63 dni gniewu - materiały

advertisement
MATERIA¸Y
UZUPE¸NIAJACE
RE˚YSER
I WSPÓ¸SCENARZYSTA
JAROS¸AW MINKOWICZ
WSPÓ¸SCENARZYSTA
¸UKASZ MODELSKI
AUTOR MUZYKI
JÓZEF SKRZEK
MOTION TRIO
¸UKASZ GARLICKI
OPIS SPEKTAKLU
63 DNI GNIEWU
SCENARIUSZ
I RE˚YSERIA
„63 Dni Gniewu” - to spektakl muzyczny przygotowywany
z okazji szeÊçdziesiàtej siódmej rocznicy Powstania
Warszawskiego. Inny od dotychczasowych przedsi´wzi´ç
z kilku powodów:
- Po pierwsze forma narracji. Twórcy spektaklu
zdecydowali si´ opowiadaç histori´ Powstania wstecz.
Ta opowieÊç zaczyna si´ trzeciego paêdziernika
1944 roku, kilka godzin po podpisaniu kapitulacji
ÂródmieÊcia. Ka˝dego z trojga bohaterów poznajemy
w chwili jego Êmierci. Potem, cofajàc si´ w czasie
us∏yszymy o czym ka˝dy z nich marzy∏, Êni∏, za czym
t´skni∏. Nasza opowieÊç skupi si´ na codziennoÊci ˝ycia
w Powstaniu – tylko poprzez codziennoÊç jesteÊmy
dziÊ w stanie zrozumieç – choç w pewnym stopniu
– jak wyglàda∏o ˝ycie w powstaƒczej Warszawie.
W rol´ „powstaƒców” wcielà si´ wyjàtkowo zdolni
polscy aktorzy. Nie zamierzamy ich przebieraç w kostium
z epoki – wr´cz przeciwnie. Oryginale, powstaƒcze
teksty pozwolimy im czytaç z tabletów.
- Po drugie struktura. Ten wieczór b´dzie mia∏ kameralnà,
introwertycznà form´ narzuconà poprzez klasycznà
form´ tragedii greckiej. Oto mamy troje bohaterów
i chór. Bohaterów poznajemy poprzez oryginalne
wspomnienia, zapiski i korespondencj´ z Powstania.
˚adne s∏owo nie zostanie dopisane ponad to, co
napisali sami Powstaƒcy. Chór b´dzie komentatorem,
a czasem sonorystycznym t∏em dla zdarzeƒ. Rol´ chóru
pragniemy powierzyç dwunastce m∏odych ludzi
tworzàcych Voice Factory. To formacja wokalna
prowadzona przez wspó∏tworzàcego przed laty
legendarny Novi Singers – Waldemara Parzyƒskiego.
Voice Factory brzmià nad wyraz wspó∏czeÊnie.
DoÊwiadczenie i wra˝liwoÊç muzyczna Parzyƒskiego
dodajà tej nowoczesnoÊci szlachetnych odcieni
muzycznych z lat ÊwietnoÊci Novi Singers.
- po trzecie muzyka. Kanwà muzycznà naszego
spektaklu b´dà kompozycje specjalnie na t´ okazj´
napisane przez Józefa Skrzeka. Poza Józefem
Skrzekiem w spektaklu udzia∏ wezmà Atom String
Quartet i Motion Trio.
Re˝yserem i scenarzystà spektaklu jest Jaros∏aw
Minkowicz, a wspó∏scenarzystà ¸ukasz Modelski.
Jaros∏aw Minkowicz to re˝yser teatralny i telewizyjny.
Studiowa∏ w warszawskiej i petersburskiej Akademii
Teatralnej. Debiutowa∏ na scenie teatru Hybrydy
spektaklem „Wyspa” z Tomaszem Saprykiem
i S∏awomirem Packiem w rolach g∏ównych. Re˝yserowa∏
najwi´ksze przedsi´wzi´cia telewizyjne dla TVP
(festiwal w Sopocie i koncerty festiwalowe w Opolu).
