zawodowego
„Publisher-Innowacje”, Cieszyn, ul. ks. I. Œwie¿ego 8
Program konferencji
15.00–15.15
Przywitanie goœci – mgr Emilia Gibiec (Dyrektor Oœrodka Doskonalenia Zawodowego
„Publisher-Innowacje” w Cieszynie)
15.15–15.30
Otwarcie konferencji oraz prowadzenie – mgr Ewa Mrowiec (Zespó³ Szkó³ nr 9 Specjalnych
im. dr Miko³aja Witczaka w Jastrzêbiu-Zdroju)
15.30–16.00
Biblia jako rzecz. Przyczynek do badañ nad kultur¹ religijn¹ protestantyzmu –
prof. zw. dr hab. Zbigniew Pasek (Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie)
16.00–16.30
Recepcja cieszyñskiej ksi¹¿ki polskiej w œrodowisku ewangelickim (do 1918 r.) –
dr Jadwiga Picha (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Bia³ej. Filia w Cieszynie)
16.30–16.45
Przerwa kawowa
16.45–17.15
Ewangelicki Oœrodek Wydawniczy w Cieszynie w II po³owie XIX wieku – dr Renata Czy¿
(Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Œniegonia w Wiœle)
17.15–17.45
Luterañska aktywnoœæ wydawnicza na Œl¹sku Cieszyñskim po 1989 roku – dr Aneta Sokó³
(Biblioteka Œl¹ska w Katowicach)
17.45–18.00
Dyskusja i zakoñczenie konferencji
Wystawa towarzysz¹ca konferencji w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Cieszynie
(ul. Stalmacha 14) „Pamiêæ zamkniêta w kamieniu – sylwetki ewangelików pochowanych na cieszyñskich
cmentarzach” – (kurator: mgr Stefan Król)
Organizatorzy konferencji:
Oœrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Bia³ej. Filia w Cieszynie
Szko³a Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie
Zespó³ Szkó³ nr 9 Specjalnych im. dr Miko³aja Witczaka w Jastrzêbiu-Zdroju
Honorowy patronat
Biskupa Diecezji Cieszyñskiej
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
dr. Adriana Korczago
Prosimy o zg³oszenie udzia³u w konferencji:
Oœrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” (telefonicznie – 33 858 26 02 lub elektronicznie – [email protected])
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards