Teatr Grecki Teatr grecki

advertisement
Teatr Grecki
Teatr grecki – wywodzi się z tradycji obrzędów
religijnych, zwłaszcza związanych z obchodami ku
czci Dionizosa. Widowiska te musiały być łatwo
dostępne dla ludności, pierwsze sztuki wystawiano
więc na wytyczonym u stóp wzgórza placu zwanym
orchestra, a na jego środku ustawiano ołtarz
(thymele).
W teatrach greckich mogli występować tylko
mężczyźni. Wcielali się oni także w role kobiet.
Teatr grecki stał się wzorem dla budowanych w
okresie późniejszym teatrów rzymskich.
Grecki teatr w Milecie z II w.
Teatr w Efezie, budowany od II w.
p.n.e. do II w.
Cechy Teatru Greckiego:
1) Zachowanie zasady trzech jedności:
a) miejsca (akcja dzieje się w jednym konkretnym miejscu),
b) czasu (czas akcji ma odpowiadać czasowi wystawiania sztuki
na scenie)
c) akcji (jeden wątek fabularny)
2) Na scenie występują razem maksymalnie trzy osoby.
3) Występowanie chóru. Chór stanowił ważny składnik
antycznego teatru i dramatu.
Maski Teatru Greckiego
Budowa Teatru Greckiego:
Teatr – najogólniej jest to budynek specjalnie budowany lub przystosowany do
prezentowania przedstawień. Składa się ze sceny, widowni i pomieszczeń pomocniczych.
W teatrze greckim orchestra, czyli miejsce występowania chóru, później również
aktorów, miała kształt kolisty z ołtarzem pośrodku. Theatron, czyli widownia.
Początkowo był to rodzaj trybun najpierw drewnianych od połowy drugiej połowy VI w.
p.n.e. Teatr był budowlą stałą, sytuowana na zboczach wzgórz. Drewniane miejsca
stopniowo zastępowano kamiennymi. Za garderobę i miejsce, z którego wychodzili
aktorzy służył drewniany barak zwany skene. Po obu stronach skene znajdowały się
przybudówki – paraskenia Przed skene był proscenion, czyli podest przed budynkiem
scenicznym. Pierwszy kamienny teatr rozpoczęto budować w V w. p.n.e. w Atenach, a
ukończono w IV w. p.n.e. Ateński teatr obliczono na 17 tys. widzów. Był on wzorem dla
późniejszych teatrów greckich i miał wszystkie typowe elementy. Kolista orchestre o
średnicy 24 metrów, orchestre otaczała amfiteatralna widownia, czyli theatron. Jej
szerokość wynosiła 100 metrów, a wysokość 90 metrów z 78 rzędami siedzącymi.
Umieszczony na wprost widowni budynek skene o trzech wejściach, którego fasadę
wykorzystywano dla dekoracji. Prawym wejściem ze skene wychodzili bohaterowie
pozytywni, a lewą bohaterowie negatywni. Komunikacje w obrębie widowni umożliwiały
prowadzące w górę przejścia rozchodzące się promieniście oraz dwa poziome przejścia
dzielące widownię na trzy sektory. Komunikacja była tak sprawna, że widzowie mogli
opuścić teatr w najwyżej kilkanaście minut. W niektórych teatrach miejsca o najlepszej
akustyce zaznaczane były różowym marmurem, były to miejsca dla ważniejszych gości.
Przedstawiciele Teatru Greckiego:
Ajschylos
Sofokles
Eurypides
Bibliografia:
http://wikipedia.pl
http://bryk.pl
http://antyk.klp.pl
http://starożytność.info
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2012
Mieszko Witkowicz
Download