Mi´dzynarodowy rozg∏os przynios∏a mu realizacja
spektaklu muzycznego „Siedem Bram Jerozolimy”
którego scenariusz napisa∏ do muzyki Krzysztofa
Pendereckiego. Spektakl z animacjami w re˝yserii
Tomasza Bagiƒskiego i scenografià Borysa Kudlicki
by∏ podstawà filmu muzycznego nagrodzonego na
wielu mi´dzynarodowych festiwalach, nominowanego
do najwa˝niejszych nagród telewizyjnych: Z∏otej
Ró˝y i EMMY. Wspó∏pracowa∏ z W∏odzimierzem
Pawlikiem (spektakl muzyczno-baletowy „Chopin”
z Ulà Dudziak, czy Agà Zaryan, ale równie˝ ze
wspominanym Krzysztofem Pendereckim, czy Walerym
Giergiewem (koncert „Orchestra for the Peace”
dla uczczenia siedemdziesiàtej rocznicy wybuchu
II Wojny Âwiatowej). W swoich pracach najch´tniej
si´ga do wspó∏czesnej muzyki symfonicznej i jazzu.
¸UKASZ
GARLICKI
Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie.
Debiutowa∏ w roku 1998 w spektaklu Teatru Telewizji
w re˝yserii Stanis∏awa J´dryki pt. "¸ukaszek", w Teatrze
Ateneum w "OpowieÊci Lasku Wiedeƒskiego" rolà
Ericha w spektaklu Agnieszki Gliƒskiej oraz g∏ównà
rolà Marcina Borowicza w serialu Paw∏a Komorowskiego
"Syzyfowe prace". W roku 1999 wystàpi∏ w spektaklu
dyplomowym "Dwaj Panowie z Werony", w sztuce
Teatru Powszechnego z Warszawy w re˝yserii
W∏adys∏awa Kowalskiego i Agnieszki Gliƒskiej "Kaleka
z Inishmaan" (rola Kaleki), oraz w dwóch spektaklach
Teatru Telewizji - "Wypadek" (re˝. Stanis∏aw J´dryka)
oraz "Lato w Nohant" (re˝. Agnieszka Gliƒska). W roku
2000 ¸ukasz Garlicki zagra∏ rol´ Miedwiedienki
w przedstawieniu dyplomowym "Mewa" w re˝yserii
Agnieszki Gliƒskiej oraz postaç m∏odego Fàfary
w spektaklu Teatru Telewizji "Wyrok na Franciszka
K∏osa" w re˝yserii Andrzeja Wajdy.
W 2008 roku otrzyma∏ Nagrod´ Aktorskà dla
najlepszego aktora festiwalu za rol´ w filmie „Lekcje
pana Kuki” w re˝. Dariusza Gajewskiego na I Festiwal
The East and the West w Orenburgu.
Jeden z za∏o˝ycieli Projektu Warszawiak.
¸ukasz Modelski, wspó∏scenarzysta spektaklu
muzycznego ’63 dni gniewu”. Na co dzieƒ zast´pca
redaktora naczelnego "Twojego Stylu". Obecnie
pracuje nad ksià˝kà o losach kobiet, które prze˝y∏y
Powstanie Warszawskie.
KINGA
PREIS
Absolwentka wroc∏awskiej Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Teatralnej. Od poczàtku swojej kariery zwiàzana
z Teatrem Polskim we Wroc∏awiu.
Laureatka konkursu interpretacji piosenki na XX
Przeglàdzie Piosenki Aktorskiej we Wroc∏awiu
(1999) za wykonanie utworu „Przekleƒstwo Millheaven” Nicka Cave’a.
Wielokrotnie doceniana za wspania∏e kreacje aktorskie.
W 2002 roku czytelnicy miesi´cznika FILM przyznali
jej Z∏otà Kaczk´ za najlepszà rol´ pierwszoplanowà
2001 roku – film „Cisza” Micha∏a Rosy.
Trzykrotna laureatka Polskiej Nagrody Filmowej
ORZE¸ za role w filmach: „Cisza” Micha∏a Rosy
(2002), „Wtorek” Witolda Adamka (2003), „Komornik”
Feliksa Falka (2006), za który otrzyma∏a równie˝
nagrod´ im. Zbyszka Cybulskiego (2006).
Stworzone przez nià wyraziste, psychologicznie
pog∏´bione portrety wspó∏czesnych kobiet m.in.
w filmie „Poniedzia∏ek” (1998), „Komornik” (2005)
doceniono równie˝ na Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych.
Dwukrotna laureatka Festiwalu „Dwa Teatry”, m.in.
zdobywczyni Grand Prix, za rol´ Wandy Boniszewskiej
w spektaklu teatru telewizji „Stygmatyczka”
w 2008 roku.
Ostatnio mo˝na jà by∏o zobaczyç w filmie „Cztery
noce z Annà” Jerzego Skolimowskiego, „Domu
Z∏ym” Wojciecha Smarzowskiego, „Sali Samobójców”
Jana Komasy, a nied∏ugo zobaczymy jà w filmie
Agnieszki Holland pt. „Ukryci”.
