OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
Teatr niezależny w Polsce i w Europie
Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim
Fringe Theatre in Poland and Europe
Jednostka prowadząca przedmiot
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej
Kod przedmiotu / modułu
21-FP-S2-E3-TNwPLEU
Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
fakultatywny
Kierunek studiów
Filologia polska
Poziom studiów (I lub II stopień)
II stopień
Rok studiów
II rok
Semestr (zimowy lub letni)
Semestr zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
Konwersatorium – 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Magdalena Gołaczyńska, dr hab.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
Ukończenie studiów licencjackich na kierunku filologia polska lub pokrewnym
Cele przedmiotu:
C-1 Dostarczenie wiedzy na temat konwencji teatralnych teatru współczesnego.
C-2 Dostarczenie wiedzy na temat teatru niezależnego w Polsce i w Europie na przykładzie twórczości
reżyserów i zespołów działających po 1960 roku aż do bliskiej współczesności.
C-4 Poznanie ewolucji nurtu - od teatru studenckiego i młodego po teatr kontrkultury i alternatywny.
C-3 Kształcenie praktycznych umiejętności wypowiedzi ustnych i pisemnych studentów na temat
przeczytanych lektur teatrologicznych i oglądanych przedstawień.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
EK_01 Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje o
konwencjach współczesnego teatru, wykorzystując publikacje
książkowe i źródła internetowe oraz formułować na tej podstawie
krytyczne sądy
EK_02 Student ma rozbudowaną umiejętność tworzenia krytycznych
wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku polskim dotyczących teatru i
innych zjawisk artystycznych
EK_03 Student systematycznie uczestniczy w życiu teatralnym miasta i
regionu.
15.
Treści:
1.Teatr kontrkultury lat 60.
2. „Nowy” teatr na Zachodzie.
3. Teatr otwarty i festiwale teatru otwartego.
4.Teatr „młody” na przykładzie twórczości Teatru Ósmego Dnia.
5. Teatr „młody” na przykładzie Akademii Ruchu.
K_U01/H2A_U01
K_U07/H2A_U10
K_K07/H2A_K06
6. „Off” i „Fringe” - międzynarodowe festiwale teatralne.
7. Niezależny teatr autorski (np. Scena Plastyczna L. Mądzika).
8. Adaptacja w teatrze alternatywnym.
9 -10.Teatr plenerowy polski i zagraniczny.
11. Teatr tańca.
12. Kolokwium zaliczeniowe.
13. Ona i On, czyli o Porywaczach Ciał.
16.
14-15. Wyjście do teatru na przedstawienie żywego planu – termin do uzgodnienia.
Zalecana literatura (wybór)
- Baluch W. (red.) , Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych, Kraków 2006.
- Braun K., Nowy teatr na świecie 1960-1970, Warszawa 1975 (wybór).
- Dudzik W. (red.), Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, Warszawa 2007
(wybór).
- Dworakowska Zofia, Jawłowska Aldona (red.), Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o polskiej
kontrkulturze, Warszawa 2008.
- Jesień K., Teatr Biuro Podróży, Poznań 2011.
- Litwiniec B. ,Teatr młody-teatr otwarty, Wrocław 1978.
- Łarionow D., Przestrzenie obrazów Leszka Mądzika, Lublin 2008.
- Tyszka J., Dziesięć lat Malty. Ten Years of Malta 1991-2000, Poznań 2000.
17.
18.
19.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,
sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Konwersatorium:
- ocena pracy studenta w trakcie konwersatorium, aktywność bieżąca podczas zajęć,
- prezentacja ustna pracy wybranego twórcy lub zespołu teatralnego,
- test otwarty na koniec semestru.
Język wykładowy
Polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć z nauczycielem:
Konwersatorium:
30
Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć
20
- czytanie wskazanej literatury:
30
- przygotowanie prezentacji ustnej
20
Suma godzin
100
Liczba punktów ECTS
4
Download