Teatr niezależny w Polsce iw Europie

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
Teatr niezależny w Polsce i w Europie
2.
Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim
Fringe Theatre in Poland and Europe
3.
Jednostka prowadząca przedmiot
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej
4.
Kod przedmiotu / modułu
21-FP-S2-E3-TNwPLEU
5.
Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
fakultatywny
6.
Kierunek studiów
Filologia polska
7.
Poziom studiów (I lub II stopień)
II stopień
8.
Rok studiów
II rok
9.
Semestr (zimowy lub letni
zimowy
10.
Forma zajęć i liczba godzin
Konwersatorium, 30 godzin
11.
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Magdalena Gołaczyńska, dr hab.
12.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
Ukończenie studiów licencjackich na kierunku filologia polska lub pokrewnym
13.
Cele przedmiotu:
C-1 Dostarczenie wiedzy na temat konwencji teatralnych teatru współczesnego.
C-2 Dostarczenie wiedzy na temat teatru niezależnego w Polsce i w Europie na przykładzie twórczości
reżyserów i zespołów działających po 1960 roku aż do bliskiej współczesności.
C-4 Poznanie ewolucji nurtu - od teatru studenckiego i młodego po teatr kontrkultury i alternatywny.
C-3 Kształcenie praktycznych umiejętności wypowiedzi ustnych i pisemnych studentów na temat
przeczytanych lektur teatrologicznych i oglądanych przedstawień.
14.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
UMIEJĘTNOŚCI
EK_01 Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje o
K_U01/H2A_U01
konwencjach współczesnego teatru, wykorzystując publikacje
książkowe i źródła internetowe oraz formułować na tej podstawie
krytyczne sądy
1.
EK_02 Student ma rozbudowaną umiejętność tworzenia krytycznych
wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku polskim dotyczących teatru i
innych zjawisk artystycznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
EK_03 Student systematycznie uczestniczy w życiu teatralnym miasta i
regionu.
15.
Treści:
1.Teatr kontrkultury lat 60.
2. „Nowy” teatr na Zachodzie.
3. Teatr otwarty i festiwale teatru otwartego.
4.Teatr „młody” na przykładzie twórczości Teatru Ósmego Dnia.
5. Teatr „młody” na przykładzie Akademii Ruchu.
6. „Off” i „Fringe” - międzynarodowe festiwale teatralne.
K_U07/H2A_U10
K_K07/H2A_K06
7. Niezależny teatr autorski (np. Scena Plastyczna L. Mądzika).
8. Adaptacja w teatrze alternatywnym.
9 -10.Teatr plenerowy polski i zagraniczny.
11. Teatr tańca.
12. Kolokwium zaliczeniowe.
13. Ona i On, czyli o Porywaczach Ciał.
16.
14-15. Wyjście do teatru na przedstawienie żywego planu – termin do uzgodnienia.
Zalecana literatura (wybór)
- Baluch W. (red.) , Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych, Kraków 2006.
- Braun K., Nowy teatr na świecie 1960-1970, Warszawa 1975 (wybór).
- Dudzik W. (red.), Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, Warszawa 2007
(wybór).
- Dworakowska Zofia, Jawłowska Aldona (red.), Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o polskiej
kontrkulturze, Warszawa 2008.
- Jesień K., Teatr Biuro Podróży, Poznań 2011.
- Litwiniec B. ,Teatr młody-teatr otwarty, Wrocław 1978.
- Łarionow D., Przestrzenie obrazów Leszka Mądzika, Lublin 2008.
- Tyszka J., Dziesięć lat Malty. Ten Years of Malta 1991-2000, Poznań 2000.
17.
18.
19.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,
sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Konwersatorium:
- ocena pracy studenta w trakcie konwersatorium, aktywność bieżąca podczas zajęć,
- prezentacja ustna pracy wybranego twórcy lub zespołu teatralnego,
- test otwarty na koniec semestru.
Język wykładowy
polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć z nauczycielem:
Konwersatorium:
30
Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć
20
- czytanie wskazanej literatury:
30
- przygotowanie prezentacji ustnej
20
Suma godzin
100
Liczba punktów ECTS
4
Download