AUTOR MUZYKI
DO SPEKTAKLU
- JÓZEF SKRZEK
Multiinstrumentalista, kompozytor, absolwent
renomowanej szko∏y im. Mieczys∏awa Kar∏owicza
w Katowicach, w klasie fortepianu. Rozg∏os przyniós∏
mu, za∏o˝ony w latach 80-tych zespó∏ SBB, z którym
zaprezentowa∏ nowà formu∏´ muzyki uniwersalnej,
ze s∏owiaƒskà romantykà oraz buntowniczà
dynamikà rocka. W pierwszych dziewi´ciu latach
dzia∏alnoÊci zburzyli wszelkie konwencje rynkowe,
sprzedali kilka milionów p∏yt.
Józef Skrzek z powodzeniem komponuje muzyk´
filmowà. Wspó∏pracowa∏ m.in. z Piotrem Szulkinem
przy filmach „Golem” i „Wojna Âwiatów – Nast´pne
Stulecie”, z Jerzym Skolimowskim przy filmie „R´ce
do góry”, z Mieczys∏awem WaÊkowskim przy filmie
„Czas dojrzewania”, wreszcie z Lechem Majewskim
przy operze i filmie „Pokój saren” oraz filmach „Angelus”
i „Ogród rozkoszy ziemskich”. Tworzy tak˝e dla teatru
– „Otello” Teatru TV (1981), „Kaligula” warszawskiego
Teatru Dramatycznego (1982), „Noc w operze”,
„TerroryÊci” i „OpowieÊci lasku wiedeƒskiego”
Teatru Dramatycznego w Cz´stochowie, „Medea”
warszawskiego Teatru Powszechnego (1989),
„Wieczór trzech króli” sosnowieckiego Teatru
Zag∏´bia. W 2001 roku napisa∏ muzyk´ do przedstawienia teatralnego „L’Improbable Rencontre”
teatru im. Romain Rolland’a w Villejuif pod
Pary˝em oraz zilustrowa∏ film „Angelus” Lecha
Majewskiego oraz serial TVP „Serce z w´gla”.
Obecnie Józef Skrzek koncertuje z SBB, jednak
najbli˝sze miesiàce to skupienie si´ na projektach
solowych.
MOTION TRIO
Trio akordeonowe za∏o˝one w 1996 roku przez
Janusza Wojtarowicza - leadera i autora wi´kszoÊci
kompozycji. Ewenement na europejskim i Êwiatowym rynku muzycznym. Janusz Wojtarowicz,
Pawe∏ Baranek i Marcin Ga∏a˝yn to Êwiatowej
klasy akordeoniÊci. Wykorzystujàc w swej twórczoÊci
wszelkie zalety akordeonu, odkrywajà wcià˝ nowe
mo˝liwoÊci tego instrumentu, zmieniajàc jego oblicze.
Ich koncerty to muzyczne spektakle zawierajàce
akcj´ i dramaturgi´.
Zespó∏ jest laureatem wielu presti˝owych nagród
mi´dzy innymi:
- Grand Prix IV Mi´dzynarodowego Konkursu
Wspó∏czesnej Muzyki Kameralnej
im. Krzysztofa Pendereckiego w 2000 r.
- Deutsche Shallplatten Kritik
- Grand Prix Polskiego Przemys∏u Muzycznego
(P∏yta "Pictures from The Street")
- Best Polish Recording 2000
- Najlepszy debiut roku 2000 w Polsce
(Jazzi Magazine)
- "Gus Viseur" w kategorii
"Muzyczne Odkrycie Roku" we Francji (2005)
- "Kobaltowa Muza"
- Nagroda Fundacji "Inne Brzmienia" (2009)
MOTION TRIO ma na swoim koncie siedem p∏yt "Cry" (1998), "Pictures" (2003), "Play-station"
(2002,2009 Reedition), "Live in Vienna" Sacrum &
Profanum (2004), "METROPOLIS" (2007), "Michael
Nyman & Motion Trio" (2009) oraz "CHOPIN" Live
at La Folle Journee (2010).
DANUTA
STENKA
VOICE
FACTORY
Aktorka teatralna i filmowa. Urodzi∏a si´ 10 paêdziernika
1961 roku w Sierakowicach. Swoje dzieciƒstwo
sp´dzi∏a w Gowidlinie na Kaszubach. Ukoƒczy∏a
Studium Aktorskie w Gdaƒsku. Zadebiutowa∏a na
deskach gdaƒskiego Teatru Wybrze˝e, obecnie
wyst´puje na scenie Teatru Narodowego i Teatru
RozmaitoÊci w Warszawie
Wciela si´ w role kobiet cierpiàcych, z ogromnym
baga˝em doÊwiadczeƒ. Zagra∏a m.in. Ibsenowskà
Nor´ (1994, spektakl Teatru Telewizji), Elektr´ (1997,
Teatr Dramatyczny), Panià Rollinson (1997, Teatr
Telewizji). W 2000 roku wystàpi∏a jako Lady Makbet,
razem z Aleksandrem Domogarowem, w "Makbecie"
na scenie krakowskiego Teatru Bagatela. Laureatka
Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza za najlepszà
kreacj´ sezonu teatralnego 2005-2006 w sztuce
"Kobieta z morza", jej kreacja w "T.E.O.R.E.M.A.C.I.E"
wed∏ug Passoliniego uznana zosta∏a za aktorskie
objawienie ostatnich lat.
Niezwyk∏à popularnoÊç zyska∏a dzi´ki kreacjom
filmowym w serialu w re˝yserii Izabelli Cywiƒskiej
pt. "Bo˝a podszewka" (1998), serialu w re˝yserii
Wojciecha Wójcika „Ekstradycja III”, filmie pt.”Cud
Purymowy” oraz w kinowym przeboju "Chopin pragnienie mi∏oÊci"(2000), w którym wcieli∏a si´
w ukochanà pianisty, s∏ynnà francuskà pisark´
George Sand. Zagra∏a tak znakomicie, ˝e bez trudu
wygra∏a rywalizacj´ z innymi gwiazdami o dwie
najbardziej presti˝owe nagrody aktorskie w Polsce Z∏otà Kaczk´ i Z∏otego Or∏a. Ta kreacja przynios∏a jej
niezwyk∏à popularnoÊç tak˝e za naszà wschodnià
granicà. Wyrazem tego sà tytu∏y aktorki roku na
Mi´dzynarodowych festiwalach Filmowych "Listopad"
w Miƒsku i "Stro˝ary" w Kijowie. Wystàpi∏a w “Quo
vadis” (2001) Jerzego Kawalerowicza jako Pomponia
Grecyna. W 2003 r. wcieli∏a si´ w postaç Judyty
w ekranizacji bestsellerowej powieÊci Katarzyny
Grocholi “Nigdy w ˝yciu!”. Zagra∏a w dramacie
sensacyjnym “Pitbull” (2004) Patryka Vegi, w dramacie
“Kochankowie z Marony” (2005) Izabelli Cywiƒskiej,
a tak˝e w “Bo˝ej podszewce II” (2005) tej samej
re˝yserki.
Rok 2007 przyniós∏ jej kolejnego Or∏a w karierze,
zosta∏a nagrodzona za najlepszà drugoplanowà rol´
kobiecà w filmie „Katyƒ” w re˝yserii Andrzeja Wajdy.
Film dosta∏ nominacj´ do Oskara.
Kolejne lata i kolejne wa˝ne produkcje, m.in. film
„Dzieci Ireny Sendlerowej” w re˝yserii Johna Kenta
Harrisona, gdzie wystàpi∏a u boku aktorki Anny
Paquin, „Idealny facet dla mojej dziewczyny”
zagra∏a tutaj podwójnà rol´ – sióstr Marii i Teresy.
Rok 2010 to m.in. udzia∏ w thrillerze JackaBromskiego
pt. „Uwik∏anie” oraz w serialu telewizyjnym „Czas
Honoru”.
Za swojà najwspanialszà rol´ uwa˝a macierzyƒstwo.
Zespó∏ wokalny VOICE FACTORY to 12 m∏odych,
zdolnych i otwartych na wokalne przygody
muzyków, pochodzàcych z ró˝nych stron Polski.
Grup´ po∏àczy∏a Akademia Muzyczna im. Karola
Lipiƒskiego we Wroc∏awiu oraz Chór Kameralny
SENZA RIGORE, z którego zespó∏ si´ wywodzi.
Zespó∏ wokalny "VOICE FACTORY" Êpiewa
najbardziej znane utwory Fryderyka Chopina,
nawiàzujàc do pierwszych na Êwiecie wykonaƒ
wokalnych fortepianowej muzyki tego kompozytora
przez legendarny zespó∏ NOVI Singers. Perfekcyjne
wykonanie tych trudnych utworów to zadanie
ambitne, jednak ich odbiór jest niezwykle przyst´pny
nawet dla mnie wyrobionych muzycznie odbiorców.
Próby do utworów fortepianowych Chopina
zaaran˝owanych przez Waldemara Parzyƒskiego
kompozytora i cz∏onka by∏ego zespo∏u NOVI,
rozpocz´∏y si´ w Akademii Muzycznej we Wroc∏awiu
z udzia∏em studentów tej uczelni pod dyr. Jolanty
Szybalskiej-Matczak we wrzeÊniu 2009 roku. Ju˝
na pierwszych , nielicznych dotychczas koncertach
(w Holandii i kilku miastach w Polsce) Zespó∏
"VOICE FACTORY" swoimi wykonaniami odniós∏
sukcesy, spotykajàc si´ z entuzjastycznym przyj´ciem
s∏uchaczy.
W czasie koncertu w sali "Matecznik" w Otr´busach
zespó∏ nagra∏ swoja pierwszà p∏yt´ "Chopin up to date".
9 lipca podczas Bydgoskich Impresji Muzycznych
otrzyma∏ nagrod´ Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
ATOM STRING QUARTET
To jeden z nielicznych na Êwiecie i pierwszy
w Polsce kwartet smyczkowy grajàcy jazz. Zespó∏
tworzà – Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyƒski
na skrzypcach, Micha∏ Zaborski na altówce oraz
Krzysztof Lenczowski na wiolonczeli. Atom String
Quartet wykonuje g∏ównie w∏asne kompozycje,
które brzmià bardzo nowoczeÊnie i oryginalnie.
Ten obiecujàcy kwartet stale zyskuje rozg∏os i uznanie.
W ostatnim czasie zdoby∏ stypendium w programie
M∏oda Polska, przyznawane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego; Grand Prix Bielskiej
Zadymki Jazzowej oraz zosta∏ laureatem nagrody
Grand Prix Jazz Melomani w kategorii Nowa Nadzieja
Roku 2010 /17czerwca, Teatr Wielki w ¸odzi/.
Wi´cej informacji
Aldona Rusiniak
[email protected] , tel. +48 790 765 640, 22 499 10 10
Daria Soroka
[email protected], tel. + 48 790 797 610, 603 393 847, 22 224 28 48
Go Culture. Komunikacja dla kultury
ul. Rakowiecka 1/3 lok. 4 02-517 Warszawa
www.goculture.pl
PRODUKCJA
Za produkcj´ wydarzenia odpowiada Sto∏eczna
Estrada – najwi´ksza warszawska instytucja kultury
istniejàcà od 1955 roku.
Sto∏eczna Estrada w swojej dzia∏alnoÊci ∏àczy
wieloletnie doÊwiadczenie, tradycj´ oraz nowatorskie
spojrzenie na sztuk´. Porusza si´ w ró˝nych obszarach
kultury z powodzeniem realizujàc festiwale, koncerty,
widowiska, rocznice i wystawy. Wielokrotnie
odpowiedzialna by∏a za pomys∏y i realizacj´ programu
artystycznego reprezentujàcego polskà kultur´ za
granicà. Jej oferta skierowana jest jednak przede
wszystkim do mieszkaƒców stolicy. Wychodzàc
naprzeciw zainteresowaniom warszawiaków,
Sto∏eczna Estrada stara si´ sprostaç oczekiwaniom
jak najszerszej grupy odbiorców, organizujàc
wydarzenia takie jak: Wianki nad Wis∏à, Koncerty
Chopinowskie w ¸azienkach Królewskich, Âwi´to
Saskiej K´py, Warszawa Dzieciom. Poszukuje
jednoczeÊnie niezagospodarowanych dotàd obszarów
kultury, organizujàc np. Warszawski Festiwal
Skrzy˝owanie Kultur, prezentujàcy muzyk´ Êwiata.
Od 1990 roku Dyrektorem Sto∏ecznej Estrady jest
Andrzej Matusiak - manager kultury, animator
i promotor kultury polskiej w kraju i zagranicà.
Stypendysta Instytutu Goethego w Berlinie
i Instytutu Goethego w Hamburgu gdzie uczestniczy∏
w seminariach na temat promocji kultury europejskiej.
Ukoƒczy∏ kursy LSI w Toronto i Leysin American
School w Szwajcarii. Jest twórcà kilkuset widowisk
estradowych, wspó∏organizatorem najwi´kszych
polskich festiwali, producentem ponad 100 wielkich
realizacji telewizyjnych. Od kilkunastu lat zajmuje
si´ promocjà polskiej kultury za granicà – organizujàc
polskie prezentacje w najbardziej presti˝owych
miejscach Êwiata (pod piramidami w Egipcie, czy
na Murze Chiƒskim).
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards